> > >

"ÇáÈÕíÑ" :

#  
1
æóáóÊóÌöÏóäøóåõãú ÃóÍúÑóÕó ÇáäøóÇÓö Úóáóì ÍóíóÇÉò æóãöäó ÇáøóÐöíäó ÃóÔúÑóßõæÇ íóæóÏøõ ÃóÍóÏõåõãú áóæú íõÚóãøóÑõ ÃóáúÝó ÓóäóÉò æóãóÇ åõæó ÈöãõÒóÍúÒöÍöåö ãöäó ÇáúÚóÐóÇÈö Ãóä íõÚóãøóÑó æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó (96)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáÇóÉó æóÂÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóãóÇ ÊõÞóÏøöãõæÇ áöÃóäÝõÓößõã ãøöäú ÎóíúÑò ÊóÌöÏõæåõ ÚöäÏó Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (110)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
äöÓóÇÄõßõãú ÍóÑúËñ áøóßõãú ÝóÃúÊõæÇ ÍóÑúËóßõãú Ãóäøóì ÔöÆúÊõãú æóÞóÏøöãõæÇ áöÃóäÝõÓößõãú æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøóßõã ãøõáÇóÞõæåõ æóÈóÔøöÑö ÇáúãõÄúãöäöíäó (223)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
æóÅöä ØóáøóÞúÊõãõæåõäøó ãöä ÞóÈúáö Ãóä ÊóãóÓøõæåõäøó æóÞóÏú ÝóÑóÖúÊõãú áóåõäøó ÝóÑöíÖóÉð ÝóäöÕúÝõ ãóÇ ÝóÑóÖúÊõãú ÅóáÇøó Ãóä íóÚúÝõæäó Ãóæú íóÚúÝõæó ÇáøóÐöí ÈöíóÏöåö ÚõÞúÏóÉõ ÇáäøößóÇÍö æóÃóä ÊóÚúÝõæÇ ÃóÞúÑóÈõ áöáÊøóÞúæóì æóáÇó ÊóäÓóæõÇ ÇáúÝóÖúáó Èóíúäóßõãú Åöäøó Çááøóåó ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (237)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
æóãóËóáõ ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãõ ÇÈúÊöÛóÇÁó ãóÑúÖóÇÊö Çááøóåö æóÊóËúÈöíÊðÇ ãøöäú ÃóäÝõÓöåöãú ßóãóËóáö ÌóäøóÉò ÈöÑóÈúæóÉò ÃóÕóÇÈóåóÇ æóÇÈöáñ ÝóÂÊóÊú ÃõßõáóåóÇ ÖöÚúÝóíúäö ÝóÅöä áøóãú íõÕöÈúåóÇ æóÇÈöáñ ÝóØóáøñ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (265)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
Þõáú ÃóÄõäóÈøöÆõßõã ÈöÎóíúÑò ãøöä Ðóáößõãú áöáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæúÇ ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú ÌóäøóÇÊñ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóÃóÒúæóÇÌñ ãøõØóåøóÑóÉñ æóÑöÖúæóÇäñ ãøöäó Çááøóåö æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöÇáúÚöÈóÇÏö (15)

/
Âá ÚãÑÇä
7
ÝóÅäú ÍóÇÌøõæßó ÝóÞõáú ÃóÓúáóãúÊõ æóÌúåöíó áöáøåö æóãóäö ÇÊøóÈóÚóäö æóÞõá áøöáøóÐöíäó ÃõæúÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáÃõãøöíøöíäó ÃóÃóÓúáóãúÊõãú ÝóÅöäú ÃóÓúáóãõæÇ ÝóÞóÏö ÇåúÊóÏóæÇ æøóÅöä ÊóæóáøóæúÇ ÝóÅöäøóãóÇ Úóáóíúßó ÇáúÈóáÇóÛõ æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöÇáúÚöÈóÇÏö (20)

/
Âá ÚãÑÇä
8
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóßõæäõæÇ ßóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÞóÇáõæÇ áÅöÎúæóÇäöåöãú ÅöÐóÇ ÖóÑóÈõæÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö Ãóæú ßóÇäõæÇ ÛõÒøðì áøóæú ßóÇäõæÇ ÚöäÏóäóÇ ãóÇ ãóÇÊõæÇ æóãóÇ ÞõÊöáõæÇ áöíóÌúÚóáó Çááøóåõ Ðóáößó ÍóÓúÑóÉð Ýöí ÞõáõæÈöåöãú æóÇááøóåõ íõÍúíöí æóíõãöíÊõ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (156)

/
Âá ÚãÑÇä
9
åõãú ÏóÑóÌóÇÊñ ÚöäÏó Çááøóåö æÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó (163)

/
Âá ÚãÑÇä
10
æóÍóÓöÈõæÇ ÃóáÇøó Êóßõæäó ÝöÊúäóÉñ ÝóÚóãõæÇ æóÕóãøõæÇ Ëõãøó ÊóÇÈó Çááøóåõ Úóáóíúåöãú Ëõãøó ÚóãõæÇ æóÕóãøõæÇ ßóËöíÑñ ãøöäúåõãú æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó (71)

/
ÇáãÇÆÏÉ
11
æóÞóÇÊöáõæåõãú ÍóÊøóì áÇó Êóßõæäó ÝöÊúäóÉñ æóíóßõæäó ÇáÏøöíäõ ßõáøõåõ áöáøå ÝóÅöäö ÇäÊóåóæúÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (39)

/
ÇáÃäÝÇá
12
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóåóÇÌóÑõæÇ æóÌóÇåóÏõæÇ ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÇáøóÐöíäó ÂæóæÇ æøóäóÕóÑõæÇ ÃõæáóÆößó ÈóÚúÖõåõãú ÃóæúáöíóÇÁõ ÈóÚúÖò æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóáóãú íõåóÇÌöÑõæÇ ãóÇ áóßõã ãøöä æóáÇóíóÊöåöã ãøöä ÔóíúÁò ÍóÊøóì íõåóÇÌöÑõæÇ æóÅöäö ÇÓúÊóäÕóÑõæßõãú Ýöí ÇáÏøöíäö ÝóÚóáóíúßõãõ ÇáäøóÕúÑõ ÅöáÇøó Úóáóì Þóæúãò Èóíúäóßõãú æóÈóíúäóåõã ãøöíËóÇÞñ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (72)

/
ÇáÃäÝÇá
13
ÝóÇÓúÊóÞöãú ßóãóÇ ÃõãöÑúÊó æóãóä ÊóÇÈó ãóÚóßó æóáÇó ÊóØúÛóæúÇ Åöäøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (112)

/
åæÏ
14
ÓõÈúÍóÇäó ÇáøóÐöí ÃóÓúÑóì ÈöÚóÈúÏöåö áóíúáÇð ãøöäó ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö Åöáóì ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÃóÞúÕóì ÇáøóÐöí ÈóÇÑóßúäóÇ Íóæúáóåõ áöäõÑöíóåõ ãöäú ÂíóÇÊöäóÇ Åöäøóåõ åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáÈóÕöíÑõ (1)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
15
æóßóãú ÃóåúáóßúäóÇ ãöäó ÇáúÞõÑõæäö ãöä ÈóÚúÏö äõæÍò æóßóÝóì ÈöÑóÈøößó ÈöÐõäõæÈö ÚöÈóÇÏöåö ÎóÈöíÑóÇð ÈóÕöíÑðÇ (17)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
16
Åöäøó ÑóÈøóßó íóÈúÓõØõ ÇáÑøöÒúÞó áöãóä íóÔóÇÁõ æóíóÞúÏöÑõ Åöäøóåõ ßóÇäó ÈöÚöÈóÇÏöåö ÎóÈöíÑðÇ ÈóÕöíÑðÇ (30)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
17
Þõáú ßóÝóì ÈöÇááøóåö ÔóåöíÏðÇ Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú Åöäøóåõ ßóÇäó ÈöÚöÈóÇÏöåö ÎóÈöíÑðÇ ÈóÕöíÑðÇ (96)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
18
Åöäøóßó ßõäÊó ÈöäóÇ ÈóÕöíÑðÇ (35)

/
Øå
19
Ðóáößó ÈöÃóäøó Çááøóåó íõæáöÌõ Çááøóíúáó Ýöí ÇáäøóåóÇÑö æóíõæáöÌõ ÇáäøóåóÇÑó Ýöí Çááøóíúáö æóÃóäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ ÈóÕöíÑñ (61)

/
ÇáÍÌ
20
Çááøóåõ íóÕúØóÝöí ãöäó ÇáúãóáóÇÆößóÉö ÑõÓõáðÇ æóãöäó ÇáäøóÇÓö Åöäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ ÈóÕöíÑñ (75)

/
ÇáÍÌ
21
æóãÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ÞóÈúáóßó ãöäó ÇáúãõÑúÓóáöíäó ÅöáøóÇ Åöäøóåõãú áóíóÃúßõáõæäó ÇáØøóÚóÇãó æóíóãúÔõæäó Ýöí ÇáúÃóÓúæóÇÞö æóÌóÚóáúäóÇ ÈóÚúÖóßõãú áöÈóÚúÖò ÝöÊúäóÉð ÃóÊóÕúÈöÑõæäó æóßóÇäó ÑóÈøõßó ÈóÕöíÑðÇ (20)

/
ÇáÝÑÞÇä
22
ãøóÇ ÎóáúÞõßõãú æóáóÇ ÈóÚúËõßõãú ÅöáøóÇ ßóäóÝúÓò æóÇÍöÏóÉò Åöäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ ÈóÕöíÑñ (28)

/
áÞãÇä
23
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö Úóáóíúßõãú ÅöÐú ÌóÇÁóÊúßõãú ÌõäõæÏñ ÝóÃóÑúÓóáúäóÇ Úóáóíúåöãú ÑöíÍðÇ æóÌõäõæÏðÇ áøóãú ÊóÑóæúåóÇ æóßóÇäó Çááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑðÇ (9)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
24
Ãóäö ÇÚúãóáú ÓóÇÈöÛóÇÊò æóÞóÏøöÑú Ýöí ÇáÓøóÑúÏö æóÇÚúãóáõæÇ ÕóÇáöÍðÇ Åöäøöí ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (11)

/
ÓÈÃ
25
æóÇáøóÐöí ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó ãöäó ÇáúßöÊóÇÈö åõæó ÇáúÍóÞøõ ãõÕóÏøöÞðÇ áøöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö Åöäøó Çááøóåó ÈöÚöÈóÇÏöåö áóÎóÈöíÑñ ÈóÕöíÑñ (31)

/
ÝÇØÑ
26
æóáóæú íõÄóÇÎöÐõ Çááøóåõ ÇáäøóÇÓó ÈöãóÇ ßóÓóÈõæÇ ãóÇ ÊóÑóßó Úóáóì ÙóåúÑöåóÇ ãöä ÏóÇÈøóÉò æóáóßöä íõÄóÎøöÑõåõãú Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÌóáõåõãú ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÈöÚöÈóÇÏöåö ÈóÕöíÑðÇ (45)

/
ÝÇØÑ
27
æóÇááøóåõ íóÞúÖöí ÈöÇáúÍóÞøö æóÇáøóÐöíäó íóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäöåö áóÇ íóÞúÖõæäó ÈöÔóíúÁò Åöäøó Çááøóåó åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÈóÕöíÑõ (20)

/
ÛÇÝÑ
28
ÝóÓóÊóÐúßõÑõæäó ãóÇ ÃóÞõæáõ áóßõãú æóÃõÝóæøöÖõ ÃóãúÑöí Åöáóì Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó ÈóÕöíÑñ ÈöÇáúÚöÈóÇÏö (44)

/
ÛÇÝÑ
29
Åöäøó ÇáøóÐöíäó íõÌóÇÏöáõæäó Ýöí ÂíóÇÊö Çááøóåö ÈöÛóíúÑö ÓõáúØóÇäò ÃóÊóÇåõãú Åöä Ýöí ÕõÏõæÑöåöãú ÅöáøóÇ ßöÈúÑñ ãøóÇ åõã ÈöÈóÇáöÛöíåö ÝóÇÓúÊóÚöÐú ÈöÇááøóåö Åöäøóåõ åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÈóÕöíÑõ (56)

/
ÛÇÝÑ
30
Åöäøó ÇáøóÐöíäó íõáúÍöÏõæäó Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ áóÇ íóÎúÝóæúäó ÚóáóíúäóÇ ÃóÝóãóä íõáúÞóì Ýöí ÇáäøóÇÑö ÎóíúÑñ Ãóã ãøóä íóÃúÊöí ÂãöäðÇ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÇÚúãóáõæÇ ãóÇ ÔöÆúÊõãú Åöäøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (40)

/
ÝÕáÊ
31
ÝóÇØöÑõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÌóÚóáó áóßõã ãøöäú ÃóäÝõÓößõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ æóãöäó ÇáúÃóäúÚóÇãö ÃóÒúæóÇÌðÇ íóÐúÑóÄõßõãú Ýöíåö áóíúÓó ßóãöËúáöåö ÔóíúÁñ æóåõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáÈóÕöíÑõ (11)

/
ÇáÔæÑì
32
æóáóæú ÈóÓóØó Çááøóåõ ÇáÑøöÒúÞó áöÚöÈóÇÏöåö áóÈóÛóæúÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóßöä íõäóÒøöáõ ÈöÞóÏóÑò ãøóÇ íóÔóÇÁõ Åöäøóåõ ÈöÚöÈóÇÏöåö ÎóÈöíÑñ ÈóÕöíÑñ (27)

/
ÇáÔæÑì
33
æóåõæó ÇáøóÐöí ßóÝøó ÃóíúÏöíóåõãú Úóäßõãú æóÃóíúÏöíóßõãú Úóäúåõã ÈöÈóØúäö ãóßøóÉó ãöä ÈóÚúÏö Ãóäú ÃóÙúÝóÑóßõãú Úóáóíúåöãú æóßóÇäó Çááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑðÇ (24)

/
ÇáÝÊÍ
34
Åöäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ÛóíúÈó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó (18)

/
ÇáÍÌÑÇÊ
35
åõæó ÇáøóÐöí ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó Ýöí ÓöÊøóÉö ÃóíøóÇãò Ëõãøó ÇÓúÊóæóì Úóáóì ÇáúÚóÑúÔö íóÚúáóãõ ãóÇ íóáöÌõ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ íóÎúÑõÌõ ãöäúåóÇ æóãóÇ íóäÒöáõ ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö æóãóÇ íóÚúÑõÌõ ÝöíåóÇ æóåõæó ãóÚóßõãú Ãóíúäó ãóÇ ßõäÊõãú æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (4)

/
ÇáÍÏíÏ
36
ÞóÏú ÓóãöÚó Çááøóåõ Þóæúáó ÇáøóÊöí ÊõÌóÇÏöáõßó Ýöí ÒóæúÌöåóÇ æóÊóÔúÊóßöí Åöáóì Çááøóåö æóÇááøóåõ íóÓúãóÚõ ÊóÍóÇæõÑóßõãóÇ Åöäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ ÈóÕöíÑñ (1)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
37
áóä ÊóäÝóÚóßõãú ÃóÑúÍóÇãõßõãú æóáóÇ ÃóæúáóÇÏõßõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö íóÝúÕöáõ Èóíúäóßõãú æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (3)

/
ÇáããÊÍäÉ
38
åõæó ÇáøóÐöí ÎóáóÞóßõãú Ýóãöäßõãú ßóÇÝöÑñ æóãöäßõã ãøõÄúãöäñ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (2)

/
ÇáÊÛÇÈä
39
Ãóæóáóãú íóÑóæúÇ Åöáóì ÇáØøóíúÑö ÝóæúÞóåõãú ÕóÇÝøóÇÊò æóíóÞúÈöÖúäó ãóÇ íõãúÓößõåõäøó ÅöáøóÇ ÇáÑøóÍúãóäõ Åöäøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò ÈóÕöíÑñ (19)

/
Çáãáß
40
ÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó ãöä äøõØúÝóÉò ÃóãúÔóÇÌò äøóÈúÊóáöíåö ÝóÌóÚóáúäóÇåõ ÓóãöíÚðÇ ÈóÕöíÑðÇ (2)

/
ÇáÅäÓÇä
41
Èóáóì Åöäøó ÑóÈøóåõ ßóÇäó Èöåö ÈóÕöíÑðÇ (15)

/
ÇáÇäÔÞÇÞ