> > >
: ÛíøÑ ÍíÇÊß Úä ØÑíÞ ÇáËæÑÉ ÇáÛÐÇÆíÉ

íæÖÍ ßíÝíÉ ÇÓÊÝÇÏÉ ÇáÌÓã ãä ÇáØÚÇã¡ æÇáØÑíÞÉ ÇáÃÓáã Ýí ÇáÊÛÐíÉ¡ æíæÖÍ ÃØæÇÑ ÇáÍíÇÉ ÇáÓÈÚÉ ááÅäÓÇä¡ æÏáíá ÇáãÓÊåáß¡ ãäÐ ÔÑÇÁ ÇáØÚÇã ÍÊì ÇáØÈΡ æÓáÇãÉ ÇáØÚÇã¡ æÇáÃÝÑÇä ÇáÚÇÏíÉ¡ æÇáãíßÑææíÝ¡ æÇáÕÝÇÆÍ¡ æÃãÑÇÖ ÇáÃØÚãÉ.

• : Ï. Êæã ÓÇäÏÑÒ - Ï. ÈíÊÑ ÈÇÒÇáÌíÊ

• : 304

• : 2000

• : 17×24

• : ßÑÊæä

• : 10$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-