> > >
: ÓáÓáÉ ÍÞÇÆÞ ãÏåÔÉ Úä ÌÓã ÇáÅäÓÇä

íÞÏã ÍÞÇÆÞ æÕæÑ Úä ÛÑÇÆÈ ÌÓã ÇáÅäÓÇä¡ æÂáíÉ Úãá ÇáÌÓã æÍÑßÊå¡ æÂáíÉ åÖã ÇáØÚÇã¡ æãÇ íÍÏË ÚäÏ Çáäæã¡ ßíÝ íÈÏà ÇáÌÓã ÈÇáäãæ¡ Çáåíßá ÇáÚÙãí¡ ÇáÞáÈ ÚÈÇÑÉ Úä ãÖÎÉ ÞæíÉ íãßäå ÅíÕÇá ÎáÇíÇ ÇáÏã Åáì ÌãíÚ ÃäÍÇÁ ÇáÌÓã¡ æÛíÑåÇ ãä ÍÞÇÆÞ.

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 80

• : 2006

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-