> > >
: ãÊì ÍÏË Ðáß (ãáæä)

ÅÌÇÈÇÊ ßÇãáÉ Úä ÃÓÆáÉ ãÊäæÚÉ ãä ÊÇÑíÎ ÇáÚÇáã¡ ãÚ ÇáÔÑÍ æÇáÊÝÕíá¡ ãÏÚãÇð ÈÇáÕæÑ æÇáÑÓæã ÇáãáæäÉ æÇáÊæÖíÍíÉ.

• : áíÓí ÝíÑË

• : 96

• : 2006

• : 20×28

• : ÛáÇÝ

• : 6.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-