> > >
: ÇáÃáÚÇÈ ÇáãäÒáíÉ ÇáãÓáíÉ

íÊäÇæá ÇáÎÏÚ æÇáÓÍÑ æÇáÃáÚÇÈ ÇáãäÔØÉ æØÑÇÆÞ ÊäÝíÐåÇ æÇáÃáÚÇÈ ÖÇÍßÉ¡ æÇáÍÞÇÆÞ ÏÇÎá ÇáÈíæÊ¡ æÃáÚÇÈ ÇáÊÍÒíÑ ÇáÃæáãÈíÇ ÏÇÎá ÇáÈíÊ¡ æÕäÚ ÃÔíÇÁ¡ æÃáÚÇÈ ÇáÈÏíåÉ¡ æãÂßá íæã ãÇØÑ¡ æÃáÚÇÈ ÇáæÑÞ æÇáÞáã.

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 144

• : 2005

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-