������ ������� > > ����� ������

����� ������

ÊÃÓÓÊ ÏÇÑ ÇáÌÏíÏ ááØÈÇÚÉ æÇáäÔÑ æÇáÊæÒíÚ Ýí ÏãÔÞ ÚÇã 1995 ÈåÏÝ ÊÞÏíã ÇáßÊÈ ÐÇÊ ÇáãæÇÖíÚ ÇáÊí Êåã ÇáÔÑíÍÉ ÇáÃßÈÑ ãä ÇáÞÇÑÆ ÇáÚÑÈí.

æÞÏ ÊÌÇæÒÊ ÅÕÏÇÑÇÊ ÇáÏÇÑ 200 ÚäæÇä Ýí ÇáãÌÇá ÇáÊÎÕÕí Ãæ ÇáÓíÇÓí Ãæ ÇáËÞÇÝí æÝí ãÌÇáÇÊ ÊÚáíã ÇáäÇÔÆÉ ÇáßãÈíæÊÑ æÇáÊÞäíÇÊ ÇáãÚÇÕÑÉ.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-