> > >
: ÞÕÉ ÂíÉ Ì2

ÇáÌÒÁ ÇáËÇäí ãä ßÊÇÈ íÍÊæí Úáì ÏÑÇÓÉ æÇÝíÉ áÃÓÈÇÈ ÇáäÒæá æÊÝÓíÑ ãæÖÍ ááÂíÇÊ æÊÚáíÞ ÍÏíË ÈÃÓáæÈ ãíÓÑ ãÝíÏ ãä ÎáÇá ÞÕÉ áßá ÂíÉ ÈæÑÏåÇ ãä ÈÏÇíÉ ÇáÝÇÊÍÉ ÍÊì ÇáÂíÉ 180 ãä ÓæÑÉ Âá ÚãÑÇä..

• : ÚÈÏ ÇáÓáÇã ãÍãæÏ ÇáÔÇÝÚí

• : 208

• : 2000

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 6$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-