> > >
: ÓáÓáÉ ÇáÚáãÇÁ ÇáÕÛÇÑ Ì9 ÊÌÇÑÈ ÚáãíÉ ãÏåÔÉ ááÔÈÇÈ

ãÌãæÚÉ ãä ÇáÊÌÇÑÈ ÇáÚáãíÉ ÇáãÏåÔÉ íÊÑß ááÞÇÑÆ Ãä íÌÑíåÇ ÈäÝÓå¡ ãÚ ÊÑß ãÌÇá ááÃÓÆáÉ ááÌæÇÈ ÚáíåÇ ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÇáÞÇÑÆ ãä ÈÍËå.

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 116

• : 2005

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 4.75$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-