> > >

"Ðæ ÇäÊÞÇã" :

#  
1
ãöä ÞóÈúáõ åõÏðì áøöáäøóÇÓö æóÃóäÒóáó ÇáúÝõÑúÞóÇäó Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÔóÏöíÏñ æóÇááøóåõ ÚóÒöíÒñ Ðõæ ÇäÊöÞóÇãò (4)

/
Âá ÚãÑÇä
2
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÞúÊõáõæÇ ÇáÕøóíúÏó æóÃóäÊõãú ÍõÑõãñ æóãóä ÞóÊóáóåõ ãöäßõã ãøõÊóÚóãøöÏðÇ ÝóÌóÒóÇÁñ ãøöËúáõ ãóÇ ÞóÊóáó ãöäó ÇáäøóÚóãö íóÍúßõãõ Èöåö ÐóæóÇ ÚóÏúáò ãøöäßõãú åóÏúíðÇ ÈóÇáöÛó ÇáúßóÚúÈóÉö Ãóæú ßóÝøóÇÑóÉñ ØóÚóÇãõ ãóÓóÇßöíäó Ãóæ ÚóÏúáõ Ðóáößó ÕöíóÇãðÇ áøöíóÐõæÞó æóÈóÇáó ÃóãúÑöåö ÚóÝóÇ Çááøóåõ ÚóãøóÇ ÓóáóÝ æóãóäú ÚóÇÏó ÝóíóäÊóÞöãõ Çááøóåõ ãöäúåõ æóÇááøóåõ ÚóÒöíÒñ Ðõæ ÇäúÊöÞóÇãò (95)

/
ÇáãÇÆÏÉ
3
ÝóáÇó ÊóÍúÓóÈóäøó Çááøóåó ãõÎúáöÝó æóÚúÏöåö ÑõÓõáóåõ Åöäøó Çááøóåó ÚóÒöíÒñ Ðõæ ÇäÊöÞóÇãò (47)

/
ÅÈÑÇåíã