> > >
: ãæÓæÚÉ ÇáÝíÒíÇÁ ÇáãÕæÑÉ

íÈÍË Ýí ÇáäÙÑíÇÊ æÇáÊÌÇÑÈ Ýí ÌãíÚ ÇáãÌÇáÇÊ ÇáØÇÞÉ æÇáÂáÇÊ æÇáÃãæÇÌ æÇáßåÑÈÇÁ æÇáãÛäÇØíÓ æÇáÊÝÇÚáÇÊ ÇáäææíÉ æÛíÑåÇ.

• : ÌÇß ÔÇáæäÑ

• : 112

• : 2006

• : 20×28

• : ÛáÇÝ

• : 10$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-