> > >
: ÇáãåÇÑÉ Ýí äÞá ÇáÃÝßÇÑ ááÂÎÑíä

íÈÍË Ýí ÇáÎØæÇÊ ÇáÖÑæÑíÉ áäÌÇÍ ÇáÇÊÕÇá ÇáÝßÑí æäÞá ÇáãÚáæãÇÊ Åáì ÇáÂÎÑíä æáÝÊ ÇäÊÈÇååã áÐáß.

• : ßíÑÊ åÇäßÒ

• : 136

• : 2006

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 4$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-