> > >
: ãæÓæÚÉ ÇáÇáßÊÑæäíÇÊ ÇáÚãáíÉ Ì3 (ÅÏÇÑÉ ÇáÍÇÓÈ)

ÊÑÌãÉ áßÊÈ ÇáÅáßÊÑæäíÇÊ ÇáÚãáíÉ ÇáÕÇÏÑÉ Ýí ÃæÑÈÉ æÃãÑíßÉ¡ ÏÇÑÇÊ ÇáÍÇÓÈ ÇáÅáßÊÑæäí¡ æÇÓÊÎÏÇã ÇáËäÇÆí ÈÇÚË ÇáÖæÁ¡ æÇáÊÑÇäÒÓÊæÑÇÊ ¡ æÇáÏÇÑÇÊ ÇáÅáßÊÑæäíÉ ÇáÚãáíÉ æ ÇááÇ Óáßí .

• : ãÍãÏ äÐíÑ ÇáãÊäí

• : 226

• : 2003

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 6$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-