> > >
: ãÚ ÇáØÈ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã

íÚÑÖ ÇáÞÇäæä ÇáÅáåí (áßá ÏÇÁ ÏæÇÁ )Ëã íÊäÇæá ÇáÕÝÉ ÇáÊÔÑíÍíÉ ááÞáÈ æÇáÔÝÇÁ ÇáÞÑÂäí ÇáæÇÑÏ Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáÞÑÂäíÉ ÈÇáãÇÁ æÇáÈÞæá æÇáÎÖÑ æÇáÍÈ æÇáäæì æÛíÑåÇ ãä ÇáÃÔíÇÁ ÇáãÇÏíÉ¡ Ëã íÚÑÖ ÇáÔÝÇÁ ÇáãÚäæí ÇáÞÑÂäí ãÓÊÔåÏÇð Ýí Ðáß ÈÇáÂíÇÊ ÇáßÑíãÉ ÇáãäÇÓÈÉ ááãæÖæÚ.

• : Ï. ãÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ Çááå

• : 128

• : 2000

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 4$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-