> > >

"Úáãå Ìáø ÔÃäå" :

#  
1
æóÅöÐú ÞóÇáó ÑóÈøõßó áöáúãóáÇóÆößóÉö Åöäøöí ÌóÇÚöáñ Ýöí ÇáÃóÑúÖö ÎóáöíÝóÉð ÞóÇáõæÇ ÃóÊóÌúÚóáõ ÝöíåóÇ ãóä íõÝúÓöÏõ ÝöíåóÇ æóíóÓúÝößõ ÇáÏøöãóÇÁó æóäóÍúäõ äõÓóÈøöÍõ ÈöÍóãúÏößó æóäõÞóÏøöÓõ áóßó ÞóÇáó Åöäøöí ÃóÚúáóãõ ãóÇ áÇó ÊóÚúáóãõæäó (30)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ÃóæóáÇó íóÚúáóãõæäó Ãóäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ íõÓöÑøõæäó æóãóÇ íõÚúáöäõæäó (77)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
ÇáúÍóÌøõ ÃóÔúåõÑñ ãøóÚúáõæãóÇÊñ Ýóãóä ÝóÑóÖó Ýöíåöäøó ÇáúÍóÌøó ÝóáÇó ÑóÝóËó æóáÇó ÝõÓõæÞó æóáÇó ÌöÏóÇáó Ýöí ÇáúÍóÌøö æóãóÇ ÊóÝúÚóáõæÇ ãöäú ÎóíúÑò íóÚúáóãúåõ Çááøóåõ æóÊóÒóæøóÏõæÇ ÝóÅöäøó ÎóíúÑó ÇáÒøóÇÏö ÇáÊøóÞúæóì æóÇÊøóÞõæäö íóÇ Ãõæúáöí ÇáÃóáúÈóÇÈö (197)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
ßõÊöÈó Úóáóíúßõãõ ÇáúÞöÊóÇáõ æóåõæó ßõÑúåñ áøóßõãú æóÚóÓóì Ãóä ÊóßúÑóåõæÇ ÔóíúÆðÇ æóåõæó ÎóíúÑñ áøóßõãú æóÚóÓóì Ãóä ÊõÍöÈøõæÇ ÔóíúÆðÇ æóåõæó ÔóÑøñ áøóßõãú æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ æóÃóäÊõãú áÇó ÊóÚúáóãõæäó (216)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
Çááøóåõ áÇó Åöáóåó ÅöáÇøó åõæó ÇáúÍóíøõ ÇáúÞóíøõæãõ áÇó ÊóÃúÎõÐõåõ ÓöäóÉñ æóáÇó äóæúãñ áøóåõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö ãóä ÐóÇ ÇáøóÐöí íóÔúÝóÚõ ÚöäúÏóåõ ÅöáÇøó ÈöÅöÐúäöåö íóÚúáóãõ ãóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóãóÇ ÎóáúÝóåõãú æóáÇó íõÍöíØõæäó ÈöÔóíúÁò ãøöäú Úöáúãöåö ÅöáÇøó ÈöãóÇ ÔóÇÁ æóÓöÚó ßõÑúÓöíøõåõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖó æóáÇó íóÄõæÏõåõ ÍöÝúÙõåõãóÇ æóåõæó ÇáúÚóáöíøõ ÇáúÚóÙöíãõ (255)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
Þõáú Åöä ÊõÎúÝõæÇ ãóÇ Ýöí ÕõÏõæÑößõãú Ãóæú ÊõÈúÏõæåõ íóÚúáóãúåõ Çááøóåõ æóíóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö æóÇááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (29)

/
Âá ÚãÑÇä
7
åóÇ ÃóäÊõãú ÃõæáÇÁ ÊõÍöÈøõæäóåõãú æóáÇó íõÍöÈøõæäóßõãú æóÊõÄúãöäõæäó ÈöÇáúßöÊóÇÈö ßõáøöåö æóÅöÐóÇ áóÞõæßõãú ÞóÇáõæÇ ÂãóäøóÇ æóÅöÐóÇ ÎóáóæúÇ ÚóÖøõæÇ Úóáóíúßõãõ ÇáÃóäóÇãöáó ãöäó ÇáúÛóíúÙö Þõáú ãõæÊõæÇ ÈöÛóíúÙößõãú Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (119)

/
Âá ÚãÑÇä
8
æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöÃóÚúÏóÇÆößõãú æóßóÝóì ÈöÇááøóåö æóáöíøðÇ æóßóÝóì ÈöÇááøóåö äóÕöíÑðÇ (45)

/
ÇáäÓÇÁ
9
Ðóáößó ÇáúÝóÖúáõ ãöäó Çááøóåö æóßóÝóì ÈöÇááøóåö ÚóáöíãðÇ (70)

/
ÇáäÓÇÁ
10
íóÓúÊóÎúÝõæäó ãöäó ÇáäøóÇÓö æóáÇó íóÓúÊóÎúÝõæäó ãöäó Çááøóåö æóåõæó ãóÚóåõãú ÅöÐú íõÈóíøöÊõæäó ãóÇ áÇó íóÑúÖóì ãöäó ÇáúÞóæúáö æóßóÇäó Çááøóåõ ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó ãõÍöíØðÇ (108)

/
ÇáäÓÇÁ
11
æóÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö Úóáóíúßõãú æóãöíËóÇÞóåõ ÇáøóÐöí æóÇËóÞóßõã Èöåö ÅöÐú ÞõáúÊõãú ÓóãöÚúäóÇ æóÃóØóÚúäóÇ æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (7)

/
ÇáãÇÆÏÉ
12
ãøóÇ Úóáóì ÇáÑøóÓõæáö ÅöáÇøó ÇáúÈóáÇóÛõ æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ ÊõÈúÏõæäó æóãóÇ ÊóßúÊõãõæäó (99)

/
ÇáãÇÆÏÉ
13
æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÊóÚóÇáóæúÇ Åöáóì ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ æóÅöáóì ÇáÑøóÓõæáö ÞóÇáõæÇ ÍóÓúÈõäóÇ ãóÇ æóÌóÏúäóÇ Úóáóíúåö ÂÈóÇÁóäóÇ Ãóæóáóæú ßóÇäó ÂÈóÇÄõåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó ÔóíúÆðÇ æóáÇó íóåúÊóÏõæäó (104)

/
ÇáãÇÆÏÉ
14
æóÅöÐú ÞóÇáó Çááøóåõ íóÇ ÚöíÓóì ÇÈúäó ãóÑúíóãó ÃóÃóäÊó ÞõáÊó áöáäøóÇÓö ÇÊøóÎöÐõæäöí æóÃõãøöíó Åöáóåóíúäö ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÞóÇáó ÓõÈúÍóÇäóßó ãóÇ íóßõæäõ áöí Ãóäú ÃóÞõæáó ãóÇ áóíúÓó áöí ÈöÍóÞøò Åöä ßõäÊõ ÞõáúÊõåõ ÝóÞóÏú ÚóáöãúÊóåõ ÊóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí äóÝúÓöí æóáÇó ÃóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí äóÝúÓößó Åöäøóßó ÃóäÊó ÚóáÇøóãõ ÇáúÛõíõæÈö (116)

/
ÇáãÇÆÏÉ
15
ãóÇ ÞõáúÊõ áóåõãú ÅöáÇøó ãóÇ ÃóãóÑúÊóäöí Èöåö Ãóäö ÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó ÑóÈøöí æóÑóÈøóßõãú æóßõäÊõ Úóáóíúåöãú ÔóåöíÏðÇ ãøóÇ ÏõãúÊõ Ýöíåöãú ÝóáóãøóÇ ÊóæóÝøóíúÊóäöí ßõäÊó ÃóäÊó ÇáÑøóÞöíÈó Úóáóíúåöãú æóÃóäÊó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÔóåöíÏñ (117)

/
ÇáãÇÆÏÉ
16
æóåõæó Çááøóåõ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÝöí ÇáÃóÑúÖö íóÚúáóãõ ÓöÑøóßõãú æóÌóåÑóßõãú æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÊóßúÓöÈõæäó (3)

/
ÇáÃäÚÇã
17
æóßóÐóáößó ÝóÊóäøóÇ ÈóÚúÖóåõã ÈöÈóÚúÖò áøöíóÞõæáæÇ ÃóåóÄõáÇÁö ãóäøó Çááøóåõ Úóáóíúåöã ãøöä ÈóíúäöäóÇ ÃóáóíúÓó Çááøóåõ ÈöÃóÚúáóãó ÈöÇáÔøóÇßöÑöíäó (53)

/
ÇáÃäÚÇã
18
æóÚöäÏóåõ ãóÝóÇÊöÍõ ÇáúÛóíúÈö áÇó íóÚúáóãõåóÇ ÅöáÇøó åõæó æóíóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáúÈóÑøö æóÇáúÈóÍúÑö æóãóÇ ÊóÓúÞõØõ ãöä æóÑóÞóÉò ÅöáÇøó íóÚúáóãõåóÇ æóáÇó ÍóÈøóÉò Ýöí ÙõáõãóÇÊö ÇáÃóÑúÖö æóáÇó ÑóØúÈò æóáÇó íóÇÈöÓò ÅöáÇøó Ýöí ßöÊóÇÈò ãøõÈöíäò (59)

/
ÇáÃäÚÇã
19
æóåõæó ÇáøóÐöí íóÊóæóÝøóÇßõã ÈöÇááøóíúáö æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÌóÑóÍúÊõã ÈöÇáäøóåóÇÑö Ëõãøó íóÈúÚóËõßõãú Ýöíåö áöíõÞúÖóì ÃóÌóáñ ãøõÓóãøðì Ëõãøó Åöáóíúåö ãóÑúÌöÚõßõãú Ëõãøó íõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (60)

/
ÇáÃäÚÇã
20
Åöäøó ÑóÈøóßó åõæó ÃóÚúáóãõ ãóä íóÖöáøõ Úóä ÓóÈöíáöåö æóåõæó ÃóÚúáóãõ ÈöÇáúãõåúÊóÏöíäó (117)

/
ÇáÃäÚÇã
21
æóãóÇ áóßõãú ÃóáÇøó ÊóÃúßõáõæÇ ãöãøóÇ ÐõßöÑó ÇÓúãõ Çááøóåö Úóáóíúåö æóÞóÏú ÝóÕøóáó áóßõã ãøóÇ ÍóÑøóãó Úóáóíúßõãú ÅöáÇøó ãóÇ ÇÖúØõÑöÑúÊõãú Åöáóíúåö æóÅöäøó ßóËöíÑðÇ áøóíõÖöáøõæäó ÈöÃóåúæóÇÆöåöã ÈöÛóíúÑö Úöáúãò Åöäøó ÑóÈøóßó åõæó ÃóÚúáóãõ ÈöÇáúãõÚúÊóÏöíäó (119)

/
ÇáÃäÚÇã
22
æóÅöÐóÇ ÌóÇÁóÊúåõãú ÂíóÉñ ÞóÇáõæÇ áóä äøõÄúãöäó ÍóÊøóì äõÄúÊóì ãöËúáó ãóÇ ÃõæÊöíó ÑõÓõáõ Çááøóåö Çááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÍóíúËõ íóÌúÚóáõ ÑöÓóÇáóÊóåõ ÓóíõÕöíÈõ ÇáøóÐöíäó ÃóÌúÑóãõæÇ ÕóÛóÇÑñ ÚöäÏó Çááøóåö æóÚóÐóÇÈñ ÔóÏöíÏñ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóãúßõÑõæäó (124)

/
ÇáÃäÚÇã
23
ÝóáóäóÞõÕøóäøó Úóáóíúåöã ÈöÚöáúãò æóãóÇ ßõäøóÇ ÛóÇÆöÈöíäó (7)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
24
æóáóÞóÏú ÌöÆúäóÇåõã ÈößöÊóÇÈò ÝóÕøóáúäóÇåõ Úóáóì Úöáúãò åõÏðì æóÑóÍúãóÉð áøöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó (52)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
25
ÞóÏö ÇÝúÊóÑóíúäóÇ Úóáóì Çááøóåö ßóÐöÈðÇ Åöäú ÚõÏúäóÇ Ýöí ãöáøóÊößõã ÈóÚúÏó ÅöÐú äóÌøóÇäóÇ Çááøóåõ ãöäúåóÇ æóãóÇ íóßõæäõ áóäóÇ Ãóä äøóÚõæÏó ÝöíåóÇ ÅöáÇøó Ãóä íóÔóÇÁó Çááøóåõ ÑóÈøõäóÇ æóÓöÚó ÑóÈøõäóÇ ßõáøó ÔóíúÁò ÚöáúãðÇ Úóáóì Çááøóåö ÊóæóßøóáúäóÇ ÑóÈøóäóÇ ÇÝúÊóÍú ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäó ÞóæúãöäóÇ ÈöÇáúÍóÞøö æóÃóäÊó ÎóíúÑõ ÇáúÝóÇÊöÍöíäó (89)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
26
æóãóÇ íóÊøóÈöÚõ ÃóßúËóÑõåõãú ÅöáÇøó ÙóäøðÇ Åóäøó ÇáÙøóäøó áÇó íõÛúäöí ãöäó ÇáúÍóÞøö ÔóíúÆðÇ Åöäøó Çááøóåó Úóáóíãñ ÈöãóÇ íóÝúÚóáõæäó (36)

/
íæäÓ
27
æóãóÇ Êóßõæäõ Ýöí ÔóÃúäò æóãóÇ ÊóÊúáõæ ãöäúåõ ãöä ÞõÑúÂäò æóáÇó ÊóÚúãóáõæäó ãöäú Úóãóáò ÅöáÇøó ßõäøóÇ Úóáóíúßõãú ÔõåõæÏðÇ ÅöÐú ÊõÝöíÖõæäó Ýöíåö æóãóÇ íóÚúÒõÈõ Úóä ÑøóÈøößó ãöä ãøöËúÞóÇáö ÐóÑøóÉò Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáÇó Ýöí ÇáÓøóãóÇÁö æóáóÇó ÃóÕúÛóÑó ãöä Ðóáößó æóáÇ ÃóßúÈóÑó ÅöáÇøó Ýöí ßöÊóÇÈò ãøõÈöíäò (61)

/
íæäÓ
28
ÃóáóÇ Åöäøóåõãú íóËúäõæäó ÕõÏõæÑóåõãú áöíóÓúÊóÎúÝõæÇ ãöäúåõ ÃóáÇ Íöíäó íóÓúÊóÛúÔõæäó ËöíóÇÈóåõãú íóÚúáóãõ ãóÇ íõÓöÑøõæäó æóãóÇ íõÚúáöäõæäó Åöäøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (5)

/
åæÏ
29
æóãóÇ ãöä ÏóÇÈøóÉò Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÅöáÇøó Úóáóì Çááøóåö ÑöÒúÞõåóÇ æóíóÚúáóãõ ãõÓúÊóÞóÑøóåóÇ æóãõÓúÊóæúÏóÚóåóÇ ßõáøñ Ýöí ßöÊóÇÈò ãøõÈöíäò (6)

/
åæÏ
30
ÚóÇáöãõ ÇáúÛóíúÈö æóÇáÔøóåóÇÏóÉö ÇáúßóÈöíÑõ ÇáúãõÊóÚóÇáö (9) ÓóæóÇÁñ ãøöäßõã ãøóäú ÃóÓóÑøó ÇáúÞóæúáó æóãóä ÌóåóÑó Èöåö æóãóäú åõæó ãõÓúÊóÎúÝò ÈöÇááøóíúáö æóÓóÇÑöÈñ ÈöÇáäøóåóÇÑö (10) áóåõ ãõÚóÞøöÈóÇÊñ ãøöä Èóíúäö íóÏóíúåö æóãöäú ÎóáúÝöåö íóÍúÝóÙõæäóåõ ãöäú ÃóãúÑö Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÛóíøöÑõ ãóÇ ÈöÞóæúãò ÍóÊøóì íõÛóíøöÑõæÇ ãóÇ ÈöÃóäúÝõÓöåöãú æóÅöÐóÇ ÃóÑóÇÏó Çááøóåõ ÈöÞóæúãò ÓõæÁðÇ ÝóáÇó ãóÑóÏøó áóåõ æóãóÇ áóåõã ãøöä Ïõæäöåö ãöä æóÇáò (11)

/
ÇáÑÚÏ
31
æóßóÐóáößó ÃóäÒóáúäóÇåõ ÍõßúãðÇ ÚóÑóÈöíøðÇ æóáóÆöäö ÇÊøóÈóÚúÊó ÃóåúæóÇÁåõã ÈóÚúÏó ãóÇ ÌóÇÁßó ãöäó ÇáúÚöáúãö ãóÇ áóßó ãöäó Çááøóåö ãöä æóáöíøò æóáÇó æóÇÞò (37)

/
ÇáÑÚÏ
32
æóíóÞõæáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóÓúÊó ãõÑúÓóáÇð Þõáú ßóÝóì ÈöÇááøóåö ÔóåöíÏðÇ Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú æóãóäú ÚöäÏóåõ Úöáúãõ ÇáúßöÊóÇÈö (43)

/
ÇáÑÚÏ
33
æóáóÞóÏú ÚóáöãúäóÇ ÇáúãõÓúÊóÞúÏöãöíäó ãöäßõãú æóáóÞóÏú ÚóáöãúäóÇ ÇáúãõÓúÊóÃúÎöÑöíäó (24)

/
ÇáÍÌÑ
34
æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ ÊõÓöÑøõæäó æóãóÇ ÊõÚúáöäõæäó (19)

/
ÇáäÍá
35
áÇó ÌóÑóãó Ãóäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ íõÓöÑøõæäó æóãóÇ íõÚúáöäõæäó Åöäøóåõ áÇó íõÍöÈøõ ÇáúãõÓúÊóßúÈöÑöíäó (23)

/
ÇáäÍá
36
ÇáøóÐöíäó ÊóÊóæóÝøóÇåõãõ ÇáúãóáÇÆößóÉõ ÙóÇáöãöí ÃóäÝõÓöåöãú ÝóÃóáúÞóæõÇ ÇáÓøóáóãó ãóÇ ßõäøóÇ äóÚúãóáõ ãöä ÓõæÁò Èóáóì Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (28)

/
ÇáäÍá
37
ÇÏúÚõ Åöáöì ÓóÈöíáö ÑóÈøößó ÈöÇáúÍößúãóÉö æóÇáúãóæúÚöÙóÉö ÇáúÍóÓóäóÉö æóÌóÇÏöáúåõã ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ Åöäøó ÑóÈøóßó åõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóä Öóáøó Úóä ÓóÈöíáöåö æóåõæó ÃóÚúáóãõ ÈöÇáúãõåúÊóÏöíäó (125)

/
ÇáäÍá
38
ÑøóÈøõßõãú ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ Ýöí äõÝõæÓößõãú Åöä ÊóßõæäõæÇ ÕóÇáöÍöíäó ÝóÅöäøóåõ ßóÇäó áöáúÃóæøóÇÈöíäó ÛóÝõæÑðÇ (25)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
39
äøóÍúäõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÓúÊóãöÚõæäó Èöåö ÅöÐú íóÓúÊóãöÚõæäó Åöáóíúßó æóÅöÐú åõãú äóÌúæóì ÅöÐú íóÞõæáõ ÇáÙøóÇáöãõæäó Åöä ÊóÊøóÈöÚõæäó ÅöáÇøó ÑóÌõáÇð ãøóÓúÍõæÑðÇ (47)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
40
ÑøóÈøõßõãú ÃóÚúáóãõ Èößõãú Åöä íóÔóÃú íóÑúÍóãúßõãú Ãóæú Åöä íóÔóÃú íõÚóÐøöÈúßõãú æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇßó Úóáóíúåöãú æóßöíáÇð (54)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
41
ÝóáóÇ ÊóÚúÌóáú Úóáóíúåöãú ÅöäøóãóÇ äóÚõÏøõ áóåõãú ÚóÏøðÇ (84)

/
ãÑíã
42
áóÞóÏú ÃóÍúÕóÇåõãú æóÚóÏøóåõãú ÚóÏøðÇ (94)

/
ãÑíã
43
æóßõáøõåõãú ÂÊöíåö íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÝóÑúÏðÇ (95)

/
ãÑíã
44
æóÅöä ÊóÌúåóÑú ÈöÇáúÞóæúáö ÝóÅöäøóåõ íóÚúáóãõ ÇáÓøöÑøó æóÃóÎúÝóì (7)

/
Øå
45
ÅöäøóãóÇ Åöáóåõßõãõ Çááøóåõ ÇáøóÐöí áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ åõæó æóÓöÚó ßõáøó ÔóíúÁò ÚöáúãðÇ (98)

/
Øå
46
íóÚúáóãõ ãóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóãóÇ ÎóáúÝóåõãú æóáóÇ íõÍöíØõæäó Èöåö ÚöáúãðÇ (110)

/
Øå
47
ÞóÇáó ÑóÈøöí íóÚúáóãõ ÇáúÞóæúáó Ýöí ÇáÓøóãóÇÁö æóÇáÃóÑúÖö æóåõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÚóáöíãõ (4)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
48
íóÚúáóãõ ãóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóãóÇ ÎóáúÝóåõãú æóáóÇ íóÔúÝóÚõæäó ÅöáøóÇ áöãóäö ÇÑúÊóÖóì æóåõã ãøöäú ÎóÔúíóÊöåö ãõÔúÝöÞõæäó (28)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
49
æóáöÓõáóíúãóÇäó ÇáÑøöíÍó ÚóÇÕöÝóÉð ÊóÌúÑöí ÈöÃóãúÑöåö Åöáóì ÇáúÃóÑúÖö ÇáøóÊöí ÈóÇÑóßúäóÇ ÝöíåóÇ æóßõäøóÇ Èößõáøö ÔóíúÁò ÚóÇáöãöíäó (81)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
50
Åöäøóåõ íóÚúáóãõ ÇáúÌóåúÑó ãöäó ÇáúÞóæúáö æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÊóßúÊõãõæäó (110)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
51
Ãóáóãú ÊóÚúáóãú Ãóäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇÁö æóÇáúÃóÑúÖö Åöäøó Ðóáößó Ýöí ßöÊóÇÈò Åöäøó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑñ (70)

/
ÇáÍÌ
52
íóÚúáóãõ ãóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóãóÇ ÎóáúÝóåõãú æóÅöáóì Çááøóåö ÊõÑúÌóÚõ ÇáõÃãõæÑõ (76)

/
ÇáÍÌ
53
äõÓóÇÑöÚõ áóåõãú Ýöí ÇáúÎóíúÑóÇÊö Èóá áøóÇ íóÔúÚõÑõæäó (56)

/
ÇáãÄãäæä
54
ÇÏúÝóÚú ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ ÇáÓøóíøöÆóÉó äóÍúäõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÕöÝõæäó (96)

/
ÇáãÄãäæä
55
ÃóáóÇ Åöäøó áöáøóåö ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÞóÏú íóÚúáóãõ ãóÇ ÃóäÊõãú Úóáóíúåö æóíóæúãó íõÑúÌóÚõæäó Åöáóíúåö ÝóíõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ æóÇááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò Úóáöíãñ (64)

/
ÇáäæÑ
56
Þõáú ÃóäÒóáóåõ ÇáøóÐöí íóÚúáóãõ ÇáÓøöÑøó Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö Åöäøóåõ ßóÇäó ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (6)

/
ÇáÝÑÞÇä
57
ÇáøóÐöí íóÑóÇßó Íöíäó ÊóÞõæãõ (218) æóÊóÞóáøõÈóßó Ýöí ÇáÓøóÇÌöÏöíäó (219) Åöäøóåõ åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÚóáöíãõ (220)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
58
ÃóáøóÇ íóÓúÌõÏõæÇ áöáøóåö ÇáøóÐöí íõÎúÑöÌõ ÇáúÎóÈúÁó Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÊõÎúÝõæäó æóãóÇ ÊõÚúáöäõæäó (25)

/
Çáäãá
59
æóÅöäøó ÑóÈøóßó áóíóÚúáóãõ ãóÇ Êõßöäøõ ÕõÏõæÑõåõãú æóãóÇ íõÚúáöäõæäó (74)

/
Çáäãá
60
æóãóÇ ãöäú ÛóÇÆöÈóÉò Ýöí ÇáÓøóãóÇÁö æóÇáúÃóÑúÖö ÅöáøóÇ Ýöí ßöÊóÇÈò ãøõÈöíäò (75)

/
Çáäãá
61
æóÑóÈøõßó íóÚúáóãõ ãóÇ Êõßöäøõ ÕõÏõæÑõåõãú æóãóÇ íõÚúáöäõæäó (69)

/
ÇáÞÕÕ
62
Åöäøó ÇáøóÐöí ÝóÑóÖó Úóáóíúßó ÇáúÞõÑúÂäó áóÑóÇÏøõßó Åöáóì ãóÚóÇÏò Þõá ÑøóÈøöí ÃóÚúáóãõ ãóä ÌóÇÁó ÈöÇáúåõÏóì æóãóäú åõæó Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (85)

/
ÇáÞÕÕ
63
æóãöäó ÇáäøóÇÓö ãóä íóÞõæáõ ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö ÝóÅöÐóÇ ÃõæÐöíó Ýöí Çááøóåö ÌóÚóáó ÝöÊúäóÉó ÇáäøóÇÓö ßóÚóÐóÇÈö Çááøóåö æóáóÆöä ÌóÇÁó äóÕúÑñ ãøöä ÑøóÈøößó áóíóÞõæáõäøó ÅöäøóÇ ßõäøóÇ ãóÚóßõãú ÃóæóáóíúÓó Çááøóåõ ÈöÃóÚúáóãó ÈöãóÇ Ýöí ÕõÏõæÑö ÇáúÚóÇáóãöíäó (10)

/
ÇáÚäßÈæÊ
64
æóáóíóÚúáóãóäøó Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóáóíóÚúáóãóäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó (11)

/
ÇáÚäßÈæÊ
65
Åöäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ íóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäöåö ãöä ÔóíúÁò æóåõæó ÇáúÚóÒöíÒõ ÇáúÍóßöíãõ (42)

/
ÇáÚäßÈæÊ
66
ÇÊúáõ ãóÇ ÃõæÍöíó Åöáóíúßó ãöäó ÇáúßöÊóÇÈö æóÃóÞöãö ÇáÕøóáóÇÉó Åöäøó ÇáÕøóáóÇÉó Êóäúåóì Úóäö ÇáúÝóÍúÔóÇÁö æóÇáúãõäßóÑö æóáóÐößúÑõ Çááøóåö ÃóßúÈóÑõ æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ ÊóÕúäóÚõæäó (45)

/
ÇáÚäßÈæÊ
67
Þõáú ßóÝóì ÈöÇááøóåö Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú ÔóåöíÏðÇ íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇáúÈóÇØöáö æóßóÝóÑõæÇ ÈöÇááøóåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (52)

/
ÇáÚäßÈæÊ
68
Çááøóåõ íóÈúÓõØõ ÇáÑøöÒúÞó áöãóä íóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöåö æóíóÞúÏöÑõ áóåõ Åöäøó Çááøóåó Èößõáøö ÔóíúÁò Úóáöíãñ (62)

/
ÇáÚäßÈæÊ
69
íóÇ Èõäóíøó ÅöäøóåóÇ Åöä Êóßõ ãöËúÞóÇáó ÍóÈøóÉò ãøöäú ÎóÑúÏóáò ÝóÊóßõä Ýöí ÕóÎúÑóÉò Ãóæú Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö Ãóæú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö íóÃúÊö ÈöåóÇ Çááøóåõ Åöäøó Çááøóåó áóØöíÝñ ÎóÈöíÑñ (16)

/
áÞãÇä
70
æóãóä ßóÝóÑó ÝóáóÇ íóÍúÒõäßó ßõÝúÑõåõ ÅöáóíúäóÇ ãóÑúÌöÚõåõãú ÝóäõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (23)

/
áÞãÇä
71
Åöä ÊõÈúÏõæÇ ÔóíúÆðÇ Ãóæú ÊõÎúÝõæåõ ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó Èößõáøö ÔóíúÁò ÚóáöíãðÇ (54)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
72
íóÚúáóãõ ãóÇ íóáöÌõ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ íóÎúÑõÌõ ãöäúåóÇ æóãóÇ íóäÒöáõ ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö æóãóÇ íóÚúÑõÌõ ÝöíåóÇ æóåõæó ÇáÑøóÍöíãõ ÇáúÛóÝõæÑõ (2)

/
ÓÈÃ
73
æóÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóÇ ÊóÃúÊöíäóÇ ÇáÓøóÇÚóÉõ Þõáú Èóáóì æóÑóÈøöí áóÊóÃúÊöíóäøóßõãú ÚóÇáöãö ÇáúÛóíúÈö áóÇ íóÚúÒõÈõ Úóäúåõ ãöËúÞóÇáõ ÐóÑøóÉò Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóáóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóÇ ÃóÕúÛóÑõ ãöä Ðóáößó æóáóÇ ÃóßúÈóÑõ ÅöáøóÇ Ýöí ßöÊóÇÈò ãøõÈöíäò (3)

/
ÓÈÃ
74
æóÇááøóåõ ÎóáóÞóßõã ãøöä ÊõÑóÇÈò Ëõãøó ãöä äøõØúÝóÉò Ëõãøó ÌóÚóáóßõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ æóãóÇ ÊóÍúãöáõ ãöäú ÃõäËóì æóáóÇ ÊóÖóÚõ ÅöáøóÇ ÈöÚöáúãöåö æóãóÇ íõÚóãøóÑõ ãöä ãøõÚóãøóÑò æóáóÇ íõäÞóÕõ ãöäú ÚõãõÑöåö ÅöáøóÇ Ýöí ßöÊóÇÈò Åöäøó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑñ (11)

/
ÝÇØÑ
75
Åöäøó Çááøóåó ÚóÇáöãõ ÛóíúÈö ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö Åöäøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (38)

/
ÝÇØÑ
76
ÅöäøóÇ äóÍúäõ äõÍúíöí ÇáúãóæúÊóì æóäóßúÊõÈõ ãóÇ ÞóÏøóãõæÇ æóÂËóÇÑóåõãú æóßõáøó ÔóíúÁò ÃÍúÕóíúäóÇåõ Ýöí ÅöãóÇãò ãõÈöíäò (12)

/
íÓ
77
ÝóáóÇ íóÍúÒõäßó Þóæúáõåõãú ÅöäøóÇ äóÚúáóãõ ãóÇ íõÓöÑøõæäó æóãóÇ íõÚúáöäõæäó (76)

/
íÓ
78
Þõáú íõÍúíöíåóÇ ÇáøóÐöí ÃóäÔóÃóåóÇ Ãóæøóáó ãóÑøóÉò æóåõæó Èößõáøö ÎóáúÞò Úóáöíãñ (79)

/
íÓ
79
Åöä ÊóßúÝõÑõæÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó Ûóäöíøñ Úóäßõãú æóáóÇ íóÑúÖóì áöÚöÈóÇÏöåö ÇáúßõÝúÑó æóÅöä ÊóÔúßõÑõæÇ íóÑúÖóåõ áóßõãú æóáóÇ ÊóÒöÑõ æóÇÒöÑóÉñ æöÒúÑó ÃõÎúÑóì Ëõãøó Åöáóì ÑóÈøößõã ãøóÑúÌöÚõßõãú ÝóíõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó Åöäøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (7)

/
ÇáÒãÑ
80
æóæõÝøöíóÊú ßõáøõ äóÝúÓò ãøóÇ ÚóãöáóÊú æóåõæó ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÝúÚóáõæäó (70)

/
ÇáÒãÑ
81
íóæúãó åõã ÈóÇÑöÒõæäó áóÇ íóÎúÝóì Úóáóì Çááøóåö ãöäúåõãú ÔóíúÁñ áøöãóäö Çáúãõáúßõ Çáúíóæúãó áöáøóåö ÇáúæóÇÍöÏö ÇáúÞóåøóÇÑö (16)

/
ÛÇÝÑ
82
íóÚúáóãõ ÎóÇÆöäóÉó ÇáúÃóÚúíõäö æóãóÇ ÊõÎúÝöí ÇáÕøõÏõæÑõ (19)

/
ÛÇÝÑ
83
Åöäøó ÇáøóÐöíäó íõáúÍöÏõæäó Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ áóÇ íóÎúÝóæúäó ÚóáóíúäóÇ ÃóÝóãóä íõáúÞóì Ýöí ÇáäøóÇÑö ÎóíúÑñ Ãóã ãøóä íóÃúÊöí ÂãöäðÇ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÇÚúãóáõæÇ ãóÇ ÔöÆúÊõãú Åöäøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (40)

/
ÝÕáÊ
84
Åöáóíúåö íõÑóÏøõ Úöáúãõ ÇáÓøóÇÚóÉö æóãóÇ ÊóÎúÑõÌõ ãöä ËóãóÑóÇÊò ãøöäú ÃóßúãóÇãöåóÇ æóãóÇ ÊóÍúãöáõ ãöäú ÃõäËóì æóáóÇ ÊóÖóÚõ ÅöáøóÇ ÈöÚöáúãöåö æóíóæúãó íõäóÇÏöíåöãú Ãóíúäó ÔõÑóßóÇÆöí ÞóÇáõæÇ ÂÐóäøóÇßó ãóÇ ãöäøóÇ ãöä ÔóåöíÏò (47)

/
ÝÕáÊ
85
æóáóÆöäú ÃóÐóÞúäóÇåõ ÑóÍúãóÉð ãøöäøóÇ ãöä ÈóÚúÏö ÖóÑøóÇÁó ãóÓøóÊúåõ áóíóÞõæáóäøó åóÐóÇ áöí æóãóÇ ÃóÙõäøõ ÇáÓøóÇÚóÉó ÞóÇÆöãóÉð æóáóÆöä ÑøõÌöÚúÊõ Åöáóì ÑóÈøöí Åöäøó áöí ÚöäÏóåõ áóáúÍõÓúäóì ÝóáóäõäóÈøöÆóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ æóáóäõÐöíÞóäøóåõã ãøöäú ÚóÐóÇÈò ÛóáöíÙò (50)

/
ÝÕáÊ
86
ÃóáóÇ Åöäøóåõãú Ýöí ãöÑúíóÉò ãøöä áøöÞóÇÁö ÑóÈøöåöãú ÃóáóÇ Åöäøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò ãøõÍöíØñ (54)

/
ÝÕáÊ
87
Ãóãú íóÞõæáõæäó ÇÝúÊóÑóì Úóáóì Çááøóåö ßóÐöÈðÇ ÝóÅöä íóÔóÃö Çááøóåõ íóÎúÊöãú Úóáóì ÞóáúÈößó æóíóãúÍõ Çááøóåõ ÇáúÈóÇØöáó æóíõÍöÞøõ ÇáúÍóÞøó ÈößóáöãóÇÊöåö Åöäøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (24)

/
ÇáÔæÑì
88
æóåõæó ÇáøóÐöí íóÞúÈóáõ ÇáÊøóæúÈóÉó Úóäú ÚöÈóÇÏöåö æóíóÚúÝõæ Úóäö ÇáÓøóíøöÆóÇÊö æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÊóÝúÚóáõæäó (25)

/
ÇáÔæÑì
89
Ãóæú íõÒóæøöÌõåõãú ÐõßúÑóÇäðÇ æóÅöäóÇËðÇ æóíóÌúÚóáõ ãóä íóÔóÇÁõ ÚóÞöíãðÇ Åöäøóåõ Úóáöíãñ ÞóÏöíÑñ (50)

/
ÇáÔæÑì
90
Ãóãú íóÍúÓóÈõæäó ÃóäøóÇ áóÇ äóÓúãóÚõ ÓöÑøóåõãú æóäóÌúæóÇåõã Èóáóì æóÑõÓõáõäóÇ áóÏóíúåöãú íóßúÊõÈõæäó (80)

/
ÇáÒÎÑÝ
91
ÝóÇÚúáóãú Ãóäøóåõ áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ Çááøóåõ æóÇÓúÊóÛúÝöÑú áöÐóäÈößó æóáöáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊö æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãõÊóÞóáøóÈóßõãú æóãóËúæóÇßõãú (19)

/
ãÍãÏ
92
æóáóæú äóÔóÇÁõ áóÃóÑóíúäóÇßóåõãú ÝóáóÚóÑóÝúÊóåõã ÈöÓöíãóÇåõãú æóáóÊóÚúÑöÝóäøóåõãú Ýöí áóÍúäö ÇáúÞóæúáö æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ÃóÚúãóÇáóßõãú (30)

/
ãÍãÏ
93
Þõáú ÃóÊõÚóáøöãõæäó Çááøóåó ÈöÏöíäößõãú æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÇááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò Úóáöíãñ (16)

/
ÇáÍÌÑÇÊ
94
Åöäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ÛóíúÈó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó (18)

/
ÇáÍÌÑÇÊ
95
ÞóÏú ÚóáöãúäóÇ ãóÇ ÊóäÞõÕõ ÇáúÃóÑúÖõ ãöäúåõãú æóÚöäÏóäóÇ ßöÊóÇÈñ ÍóÝöíÙñ (4)

/
Þ
96
æóáóÞóÏú ÎóáóÞúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó æóäóÚúáóãõ ãóÇ ÊõæóÓúæöÓõ Èöåö äóÝúÓõåõ æóäóÍúäõ ÃóÞúÑóÈõ Åöáóíúåö ãöäú ÍóÈúáö ÇáúæóÑöíÏö (16)

/
Þ
97
äóÍúäõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÞõæáõæäó æóãóÇ ÃóäÊó Úóáóíúåöã ÈöÌóÈøóÇÑò ÝóÐóßøöÑú ÈöÇáúÞõÑúÂäö ãóä íóÎóÇÝõ æóÚöíÏö (45)

/
Þ
98
Úóáøóãóåõ ÔóÏöíÏõ ÇáúÞõæóì (5)

/
ÇáäÌã
99
ÇáøóÐöíäó íóÌúÊóäöÈõæäó ßóÈóÇÆöÑó ÇáúÅöËúãö æóÇáúÝóæóÇÍöÔó ÅöáøóÇ Çááøóãóãó Åöäøó ÑóÈøóßó æóÇÓöÚõ ÇáúãóÛúÝöÑóÉö åõæó ÃóÚúáóãõ Èößõãú ÅöÐú ÃóäÔóÃóßõã ãøöäó ÇáúÃóÑúÖö æóÅöÐú ÃóäÊõãú ÃóÌöäøóÉñ Ýöí ÈõØõæäö ÃõãøóåóÇÊößõãú ÝóáóÇ ÊõÒóßøõæÇ ÃóäÝõÓóßõãú åõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóäö ÇÊøóÞóì (32)

/
ÇáäÌã
100
åõæó ÇáøóÐöí ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó Ýöí ÓöÊøóÉö ÃóíøóÇãò Ëõãøó ÇÓúÊóæóì Úóáóì ÇáúÚóÑúÔö íóÚúáóãõ ãóÇ íóáöÌõ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ íóÎúÑõÌõ ãöäúåóÇ æóãóÇ íóäÒöáõ ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö æóãóÇ íóÚúÑõÌõ ÝöíåóÇ æóåõæó ãóÚóßõãú Ãóíúäó ãóÇ ßõäÊõãú æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (4)

/
ÇáÍÏíÏ
101
íõæáöÌõ Çááøóíúáó Ýöí ÇáäøóåóÇÑö æóíõæáöÌõ ÇáäøóåóÇÑó Ýöí Çááøóíúáö æóåõæó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (6)

/
ÇáÍÏíÏ
102
ãóÇ ÃóÕóÇÈó ãöä ãøõÕöíÈóÉò Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóÇ Ýöí ÃóäÝõÓößõãú ÅöáøóÇ Ýöí ßöÊóÇÈò ãøöä ÞóÈúáö Ãóä äøóÈúÑóÃóåóÇ Åöäøó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑñ (22)

/
ÇáÍÏíÏ
103
Ãóáóãú ÊóÑó Ãóäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãóÇ íóßõæäõ ãöä äøóÌúæóì ËóáóÇËóÉò ÅöáøóÇ åõæó ÑóÇÈöÚõåõãú æóáóÇ ÎóãúÓóÉò ÅöáøóÇ åõæó ÓóÇÏöÓõåõãú æóáóÇ ÃóÏúäóì ãöä Ðóáößó æóáóÇ ÃóßúËóÑó ÅöáøóÇ åõæó ãóÚóåõãú Ãóíúäó ãóÇ ßóÇäõæÇ Ëõãøó íõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö Åöäøó Çááøóåó Èößõáøö ÔóíúÁò Úóáöíãñ (7)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
104
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÊøóÎöÐõæÇ ÚóÏõæøöí æóÚóÏõæøóßõãú ÃóæúáöíóÇÁó ÊõáúÞõæäó Åöáóíúåöã ÈöÇáúãóæóÏøóÉö æóÞóÏú ßóÝóÑõæÇ ÈöãóÇ ÌóÇÁóßõã ãøöäó ÇáúÍóÞøö íõÎúÑöÌõæäó ÇáÑøóÓõæáó æóÅöíøóÇßõãú Ãóä ÊõÄúãöäõæÇ ÈöÇááøóåö ÑóÈøößõãú Åöä ßõäÊõãú ÎóÑóÌúÊõãú ÌöåóÇÏðÇ Ýöí ÓóÈöíáöí æóÇÈúÊöÛóÇÁó ãóÑúÖóÇÊöí ÊõÓöÑøõæäó Åöáóíúåöã ÈöÇáúãóæóÏøóÉö æóÃóäóÇ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ ÃóÎúÝóíúÊõãú æóãóÇ ÃóÚúáóäÊõãú æóãóä íóÝúÚóáúåõ ãöäßõãú ÝóÞóÏú Öóáøó ÓóæóÇÁó ÇáÓøóÈöíáö (1)

/
ÇáããÊÍäÉ
105
íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÊõÓöÑøõæäó æóãóÇ ÊõÚúáöäõæäó æóÇááøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (4)

/
ÇáÊÛÇÈä
106
Çááøóåõ ÇáøóÐöí ÎóáóÞó ÓóÈúÚó ÓóãóÇæóÇÊò æóãöäó ÇáúÃóÑúÖö ãöËúáóåõäøó íóÊóäóÒøóáõ ÇáúÃóãúÑõ Èóíúäóåõäøó áöÊóÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ æóÃóäøó Çááøóåó ÞóÏú ÃóÍóÇØó Èößõáøö ÔóíúÁò ÚöáúãðÇ (12)

/
ÇáØáÇÞ
107
æóÅöÐú ÃóÓóÑøó ÇáäøóÈöíøõ Åöáóì ÈóÚúÖö ÃóÒúæóÇÌöåö ÍóÏöíËðÇ ÝóáóãøóÇ äóÈøóÃóÊú Èöåö æóÃóÙúåóÑóåõ Çááøóåõ Úóáóíúåö ÚóÑøóÝó ÈóÚúÖóåõ æóÃóÚúÑóÖó Úóä ÈóÚúÖò ÝóáóãøóÇ äóÈøóÃóåóÇ Èöåö ÞóÇáóÊú ãóäú ÃóäÈóÃóßó åóÐóÇ ÞóÇáó äóÈøóÃóäöíó ÇáúÚóáöíãõ ÇáúÎóÈöíÑõ (3)

/
ÇáÊÍÑíã
108
æóÃóÓöÑøõæÇ Þóæúáóßõãú Ãóæö ÇÌúåóÑõæÇ Èöåö Åöäøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (13)

/
Çáãáß
109
ÃóáóÇ íóÚúáóãõ ãóäú ÎóáóÞó æóåõæó ÇááøóØöíÝõ ÇáúÎóÈöíÑõ (14)

/
Çáãáß
110
áöíóÚúáóãó Ãóä ÞóÏú ÃóÈúáóÛõæÇ ÑöÓóÇáóÇÊö ÑóÈøöåöãú æóÃóÍóÇØó ÈöãóÇ áóÏóíúåöãú æóÃóÍúÕóì ßõáøó ÔóíúÁò ÚóÏóÏðÇ (28)

/
ÇáÌä
111
æóãóÇ ÌóÚóáúäóÇ ÃóÕúÍóÇÈó ÇáäøóÇÑö ÅöáøóÇ ãóáóÇÆößóÉð æóãóÇ ÌóÚóáúäóÇ ÚöÏøóÊóåõãú ÅöáøóÇ ÝöÊúäóÉð áøöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áöíóÓúÊóíúÞöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó æóíóÒúÏóÇÏó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöíãóÇäðÇ æóáóÇ íóÑúÊóÇÈó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúãõÄúãöäõæäó æóáöíóÞõæáó ÇáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ æóÇáúßóÇÝöÑõæäó ãóÇÐóÇ ÃóÑóÇÏó Çááøóåõ ÈöåóÐóÇ ãóËóáðÇ ßóÐóáößó íõÖöáøõ Çááøóåõ ãóä íóÔóÇÁõ æóíóåúÏöí ãóä íóÔóÇÁõ æóãóÇ íóÚúáóãõ ÌõäõæÏó ÑóÈøößó ÅöáøóÇ åõæó æóãóÇ åöíó ÅöáøóÇ ÐößúÑóì áöáúÈóÔóÑö (31)

/
ÇáãÏËÑ
112
íõäóÈøóÃõ ÇáúÅöäÓóÇäõ íóæúãóÆöÐò ÈöãóÇ ÞóÏøóãó æóÃóÎøóÑó (13)

/
ÇáÞíÇãÉ
113
æóÇááøóåõ ãöä æóÑóÇÆöåöã ãøõÍöíØñ (20)

/
ÇáÈÑæÌ
114
ÅöáøóÇ ãóÇ ÔóÇÁó Çááøóåõ Åöäøóåõ íóÚúáóãõ ÇáúÌóåúÑó æóãóÇ íóÎúÝóì (7)

/
ÇáÃÚáì
115
Åöäøó ÑóÈøóåõã Èöåöãú íóæúãóÆöÐò áøóÎóÈöíÑñ (11)

/
ÇáÚÇÏíÇÊ