> > >
: ÇáæÌå ÇáØÈíÚí

íæÖÍ ÇáÌÑÇÍÉ ÇáÊÌãíáíÉ ÇáØÈíÚíÉ ááæÌå¡ Ýí ÚÔÑ ÏÞÇÆÞ íæãíÇð¡ ÈäÙÇã ÝÑíÏ áÅÚÇÏÉ ÇáÔÈÇÈ ááæÌå ÈÅÒÇáÉ ÇáÊÌÇÚíÏ¡æÊÞæíÉ ÇáÎÏæÏ ÇáãÊÑåáÉ¡ æÇáÊÎáÕ ãä ÇäÊÝÇÎÇÊ ÇáÚíæä¡ æãä ÇááÍã ÇáãÊÏáí ÊÍÊ ÇáÐÞä¡ Úä ØÑíÞ ÇáÑíÇÖÉ æÇáÛÐÇÁ æÇáãßíÇÌ.

• : ÌæáííÊ ßÇäÏæ

• : 160

• : 2003

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-