> > >

"ÇáæåÇÈ" :

#  
1
ÑóÈøóäóÇ áÇó ÊõÒöÛú ÞõáõæÈóäóÇ ÈóÚúÏó ÅöÐú åóÏóíúÊóäóÇ æóåóÈú áóäóÇ ãöä áøóÏõäßó ÑóÍúãóÉð Åöäøóßó ÃóäÊó ÇáúæóåøóÇÈõ (8)

/
Âá ÚãÑÇä
2
Ãóãú ÚöäÏóåõãú ÎóÒóÇÆöäõ ÑóÍúãóÉö ÑóÈøößó ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúæóåøóÇÈö (9)

/
Õ
3
ÞóÇáó ÑóÈøö ÇÛúÝöÑú áöí æóåóÈú áöí ãõáúßðÇ áøóÇ íóäÈóÛöí áöÃóÍóÏò ãøöäú ÈóÚúÏöí Åöäøóßó ÃóäÊó ÇáúæóåøóÇÈõ (35)

/
Õ