> > >
: Úíä ÇáÊÇÑíÎ ÊÔåÏ ßÈÇÑ ÇáãÎÊÑÚíä

ÊÑÇÌã ÇáßÈÇÑ ÇáãÎÊÑÚíä Ýí ÇáÚÇáã ãä ÇáÚÑÈ æÇáãÓáãíä æÛíÑåã ãËá ÓíÊÝäÓæä æÃÏíÓæä æäíæÊä æÇáÑÇÒí æÇáÎæÇÑÒãí æÇÈä ÎáÏæä æÇáÅÏÑíÓí æÇáÒåÑÇæí æÃãËÇáåã.

• : ÞÓã ÇáÊÃáíÝ æÇáÊÑÌãÉ

• : 202

• : 2003

• : 17×24

• : ÛáÇÝ

• : 6.5$


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-