> > >

"ÇáÌÇåáíÉ" :

#  
1
Ëõãøó ÃóäÒóáó Úóáóíúßõã ãøöä ÈóÚúÏö ÇáúÛóãøö ÃóãóäóÉð äøõÚóÇÓðÇ íóÛúÔóì ØóÇÆöÝóÉð ãøöäßõãú æóØóÇÆöÝóÉñ ÞóÏú ÃóåóãøóÊúåõãú ÃóäÝõÓõåõãú íóÙõäøõæäó ÈöÇááøóåö ÛóíúÑó ÇáúÍóÞøö Ùóäøó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö íóÞõæáõæäó åóá áøóäóÇ ãöäó ÇáÃóãúÑö ãöä ÔóíúÁò Þõáú Åöäøó ÇáÃóãúÑó ßõáøóåõ áöáøóåö íõÎúÝõæäó Ýöí ÃóäÝõÓöåöã ãøóÇ áÇó íõÈúÏõæäó áóßó íóÞõæáõæäó áóæú ßóÇäó áóäóÇ ãöäó ÇáÃóãúÑö ÔóíúÁñ ãøóÇ ÞõÊöáúäóÇ åóÇåõäóÇ Þõá áøóæú ßõäÊõãú Ýöí ÈõíõæÊößõãú áóÈóÑóÒó ÇáøóÐöíäó ßõÊöÈó Úóáóíúåöãõ ÇáúÞóÊúáõ Åöáóì ãóÖóÇÌöÚöåöãú æóáöíóÈúÊóáöíó Çááøóåõ ãóÇ Ýöí ÕõÏõæÑößõãú æóáöíõãóÍøóÕó ãóÇ Ýöí ÞõáõæÈößõãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (154)

/
Âá ÚãÑÇä
2
ÃóÝóÍõßúãó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö íóÈúÛõæäó æóãóäú ÃóÍúÓóäõ ãöäó Çááøóåö ÍõßúãðÇ áøöÞóæúãò íõæÞöäõæäó (50)

/
ÇáãÇÆÏÉ
3
Èóáú ÈóÏóÇ áóåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íõÎúÝõæäó ãöä ÞóÈúáõ æóáóæú ÑõÏøõæÇ áóÚóÇÏõæÇ áöãóÇ äõåõæÇ Úóäúåõ æóÅöäøóåõãú áóßóÇÐöÈõæäó (28)

/
ÇáÃäÚÇã
4
æóÌóÚóáõæÇ áöáøåö ãöãøöÇ ÐóÑóÃó ãöäó ÇáúÍóÑúËö æóÇáúÃóäúÚóÇãö äóÕöíÈðÇ ÝóÞóÇáõæÇ åóÐóÇ áöáøåö ÈöÒóÚúãöåöãú æóåóÐóÇ áöÔõÑóßóÇÆöäóÇ ÝóãóÇ ßóÇäó áöÔõÑóßóÇÆöåöãú ÝóáÇó íóÕöáõ Åöáóì Çááøóåö æóãóÇ ßóÇäó áöáøåö Ýóåõæó íóÕöáõ Åöáóì ÔõÑóßóÇÆöåöãú ÓóÇÁó ãóÇ íóÍúßõãõæäó (136)

/
ÇáÃäÚÇã
5
ÞóÏú ÎóÓöÑó ÇáøóÐöíäó ÞóÊóáõæÇ ÃóæúáÇóÏóåõãú ÓóÝóåðÇ ÈöÛóíúÑö Úöáúãò æóÍóÑøóãõæÇ ãóÇ ÑóÒóÞóåõãõ Çááøóåõ ÇÝúÊöÑóÇÁð Úóáóì Çááøóåö ÞóÏú ÖóáøõæÇ æóãóÇ ßóÇäõæÇ ãõåúÊóÏöíäó (140)

/
ÇáÃäÚÇã
6
æóÞóÑúäó Ýöí ÈõíõæÊößõäøó æóáóÇ ÊóÈóÑøóÌúäó ÊóÈóÑøõÌó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö ÇáúÃõæáóì æóÃóÞöãúäó ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊöíäó ÇáÒøóßóÇÉó æóÃóØöÚúäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÅöäøóãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ áöíõÐúåöÈó Úóäßõãõ ÇáÑøöÌúÓó Ãóåúáó ÇáúÈóíúÊö æóíõØóåøöÑóßõãú ÊóØúåöíÑðÇ (33)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
7
ÅöÐú ÌóÚóáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýöí ÞõáõæÈöåöãõ ÇáúÍóãöíøóÉó ÍóãöíøóÉó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö ÝóÃóäÒóáó Çááøóåõ ÓóßöíäóÊóåõ Úóáóì ÑóÓõæáöåö æóÚóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÃóáúÒóãóåõãú ßóáöãóÉó ÇáÊøóÞúæóì æóßóÇäõæÇ ÃóÍóÞøó ÈöåóÇ æóÃóåúáóåóÇ æóßóÇäó Çááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò ÚóáöíãðÇ (26)

/
ÇáÝÊÍ