> > >
: ÇáÎÏÚ ÇáÈÕÑíÉ

íæÖÍ áß ÍÞíÞÉ ãÇ íÍÏË¡ æßíÝíÉ Úãá ÇáãÎÇÏÚÉ ¡ ãÚÊãÏÇð Úáì ãÇ íÞÏãå Úáã ÇáÑÄíÉ ãä ãÚáæãÇÊ ÂáíÉ ÊÝÓíÑ ÇáÏãÇÛ áãÇ ÊÑÇå ÇáÚíä .

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• :

• : 2007

• : 29×32

• : ßÑÊæä

• : 9.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-