> > >
: äæÇÏÑ ÇáÙÑÝÇÁ æäßÊ ÇáØÑÝÇÁ

íÌãÚ Èíä ÇáäÇÏÑÉ æÇáäßÊÉ æÇáãÒÇÍ æÇáØÑÝÉ¡ ÌÚáåÇ Ýí ÓÈÚ ÌáÓÇÊ ÊÏÎá ÇáÓÑæÑ¡ ÝßÇä ãäåÇ ÇáäæÇÏÑ Ýí ÇáÈÎíá æÇáÞÑÇÁ æÇáÝÞåÇÁ æÇáäÓÇÁ æÇáãÑÃÉ æÃÍæÇáåÇ. æÇáãÏÍ æÇáåÌÇÁ¡ æÇáäÍÇÉ æÇáãÚáãíä¡ æÈÚÖ ÇáØÑÝ Ýí ÇáãÒÇÍ æÛíÑåÇ¡ æäæÇÏÑ Ýí ÓÏÇÏ ÇáÑÃí æÛíÑåÇ..

• : ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ ÃÈæ åÇÑæä

• : 112

• : 2004

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 3.75$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-