> > >

"ÇáÞæí" :

#  
1
ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ÝóÃóÎóÐóåõãõ Çááøóåõ ÈöÐõäõæÈöåöãú Åöäøó Çááøóåó Þóæöíøñ ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (52)

/
ÇáÃäÝÇá
2
ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁó ÃóãúÑõäóÇ äóÌøóíúäóÇ ÕóÇáöÍðÇ æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãóÚóåõ ÈöÑóÍúãóÉò ãøöäøóÇ æóãöäú ÎöÒúíö íóæúãöÆöÐò Åöäøó ÑóÈøóßó åõæó ÇáúÞóæöíøõ ÇáúÚóÒöíÒõ (66)

/
åæÏ
3
ÇáøóÐöíäó ÃõÎúÑöÌõæÇ ãöä ÏöíóÇÑöåöãú ÈöÛóíúÑö ÍóÞøò ÅöáøóÇ Ãóä íóÞõæáõæÇ ÑóÈøõäóÇ Çááøóåõ æóáóæúáóÇ ÏóÝúÚõ Çááøóåö ÇáäøóÇÓó ÈóÚúÖóåõã ÈöÈóÚúÖò áøóåõÏøöãóÊú ÕóæóÇãöÚõ æóÈöíóÚñ æóÕóáóæóÇÊñ æóãóÓóÇÌöÏõ íõÐúßóÑõ ÝöíåóÇ ÇÓúãõ Çááøóåö ßóËöíÑðÇ æóáóíóäÕõÑóäøó Çááøóåõ ãóä íóäÕõÑõåõ Åöäøó Çááøóåó áóÞóæöíøñ ÚóÒöíÒñ (40)

/
ÇáÍÌ
4
ãóÇ ÞóÏóÑõæÇ Çááøóåó ÍóÞøó ÞóÏúÑöåö Åöäøó Çááøóåó áóÞóæöíøñ ÚóÒöíÒñ (74)

/
ÇáÍÌ
5
Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãú ßóÇäóÊ ÊøóÃúÊöíåöãú ÑõÓõáõåõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóßóÝóÑõæÇ ÝóÃóÎóÐóåõãõ Çááøóåõ Åöäøóåõ Þóæöíøñ ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (22)

/
ÛÇÝÑ
6
Çááøóåõ áóØöíÝñ ÈöÚöÈóÇÏöåö íóÑúÒõÞõ ãóä íóÔóÇÁõ æóåõæó ÇáúÞóæöíøõ ÇáÚóÒöíÒõ (19)

/
ÇáÔæÑì
7
áóÞóÏú ÃóÑúÓóáúäóÇ ÑõÓõáóäóÇ ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÃóäÒóáúäóÇ ãóÚóåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúãöíÒóÇäó áöíóÞõæãó ÇáäøóÇÓõ ÈöÇáúÞöÓúØö æóÃóäÒóáúäóÇ ÇáúÍóÏöíÏó Ýöíåö ÈóÃúÓñ ÔóÏöíÏñ æóãóäóÇÝöÚõ áöáäøóÇÓö æóáöíóÚúáóãó Çááøóåõ ãóä íóäÕõÑõåõ æóÑõÓõáóåõ ÈöÇáúÛóíúÈö Åöäøó Çááøóåó Þóæöíøñ ÚóÒöíÒñ (25)

/
ÇáÍÏíÏ
8
ßóÊóÈó Çááøóåõ áóÃóÛúáöÈóäøó ÃóäóÇ æóÑõÓõáöí Åöäøó Çááøóåó Þóæöíøñ ÚóÒöíÒñ (21)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
9
æóÑóÏøó Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÛóíúÙöåöãú áóãú íóäóÇáõæÇ ÎóíúÑðÇ æóßóÝóì Çááøóåõ ÇáúãõÄúãöäöíäó ÇáúÞöÊóÇáó æóßóÇäó Çááøóåõ ÞóæöíøðÇ ÚóÒöíÒðÇ (25)

/
ÇáÃÍÒÇÈ