> > >

"ÇáÞÇåÑ" :

#  
1
æóåõæó ÇáúÞóÇåöÑõ ÝóæúÞó ÚöÈóÇÏöåö æóåõæó ÇáúÍóßöíãõ ÇáúÎóÈöíÑõ (18)

/
ÇáÃäÚÇã
2
æóåõæó ÇáúÞóÇåöÑõ ÝóæúÞó ÚöÈóÇÏöåö æóíõÑúÓöáõ Úóáóíúßõã ÍóÝóÙóÉð ÍóÊøóìó ÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÍóÏóßõãõ ÇáúãóæúÊõ ÊóæóÝøóÊúåõ ÑõÓõáõäóÇ æóåõãú áÇó íõÝóÑøöØõæäó (61)

/
ÇáÃäÚÇã
3
íóÇ ÕóÇÍöÈóíö ÇáÓøöÌúäö ÃóÃóÑúÈóÇÈñ ãøõÊóÝóÑøöÞõæäó ÎóíúÑñ Ãóãö Çááøóåõ ÇáúæóÇÍöÏõ ÇáúÞóåøóÇÑõ (39)

/
íæÓÝ
4
Þõáú ãóä ÑøóÈøõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö Þõáö Çááøóåõ Þõáú ÃóÝóÇÊøóÎóÐúÊõã ãøöä Ïõæäöåö ÃóæúáöíóÇÁó áÇó íóãúáößõæäó áöÃóäÝõÓöåöãú äóÝúÚðÇ æóáÇó ÖóÑøðÇ Þõáú åóáú íóÓúÊóæöí ÇáúÃóÚúãóì æóÇáúÈóÕöíÑõ Ãóãú åóáú ÊóÓúÊóæöí ÇáÙøõáõãóÇÊõ æóÇáäøõæÑõ Ãóãú ÌóÚóáõæÇ áöáøåö ÔõÑóßóÇÁó ÎóáóÞõæÇ ßóÎóáúÞöåö ÝóÊóÔóÇÈóåó ÇáúÎóáúÞõ Úóáóíúåöãú Þõáö Çááøóåõ ÎóÇáöÞõ ßõáøö ÔóíúÁò æóåõæó ÇáúæóÇÍöÏõ ÇáúÞóåøóÇÑõ (16)

/
ÇáÑÚÏ
5
íóæúãó ÊõÈóÏøóáõ ÇáúÃóÑúÖõ ÛóíúÑó ÇáúÃóÑúÖö æóÇáÓøóãóÇæóÇÊõ æóÈóÑóÒõæÇ ááøóåö ÇáúæóÇÍöÏö ÇáúÞóåøóÇÑö (48)

/
ÅÈÑÇåíã
6
Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóäóÇ ãõäÐöÑñ æóãóÇ ãöäú Åöáóåò ÅöáøóÇ Çááøóåõ ÇáúæóÇÍöÏõ ÇáúÞóåøóÇÑõ (65)

/
Õ
7
áóæú ÃóÑóÇÏó Çááøóåõ Ãóä íóÊøóÎöÐó æóáóÏðÇ áøóÇÕúØóÝóì ãöãøóÇ íóÎúáõÞõ ãóÇ íóÔóÇÁõ ÓõÈúÍóÇäóåõ åõæó Çááøóåõ ÇáúæóÇÍöÏõ ÇáúÞóåøóÇÑõ (4)

/
ÇáÒãÑ
8
íóæúãó åõã ÈóÇÑöÒõæäó áóÇ íóÎúÝóì Úóáóì Çááøóåö ãöäúåõãú ÔóíúÁñ áøöãóäö Çáúãõáúßõ Çáúíóæúãó áöáøóåö ÇáúæóÇÍöÏö ÇáúÞóåøóÇÑö (16)

/
ÛÇÝÑ