> > >

"ÇáÛäí" :

#  
1
Þóæúáñ ãøóÚúÑõæÝñ æóãóÛúÝöÑóÉñ ÎóíúÑñ ãøöä ÕóÏóÞóÉò íóÊúÈóÚõåóÇ ÃóÐðì æóÇááøóåõ Ûóäöíøñ Íóáöíãñ (263)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóäÝöÞõæÇ ãöä ØóíøöÈóÇÊö ãóÇ ßóÓóÈúÊõãú æóãöãøóÇ ÃóÎúÑóÌúäóÇ áóßõã ãøöäó ÇáÃóÑúÖö æóáÇó ÊóíóãøóãõæÇ ÇáúÎóÈöíËó ãöäúåõ ÊõäÝöÞõæäó æóáóÓúÊõã ÈöÂÎöÐöíåö ÅöáÇøó Ãóä ÊõÛúãöÖõæÇ Ýöíåö æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó Ûóäöíøñ ÍóãöíÏñ (267)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Ýöíåö ÂíóÇÊñ ÈóíøöäóÇÊñ ãøóÞóÇãõ ÅöÈúÑóÇåöíãó æóãóä ÏóÎóáóåõ ßóÇäó ÂãöäðÇ æóáöáøåö Úóáóì ÇáäøóÇÓö ÍöÌøõ ÇáúÈóíúÊö ãóäö ÇÓúÊóØóÇÚó Åöáóíúåö ÓóÈöíáÇð æóãóä ßóÝóÑó ÝóÅöäøó Çááå Ûóäöíøñ Úóäö ÇáúÚóÇáóãöíäó (97)

/
Âá ÚãÑÇä
4
æóÑóÈøõßó ÇáúÛóäöíøõ Ðõæ ÇáÑøóÍúãóÉö Åöä íóÔóÃú íõÐúåöÈúßõãú æóíóÓúÊóÎúáöÝú ãöä ÈóÚúÏößõã ãøóÇ íóÔóÇÁõ ßóãóÇ ÃóäÔóÃóßõã ãøöä ÐõÑøöíøóÉö Þóæúãò ÂÎóÑöíäó (133)

/
ÇáÃäÚÇã
5
ÞóÇáõæÇ ÇÊøóÎóÐó Çááøóåõ æóáóÏðÇ ÓõÈúÍóÇäóåõ åõæó ÇáúÛóäöíøõ áóåõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Åöäú ÚöäÏóßõã ãøöä ÓõáúØóÇäò ÈöåóÐóÇ ÃóÊÞõæáõæäó Úóáóì Çááøóåö ãóÇ áÇó ÊóÚúáóãõæäó (68)

/
íæäÓ
6
æóÞóÇáó ãõæÓóì Åöä ÊóßúÝõÑõæÇ ÃóäÊõãú æóãóä Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó áóÛóäöíøñ ÍóãöíÏñ (8)

/
ÅÈÑÇåíã
7
áóåõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÅöäøó Çááøóåó áóåõæó ÇáúÛóäöíøõ ÇáúÍóãöíÏõ (64)

/
ÇáÍÌ
8
ÞóÇáó ÇáøóÐöí ÚöäÏóåõ Úöáúãñ ãøöäó ÇáúßöÊóÇÈö ÃóäóÇ ÂÊöíßó Èöåö ÞóÈúáó Ãóä íóÑúÊóÏøó Åöáóíúßó ØóÑúÝõßó ÝóáóãøóÇ ÑóÂåõ ãõÓúÊóÞöÑøðÇ ÚöäÏóåõ ÞóÇáó åóÐóÇ ãöä ÝóÖúáö ÑóÈøöí áöíóÈúáõæóäöí ÃóÃóÔúßõÑõ Ãóãú ÃóßúÝõÑõ æóãóä ÔóßóÑó ÝóÅöäøóãóÇ íóÔúßõÑõ áöäóÝúÓöåö æóãóä ßóÝóÑó ÝóÅöäøó ÑóÈøöí Ûóäöíøñ ßóÑöíãñ (40)

/
Çáäãá
9
æóãóä ÌóÇåóÏó ÝóÅöäøóãóÇ íõÌóÇåöÏõ áöäóÝúÓöåö Åöäøó Çááøóåó áóÛóäöíøñ Úóäö ÇáúÚóÇáóãöíäó (6)

/
ÇáÚäßÈæÊ
10
æóáóÞóÏú ÂÊóíúäóÇ áõÞúãóÇäó ÇáúÍößúãóÉó Ãóäö ÇÔúßõÑú áöáøóåö æóãóä íóÔúßõÑú ÝóÅöäøóãóÇ íóÔúßõÑõ áöäóÝúÓöåö æóãóä ßóÝóÑó ÝóÅöäøó Çááøóåó Ûóäöíøñ ÍóãöíÏñ (12)

/
áÞãÇä
11
áöáøóåö ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö Åöäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÛóäöíøõ ÇáúÍóãöíÏõ (26)

/
áÞãÇä
12
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÃóäÊõãõ ÇáúÝõÞóÑóÇÁ Åöáóì Çááøóåö æóÇááøóåõ åõæó ÇáúÛóäöíøõ ÇáúÍóãöíÏõ (15)

/
ÝÇØÑ
13
Åöä ÊóßúÝõÑõæÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó Ûóäöíøñ Úóäßõãú æóáóÇ íóÑúÖóì áöÚöÈóÇÏöåö ÇáúßõÝúÑó æóÅöä ÊóÔúßõÑõæÇ íóÑúÖóåõ áóßõãú æóáóÇ ÊóÒöÑõ æóÇÒöÑóÉñ æöÒúÑó ÃõÎúÑóì Ëõãøó Åöáóì ÑóÈøößõã ãøóÑúÌöÚõßõãú ÝóíõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó Åöäøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (7)

/
ÇáÒãÑ
14
åóÇÃóäÊõãú åóÄõáóÇÁö ÊõÏúÚóæúäó áöÊõäÝöÞõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ýóãöäßõã ãøóä íóÈúÎóáõ æóãóä íóÈúÎóáú ÝóÅöäøóãóÇ íóÈúÎóáõ Úóä äøóÝúÓöåö æóÇááøóåõ ÇáúÛóäöíøõ æóÃóäÊõãõ ÇáúÝõÞóÑóÇÁõ æóÅöä ÊóÊóæóáøóæúÇ íóÓúÊóÈúÏöáú ÞóæúãðÇ ÛóíúÑóßõãú Ëõãøó áóÇ íóßõæäõæÇ ÃóãúËóÇáóßõãú (38)

/
ãÍãÏ
15
ÇáøóÐöíäó íóÈúÎóáõæäó æóíóÃúãõÑõæäó ÇáäøóÇÓó ÈöÇáúÈõÎúáö æóãóä íóÊóæóáøó ÝóÅöäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÛóäöíøõ ÇáúÍóãöíÏõ (24)

/
ÇáÍÏíÏ
16
áóÞóÏú ßóÇäó áóßõãú Ýöíåöãú ÃõÓúæóÉñ ÍóÓóäóÉñ áöãóä ßóÇäó íóÑúÌõæ Çááøóåó æóÇáúíóæúãó ÇáúÂÎöÑó æóãóä íóÊóæóáøó ÝóÅöäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÛóäöíøõ ÇáúÍóãöíÏõ (6)

/
ÇáããÊÍäÉ
17
Ðóáößó ÈöÃóäøóåõ ßóÇäóÊ ÊøóÃúÊöíåöãú ÑõÓõáõåõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóÞóÇáõæÇ ÃóÈóÔóÑñ íóåúÏõæäóäóÇ ÝóßóÝóÑõæÇ æóÊóæóáøóæÇ æøóÇÓúÊóÛúäóì Çááøóåõ æóÇááøóåõ Ûóäöíøñ ÍóãöíÏñ (6)

/
ÇáÊÛÇÈä
18
æóááøóåö ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö æóáóÞóÏú æóÕøóíúäóÇ ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáößõãú æóÅöíøóÇßõãú Ãóäö ÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÅöä ÊóßúÝõÑõæÇ ÝóÅöäøó áöáøåö ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóäöíøðÇ ÍóãöíÏðÇ (131)

/
ÇáäÓÇÁ