> > >
: ÑÍáÉ Ýí ÚÇáã ÇáÍíæÇä

íæÖÍ ÃäæÇÚ ÇáÍíæÇäÇÊ æÃäãÇØ ãÚíÔÊåÇ æÛÑÇÆÈ ØÈÇÚåÇ¡ æåæ ãÒæÏ ÈÇáÕæÑ ÇáãäÇÓÈÉ¡ ÈÃÓáæÈ ÞÕÕí.

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 120

• : 2002

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 3.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-