> > >
: åÏíÊí Åáì ØÝáí Ì2

íÞÏã ÇáßÊÇÈ áß ÓíÏÊí ÇáÃã ãáÇÈÓ ÑÇÆÚÉ ÊÎíØíåÇ ÈäÝÓß Ãæ ÊÍíßíåÇ ÈãËÇÈÉ åÏíÉ áÇ ÊÞÏÑ ÈËãä áØÝáß ÇáÛÇáí . ÎØæÉ ÅËÑ ÎØæÉ¡ ÝÇáãáÇÈÓ ÇáãÎÊÇÑÉ ÓåáÉ ÇáÕäÚ æÑÇÆÚÉ ÇáãÙåѺ áÊßæä ãáÇÈÓ ØÝáß ÇáÃæáì ßÊÇÈß Èíä íÏíß åÏíÊí Åáì ØÝáí ÇáÌÒÁ ÇáËÇäí

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 176

• : 2007

• : 22×30

• : ßÑÊæäÉ

• : 10$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-