> > >
: ÇÕäÚ ÈäÝÓß ááÃØÝÇá - áæä ÇáÃáÚÇÈ Ì1

ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ãä ßÊÇÈ íÍÊæí Úáì ÃßËÑ ãä 50 ãÔÑæÚÇð æÊÕÇãíã ãÏåÔÉ ááÃáÚÇÈ æÇáÍíæÇäÇÊ æÇáØíæÑ æÇáÊáæíä íÞæã ÈåÇ ÇáØÝá áíÓÊãÊÚ ÈãÇ ÕäÚÊå íÏÇå .

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 112

• : 2005

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 4$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-