> > >
: ÇáØÈ ÇáÞÑÂäí Èíä ÇáÛÐÇÁ æÇáÏæÇÁ

íÊäÇæá ÃäæÇÚ ÇáãÑÖ æÇáãÑÖì¡ æÃäæÇÚ ÇáÔÝÇÁ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã¡ Ýí ÇáãÇÁ æÇáÚÓá æÇáÒíÊæä æÇáÊíä æËãÑÇÊ ÇáäÎíá æÇáÃÚäÇÈ æÇááÈä æÇáÈÞæá æÇáÎÖÑ æÇáÓãß¡ æíÓÊÚÑÖ ãÚÌÒÉ ÎáÞ ÇáÅäÓÇä Èíä ÇáÞÑÂä æÇáÚáæã ÇáÍÏíËÉ..

• : ãÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ Çááå

• : 272

• : 2003

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 7.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-