> > >
: ÓáÓáÉ ÍÞÇÆÞ ãÏåÔÉ Úä ÇáÍíæÇäÇÊ

ÇáßÊÇÈ Ïáíá ãËÇáí áÚÇáã ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáÓÇÍÑÉ ¡ ÍíË íáÞí äÙÑÉ ÞÑíÈÉ Úáì äÙÇã æÃÓÑÇÑ æÎÝÇíÇ Ðáß ÇáÚÇáã æÞÏ ÒæÏ ÇáßÊÇÈ ÈÇáäÕæÕ ÇáãÈÓØÉ æÇáÕæÑ ÇáÌãíáÉ ÇáãæÖÍÉ ááãÑÇÏ .

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 80

• : 2006

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-