> > >

"ÓÑíÚ ÇáÍÓÇÈ" :

#  
1
ÃõæáóÆößó áóåõãú äóÕöíÈñ ãøöãøóÇ ßóÓóÈõæÇ æóÇááøóåõ ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (202)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
Åöäøó ÇáÏøöíäó ÚöäÏó Çááøóåö ÇáÅöÓúáÇóãõ æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝó ÇáøóÐöíäó ÃõæúÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ÅöáÇøó ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁåõãõ ÇáúÚöáúãõ ÈóÛúíðÇ Èóíúäóåõãú æóãóä íóßúÝõÑú ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ÝóÅöäøó Çááøóåö ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (19)

/
Âá ÚãÑÇä
3
æóÅöäøó ãöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö áóãóä íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßõãú æóãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúåöãú ÎóÇÔöÚöíäó áöáøåö áÇó íóÔúÊóÑõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ËóãóäðÇ ÞóáöíáÇð ÃõæáóÆößó áóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú Åöäøó Çááøóåó ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (199)

/
Âá ÚãÑÇä
4
íóÓúÃóáõæäóßó ãóÇÐóÇ ÃõÍöáøó áóåõãú Þõáú ÃõÍöáøó áóßõãõ ÇáØøóíøöÈóÇÊõ æóãóÇ ÚóáøóãúÊõã ãøöäó ÇáúÌóæóÇÑöÍö ãõßóáøöÈöíäó ÊõÚóáøöãõæäóåõäøó ãöãøóÇ Úóáøóãóßõãõ Çááøóåõ ÝóßõáõæÇ ãöãøóÇ ÃóãúÓóßúäó Úóáóíúßõãú æóÇÐúßõÑõæÇ ÇÓúãó Çááøóåö Úóáóíúåö æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (4)

/
ÇáãÇÆÏÉ
5
Ãóæóáóãú íóÑóæúÇ ÃóäøóÇ äóÃúÊöí ÇáúÃóÑúÖó äóäÞõÕõåóÇ ãöäú ÃóØúÑóÇÝöåóÇ æóÇááøóåõ íóÍúßõãõ áÇó ãõÚóÞøöÈó áöÍõßúãöåö æóåõæó ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (41)

/
ÇáÑÚÏ
6
áöíóÌúÒöíó Çááøóåõ ßõáøó äóÝúÓò ãøóÇ ßóÓóÈóÊú Åöäøó Çááøóåó ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (51)

/
ÅÈÑÇåíã
7
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÃóÚúãóÇáõåõãú ßóÓóÑóÇÈò ÈöÞöíÚóÉò íóÍúÓóÈõåõ ÇáÙøóãúÂäõ ãóÇÁð ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÌóÇÁóåõ áóãú íóÌöÏúåõ ÔóíúÆðÇ æóæóÌóÏó Çááøóåó ÚöäÏóåõ ÝóæóÝøóÇåõ ÍöÓóÇÈóåõ æóÇááøóåõ ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (39)

/
ÇáäæÑ
8
Çáúíóæúãó ÊõÌúÒóì ßõáøõ äóÝúÓò ÈöãóÇ ßóÓóÈóÊú áóÇ Ùõáúãó Çáúíóæúãó Åöäøó Çááøóåó ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (17)

/
ÛÇÝÑ