> > >
: ßíÝ ÊÞæã ÈÇáÎÏÚ ÇáÓÍÑíÉ

íÍÊæí Úáì ÃÏæÇÊ æÈØÇÞÇÊ æÊãÇÑíä¡ ÊÌÚá ÒãáÇÁß íÚÊÞÏæä Ãäß ÞÑÃÊ ÃÝßÇÑ ÇáäÇÓ ÝÚÑÝÊ ãÇ ÝíåÇ¡ ÃÍÖÑÊ ÇáÃÔÈÇÍ¡ ÈÐáß ÓíÑæä ÞÏÑÊß Úáì ÊÃÏíÉ åÐå ÇáÎÏÚ ÇáÓÍÑíÉ.

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• :

• : 2006

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 6$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-