> > >

"ÊäÒíå Çááå Ìáø ÌáÇáå Úä ÇáÔÑíß" :

#  
1
æóÞóÇáõæÇ ÇÊøóÎóÐó Çááøóåõ æóáóÏðÇ ÓõÈúÍóÇäóåõ Èóá áøóåõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖö ßõáøñ áøóåõ ÞóÇäöÊõæäó (116)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö áÇó ÊóÛúáõæÇ Ýöí Ïöíäößõãú æóáÇó ÊóÞõæáõæÇ Úóáóì Çááøóåö ÅöáÇøó ÇáúÍóÞøó ÅöäøóãóÇ ÇáúãóÓöíÍõ ÚöíÓóì ÇÈúäõ ãóÑúíóãó ÑóÓõæáõ Çááøóåö æóßóáöãóÊõåõ ÃóáúÞóÇåóÇ Åöáóì ãóÑúíóãó æóÑõæÍñ ãøöäúåõ ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö æóáÇó ÊóÞõæáõæÇ ËóáÇóËóÉñ ÇäÊóåõæÇ ÎóíúÑðÇ áøóßõãú ÅöäøóãóÇ Çááøóåõ Åöáóåñ æóÇÍöÏñ ÓõÈúÍóÇäóåõ Ãóä íóßõæäó áóåõ æóáóÏñ áøóåõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊ æóãóÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö æóßóÝóì ÈöÇááøóåö æóßöíáÇð (171)

/
ÇáäÓÇÁ
3
Þõáú ÃóÛóíúÑó Çááøóåö ÃóÊøóÎöÐõ æóáöíøðÇ ÝóÇØöÑö ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖö æóåõæó íõØúÚöãõ æóáÇó íõØúÚóãõ Þõáú Åöäøöíó ÃõãöÑúÊõ Ãóäú Ãóßõæäó Ãóæøóáó ãóäú ÃóÓúáóãó æóáÇó Êóßõæäóäøó ãöäó ÇáúãõÔúÑößóíäó (14)

/
ÇáÃäÚÇã
4
ÈóÏöíÚõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖö Ãóäøóì íóßõæäõ áóåõ æóáóÏñ æóáóãú Êóßõä áøóåõ ÕóÇÍöÈóÉñ æóÎóáóÞó ßõáøó ÔóíúÁò æåõæó Èößõáøö ÔóíúÁò Úóáöíãñ (101)

/
ÇáÃäÚÇã
5
Þõáú åóáõãøó ÔõåóÏóÇÁóßõãõ ÇáøóÐöíäó íóÔúåóÏõæäó Ãóäøó Çááøóåó ÍóÑøóãó åóÐóÇ ÝóÅöä ÔóåöÏõæÇ ÝóáÇó ÊóÔúåóÏú ãóÚóåõãú æóáÇó ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁó ÇáøóÐöíäó ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇáÂÎöÑóÉö æóåõã ÈöÑóÈøöåöãú íóÚúÏöáõæäó (150)

/
ÇáÃäÚÇã
6
åõæó ÇáøóÐöí ÎóáóÞóßõã ãøöä äøóÝúÓò æóÇÍöÏóÉò æóÌóÚóáó ãöäúåóÇ ÒóæúÌóåóÇ áöíóÓúßõäó ÅöáóíúåóÇ ÝóáóãøóÇ ÊóÛóÔøóÇåóÇ ÍóãóáóÊú ÍóãúáÇð ÎóÝöíÝðÇ ÝóãóÑøóÊú Èöåö ÝóáóãøóÇ ÃóËúÞóáóÊ ÏøóÚóæóÇ Çááøóåó ÑóÈøóåõãóÇ áóÆöäú ÂÊóíúÊóäóÇ ÕóÇáöÍÇð áøóäóßõæäóäøó ãöäó ÇáÔøóÇßöÑöíäó (189) ÝóáóãøóÇ ÂÊóÇåõãóÇ ÕóÇáöÍÇð ÌóÚóáÇó áóåõ ÔõÑóßóÇÁó ÝöíãóÇ ÂÊóÇåõãóÇ ÝóÊóÚóÇáóì Çááøóåõ ÚóãøóÇ íõÔúÑößõæäó (190) ÃóíõÔúÑößõæäó ãóÇ áÇó íóÎúáõÞõ ÔóíúÆÇð æóåõãú íõÎúáóÞõæäó (191) æóáÇó íóÓúÊóØöíÚõæäó áóåõãú äóÕúÑðÇ æóáÇó ÃóäÝõÓóåõãú íóäÕõÑõæäó (192) æóÅöä ÊóÏúÚõæåõãú Åöáóì ÇáúåõÏóì áÇó íóÊøóÈöÚõæßõãú ÓóæóÇÁñ Úóáóíúßõãú ÃóÏóÚóæúÊõãõæåõãú Ãóãú ÃóäÊõãú ÕóÇãöÊõæäó (193) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÚöÈóÇÏñ ÃóãúËóÇáõßõãú ÝóÇÏúÚõæåõãú ÝóáúíóÓúÊóÌöíÈõæÇ áóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (194) Ãóáóåõãú ÃóÑúÌõáñ íóãúÔõæäó ÈöåóÇ Ãóãú áóåõãú ÃóíúÏò íóÈúØöÔõæäó ÈöåóÇ Ãóãú áóåõãú ÃóÚúíõäñ íõÈúÕöÑõæäó ÈöåóÇ Ãóãú áóåõãú ÂÐóÇäñ íóÓúãóÚõæäó ÈöåóÇ Þõáö ÇÏúÚõæÇ ÔõÑóßóÇÁóßõãú Ëõãøó ßöíÏõæäö ÝóáÇó ÊõäÙöÑõæäö (195)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
7
ÞóÇáõæÇ ÇÊøóÎóÐó Çááøóåõ æóáóÏðÇ ÓõÈúÍóÇäóåõ åõæó ÇáúÛóäöíøõ áóåõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Åöäú ÚöäÏóßõã ãøöä ÓõáúØóÇäò ÈöåóÐóÇ ÃóÊÞõæáõæäó Úóáóì Çááøóåö ãóÇ áÇó ÊóÚúáóãõæäó (68)

/
íæäÓ
8
íóÇ ÕóÇÍöÈóíö ÇáÓøöÌúäö ÃóÃóÑúÈóÇÈñ ãøõÊóÝóÑøöÞõæäó ÎóíúÑñ Ãóãö Çááøóåõ ÇáúæóÇÍöÏõ ÇáúÞóåøóÇÑõ (39)

/
íæÓÝ
9
ãóÇ ÊóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäöåö ÅöáÇøó ÃóÓúãóÇÁð ÓóãøóíúÊõãõæåóÇ ÃóäÊõãú æóÂÈóÇÄõßõã ãøóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÈöåóÇ ãöä ÓõáúØóÇäò Åöäö ÇáúÍõßúãõ ÅöáÇøó áöáøåö ÃóãóÑó ÃóáÇøó ÊóÚúÈõÏõæÇ ÅöáÇøó ÅöíøóÇåõ Ðóáößó ÇáÏøöíäõ ÇáúÞóíøöãõ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íóÚúáóãõæäó (40)

/
íæÓÝ
10
Þõáú åóÐöåö ÓóÈöíáöí ÃóÏúÚõæ Åöáóì Çááøóåö Úóáóì ÈóÕöíÑóÉò ÃóäóÇ æóãóäö ÇÊøóÈóÚóäöí æóÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö æóãóÇ ÃóäóÇ ãöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó (108)

/
íæÓÝ
11
Þõáú ãóä ÑøóÈøõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö Þõáö Çááøóåõ Þõáú ÃóÝóÇÊøóÎóÐúÊõã ãøöä Ïõæäöåö ÃóæúáöíóÇÁó áÇó íóãúáößõæäó áöÃóäÝõÓöåöãú äóÝúÚðÇ æóáÇó ÖóÑøðÇ Þõáú åóáú íóÓúÊóæöí ÇáúÃóÚúãóì æóÇáúÈóÕöíÑõ Ãóãú åóáú ÊóÓúÊóæöí ÇáÙøõáõãóÇÊõ æóÇáäøõæÑõ Ãóãú ÌóÚóáõæÇ áöáøåö ÔõÑóßóÇÁó ÎóáóÞõæÇ ßóÎóáúÞöåö ÝóÊóÔóÇÈóåó ÇáúÎóáúÞõ Úóáóíúåöãú Þõáö Çááøóåõ ÎóÇáöÞõ ßõáøö ÔóíúÁò æóåõæó ÇáúæóÇÍöÏõ ÇáúÞóåøóÇÑõ (16)

/
ÇáÑÚÏ
12
áöáøóÐöíäó ÇÓúÊóÌóÇÈõæÇ áöÑóÈøöåöãõ ÇáúÍõÓúäóì æóÇáøóÐöíäó áóãú íóÓúÊóÌöíÈõæÇ áóåõ áóæú Ãóäøó áóåõã ãøóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ æóãöËúáóåõ ãóÚóåõ áÇóÝúÊóÏóæúÇ Èöåö ÃõæáóÆößó áóåõãú ÓõæÁõ ÇáúÍöÓóÇÈö æóãóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ æóÈöÆúÓó ÇáúãöåóÇÏõ (18)

/
ÇáÑÚÏ
13
æóÇáøóÐöíäó ÂÊóíúäóÇåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó íóÝúÑóÍõæäó ÈöãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó æóãöäó ÇáúÃóÍúÒóÇÈö ãóä íõäßöÑõ ÈóÚúÖóåõ Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃõãöÑúÊõ Ãóäú ÃóÚúÈõÏó Çááøóåó æóáÇ ÃõÔúÑößó Èöåö Åöáóíúåö ÃóÏúÚõæ æóÅöáóíúåö ãóÂÈö (36)

/
ÇáÑÚÏ
14
æóÇááøóåõ ÌóÚóáó áóßõã ãøöäú ÃóäÝõÓößõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ æóÌóÚóáó áóßõã ãøöäú ÃóÒúæóÇÌößõã Èóäöíäó æóÍóÝóÏóÉð æóÑóÒóÞóßõã ãøöäó ÇáØøóíøöÈóÇÊö ÃóÝóÈöÇáúÈóÇØöáö íõÄúãöäõæäó æóÈöäöÚúãóÊö Çááøóåö åõãú íóßúÝõÑõæäó (72) æóíóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóÇ áÇó íóãúáößõ áóåõãú ÑöÒúÞðÇ ãøöäó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÔóíúÆðÇ æóáÇó íóÓúÊóØöíÚõæäó (73) ÝóáÇó ÊóÖúÑöÈõæÇ áöáøåö ÇáúÃóãúËóÇáó Åöäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ æóÃóäÊõãú áÇó ÊóÚúáóãõæäó (74) ÖóÑóÈó Çááøóåõ ãóËóáÇð ÚóÈúÏðÇ ãøóãúáõæßðÇ áÇøó íóÞúÏöÑõ Úóáóì ÔóíúÁò æóãóä ÑøóÒóÞúäóÇåõ ãöäøóÇ ÑöÒúÞðÇ ÍóÓóäðÇ Ýóåõæó íõäÝöÞõ ãöäúåõ ÓöÑøðÇ æóÌóåúÑðÇ åóáú íóÓúÊóæõæäó ÇáúÍóãúÏõ áöáøåö Èóáú ÃóßúËóÑõåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó (75) æóÖóÑóÈó Çááøóåõ ãóËóáÇð ÑøóÌõáóíúäö ÃóÍóÏõåõãóÇ ÃóÈúßóãõ áÇó íóÞúÏöÑõ Úóáóìó ÔóíúÁò æóåõæó ßóáøñ Úóáóì ãóæúáóÇåõ ÃóíúäóãóÇ íõæóÌøöååøõ áÇó íóÃúÊö ÈöÎóíúÑò åóáú íóÓúÊóæöí åõæó æóãóä íóÃúãõÑõ ÈöÇáúÚóÏúáö æóåõæó Úóáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (76)

/
ÇáäÍá
15
ÃóÝóÃóÕúÝóÇßõãú ÑóÈøõßõã ÈöÇáúÈóäöíäó æóÇÊøóÎóÐó ãöäó ÇáúãóáÇÆößóÉö ÅöäóÇËðÇ Åöäøóßõãú áóÊóÞõæáõæäó ÞóæúáÇð ÚóÙöíãðÇ (40)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
16
Þõá áøóæú ßóÇäó ãóÚóåõ ÂáöåóÉñ ßóãóÇ íóÞõæáõæäó ÅöÐðÇ áÇøóÈúÊóÛóæúÇ Åöáóì Ðöí ÇáúÚóÑúÔö ÓóÈöíáÇð (42)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
17
ÓõÈúÍóÇäóåõ æóÊóÚóÇáóì ÚóãøóÇ íóÞõæáõæäó ÚõáõæøðÇ ßóÈöíÑðÇ (43)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
18
Þõáö ÇÏúÚõæÇ ÇáøóÐöíäó ÒóÚóãúÊõã ãøöä Ïõæäöåö ÝóáÇó íóãúáößõæäó ßóÔúÝó ÇáÖøõÑøö Úóäßõãú æóáÇó ÊóÍúæöíáÇð (56)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
19
ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó íóÏúÚõæäó íóÈúÊóÛõæäó Åöáóì ÑóÈøöåöãõ ÇáúæóÓöíáóÉó Ãóíøõåõãú ÃóÞúÑóÈõ æóíóÑúÌõæäó ÑóÍúãóÊóåõ æóíóÎóÇÝõæäó ÚóÐóÇÈóåõ Åöäøó ÚóÐóÇÈó ÑóÈøößó ßóÇäó ãóÍúÐõæÑðÇ (57)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
20
æóÞõáö ÇáúÍóãúÏõ áöáøåö ÇáøóÐöí áóãú íóÊøóÎöÐú æóáóÏðÇ æóáóã íóßõä áøóåõ ÔóÑöíßñ Ýöí Çáúãõáúßö æóáóãú íóßõä áøóåõ æóáöíøñ ãøöäó ÇáÐøõáøó æóßóÈøöÑúåõ ÊóßúÈöíÑðÇ (111)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
21
Þõáö Çááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ áóÈöËõæÇ áóåõ ÛóíúÈõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÃóÈúÕöÑú Èöåö æóÃóÓúãöÚú ãóÇ áóåõã ãøöä Ïõæäöåö ãöä æóáöíøò æóáóÇ íõÔúÑößõ Ýöí Íõßúãöåö ÃóÍóÏðÇ (26)

/
ÇáßåÝ
22
ãóÇ ßóÇäó áöáøóåö Ãóä íóÊøóÎöÐó ãöä æóáóÏò ÓõÈúÍóÇäóåõ ÅöÐóÇ ÞóÖóì ÃóãúÑðÇ ÝóÅöäøóãóÇ íóÞõæáõ áóåõ ßõä Ýóíóßõæäõ (35)

/
ãÑíã
23
æóÞóÇáõæÇ ÇÊøóÎóÐó ÇáÑøóÍúãóäõ æóáóÏðÇ (88) áóÞóÏú ÌöÆúÊõãú ÔóíúÆðÇ ÅöÏøðÇ (89) ÊóßóÇÏõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊõ íóÊóÝóØøóÑúäó ãöäúåõ æóÊóäÔóÞøõ ÇáúÃóÑúÖõ æóÊóÎöÑøõ ÇáúÌöÈóÇáõ åóÏøðÇ (90) Ãóä ÏóÚóæúÇ áöáÑøóÍúãóäö æóáóÏðÇ (91) æóãóÇ íóäÈóÛöí áöáÑøóÍúãóäö Ãóä íóÊøóÎöÐó æóáóÏðÇ (92) Åöä ßõáøõ ãóä Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÅöáøóÇ ÂÊöí ÇáÑøóÍúãóäö ÚóÈúÏðÇ (93) áóÞóÏú ÃóÍúÕóÇåõãú æóÚóÏøóåõãú ÚóÏøðÇ (94)

/
ãÑíã
24
áóæú ßóÇäó ÝöíåöãóÇ ÂáöåóÉñ ÅöáøóÇ Çááøóåõ áóÝóÓóÏóÊóÇ ÝóÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö ÑóÈøö ÇáúÚóÑúÔö ÚóãøóÇ íóÕöÝõæäó (22) áóÇ íõÓúÃóáõ ÚóãøóÇ íóÝúÚóáõ æóåõãú íõÓúÃóáõæäó (23) Ãóãö ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäöåö ÂáöåóÉð Þõáú åóÇÊõæÇ ÈõÑúåóÇäóßõãú åóÐóÇ ÐößúÑõ ãóä ãøóÚöíó æóÐößúÑõ ãóä ÞóÈúáöí Èóáú ÃóßúËóÑõåõãú áóÇ íóÚúáóãõæäó ÇáúÍóÞøó Ýóåõã ãøõÚúÑöÖõæäó (24) æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöä ÞóÈúáößó ãöä ÑøóÓõæáò ÅöáøóÇ äõæÍöí Åöáóíúåö Ãóäøóåõ áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ ÃóäóÇ ÝóÇÚúÈõÏõæäö (25) æóÞóÇáõæÇ ÇÊøóÎóÐó ÇáÑøóÍúãóäõ æóáóÏðÇ ÓõÈúÍóÇäóåõ Èóáú ÚöÈóÇÏñ ãøõßúÑóãõæäó (26) áóÇ íóÓúÈöÞõæäóåõ ÈöÇáúÞóæúáö æóåõã ÈöÃóãúÑöåö íóÚúãóáõæäó (27) íóÚúáóãõ ãóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóãóÇ ÎóáúÝóåõãú æóáóÇ íóÔúÝóÚõæäó ÅöáøóÇ áöãóäö ÇÑúÊóÖóì æóåõã ãøöäú ÎóÔúíóÊöåö ãõÔúÝöÞõæäó (28)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
25
Ãóãú áóåõãú ÂáöåóÉñ ÊóãúäóÚõåõã ãøöä ÏõæäöäóÇ áóÇ íóÓúÊóØöíÚõæäó äóÕúÑó ÃóäÝõÓöåöãú æóáóÇ åõã ãøöäøóÇ íõÕúÍóÈõæäó (43)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
26
íóÏúÚõæ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóÇ áóÇ íóÖõÑøõåõ æóãóÇ áóÇ íóäÝóÚõåõ Ðóáößó åõæó ÇáÖøóáóÇáõ ÇáúÈóÚöíÏõ (12)

/
ÇáÍÌ
27
íóÏúÚõæ áóãóä ÖóÑøõåõ ÃóÞúÑóÈõ ãöä äøóÝúÚöåö áóÈöÆúÓó Çáúãóæúáóì æóáóÈöÆúÓó ÇáúÚóÔöíÑõ (13)

/
ÇáÍÌ
28
Ðóáößó ÈöÃóäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÍóÞøõ æóÃóäøó ãóÇ íóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäöåö åõæó ÇáúÈóÇØöáõ æóÃóäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÚóáöíøõ ÇáúßóÈöíÑõ (62)

/
ÇáÍÌ
29
æóíóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóÇ áóãú íõäóÒøöáú Èöåö ÓõáúØóÇäðÇ æóãóÇ áóíúÓó áóåõã Èöåö Úöáúãñ æóãóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó ãöä äøóÕöíÑò (71)

/
ÇáÍÌ
30
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÖõÑöÈó ãóËóáñ ÝóÇÓúÊóãöÚõæÇ áóåõ Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö áóä íóÎúáõÞõæÇ ÐõÈóÇÈðÇ æóáóæö ÇÌúÊóãóÚõæÇ áóåõ æóÅöä íóÓúáõÈúåõãõ ÇáÐøõÈóÇÈõ ÔóíúÆðÇ áøóÇ íóÓúÊóäÞöÐõæåõ ãöäúåõ ÖóÚõÝó ÇáØøóÇáöÈõ æóÇáúãóØúáõæÈõ (73)

/
ÇáÍÌ
31
ÚóÇáöãö ÇáúÛóíúÈö æóÇáÔøóåóÇÏóÉö ÝóÊóÚóÇáóì ÚóãøóÇ íõÔúÑößõæäó (92)

/
ÇáãÄãäæä
32
æóãóä íóÏúÚõ ãóÚó Çááøóåö ÅöáóåðÇ ÂÎóÑó áóÇ ÈõÑúåóÇäó áóåõ Èöåö ÝóÅöäøóãóÇ ÍöÓóÇÈõåõ ÚöäÏó ÑóÈøöåö Åöäøóåõ áóÇ íõÝúáöÍõ ÇáúßóÇÝöÑõæäó (117)

/
ÇáãÄãäæä
33
ÇáøóÐöí áóåõ ãõáúßõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóáóãú íóÊøóÎöÐú æóáóÏðÇ æóáóãú íóßõä áøóåõ ÔóÑöíßñ Ýöí Çáúãõáúßö æóÎóáóÞó ßõáøó ÔóíúÁò ÝóÞóÏøóÑóåõ ÊóÞúÏöíÑðÇ (2)

/
ÇáÝÑÞÇä
34
æóÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäöåö ÂáöåóÉð áøóÇ íóÎúáõÞõæäó ÔóíúÆðÇ æóåõãú íõÎúáóÞõæäó æóáóÇ íóãúáößõæäó áöÃóäÝõÓöåöãú ÖóÑøðÇ æóáóÇ äóÝúÚðÇ æóáóÇ íóãúáößõæäó ãóæúÊðÇ æóáóÇ ÍóíóÇÉð æóáóÇ äõÔõæÑðÇ (3)

/
ÇáÝÑÞÇä
35
æóíóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóÇ áóÇ íóäÝóÚõåõãú æóáóÇ íóÖõÑøõåõãú æóßóÇäó ÇáúßóÇÝöÑõ Úóáóì ÑóÈøöåö ÙóåöíÑðÇ (55)

/
ÇáÝÑÞÇä
36
ÅöäøóãóÇ ÊóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÃóæúËóÇäðÇ æóÊóÎúáõÞõæäó ÅöÝúßðÇ Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÊóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö áóÇ íóãúáößõæäó áóßõãú ÑöÒúÞðÇ ÝóÇÈúÊóÛõæÇ ÚöäÏó Çááøóåö ÇáÑøöÒúÞó æóÇÚúÈõÏõæåõ æóÇÔúßõÑõæÇ áóåõ Åöáóíúåö ÊõÑúÌóÚõæäó (17)

/
ÇáÚäßÈæÊ
37
ãóËóáõ ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÃóæúáöíóÇÁó ßóãóËóáö ÇáúÚóäßóÈõæÊö ÇÊøóÎóÐóÊú ÈóíúÊðÇ æóÅöäøó Ãóæúåóäó ÇáúÈõíõæÊö áóÈóíúÊõ ÇáúÚóäßóÈõæÊö áóæú ßóÇäõæÇ íóÚúáóãõæäó (41)

/
ÇáÚäßÈæÊ
38
ÖóÑóÈó áóßõã ãøóËóáðÇ ãöäú ÃóäÝõÓößõãú åóá áøóßõã ãøöä ãøóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõã ãøöä ÔõÑóßóÇÁó Ýöí ãóÇ ÑóÒóÞúäóÇßõãú ÝóÃóäÊõãú Ýöíåö ÓóæóÇÁñ ÊóÎóÇÝõæäóåõãú ßóÎöíÝóÊößõãú ÃóäÝõÓóßõãú ßóÐóáößó äõÝóÕøöáõ ÇáúÂíóÇÊö áöÞóæúãò íóÚúÞöáõæäó (28)

/
ÇáÑæã
39
Çááøóåõ ÇáøóÐöí ÎóáóÞóßõãú Ëõãøó ÑóÒóÞóßõãú Ëõãøó íõãöíÊõßõãú Ëõãøó íõÍúíöíßõãú åóáú ãöä ÔõÑóßóÇÆößõã ãøóä íóÝúÚóáõ ãöä Ðóáößõã ãøöä ÔóíúÁò ÓõÈúÍóÇäóåõ æóÊóÚóÇáóì ÚóãøóÇ íõÔúÑößõæäó (40)

/
ÇáÑæã
40
åóÐóÇ ÎóáúÞõ Çááøóåö ÝóÃóÑõæäöí ãóÇÐóÇ ÎóáóÞó ÇáøóÐöíäó ãöä Ïõæäöåö Èóáö ÇáÙøóÇáöãõæäó Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (11)

/
áÞãÇä
41
Ðóáößó ÈöÃóäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÍóÞøõ æóÃóäøó ãóÇ íóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäöåö ÇáúÈóÇØöáõ æóÃóäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÚóáöíøõ ÇáúßóÈöíÑõ (30)

/
áÞãÇä
42
Þõáö ÇÏúÚõæÇ ÇáøóÐöíäó ÒóÚóãúÊõã ãøöä Ïõæäö Çááøóåö áóÇ íóãúáößõæäó ãöËúÞóÇáó ÐóÑøóÉò Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóáóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ áóåõãú ÝöíåöãóÇ ãöä ÔöÑúßò æóãóÇ áóåõ ãöäúåõã ãøöä ÙóåöíÑò (22)

/
ÓÈÃ
43
Þõáú ÃóÑõæäöí ÇáøóÐöíäó ÃóáúÍóÞúÊõã Èöåö ÔõÑóßóÇÁó ßóáøóÇ Èóáú åõæó Çááøóåõ ÇáúÚóÒöíÒõ ÇáúÍóßöíãõ (27)

/
ÓÈÃ
44
íõæáöÌõ Çááøóíúáó Ýöí ÇáäøóåóÇÑö æóíõæáöÌõ ÇáäøóåóÇÑó Ýöí Çááøóíúáö æóÓóÎøóÑó ÇáÔøóãúÓó æóÇáúÞóãóÑó ßõáøñ íóÌúÑöí áöÃóÌóáò ãøõÓóãøðì Ðóáößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøõßõãú áóåõ Çáúãõáúßõ æóÇáøóÐöíäó ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäöåö ãóÇ íóãúáößõæäó ãöä ÞöØúãöíÑò (13)

/
ÝÇØÑ
45
Þõáú ÃóÑóÃóíúÊõãú ÔõÑóßóÇÁóßõãõ ÇáøóÐöíäó ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÃóÑõæäöí ãóÇÐóÇ ÎóáóÞõæÇ ãöäó ÇáúÃóÑúÖö Ãóãú áóåõãú ÔöÑúßñ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö Ãóãú ÂÊóíúäóÇåõãú ßöÊóÇÈðÇ Ýóåõãú Úóáóì ÈóíøöäóÉò ãøöäúåõ Èóáú Åöä íóÚöÏõ ÇáÙøóÇáöãõæäó ÈóÚúÖõåõã ÈóÚúÖðÇ ÅöáøóÇ ÛõÑõæÑðÇ (40)

/
ÝÇØÑ
46
æóãóÇ áöí áÇó ÃóÚúÈõÏõ ÇáøóÐöí ÝóØóÑóäöí æóÅöáóíúåö ÊõÑúÌóÚõæäó (22) ÃóÃóÊøóÎöÐõ ãöä Ïõæäöåö ÂáöåóÉð Åöä íõÑöÏúäö ÇáÑøóÍúãóä ÈöÖõÑøò áÇøó ÊõÛúäö Úóäøöí ÔóÝóÇÚóÊõåõãú ÔóíúÆðÇ æóáÇó íõäÞöÐõæäö (23) Åöäøöí ÅöÐðÇ áøóÝöí ÖóáÇóáò ãøõÈöíäò (24)

/
íÓ
47
Ãóæóáóãú íóÑóæúÇ ÃóäøóÇ ÎóáóÞúäóÇ áóåõãú ãöãøóÇ ÚóãöáóÊú ÃóíúÏöíäóÇ ÃóäúÚóÇãðÇ Ýóåõãú áóåóÇ ãóÇáößõæäó (71) æóÐóáøóáúäóÇåóÇ áóåõãú ÝóãöäúåóÇ ÑóßõæÈõåõãú æóãöäúåóÇ íóÃúßõáõæäó (72) æóáóåõãú ÝöíåóÇ ãóäóÇÝöÚõ æóãóÔóÇÑöÈõ ÃóÝóáóÇ íóÔúßõÑõæäó (73) æóÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÂáöåóÉð áóÚóáøóåõãú íõäÕóÑõæäó (74) áóÇ íóÓúÊóØöíÚõæäó äóÕúÑóåõãú æóåõãú áóåõãú ÌõäÏñ ãøõÍúÖóÑõæäó (75)

/
íÓ
48
Ãóãú ÎóáóÞúäóÇ ÇáúãóáóÇÆößóÉó ÅöäóÇËðÇ æóåõãú ÔóÇåöÏõæäó (150) ÃóáóÇ Åöäøóåõã ãøöäú ÅöÝúßöåöãú áóíóÞõæáõæäó (151) æóáóÏó Çááøóåõ æóÅöäøóåõãú áóßóÇÐöÈõæäó (152)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
49
æóÌóÚóáõæÇ Èóíúäóåõ æóÈóíúäó ÇáúÌöäøóÉö äóÓóÈðÇ æóáóÞóÏú ÚóáöãóÊö ÇáúÌöäøóÉõ Åöäøóåõãú áóãõÍúÖóÑõæäó (158)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
50
ÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö ÚóãøóÇ íóÕöÝõæäó (159)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
51
áóæú ÃóÑóÇÏó Çááøóåõ Ãóä íóÊøóÎöÐó æóáóÏðÇ áøóÇÕúØóÝóì ãöãøóÇ íóÎúáõÞõ ãóÇ íóÔóÇÁõ ÓõÈúÍóÇäóåõ åõæó Çááøóåõ ÇáúæóÇÍöÏõ ÇáúÞóåøóÇÑõ (4)

/
ÇáÒãÑ
52
ÖóÑóÈó Çááøóåõ ãóËóáðÇ ÑøóÌõáðÇ Ýöíåö ÔõÑóßóÇÁõ ãõÊóÔóÇßöÓõæäó æóÑóÌõáðÇ ÓóáóãðÇ áøöÑóÌõáò åóáú íóÓúÊóæöíóÇäö ãóËóáðÇ ÇáúÍóãúÏõ áöáøóåö Èóáú ÃóßúËóÑõåõãú áóÇ íóÚúáóãõæäó (29)

/
ÇáÒãÑ
53
æóáóÆöä ÓóÃóáúÊóåõã ãøóäú ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó áóíóÞõæáõäøó Çááøóåõ Þõáú ÃóÝóÑóÃóíúÊõã ãøóÇ ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö Åöäú ÃóÑóÇÏóäöíó Çááøóåõ ÈöÖõÑøò åóáú åõäøó ßóÇÔöÝóÇÊõ ÖõÑøöåö Ãóæú ÃóÑóÇÏóäöí ÈöÑóÍúãóÉò åóáú åõäøó ãõãúÓößóÇÊõ ÑóÍúãóÊöåö Þõáú ÍóÓúÈöíó Çááøóåõ Úóáóíúåö íóÊóæóßøóáõ ÇáúãõÊóæóßøöáõæäó (38)

/
ÇáÒãÑ
54
Ãóãö ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÔõÝóÚóÇÁó Þõáú Ãóæóáóæú ßóÇäõæÇ áóÇ íóãúáößõæäó ÔóíúÆðÇ æóáóÇ íóÚúÞöáõæäó (43)

/
ÇáÒãÑ
55
æóÇááøóåõ íóÞúÖöí ÈöÇáúÍóÞøö æóÇáøóÐöíäó íóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäöåö áóÇ íóÞúÖõæäó ÈöÔóíúÁò Åöäøó Çááøóåó åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÈóÕöíÑõ (20)

/
ÛÇÝÑ
56
æóÇÓúÃóáú ãóäú ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöä ÞóÈúáößó ãöä ÑøõÓõáöäóÇ ÃóÌóÚóáúäóÇ ãöä Ïõæäö ÇáÑøóÍúãóäö ÂáöåóÉð íõÚúÈóÏõæäó (45)

/
ÇáÒÎÑÝ
57
Þõáú Åöä ßóÇäó áöáÑøóÍúãóäö æóáóÏñ ÝóÃóäóÇ Ãóæøóáõ ÇáúÚóÇÈöÏöíäó (81)

/
ÇáÒÎÑÝ
58
ÓõÈúÍóÇäó ÑóÈøö ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÑóÈøö ÇáúÚóÑúÔö ÚóãøóÇ íóÕöÝõæäó (82)

/
ÇáÒÎÑÝ
59
Þõáú ÃóÑóÃóíúÊõã ãøóÇ ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÃóÑõæäöí ãóÇÐóÇ ÎóáóÞõæÇ ãöäó ÇáúÃóÑúÖö Ãóãú áóåõãú ÔöÑúßñ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö ÇöÆúÊõæäöí ÈößöÊóÇÈò ãøöä ÞóÈúáö åóÐóÇ Ãóæú ÃóËóÇÑóÉò ãøöäú Úöáúãò Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (4) æóãóäú ÃóÖóáøõ ãöãøóä íóÏúÚõæ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóä áøóÇ íóÓúÊóÌöíÈõ áóåõ Åöáóì íóæãö ÇáúÞöíóÇãóÉö æóåõãú Úóä ÏõÚóÇÆöåöãú ÛóÇÝöáõæäó (5) æóÅöÐóÇ ÍõÔöÑó ÇáäøóÇÓõ ßóÇäõæÇ áóåõãú ÃóÚúÏóÇÁð æóßóÇäõæÇ ÈöÚöÈóÇÏóÊöåöãú ßóÇÝöÑöíäó (6)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
60
Ãóãú áóåõãú Åöáóåñ ÛóíúÑõ Çááøóåö ÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö ÚóãøóÇ íõÔúÑößõæäó (43)

/
ÇáØæÑ
61
Þõáú ÃõæÍöíó Åöáóíøó Ãóäøóåõ ÇÓúÊóãóÚó äóÝóÑñ ãøöäó ÇáúÌöäøö ÝóÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ÞõÑúÂäðÇ ÚóÌóÈðÇ (1) íóåúÏöí Åöáóì ÇáÑøõÔúÏö ÝóÂãóäøóÇ Èöåö æóáóä äøõÔúÑößó ÈöÑóÈøöäóÇ ÃóÍóÏðÇ (2) æóÃóäøóåõ ÊóÚóÇáóì ÌóÏøõ ÑóÈøöäóÇ ãóÇ ÇÊøóÎóÐó ÕóÇÍöÈóÉð æóáóÇ æóáóÏðÇ (3)

/
ÇáÌä
62
Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóÏúÚõæ ÑóÈøöí æóáóÇ ÃõÔúÑößõ Èöåö ÃóÍóÏðÇ (20)

/
ÇáÌä
63
áóãú íóáöÏú æóáóãú íõæáóÏú (3)

/
ÇáÅÎáÇÕ