> > >
: ÓáÓáÉ ÍÞÇÆÞ ãÏåÔÉ Úä ÇáØÞÓ

íÞÏã ãÚáæãÇÊ Úä ÇáÌæ æÇáÔãÓ¡ ÇáãÇÁ æÇáÛíæã¡ åØæá ÇáÃãØÇÑ æ ÇáÑÚÏ æ ÇáÈÑÞ¡ ÇáÌáíÏ æÇáËáÌ æÇáÑíÇÍ Ýí ÇáÚÇáã¡ ÇáãäÇÎ æÇáÝÕæá¡ ÇáÃÚÇÕíÑ¡ ÇáÊäÈÄ ÈÃÍæÇá ÇáÌæ¡ ÇáÌæ æÚæÇãá ÇáÍÊ æÇáÊÚÑíÉ¡ ÇáßæÇÑË ÇáØÈíÚíÉ.

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 78

• : 2006

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-