> > >
: ÝÖÇÆá ÇáÃíÇã æÇáÔåæÑ

íÊäÇæá ÝÖá ÃíÇã ÇáÔåæÑ æãÇ ÝíåÇ ãä ãæÇÓã ãÈÇÑßÉ æÃæÞÇÊ ÌáíáÉ¡ æÇáÃÍÇÏíË ÇáäÈæíÉ ÇáÔÑíÝÉ ÇáæÇÑÏÉ Ýí ÝÖá ÃíÇã ÇáÃÓÈæÚ æãÇ ÝíåÇ ãä ÇáäÝÍÇÊ ÇáÑÈÇäíÉ¡ Ëã ÈíÇä ÃæÞÇÊ ãÚíäÉ æÍÇáÇÊ íßæä ÝíåÇ ÇáÚÈÏ ÃÞÑÈ ãÇ íßæä Åáì ÑÈå..

• : ÚãÇÑ ÇáßÑÏí

• : 94

• : 2003

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 3.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-