> > >
: ÓáÓáÉ ÇáÚáæã ÇáãÈÓØÉ Ì2 (Úáã ÇáÝáß ááåæÇÉ)

íÚÑÝ ÇáãÈÊÏÆíä ÈÇáÓãÇÁ æÃÌÑÇãåÇ Ýí ÇááíÇáí ÇáÕÇÝíÉ¡ ÝíÈÊÏÆ ÈÚÑÖ ÇáÃÏæÇÊ æÇÓÊÎÏÇãåÇ æíÓÑÏ ÇáãÚáæãÇÊ ÇáãÓÇÚÏÉ æÇáÅÑÔÇÏÇÊ æÇáäÙÑÇÊ ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí Úáã ÇáÝáß¡ ãÚ ÇÞÊÑÇÍÇÊ æÃÝßÇÑ æÍÞÇÆÞ íãßä ÊØÈíÞåÇ ááÊÞÏã Ýí åÐÇ ÇáãÌÇá.

• : ÔíáÇ ÓäæÏä

• : 48

• : 2005

• : 20×28

• : ÛáÇÝ

• : 3.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-