> > >
: ãæÓæÚÉ ÃÌÈäí áãÇÐÇ - ÇáÚÇáã ãä ÍæáäÇ

ÃÍÏ ÃÌÒÇÁ ãæÓæÚÉ ãä ÓÈÚÉ ÃÌÒÇÁ¡ ßá ÌÒÁ ãäåÇ íÌíÈ Úä ÃÓÆáÉ Ýí ãæÖæÚ ãä ÇáãæÇÖíÚº ãËá ÌÓã ÇáÅäÓÇä¡ æÚÇáã ÇáÍíæÇä¡ æÇáÚÇáã ÇáãÍíØ ÈäÇ¡ ÚÇáãäÇ ÇáÐí äÚíÔå ¡ æÇáÃÑÖ¡ æÇáÚÇáã ãä ÍæáäÇ .

• : ãÍãÏ ÚÏäÇä ÇáÍãÕí

• : 48

• : 2003

• : 20×28

• : ÛáÇÝ

• : 3$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-