> > >

"Íáãå Ìáø æÚáÇ" :

#  
1
æóáóæú íõÚóÌøöáõ Çááøóåõ áöáäøóÇÓö ÇáÔøóÑøó ÇÓúÊöÚúÌóÇáóåõã ÈöÇáúÎóíúÑö áóÞõÖöíó Åöáóíúåöãú ÃóÌóáõåõãú ÝóäóÐóÑõ ÇáøóÐöíäó áÇó íóÑúÌõæäó áöÞóÇÁóäóÇ Ýöí ØõÛúíóÇäöåöãú íóÚúãóåõæäó (11)

/
íæäÓ
2
æóáóæú íõÄóÇÎöÐõ Çááøóåõ ÇáäøóÇÓó ÈöÙõáúãöåöã ãøóÇ ÊóÑóßó ÚóáóíúåóÇ ãöä ÏóÇÈøóÉò æóáóßöä íõÄóÎøöÑõåõãú Åáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÌóáõåõãú áÇó íóÓúÊóÃúÎöÑõæäó ÓóÇÚóÉð æóáÇó íóÓúÊóÞúÏöãõæäó (61)

/
ÇáäÍá
3
æóÑóÈøõßó ÇáúÛóÝõæÑõ Ðõæ ÇáÑøóÍúãóÉö áóæú íõÄóÇÎöÐõåõã ÈöãóÇ ßóÓóÈõæÇ áóÚóÌøóáó áóåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈó Èóá áøóåõã ãøóæúÚöÏñ áøóä íóÌöÏõæÇ ãöä Ïõæäöåö ãóæúÆöáðÇ (58)

/
ÇáßåÝ
4
æóáóæú íõÄóÇÎöÐõ Çááøóåõ ÇáäøóÇÓó ÈöãóÇ ßóÓóÈõæÇ ãóÇ ÊóÑóßó Úóáóì ÙóåúÑöåóÇ ãöä ÏóÇÈøóÉò æóáóßöä íõÄóÎøöÑõåõãú Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÌóáõåõãú ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÈöÚöÈóÇÏöåö ÈóÕöíÑðÇ (45)

/
ÝÇØÑ
5
ÃóÝóäóÖúÑöÈõ Úóäßõãõ ÇáÐøößúÑó ÕóÝúÍðÇ Ãóä ßõäÊõãú ÞóæúãðÇ ãøõÓúÑöÝöíäó (5)

/
ÇáÒÎÑÝ
6
Åöäøó ÑóÈøóßó áóÈöÇáúãöÑúÕóÇÏö (14)

/
ÇáÝÌÑ