> > >
: áÛÉ ÇáæÌæå Ïáíáß áãÚÑÝÉ ÍÞíÞÉ ÇáÃÔÎÇÕ

áÛÉ ÇáæÌæå Ïáíáß áãÚÑÝÉ ÍÞíÞÉ ÇáÃÔÎÇÕ¡ ÝãÇÐÇ Ýí ÇáæÌå¡ æßíÝ ÊÊæÝÑ ÇáÓãÇÊ äÝÓåÇ Ýí ÇáÃÚÑÇÞ ßáåÇ¡ æíÈÍË Ýí ÓãÇÊ ãäØÞÉ ÇáÚíä æÇáÝã æÇáæÌå¡ ßãÇ íÚÑÖ ááÊÝßíÑ¡ æÇáÓÐÇÌÉ æÇáÔßæßíÉ æÇáÓãäÉ ÇáÌÓÏíÉ æÇáØÈíÈ ÇáäÝÓí¡ æÇáÔÎÕ ÇáÊÇã Çáßáí Ãæ ÇáÅÌãÇáí..

• : ÑæÈÑÊ á. æÇíÊÓÇíÏ

• : 124

• : 2006

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 4$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-