> > >
: ÇáÅÊÕÇá ãÚ ÇáäÌæã Ì2

ÇáÌÒÁ ÇáËÇäí ãä ßÊÇÈ íÍÊæí Úáì ãÚáæãÇÊ ÊÈÊÏÆ ãä ÇáÌÒÁ Åáì ÇáÅäÓÇä¡ æÊÈÇÏá ÇáãÚáæãÇÊ ÚÈÑ Çáßæä¡ æÇáÇäÊÔÇÑ Ýí Çáßæä æÇáÇäØáÇÞ äÍæ ÇáÇäÏãÇÌ ÇááíÒÑí¡ æÇáãÓÊæØäÇÊ ÇáÝÖÇÆíÉ æÇáÃÌÓÇã ÇáØÇÆÑÉ æãÚáæãÇÊ Úä ãÚÇÑÝ ÞÈíáÉ ÇáÏæÛæä ÇáÝáßíÉ.

• : ã. ÝÇíÒ ÝæÞ ÇáÚÇÏÉ

• : 382

• : 2003

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 5.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-