> > >

"ÕÝÇÊ ÇáßÝÇÑ" :

#  
1
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÓóæóÇÁñ Úóáóíúåöãú ÃóÃóäÐóÑúÊóåõãú Ãóãú áóãú ÊõäÐöÑúåõãú áÇó íõÄúãöäõæäó (6)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ÎóÊóãó Çááøóåõ Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú æóÚóáóì ÓóãúÚöåöãú æóÚóáóì ÃóÈúÕóÇÑöåöãú ÛöÔóÇæóÉñ æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (7)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Åöäøó Çááøóåó áÇó íóÓúÊóÍúíöí Ãóä íóÖúÑöÈó ãóËóáÇð ãøóÇ ÈóÚõæÖóÉð ÝóãóÇ ÝóæúÞóåóÇ ÝóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÝóíóÚúáóãõæäó Ãóäøóåõ ÇáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøöåöãú æóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÝóíóÞõæáõæäó ãóÇÐóÇ ÃóÑóÇÏó Çááøóåõ ÈöåóÐóÇ ãóËóáÇð íõÖöáøõ Èöåö ßóËöíÑÇð æóíóåúÏöí Èöåö ßóËöíÑÇð æóãóÇ íõÖöáøõ Èöåö ÅöáÇøó ÇáúÝóÇÓöÞöíäó (26)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (39)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
ãóä ßóÇäó ÚóÏõæøðÇ áøöáøåö æóãóáÇÆößóÊöåö æóÑõÓõáöåö æóÌöÈúÑöíáó æóãöíßóÇáó ÝóÅöäøó Çááøóåó ÚóÏõæøñ áøöáúßóÇÝöÑöíäó (98)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÞõæáõæÇ ÑóÇÚöäóÇ æóÞõæáõæÇ ÇäÙõÑúäóÇ æóÇÓúãóÚõæÇ úæóáöáßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (104)

/
ÇáÈÞÑÉ
7
ãøóÇ íóæóÏøõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö æóáÇó ÇáúãõÔúÑößöíäó Ãóä íõäóÒøóáó Úóáóíúßõã ãøöäú ÎóíúÑò ãøöä ÑøóÈøößõãú æóÇááøóåõ íóÎúÊóÕøõ ÈöÑóÍúãóÊöåö ãóä íóÔóÇÁ æóÇááøóåõ Ðõæ ÇáúÝóÖúáö ÇáúÚóÙöíãö (105)

/
ÇáÈÞÑÉ
8
æóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóä ãøóäóÚó ãóÓóÇÌöÏó Çááøóåö Ãóä íõÐúßóÑó ÝöíåóÇ ÇÓúãõåõ æóÓóÚóì Ýöí ÎóÑóÇÈöåóÇ ÃõæáóÆößó ãóÇ ßóÇäó áóåõãú Ãóä íóÏúÎõáõæåóÇ ÅöáÇøó ÎóÇÆöÝöíäó áåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ ÎöÒúíñ æóáóåõãú Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (114)

/
ÇáÈÞÑÉ
9
ÇáøóÐöíäó ÂÊóíúäóÇåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó íóÊúáõæäóåõ ÍóÞøó ÊöáÇóæóÊöåö ÃõæáóÆößó íõÄúãöäõæäó Èöåö æóãä íóßúÝõÑú Èöåö ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (121)

/
ÇáÈÞÑÉ
10
æóÅöÐú ÞóÇáó ÅöÈúÑóÇåöíãõ ÑóÈøö ÇÌúÚóáú åóÐóÇ ÈóáóÏðÇ ÂãöäðÇ æóÇÑúÒõÞú Ãóåúáóåõ ãöäó ÇáËøóãóÑóÇÊö ãóäú Âãóäó ãöäúåõã ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö ÞóÇáó æóãóä ßóÝóÑó ÝóÃõãóÊøöÚõåõ ÞóáöíáÇð Ëõãøó ÃóÖúØóÑøõåõ Åöáóì ÚóÐóÇÈö ÇáäøóÇÑö æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (126)

/
ÇáÈÞÑÉ
11
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóãóÇÊõæÇ æóåõãú ßõÝøóÇÑñ ÃõæáóÆößó Úóáóíúåöãú áóÚúäóÉõ Çááøóåö æóÇáúãóáÇÆößóÉö æóÇáäøóÇÓö ÃóÌúãóÚöíäó (161)

/
ÇáÈÞÑÉ
12
ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ áÇó íõÎóÝøóÝõ Úóäúåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ æóáÇó åõãú íõäÙóÑõæäó (162)

/
ÇáÈÞÑÉ
13
æóãóËóáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ßóãóËóáö ÇáøóÐöí íóäúÚöÞõ ÈöãóÇ áÇó íóÓúãóÚõ ÅöáÇøó ÏõÚóÇÁð æóäöÏóÇÁð Õõãøñ Èõßúãñ Úõãúíñ Ýóåõãú áÇó íóÚúÞöáõæäó (171)

/
ÇáÈÞÑÉ
14
åóáú íóäÙõÑõæäó ÅöáÇøó Ãóä íóÃúÊöíóåõãõ Çááøóåõ Ýöí Ùõáóáò ãøöäó ÇáúÛóãóÇãö æóÇáúãóáÇÆößóÉõ æóÞõÖöíó ÇáÃóãúÑõ æóÅöáóì Çááøóåö ÊõÑúÌóÚõ ÇáÃãõæÑõ (210)

/
ÇáÈÞÑÉ
15
íóÓúÃóáõæäóßó Úóäö ÇáÔøóåúÑö ÇáúÍóÑóÇãö ÞöÊóÇáò Ýöíåö Þõáú ÞöÊóÇáñ Ýöíåö ßóÈöíÑñ æóÕóÏøñ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóßõÝúÑñ Èöåö æóÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö æóÅöÎúÑóÇÌõ Ãóåúáöåö ãöäúåõ ÃóßúÈóÑõ ÚöäÏó Çááøóåö æóÇáúÝöÊúäóÉõ ÃóßúÈóÑõ ãöäó ÇáúÞóÊúáö æóáÇó íóÒóÇáõæäó íõÞóÇÊöáõæäóßõãú ÍóÊøóìó íóÑõÏøõæßõãú Úóä Ïöíäößõãú Åöäö ÇÓúÊóØóÇÚõæÇ æóãóä íóÑúÊóÏöÏú ãöäßõãú Úóä Ïöíäöåö ÝóíóãõÊú æóåõæó ßóÇÝöÑñ ÝóÃõæáóÆößó ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáÂÎöÑóÉö æóÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (217)

/
ÇáÈÞÑÉ
16
Çááøóåõ æóáöíøõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ íõÎúÑöÌõåõã ãøöäó ÇáÙøõáõãóÇÊö Åöáóì ÇáäøõæõÑö æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÃóæúáöíóÇÄõåõãõ ÇáØøóÇÛõæÊõ íõÎúÑöÌõæäóåõã ãøöäó ÇáäøõæÑö Åöáóì ÇáÙøõáõãóÇÊö ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (257)

/
ÇáÈÞÑÉ
17
ãöä ÞóÈúáõ åõÏðì áøöáäøóÇÓö æóÃóäÒóáó ÇáúÝõÑúÞóÇäó Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÔóÏöíÏñ æóÇááøóåõ ÚóÒöíÒñ Ðõæ ÇäÊöÞóÇãò (4)

/
Âá ÚãÑÇä
18
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóä ÊõÛúäöíó Úóäúåõãú ÃóãúæóÇáõåõãú æóáÇó ÃóæúáÇóÏõåõã ãøöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ æóÃõæáóÆößó åõãú æóÞõæÏõ ÇáäøóÇÑö (10) ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÝóÃóÎóÐóåõãõ Çááøóåõ ÈöÐõäõæÈöåöãú æóÇááøóåõ ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (11) Þõá áøöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÓóÊõÛúáóÈõæäó æóÊõÍúÔóÑõæäó Åöáóì Ìóåóäøóãó æóÈöÆúÓó ÇáúãöåóÇÏõ (12)

/
Âá ÚãÑÇä
19
Åöäøó ÇáÏøöíäó ÚöäÏó Çááøóåö ÇáÅöÓúáÇóãõ æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝó ÇáøóÐöíäó ÃõæúÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ÅöáÇøó ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁåõãõ ÇáúÚöáúãõ ÈóÛúíðÇ Èóíúäóåõãú æóãóä íóßúÝõÑú ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ÝóÅöäøó Çááøóåö ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (19)

/
Âá ÚãÑÇä
20
Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóßúÝõÑõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóíóÞúÊõáõæäó ÇáäøóÈöíøöíäó ÈöÛóíúÑö ÍóÞøò æóíóÞúÊõáõæäó ÇáøöÐöíäó íóÃúãõÑõæäó ÈöÇáúÞöÓúØö ãöäó ÇáäøóÇÓö ÝóÈóÔøöÑúåõã ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (21)

/
Âá ÚãÑÇä
21
ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáÂÎöÑóÉö æóãóÇ áóåõã ãøöä äøóÇÕöÑöíäó (22)

/
Âá ÚãÑÇä
22
Þõáú ÃóØöíÚõæÇ Çááøóåó æóÇáÑøóÓõæáó ÝÅöä ÊóæóáøóæúÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó áÇó íõÍöÈøõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó (32)

/
Âá ÚãÑÇä
23
ÝóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÝóÃõÚóÐøöÈõåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÔóÏöíÏðÇ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáÂÎöÑóÉö æóãóÇ áóåõã ãøöä äøóÇÕöÑöíäó (56)

/
Âá ÚãÑÇä
24
ßóíúÝó íóåúÏöí Çááøóåõ ÞóæúãðÇ ßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÏó ÅöíãóÇäöåöãú æóÔóåöÏõæÇ Ãóäøó ÇáÑøóÓõæáó ÍóÞøñ æóÌóÇÁåõãõ ÇáúÈóíøöäóÇÊõ æóÇááøóåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáÙøóÇáöãöíäó (86) ÃõæáóÆößó ÌóÒóÇÄõåõãú Ãóäøó Úóáóíúåöãú áóÚúäóÉó Çááøóåö æóÇáúãóáÇÆößóÉö æóÇáäøóÇÓö ÃóÌúãóÚöíäó (87) ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ áÇó íõÎóÝøóÝõ Úóäúåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ æóáÇó åõãú íõäÙóÑõæäó (88) ÅöáÇøó ÇáøóÐöíäó ÊóÇÈõæÇ ãöä ÈóÚúÏö Ðóáößó æóÃóÕúáóÍõæÇ ÝóÅöäøó Çááå ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (89) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÏó ÅöíãóÇäöåöãú Ëõãøó ÇÒúÏóÇÏõæÇ ßõÝúÑðÇ áøóä ÊõÞúÈóáó ÊóæúÈóÊõåõãú æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÖøóÇáøõæäó (90) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóãóÇÊõæÇ æóåõãú ßõÝøóÇÑñ Ýóáóä íõÞúÈóáó ãöäú ÃóÍóÏöåöã ãøöáúÁõ ÇáÃÑúÖö ÐóåóÈðÇ æóáóæö ÇÝúÊóÏóì Èöåö ÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ æóãóÇ áóåõã ãøöä äøóÇÕöÑöíäó (91)

/
Âá ÚãÑÇä
25
æóáÇó ÊóßõæäõæÇ ßóÇáøóÐöíäó ÊóÝóÑøóÞõæÇ æóÇÎúÊóáóÝõæÇ ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁåõãõ ÇáúÈóíøöäóÇÊõ æóÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (105)

/
Âá ÚãÑÇä
26
íóæúãó ÊóÈúíóÖøõ æõÌõæåñ æóÊóÓúæóÏøõ æõÌõæåñ ÝóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ÇÓúæóÏøóÊú æõÌõæåõåõãú ÃóßúÝóÑúÊõã ÈóÚúÏó ÅöíãóÇäößõãú ÝóÐõæÞõæÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÈöãóÇ ßõäúÊõãú ÊóßúÝõÑõæäó (106)

/
Âá ÚãÑÇä
27
áóä íóÖõÑøõæßõãú ÅöáÇøó ÃóÐðì æóÅöä íõÞóÇÊöáõæßõãú íõæóáøõæßõãõ ÇáÃóÏõÈóÇÑó Ëõãøó áÇó íõäÕóÑõæäó (111)

/
Âá ÚãÑÇä
28
ÖõÑöÈóÊú Úóáóíúåöãõ ÇáÐøöáøóÉõ Ãóíúäó ãóÇ ËõÞöÝõæÇ ÅöáÇøó ÈöÍóÈúáò ãøöäú Çááøóåö æóÍóÈúáò ãøöäó ÇáäøóÇÓö æóÈóÇÄõæÇ ÈöÛóÖóÈò ãøöäó Çááøóåö æóÖõÑöÈóÊú Úóáóíúåöãõ ÇáúãóÓúßóäóÉõ Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãú ßóÇäõæÇ íóßúÝõÑõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóíóÞúÊõáõæäó ÇáÃóäÈöíóÇÁ ÈöÛóíúÑö ÍóÞøò Ðóáößó ÈöãóÇ ÚóÕóæÇ æøóßóÇäõæÇ íóÚúÊóÏõæäó (112)

/
Âá ÚãÑÇä
29
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóä ÊõÛúäöíó Úóäúåõãú ÃóãúæóÇáõåõãú æóáÇó ÃóæúáÇóÏõåõã ãøöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ æóÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (116) ãóËóáõ ãóÇ íõäÝöÞõæäó Ýöí åöÐöåö ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ ßóãóËóáö ÑöíÍò ÝöíåóÇ ÕöÑøñ ÃóÕóÇÈóÊú ÍóÑúËó Þóæúãò ÙóáóãõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú ÝóÃóåúáóßóÊúåõ æóãóÇ Ùóáóãóåõãõ Çááøóåõ æóáóßöäú ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó (117) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÊøóÎöÐõæÇ ÈöØóÇäóÉð ãøöä Ïõæäößõãú áÇó íóÃúáõæäóßõãú ÎóÈóÇáÇð æóÏøõæÇ ãóÇ ÚóäöÊøõãú ÞóÏú ÈóÏóÊö ÇáúÈóÛúÖóÇÁ ãöäú ÃóÝúæóÇåöåöãú æóãóÇ ÊõÎúÝöí ÕõÏõæÑõåõãú ÃóßúÈóÑõ ÞóÏú ÈóíøóäøóÇ áóßõãõ ÇáÂíóÇÊö Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúÞöáõæäó (118) åóÇ ÃóäÊõãú ÃõæáÇÁ ÊõÍöÈøõæäóåõãú æóáÇó íõÍöÈøõæäóßõãú æóÊõÄúãöäõæäó ÈöÇáúßöÊóÇÈö ßõáøöåö æóÅöÐóÇ áóÞõæßõãú ÞóÇáõæÇ ÂãóäøóÇ æóÅöÐóÇ ÎóáóæúÇ ÚóÖøõæÇ Úóáóíúßõãõ ÇáÃóäóÇãöáó ãöäó ÇáúÛóíúÙö Þõáú ãõæÊõæÇ ÈöÛóíúÙößõãú Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (119) Åöä ÊóãúÓóÓúßõãú ÍóÓóäóÉñ ÊóÓõÄúåõãú æóÅöä ÊõÕöÈúßõãú ÓóíøöÆóÉñ íóÝúÑóÍõæÇ ÈöåóÇ æóÅöä ÊóÕúÈöÑõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ áÇó íóÖõÑøõßõãú ßóíúÏõåõãú ÔóíúÆðÇ Åöäøó Çááøóåó ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó ãõÍöíØñ (120)

/
Âá ÚãÑÇä
30
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæóÇ Åöä ÊõØöíÚõæÇ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íóÑõÏøõæßõãú Úóáóì ÃóÚúÞóÇÈößõãú ÝóÊóäÞóáöÈõæÇ ÎóÇÓöÑöíäó (149)

/
Âá ÚãÑÇä
31
ÓóäõáúÞöí Ýöí ÞõáõæÈö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇáÑøõÚúÈó ÈöãóÇ ÃóÔúÑóßõæÇ ÈöÇááøóåö ãóÇ áóãú íõäóÒøöáú Èöåö ÓõáúØóÇäðÇ æóãóÃúæóÇåõãõ ÇáäøóÇÑõ æóÈöÆúÓó ãóËúæóì ÇáÙøóÇáöãöíäó (151)

/
Âá ÚãÑÇä
32
æóáÇó íóÍúÒõäßó ÇáøóÐöíäó íõÓóÇÑöÚõæäó Ýöí ÇáúßõÝúÑö Åöäøóåõãú áóä íóÖõÑøõæÇ Çááøóåó ÔóíúÆÇð íõÑöíÏõ Çááøóåõ ÃóáÇøó íóÌúÚóáó áóåõãú ÍóÙøðÇ Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (176) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÇÔúÊóÑóæõÇ ÇáúßõÝúÑó ÈöÇáÅöíãóÇäö áóä íóÖõÑøõæÇ Çááøóåó ÔóíúÆðÇ æóáåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (177) æóáÇó íóÍúÓóÈóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÃóäøóãóÇ äõãúáöí áóåõãú ÎóíúÑñ áøöÃóäÝõÓöåöãú ÅöäøóãóÇ äõãúáöí áóåõãú áöíóÒúÏóÇÏõæÇ ÅöËúãðÇ æóáóåúãõ ÚóÐóÇÈñ ãøõåöíäñ (178)

/
Âá ÚãÑÇä
33
áøóÞóÏú ÓóãöÚó Çááøóåõ Þóæúáó ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ Åöäøó Çááøóåó ÝóÞöíÑñ æóäóÍúäõ ÃóÛúäöíóÇÁ ÓóäóßúÊõÈõ ãóÇ ÞóÇáõæÇ æóÞóÊúáóåõãõ ÇáÃóäÈöíóÇÁ ÈöÛóíúÑö ÍóÞøò æóäóÞõæáõ ÐõæÞõæÇ ÚóÐóÇÈó ÇáúÍóÑöíÞö (181) Ðóáößó ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíßõãú æóÃóäøó Çááøóåó áóíúÓó ÈöÙóáÇøóãò áøöáúÚóÈöíÏö (182) ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ Åöäøó Çááøóåó ÚóåöÏó ÅöáóíúäóÇ ÃóáÇøó äõÄúãöäó áöÑóÓõæáò ÍóÊøóìó íóÃúÊöíóäóÇ ÈöÞõÑúÈóÇäò ÊóÃúßõáõåõ ÇáäøóÇÑõ Þõáú ÞóÏú ÌóÇÁßõãú ÑõÓõáñ ãøöä ÞóÈúáöí ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÈöÇáøóÐöí ÞõáúÊõãú Ýóáöãó ÞóÊóáúÊõãõæåõãú Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (183)

/
Âá ÚãÑÇä
34
áÇó íóÛõÑøóäøóßó ÊóÞóáøõÈõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýöí ÇáúÈöáÇóÏö (196)

/
Âá ÚãÑÇä
35
ãóÊóÇÚñ Þóáöíáñ Ëõãøó ãóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ æóÈöÆúÓó ÇáúãöåóÇÏõ (197)

/
Âá ÚãÑÇä
36
æóáóíúÓóÊö ÇáÊøóæúÈóÉõ áöáøóÐöíäó íóÚúãóáõæäó ÇáÓøóíøöÆóÇÊö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÍóÖóÑó ÃóÍóÏóåõãõ ÇáúãóæúÊõ ÞóÇáó Åöäøöí ÊõÈúÊõ ÇáÂäó æóáÇó ÇáøóÐöíäó íóãõæÊõæäó æóåõãú ßõÝøóÇÑñ ÃõæáóÆößó ÃóÚúÊóÏúäóÇ áóåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (18)

/
ÇáäÓÇÁ
37
æóÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó æóáÇó ÊõÔúÑößõæÇ Èöåö ÔóíúÆðÇ æóÈöÇáúæóÇáöÏóíúäö ÅöÍúÓóÇäðÇ æóÈöÐöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÇáúÌóÇÑö Ðöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúÌóÇÑö ÇáúÌõäõÈö æóÇáÕøóÇÍöÈö ÈöÇáÌóäÈö æóÇÈúäö ÇáÓøóÈöíáö æóãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÍöÈøõ ãóä ßóÇäó ãõÎúÊóÇáÇð ÝóÎõæÑðÇ (36) ÇáøóÐöíäó íóÈúÎóáõæäó æóíóÃúãõÑõæäó ÇáäøóÇÓó ÈöÇáúÈõÎúáö æóíóßúÊõãõæäó ãóÇ ÂÊóÇåõãõ Çááøóåõ ãöä ÝóÖúáöåö æóÃóÚúÊóÏúäóÇ áöáúßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈðÇ ãøõåöíäðÇ (37) æóÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú ÑöÆóÇÁ ÇáäøóÇÓö æóáÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóáÇó ÈöÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóãóä íóßõäö ÇáÔøóíúØóÇäõ áóåõ ÞóÑöíäðÇ ÝóÓóÇÁó ÞöÑöíäðÇ (38) æóãóÇÐóÇ Úóáóíúåöãú áóæú ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÃóäÝóÞõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞóåõãõ Çááøóåõ æóßóÇäó Çááøóåõ Èöåöãú ÚóáöíãðÇ (39)

/
ÇáäÓÇÁ
38
íóæúãóÆöÐò íóæóÏøõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÚóÕóæõÇ ÇáÑøóÓõæáó áóæú ÊõÓóæøóì Èöåöãõ ÇáÃóÑúÖõ æóáÇó íóßúÊõãõæäó Çááøóåó ÍóÏöíËðÇ (42)

/
ÇáäÓÇÁ
39
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÓóæúÝó äõÕúáöíåöãú äóÇÑðÇ ßõáøóãóÇ äóÖöÌóÊú ÌõáõæÏõåõãú ÈóÏøóáúäóÇåõãú ÌõáõæÏðÇ ÛóíúÑóåóÇ áöíóÐõæÞõæÇ ÇáúÚóÐóÇÈó Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÚóÒöíÒðÇ ÍóßöíãðÇ (56)

/
ÇáäÓÇÁ
40
ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ íõÞóÇÊöáõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íõÞóÇÊöáõæäó Ýöí ÓóÈöíáö ÇáØøóÇÛõæÊö ÝóÞóÇÊöáõæÇ ÃóæúáöíóÇÁ ÇáÔøóíúØóÇäö Åöäøó ßóíúÏó ÇáÔøóíúØóÇäö ßóÇäó ÖóÚöíÝðÇ (76)

/
ÇáäÓÇÁ
41
æóÅöÐóÇ ßõäÊó Ýöíåöãú ÝóÃóÞóãúÊó áóåõãõ ÇáÕøóáÇóÉó ÝóáúÊóÞõãú ØóÇÆöÝóÉñ ãøöäúåõã ãøóÚóßó æóáúíóÃúÎõÐõæÇ ÃóÓúáöÍóÊóåõãú ÝóÅöÐóÇ ÓóÌóÏõæÇ ÝóáúíóßõæäõæÇ ãöä æóÑóÇÆößõãú æóáúÊóÃúÊö ØóÇÆöÝóÉñ ÃõÎúÑóì áóãú íõÕóáøõæÇ ÝóáúíõÕóáøõæÇ ãóÚóßó æóáúíóÃúÎõÐõæÇ ÍöÐúÑóåõãú æóÃóÓúáöÍóÊóåõãú æóÏøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóæú ÊóÛúÝõáõæäó Úóäú ÃóÓúáöÍóÊößõãú æóÃóãúÊöÚóÊößõãú Ýóíóãöíáõæäó Úóáóíúßõã ãøóíúáóÉð æóÇÍöÏóÉð æóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú Åöä ßóÇäó Èößõãú ÃóÐðì ãøöä ãøóØóÑò Ãóæú ßõäÊõã ãøóÑúÖóì Ãóä ÊóÖóÚõæÇ ÃóÓúáöÍóÊóßõãú æóÎõÐõæÇ ÍöÐúÑóßõãú Åöäøó Çááøóåó ÃóÚóÏøó áöáúßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈðÇ ãøõåöíäðÇ (102)

/
ÇáäÓÇÁ
42
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Ëõãøó ßóÝóÑõæÇ Ëõãøó ÂãóäõæÇ Ëõãøó ßóÝóÑõæÇ Ëõãøó ÇÒúÏóÇÏõæÇ ßõÝúÑðÇ áøóãú íóßõäö Çááøóåõ áöíóÛúÝöÑó áóåõãú æóáÇó áöíóåúÏöíóåõãú ÓóÈöíáÇð (137)

/
ÇáäÓÇÁ
43
Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóßúÝõÑõæäó ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö æóíõÑöíÏõæäó Ãóä íõÝóÑøöÞõæÇ Èóíúäó Çááøóåö æóÑõÓõáöåö æóíÞõæáõæäó äõÄúãöäõ ÈöÈóÚúÖò æóäóßúÝõÑõ ÈöÈóÚúÖò æóíõÑöíÏõæäó Ãóä íóÊøóÎöÐõæÇ Èóíúäó Ðóáößó ÓóÈöíáÇð (150)

/
ÇáäÓÇÁ
44
ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúßóÇÝöÑõæäó ÍóÞøðÇ æóÃóÚúÊóÏúäóÇ áöáúßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈðÇ ãøõåöíäðÇ (151)

/
ÇáäÓÇÁ
45
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÕóÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö ÞóÏú ÖóáøõæÇ ÖóáÇóáÇð ÈóÚöíÏðÇ (167) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÙóáóãõæÇ áóãú íóßõäö Çááøóåõ áöíóÛúÝöÑó áóåõãú æóáÇó áöíóåúÏöíóåõãú ØóÑöíÞÇð (168) ÅöáÇøó ØóÑöíÞó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÃóÈóÏðÇ æóßóÇäó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑðÇ (169) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÞóÏú ÌóÇÁóßõãõ ÇáÑøóÓõæáõ ÈöÇáúÍóÞøö ãöä ÑøóÈøößõãú ÝóÂãöäõæÇ ÎóíúÑðÇ áøóßõãú æóÅöä ÊóßúÝõÑõæÇ ÝóÅöäøó áöáøóåö ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖö æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóáöíãðÇ ÍóßöíãðÇ (170)

/
ÇáäÓÇÁ
46
ÝóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ÝóíõæóÝøöíåöãú ÃõÌõæÑóåõãú æóíóÒíÏõåõã ãøöä ÝóÖúáöåö æóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ÇÓúÊóäßóÝõæÇ æóÇÓúÊóßúÈóÑõæÇ ÝóíõÚóÐøöÈõåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáíãðÇ æóáÇó íóÌöÏõæäó áóåõã ãøöä Ïõæäö Çááøóåö æóáöíøðÇ æóáÇó äóÕöíÑðÇ (173)

/
ÇáäÓÇÁ
47
Çáúíóæúãó ÃõÍöáøó áóßõãõ ÇáØøóíøöÈóÇÊõ æóØóÚóÇãõ ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó Íöáøñ áøóßõãú æóØóÚóÇãõßõãú Íöáøõ áøóåõãú æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáúãõÄúãöäóÇÊö æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáößõãú ÅöÐóÇ ÂÊóíúÊõãõæåõäøó ÃõÌõæÑóåõäøó ãõÍúÕöäöíäó ÛóíúÑó ãõÓóÇÝöÍöíäó æóáÇó ãõÊøóÎöÐöí ÃóÎúÏóÇäò æóãóä íóßúÝõÑú ÈöÇáÅöíãóÇäö ÝóÞóÏú ÍóÈöØó Úóãóáõåõ æóåõæó Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó (5)

/
ÇáãÇÆÏÉ
48
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóÍöíãö (10)

/
ÇáãÇÆÏÉ
49
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóæú Ãóäøó áóåõã ãøóÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ æóãöËúáóåõ ãóÚóåõ áöíóÝúÊóÏõæÇ Èöåö ãöäú ÚóÐóÇÈö íóæúãö ÇáúÞöíóÇãóÉö ãóÇ ÊõÞõÈøöáó ãöäúåõãú æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (36)

/
ÇáãÇÆÏÉ
50
íõÑöíÏõæäó Ãóä íóÎúÑõÌõæÇ ãöäó ÇáäøóÇÑö æóãóÇ åõã ÈöÎóÇÑöÌöíäó ãöäúåóÇ æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãøõÞöíãñ (37)

/
ÇáãÇÆÏÉ
51
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáÑøóÓõæáõ áÇó íóÍúÒõäßó ÇáøóÐöíäó íõÓóÇÑöÚõæäó Ýöí ÇáúßõÝúÑö ãöäó ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ ÂãóäøóÇ ÈöÃóÝúæóÇåöåöãú æóáóãú ÊõÄúãöä ÞõáõæÈõåõãú æóãöäó ÇáøóÐöíäó åöÇÏõæÇ ÓóãøóÇÚõæäó áöáúßóÐöÈö ÓóãøóÇÚõæäó áöÞóæúãò ÂÎóÑöíäó áóãú íóÃúÊõæßó íõÍóÑøöÝõæäó Çáúßóáöãó ãöä ÈóÚúÏö ãóæóÇÖöÚöåö íóÞõæáõæäó Åöäú ÃõæÊöíÊõãú åóÐóÇ ÝóÎõÐõæåõ æóÅöä áøóãú ÊõÄúÊóæúåõ ÝóÇÍúÐóÑõæÇ æóãóä íõÑöÏö Çááøóåõ ÝöÊúäóÊóåõ Ýóáóä Êóãúáößó áóåõ ãöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó áóãú íõÑöÏö Çááøóåõ Ãóä íõØóåøöÑó ÞõáõæÈóåõãú áóåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ ÎöÒúíñ æóáóåõãú Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (41)

/
ÇáãÇÆÏÉ
52
ÅöäøóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ÇáÊøóæúÑóÇÉó ÝöíåóÇ åõÏðì æóäõæÑñ íóÍúßõãõ ÈöåóÇ ÇáäøóÈöíøõæäó ÇáøóÐöíäó ÃóÓúáóãõæÇ áöáøóÐöíäó åóÇÏõæÇ æóÇáÑøóÈøóÇäöíøõæäó æóÇáÃóÍúÈóÇÑõ ÈöãóÇ ÇÓúÊõÍúÝöÙõæÇ ãöä ßöÊóÇÈö Çááøóåö æóßóÇäõæÇ Úóáóíúåö ÔõåóÏóÇÁ ÝóáÇó ÊóÎúÔóæõÇ ÇáäøóÇÓó æóÇÎúÔóæúäö æóáÇó ÊóÔúÊóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöí ËóãóäðÇ ÞóáöíáÇð æóãóä áøóãú íóÍúßõã ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúßóÇÝöÑõæäó (44)

/
ÇáãÇÆÏÉ
53
æóßóÊóÈúäóÇ Úóáóíúåöãú ÝöíåóÇ Ãóäøó ÇáäøóÝúÓó ÈöÇáäøóÝúÓö æóÇáúÚóíúäó ÈöÇáúÚóíúäö æóÇáÃóäÝó ÈöÇáÃóäÝö æóÇáÃõÐõäó ÈöÇáÃõÐõäö æóÇáÓøöäøó ÈöÇáÓøöäøö æóÇáúÌõÑõæÍó ÞöÕóÇÕñ Ýóãóä ÊóÕóÏøóÞó Èöåö Ýóåõæó ßóÝøóÇÑóÉñ áøóåõ æóãóä áøóãú íóÍúßõã ÈöãóÇ ÃäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÙøóÇáöãõæäó (45)

/
ÇáãÇÆÏÉ
54
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÊøóÎöÐõæÇ ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÎóÐõæÇ Ïöíäóßõãú åõÒõæðÇ æóáóÚöÈðÇ ãøöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáößõãú æóÇáúßõÝøóÇÑó ÃóæúáöíóÇÁó æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó Åöä ßõäÊõã ãøõÄúãöäöíäó (57)

/
ÇáãÇÆÏÉ
55
æóÅöÐóÇ äóÇÏóíúÊõãú Åöáóì ÇáÕøóáÇóÉö ÇÊøóÎóÐõæåóÇ åõÒõæðÇ æóáóÚöÈðÇ Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãú Þóæúãñ áÇøó íóÚúÞöáõæäó (58)

/
ÇáãÇÆÏÉ
56
Þõáú åóáú ÃõäóÈøöÆõßõã ÈöÔóÑøò ãøöä Ðóáößó ãóËõæÈóÉð ÚöäÏó Çááøóåö ãóä áøóÚóäóåõ Çááøóåõ æóÛóÖöÈó Úóáóíúåö æóÌóÚóáó ãöäúåõãõ ÇáúÞöÑóÏóÉó æóÇáúÎóäóÇÒöíÑó æóÚóÈóÏó ÇáØøóÇÛõæÊó ÃõæáóÆößó ÔóÑøñ ãøóßóÇäÇð æóÃóÖóáøõ Úóä ÓóæóÇÁ ÇáÓøóÈöíáö (60) æóÅöÐóÇ ÌóÇÄõæßõãú ÞóÇáõæóÇ ÂãóäøóÇ æóÞóÏ ÏøóÎóáõæÇ ÈöÇáúßõÝúÑö æóåõãú ÞóÏú ÎóÑóÌõæÇ Èöåö æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÊõãõæäó (61) æóÊóÑóì ßóËöíÑðÇ ãøöäúåõãú íõÓóÇÑöÚõæäó Ýöí ÇáÅöËúãö æóÇáúÚõÏúæóÇäö æóÃóßúáöåöãõ ÇáÓøõÍúÊó áóÈöÆúÓó ãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (62) áóæúáÇó íóäúåóÇåõãõ ÇáÑøóÈøóÇäöíøõæäó æóÇáÃóÍúÈóÇÑõ Úóä Þóæúáöåöãõ ÇáÅöËúãó æóÃóßúáöåöãõ ÇáÓøõÍúÊó áóÈöÆúÓó ãóÇ ßóÇäõæÇ íóÕúäóÚõæäó (63)

/
ÇáãÇÆÏÉ
57
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáÑøóÓõæáõ ÈóáøöÛú ãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ãöä ÑøóÈøößó æóÅöä áøóãú ÊóÝúÚóáú ÝóãóÇ ÈóáøóÛúÊó ÑöÓóÇáóÊóåõ æóÇááøóåõ íóÚúÕöãõßó ãöäó ÇáäøóÇÓö Åöäøó Çááøóåó áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúßóÇÝöÑöíäó (67)

/
ÇáãÇÆÏÉ
58
áøóÞóÏú ßóÝóÑó ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ Åöäøó Çááøóåó ËóÇáöËõ ËóáÇóËóÉò æóãóÇ ãöäú Åöáóåò ÅöáÇøó Åöáóåñ æóÇÍöÏñ æóÅöä áøóãú íóäÊóåõæÇ ÚóãøóÇ íóÞõæáõæäó áóíóãóÓøóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäúåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (73)

/
ÇáãÇÆÏÉ
59
áõÚöäó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöä Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó Úóáóì áöÓóÇäö ÏóÇæõæÏó æóÚöíÓóì ÇÈúäö ãóÑúíóãó Ðóáößó ÈöãóÇ ÚóÕóæÇ æøóßóÇäõæÇ íóÚúÊóÏõæäó (78)

/
ÇáãÇÆÏÉ
60
ÊóÑóì ßóËöíÑðÇ ãøöäúåõãú íóÊóæóáøóæúäó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóÈöÆúÓó ãóÇ ÞóÏøóãóÊú áóåõãú ÃóäÝõÓõåõãú Ãóä ÓóÎöØó Çááøóåõ Úóáóíúåöãú æóÝöí ÇáúÚóÐóÇÈö åõãú ÎóÇáöÏõæäó (80)

/
ÇáãÇÆÏÉ
61
æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÊóÚóÇáóæúÇ Åöáóì ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ æóÅöáóì ÇáÑøóÓõæáö ÞóÇáõæÇ ÍóÓúÈõäóÇ ãóÇ æóÌóÏúäóÇ Úóáóíúåö ÂÈóÇÁóäóÇ Ãóæóáóæú ßóÇäó ÂÈóÇÄõåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó ÔóíúÆðÇ æóáÇó íóåúÊóÏõæäó (104)

/
ÇáãÇÆÏÉ
62
ÇáúÍóãúÏõ áöáøåö ÇáøóÐöí ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖó æóÌóÚóáó ÇáÙøõáõãóÇÊö æóÇáäøõæÑó Ëõãøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÑóÈøöåöã íóÚúÏöáõæäó (1) åõæó ÇáøóÐöí ÎóáóÞóßõã ãøöä Øöíäò Ëõãøó ÞóÖóì ÃóÌóáÇð æóÃóÌóáñ ãøõÓóãøðì ÚöäÏóåõ Ëõãøó ÃóäÊõãú ÊóãúÊóÑõæäó (2) æóåõæó Çááøóåõ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÝöí ÇáÃóÑúÖö íóÚúáóãõ ÓöÑøóßõãú æóÌóåÑóßõãú æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÊóßúÓöÈõæäó (3) æóãóÇ ÊóÃúÊöíåöã ãøöäú ÂíóÉò ãøöäú ÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú ÅöáÇøó ßóÇäõæÇ ÚóäúåóÇ ãõÚúÑöÖöíäó (4)

/
ÇáÃäÚÇã
63
æóáóæú äóÒøóáúäóÇ Úóáóíúßó ßöÊóÇÈðÇ Ýöí ÞöÑúØóÇÓò ÝóáóãóÓõæåõ ÈöÃóíúÏöíåöãú áóÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöäú åóÐóÇ ÅöáÇøó ÓöÍúÑñ ãøõÈöíäñ (7)

/
ÇáÃäÚÇã
64
æóÞóÇáõæÇ áóæúáÇ ÃõäÒöáó Úóáóíúåö ãóáóßñ æóáóæú ÃóäÒóáúäóÇ ãóáóßðÇ áøóÞõÖöíó ÇáÃóãúÑõ Ëõãøó áÇó íõäÙóÑõæäó (8)

/
ÇáÃäÚÇã
65
æóãöäúåõã ãøóä íóÓúÊóãöÚõ Åöáóíúßó æóÌóÚóáúäóÇ Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú ÃóßöäøóÉð Ãóä íóÝúÞóåõæåõ æóÝöí ÂÐóÇäöåöãú æóÞúÑðÇ æóÅöä íóÑóæúÇ ßõáøó ÂíóÉò áÇøó íõÄúãöäõæÇ ÈöåóÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÌóÇÄõæßó íõÌóÇÏöáõæäóßó íóÞõæáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöäú åóÐóÇ ÅöáÇøó ÃóÓóÇØöíÑõ ÇáÃóæøóáöíäó (25)

/
ÇáÃäÚÇã
66
æóåõãú íóäúåóæúäó Úóäúåõ æóíóäúÃóæúäó Úóäúåõ æóÅöä íõåúáößõæäó ÅöáÇøó ÃóäÝõÓóåõãú æóãóÇ íóÔúÚõÑõæäó (26) æóáóæú ÊóÑóì ÅöÐú æõÞöÝõæÇ Úóáóì ÇáäøóÇÑö ÝóÞóÇáõæÇ íóÇ áóíúÊóäóÇ äõÑóÏøõ æóáÇó äõßóÐøöÈó ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöäóÇ æóäóßõæäó ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó (27) Èóáú ÈóÏóÇ áóåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íõÎúÝõæäó ãöä ÞóÈúáõ æóáóæú ÑõÏøõæÇ áóÚóÇÏõæÇ áöãóÇ äõåõæÇ Úóäúåõ æóÅöäøóåõãú áóßóÇÐöÈõæäó (28) æóÞóÇáõæÇ Åöäú åöíó ÅöáÇøó ÍóíóÇÊõäóÇ ÇáÏøõäúíóÇ æóãóÇ äóÍúäõ ÈöãóÈúÚõæËöíäó (29) æóáóæú ÊóÑóì ÅöÐú æõÞöÝõæÇ Úóáóì ÑóÈøöåöãú ÞóÇáó ÃóáóíúÓó åóÐóÇ ÈöÇáúÍóÞøö ÞóÇáõæÇ Èóáóì æóÑóÈøöäóÇ ÞóÇáó ÝóÐõæÞõæÇ ÇáÚóÐóÇÈó ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóßúÝõÑõæäó (30) ÞóÏú ÎóÓöÑó ÇáøóÐöíäó ßóÐøóÈõæÇ ÈöáöÞóÇÁö Çááøóåö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÌóÇÁóÊúåõãõ ÇáÓøóÇÚóÉõ ÈóÛúÊóÉð ÞóÇáõæÇ íóÇ ÍóÓúÑóÊóäóÇ Úóáóì ãóÇ ÝóÑøóØúäóÇ ÝöíåóÇ æóåõãú íóÍúãöáõæäó ÃóæúÒóÇÑóåõãú Úóáóì ÙõåõæÑöåöãú ÃóáÇó ÓóÇÁ ãóÇ íóÒöÑõæäó (31)

/
ÇáÃäÚÇã
67
ÞóÏú äóÚúáóãõ Åöäøóåõ áóíóÍúÒõäõßó ÇáøóÐöí íóÞõæáõæäó ÝóÅöäøóåõãú áÇó íõßóÐøöÈõæäóßó æóáóßöäøó ÇáÙøóÇáöãöíäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö íóÌúÍóÏõæäó (33)

/
ÇáÃäÚÇã
68
æóÞóÇáõæÇ áóæúáÇó äõÒøöáó Úóáóíúåö ÂíóÉñ ãøöä ÑøóÈøöåö Þõáú Åöäøó Çááøóåó ÞóÇÏöÑñ Úóáóì Ãóä íõäóÒøöáó ÂíóÉð æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó (37)

/
ÇáÃäÚÇã
69
æóÐóÑö ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÎóÐõæÇ Ïöíäóåõãú áóÚöÈðÇ æóáóåúæðÇ æóÛóÑøóÊúåõãõ ÇáúÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ æóÐóßøöÑú Èöåö Ãóä ÊõÈúÓóáó äóÝúÓñ ÈöãóÇ ßóÓóÈóÊú áóíúÓó áóåóÇ ãöä Ïõæäö Çááøóåö æóáöíøñ æóáÇó ÔóÝöíÚñ æóÅöä ÊóÚúÏöáú ßõáøó ÚóÏúáò áÇøó íõÄúÎóÐú ãöäúåóÇ ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÃõÈúÓöáõæÇ ÈöãóÇ ßóÓóÈõæÇ áóåõãú ÔóÑóÇÈñ ãøöäú Íóãöíãò æóÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÝõÑõæäó (70)

/
ÇáÃäÚÇã
70
æóßóÐóáößó äõæóáøöí ÈóÚúÖó ÇáÙøóÇáöãöíäó ÈóÚúÖðÇ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (129)

/
ÇáÃäÚÇã
71
íóÇ ãóÚúÔóÑó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö Ãóáóãú íóÃúÊößõãú ÑõÓõáñ ãøöäßõãú íóÞõÕøõæäó Úóáóíúßõãú ÂíóÇÊöí æóíõäÐöÑõæäóßõãú áöÞóÇÁ íóæúãößõãú åóÐóÇ ÞóÇáõæÇ ÔóåöÏúäóÇ Úóáóì ÃóäÝõÓöäóÇ æóÛóÑøóÊúåõãõ ÇáúÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ æóÔóåöÏõæÇ Úóáóì ÃóäÝõÓöåöãú Ãóäøóåõãú ßóÇäõæÇ ßóÇÝöÑöíäó (130)

/
ÇáÃäÚÇã
72
æóäóÇÏóì ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö ÃóÕúÍóÇÈó ÇáúÌóäøóÉö Ãóäú ÃóÝöíÖõæÇ ÚóáóíúäóÇ ãöäó ÇáúãóÇÁö Ãóæú ãöãøóÇ ÑóÒóÞóßõãõ Çááøóåõ ÞóÇáõæÇ Åöäøó Çááøóåó ÍóÑøóãóåõãóÇ Úóáóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó (50)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
73
Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãú ÔóÇÞøõæÇ Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ æóãóä íõÔóÇÞöÞö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÝóÅöäøó Çááøóåó ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (13)

/
ÇáÃäÝÇá
74
Ðóáößõãú ÝóÐõæÞõæåõ æóÃóäøó áöáúßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈó ÇáäøóÇÑö (14)

/
ÇáÃäÝÇá
75
Ðóáößõãú æóÃóäøó Çááøóåó ãõæåöäõ ßóíúÏö ÇáúßóÇÝöÑöíäó (18)

/
ÇáÃäÝÇá
76
æóÅöÐú íóãúßõÑõ Èößó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áöíõËúÈöÊõæßó Ãóæú íóÞúÊõáõæßó Ãóæú íõÎúÑöÌõæßó æóíóãúßõÑõæäó æóíóãúßõÑõ Çááøóåõ æóÇááøóåõ ÎóíúÑõ ÇáúãóÇßöÑöíäó (30) æóÅöÐóÇ ÊõÊúáóì Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊõäóÇ ÞóÇáõæÇ ÞóÏú ÓóãöÚúäóÇ áóæú äóÔóÇÁõ áóÞõáúäóÇ ãöËúáó åóÐóÇ Åöäú åóÐóÇ ÅöáÇøó ÃóÓóÇØöíÑõ ÇáúÃóæøóáöíäó (31) æóÅöÐú ÞóÇáõæÇ Çááøóåõãøó Åöä ßóÇäó åóÐóÇ åõæó ÇáúÍóÞøó ãöäú ÚöäÏößó ÝóÃóãúØöÑú ÚóáóíúäóÇ ÍöÌóÇÑóÉð ãøöäó ÇáÓøóãóÇÁö Ãóæö ÇÆúÊöäóÇ ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (32) æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíõÚóÐøöÈóåõãú æóÃóäÊó Ýöíåöãú æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ ãõÚóÐøöÈóåõãú æóåõãú íóÓúÊóÛúÝöÑõæäó (33) æóãóÇ áóåõãú ÃóáÇøó íõÚóÐøöÈóåõãõ Çááøóåõ æóåõãú íóÕõÏøõæäó Úóäö ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö æóãóÇ ßóÇäõæÇ ÃóæúáöíóÇÁóåõ Åöäú ÃóæúáöíóÇÄõåõ ÅöáÇøó ÇáúãõÊøóÞõæäó æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó (34) æóãóÇ ßóÇäó ÕóáÇóÊõåõãú ÚöäÏó ÇáúÈóíúÊö ÅöáÇøó ãõßóÇÁð æóÊóÕúÏöíóÉð ÝóÐõæÞõæÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóßúÝõÑõæäó (35) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú áöíóÕõÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö ÝóÓóíõäÝöÞõæäóåóÇ Ëõãøó Êóßõæäõ Úóáóíúåöãú ÍóÓúÑóÉð Ëõãøó íõÛúáóÈõæäó æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöáóì Ìóåóäøóãó íõÍúÔóÑõæäó (36) áöíóãöíÒó Çááøóåõ ÇáúÎóÈöíËó ãöäó ÇáØøóíøöÈö æóíóÌúÚóáó ÇáúÎóÈöíËó ÈóÚúÖóåõ Úóáóìó ÈóÚúÖò ÝóíóÑúßõãóåõ ÌóãöíÚÇð ÝóíóÌúÚóáóåõ Ýöí Ìóåóäøóãó ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (37) Þõá áöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöä íóäÊóåõæÇ íõÛóÝóÑú áóåõã ãøóÇ ÞóÏú ÓóáóÝó æóÅöäú íóÚõæÏõæÇ ÝóÞóÏú ãóÖóÊú ÓõäøóÉõ ÇáúÃóæøóáöíäö (38) æóÞóÇÊöáõæåõãú ÍóÊøóì áÇó Êóßõæäó ÝöÊúäóÉñ æóíóßõæäó ÇáÏøöíäõ ßõáøõåõ áöáøå ÝóÅöäö ÇäÊóåóæúÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (39)

/
ÇáÃäÝÇá
77
æóáóæú ÊóÑóì ÅöÐú íóÊóæóÝøóì ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇáúãóáÇÆößóÉõ íóÖúÑöÈõæäó æõÌõæåóåõãú æóÃóÏúÈóÇÑóåõãú æóÐõæÞõæÇ ÚóÐóÇÈó ÇáúÍóÑöíÞö (50) Ðóáößó ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíßõãú æóÃóäøó Çááøóåó áóíúÓó ÈöÙóáÇøóãò áøöáúÚóÈöíÏö (51) ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ÝóÃóÎóÐóåõãõ Çááøóåõ ÈöÐõäõæÈöåöãú Åöäøó Çááøóåó Þóæöíøñ ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (52) Ðóáößó ÈöÃóäøó Çááøóåó áóãú íóßõ ãõÛóíøöÑðÇ äøöÚúãóÉð ÃóäúÚóãóåóÇ Úóáóì Þóæúãò ÍóÊøóì íõÛóíøöÑõæÇ ãóÇ ÈöÃóäÝõÓöåöãú æóÃóäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (53) ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú ÝóÃóåúáóßúäóÇåõã ÈöÐõäõæÈöåöãú æóÃóÛúÑóÞúäóÇ Âáó ÝöÑúÚóæäó æóßõáøñ ßóÇäõæÇ ÙóÇáöãöíäó (54) Åöäøó ÔóÑøó ÇáÏøóæóÇÈøö ÚöäÏó Çááøóåö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýóåõãú áÇó íõÄúãöäõæäó (55) ÇáøóÐöíäó ÚóÇåóÏÊøó ãöäúåõãú Ëõãøó íóäÞõÖõæäó ÚóåúÏóåõãú Ýöí ßõáøö ãóÑøóÉò æóåõãú áÇó íóÊøóÞõæäó (56) ÝóÅöãøóÇ ÊóËúÞóÝóäøóåõãú Ýöí ÇáúÍóÑúÈö ÝóÔóÑøöÏú Èöåöã ãøóäú ÎóáúÝóåõãú áóÚóáøóåõãú íóÐøóßøóÑõæäó (57) æóÅöãøóÇ ÊóÎóÇÝóäøó ãöä Þóæúãò ÎöíóÇäóÉð ÝóÇäÈöÐú Åöáóíúåöãú Úóáóì ÓóæóÇÁ Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÍöÈøõ ÇáÎóÇÆöäöíäó (58) æóáÇó íóÍúÓóÈóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÓóÈóÞõæÇ Åöäøóåõãú áÇó íõÚúÌöÒõæäó (59)

/
ÇáÃäÝÇá
78
æóÇáøóÐíäó ßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÖõåõãú ÃóæúáöíóÇÁõ ÈóÚúÖò ÅöáÇøó ÊóÝúÚóáõæåõ Êóßõä ÝöÊúäóÉñ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÝóÓóÇÏñ ßóÈöíÑñ (73)

/
ÇáÃäÝÇá
79
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÌóÇåöÏö ÇáúßõÝøóÇÑó æóÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÇÛúáõÙú Úóáóíúåöãú æóãóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (73) íóÍúáöÝõæäó ÈöÇááøóåö ãóÇ ÞóÇáõæÇ æóáóÞóÏú ÞóÇáõæÇ ßóáöãóÉó ÇáúßõÝúÑö æóßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÏó ÅöÓúáÇóãöåöãú æóåóãøõæÇ ÈöãóÇ áóãú íóäóÇáõæÇ æóãóÇ äóÞóãõæÇ ÅöáÇøó Ãóäú ÃóÛúäóÇåõãõ Çááøóåõ æóÑóÓõæáõåõ ãöä ÝóÖúáöåö ÝóÅöä íóÊõæÈõæÇ íóßõ ÎóíúÑðÇ áøóåõãú æóÅöä íóÊóæóáøóæúÇ íõÚóÐøöÈúåõãõ Çááøóåõ ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáúÂÎöÑóÉö æóãóÇ áóåõãú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãöä æóáöíøò æóáÇó äóÕöíÑò (74) æóãöäúåõã ãøóäú ÚóÇåóÏó Çááøóåó áóÆöäú ÂÊóÇäóÇ ãöä ÝóÖúáöåö áóäóÕøóÏøóÞóäøó æóáóäóßõæäóäøó ãöäó ÇáÕøóÇáöÍöíäó (75) ÝóáóãøóÇ ÂÊóÇåõã ãøöä ÝóÖúáöåö ÈóÎöáõæÇ Èöåö æóÊóæóáøóæÇ æøóåõã ãøõÚúÑöÖõæäó (76) ÝóÃóÚúÞóÈóåõãú äöÝóÇÞðÇ Ýöí ÞõáõæÈöåöãú Åöáóì íóæúãö íóáúÞóæúäóåõ ÈöãóÇ ÃóÎúáóÝõæÇ Çááøóåó ãóÇ æóÚóÏõæåõ æóÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÐöÈõæäó (77) Ãóáóãú íóÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ÓöÑøóåõãú æóäóÌúæóÇåõãú æóÃóäøó Çááøóåó ÚóáÇøóãõ ÇáúÛõíõæÈö (78) ÇáøóÐöíäó íóáúãöÒõæäó ÇáúãõØøóæøöÚöíäó ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó Ýöí ÇáÕøóÏóÞóÇÊö æóÇáøóÐöíäó áÇó íóÌöÏõæäó ÅöáÇøó ÌõåúÏóåõãú ÝóíóÓúÎóÑõæäó ãöäúåõãú ÓóÎöÑó Çááøóåõ ãöäúåõãú æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (79) ÇÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãú Ãóæú áÇó ÊóÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãú Åöä ÊóÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãú ÓóÈúÚöíäó ãóÑøóÉð Ýóáóä íóÛúÝöÑó Çááøóåõ áóåõãú Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÇááøóåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúÝóÇÓöÞöíäó (80) ÝóÑöÍó ÇáúãõÎóáøóÝõæäó ÈöãóÞúÚóÏöåöãú ÎöáÇóÝó ÑóÓõæáö Çááøóåö æóßóÑöåõæÇ Ãóä íõÌóÇåöÏõæÇ ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÞóÇáõæÇ áÇó ÊóäÝöÑõæÇ Ýöí ÇáúÍóÑøö Þõáú äóÇÑõ Ìóåóäøóãó ÃóÔóÏøõ ÍóÑøðÇ áøóæú ßóÇäõæÇ íóÝúÞóåõæäó (81) ÝóáúíóÖúÍóßõæÇ ÞóáöíáÇð æóáúíóÈúßõæÇ ßóËöíÑðÇ ÌóÒóÇÁð ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (82) ÝóÅöä ÑøóÌóÚóßó Çááøóåõ Åöáóì ØóÇÆöÝóÉò ãøöäúåõãú ÝóÇÓúÊóÃúÐóäõæßó áöáúÎõÑõæÌö ÝóÞõá áøóä ÊóÎúÑõÌõæÇ ãóÚöíó ÃóÈóÏðÇ æóáóä ÊõÞóÇÊöáõæÇ ãóÚöíó ÚóÏõæøðÇ Åöäøóßõãú ÑóÖöíÊõã ÈöÇáúÞõÚõæÏö Ãóæøóáó ãóÑøóÉò ÝóÇÞúÚõÏõæÇ ãóÚó ÇáúÎóÇáöÝöíäó (83) æóáÇó ÊõÕóáøö Úóáóì ÃóÍóÏò ãøöäúåõã ãøóÇÊó ÃóÈóÏðÇ æóáÇó ÊóÞõãú Úóáóìó ÞóÈúÑöåö Åöäøóåõãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóãóÇÊõæÇ æóåõãú ÝóÇÓöÞõæäó (84) æóáÇó ÊõÚúÌöÈúßó ÃóãúæóÇáõåõãú æóÃóæúáÇóÏõåõãú ÅöäøóãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ Ãóä íõÚóÐøöÈóåõã ÈöåóÇ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÊóÒúåóÞó ÃóäÝõÓõåõãú æóåõãú ßóÇÝöÑõæäó (85) æóÅöÐóÇ ÃõäÒöáóÊú ÓõæÑóÉñ Ãóäú ÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÌóÇåöÏõæÇ ãóÚó ÑóÓõæáöåö ÇÓúÊóÃúÐóäóßó Ãõæáõæ ÇáØøóæúáö ãöäúåõãú æóÞóÇáõæÇ ÐóÑúäóÇ äóßõä ãøóÚó ÇáúÞóÇÚöÏöíäó (86) ÑóÖõæÇ ÈöÃóä íóßõæäõæÇ ãóÚó ÇáúÎóæóÇáöÝö æóØõÈöÚó Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú Ýóåõãú áÇó íóÝúÞóåõæäó (87)

/
ÇáÊæÈÉ
80
ÃóßóÇäó áöáäøóÇÓö ÚóÌóÈðÇ Ãóäú ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóì ÑóÌõáò ãøöäúåõãú Ãóäú ÃóäÐöÑö ÇáäøóÇÓó æóÈóÔøöÑö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Ãóäøó áóåõãú ÞóÏóãó ÕöÏúÞò ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú ÞóÇáó ÇáúßóÇÝöÑõæäó Åöäøó åóÐóÇ áóÓóÇÍöÑñ ãøõÈöíäñ (2)

/
íæäÓ
81
Åöáóíúåö ãóÑúÌöÚõßõãú ÌóãöíÚðÇ æóÚúÏó Çááøóåö ÍóÞøðÇ Åöäøóåõ íóÈúÏóÃõ ÇáúÎóáúÞó Ëõãøó íõÚöíÏõåõ áöíóÌúÒöíó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ÈöÇáúÞöÓúØö æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóåõãú ÔóÑóÇÈñ ãøöäú Íóãöíãò æóÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÝõÑõæäó (4)

/
íæäÓ
82
æóÇáøóÐöíäó ßóÓóÈõæÇ ÇáÓøóíøöÆóÇÊö ÌóÒóÇÁõ ÓóíøöÆóÉò ÈöãöËúáöåóÇ æóÊóÑúåóÞõåõãú ÐöáøóÉñ ãøóÇ áóåõã ãøöäó Çááøóåö ãöäú ÚóÇÕöãò ßóÃóäøóãóÇ ÃõÛúÔöíóÊú æõÌõæåõåõãú ÞöØóÚðÇ ãøöäó Çááøóíúáö ãõÙúáöãðÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (27)

/
íæäÓ
83
æóáóæú Ãóäøó áößõáøö äóÝúÓò ÙóáóãóÊú ãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö áÇóÝúÊóÏóÊú Èöåö æóÃóÓóÑøõæÇ ÇáäøóÏóÇãóÉó áóãøóÇ ÑóÃóæõÇ ÇáúÚóÐóÇÈó æóÞõÖöíó Èóíúäóåõã ÈöÇáúÞöÓúØö æóåõãú áÇó íõÙúáóãõæäó (54)

/
íæäÓ
84
ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ãóÇ ÏóÇãóÊö ÇáÓøóãóÇæóÇÊõ æóÇáúÃóÑúÖõ ÅöáÇøó ãóÇ ÔóÇÁó ÑóÈøõßó Åöäøó ÑóÈøóßó ÝóÚøóÇáñ áøöãóÇ íõÑöíÏõ (107)

/
åæÏ
85
áöáøóÐöíäó ÇÓúÊóÌóÇÈõæÇ áöÑóÈøöåöãõ ÇáúÍõÓúäóì æóÇáøóÐöíäó áóãú íóÓúÊóÌöíÈõæÇ áóåõ áóæú Ãóäøó áóåõã ãøóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ æóãöËúáóåõ ãóÚóåõ áÇóÝúÊóÏóæúÇ Èöåö ÃõæáóÆößó áóåõãú ÓõæÁõ ÇáúÍöÓóÇÈö æóãóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ æóÈöÆúÓó ÇáúãöåóÇÏõ (18)

/
ÇáÑÚÏ
86
æóáóæú Ãóäøó ÞõÑúÂäðÇ ÓõíøöÑóÊú Èöåö ÇáúÌöÈóÇáõ Ãóæú ÞõØøöÚóÊú Èöåö ÇáúÃóÑúÖõ Ãóæú ßõáøöãó Èöåö ÇáúãóæúÊóì Èóá áøöáøåö ÇáúÃóãúÑõ ÌóãöíÚðÇ ÃóÝóáóãú íóíúÃóÓö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Ãóä áøóæú íóÔóÇÁõ Çááøóåõ áóåóÏóì ÇáäøóÇÓó ÌóãöíÚðÇ æóáÇó íóÒóÇáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÊõÕöíÈõåõã ÈöãóÇ ÕóäóÚõæÇ ÞóÇÑöÚóÉñ Ãóæú ÊóÍõáøõ ÞóÑöíÈðÇ ãøöä ÏóÇÑöåöãú ÍóÊøóì íóÃúÊöíó æóÚúÏõ Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÎúáöÝõ ÇáúãöíÚóÇÏó (31)

/
ÇáÑÚÏ
87
ãøóËóáõ ÇáúÌóäøóÉö ÇáøóÊöí æõÚöÏó ÇáúãõÊøóÞõæäó ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ ÃõßõáõåóÇ ÏóÇÆöãñ æöÙöáøõåóÇ Êöáúßó ÚõÞúÈóì ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæÇ æøóÚõÞúÈóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó ÇáäøóÇÑõ (35)

/
ÇáÑÚÏ
88
æóÞóÏú ãóßóÑó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú Ýóáöáøåö ÇáúãóßúÑõ ÌóãöíÚðÇ íóÚúáóãõ ãóÇ ÊóßúÓöÈõ ßõáøõ äóÝúÓò æóÓóíóÚúáóãõ ÇáúßõÝøóÇÑõ áöãóäú ÚõÞúÈóì ÇáÏøóÇÑö (42)

/
ÇáÑÚÏ
89
æóíóÞõæáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóÓúÊó ãõÑúÓóáÇð Þõáú ßóÝóì ÈöÇááøóåö ÔóåöíÏðÇ Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú æóãóäú ÚöäÏóåõ Úöáúãõ ÇáúßöÊóÇÈö (43)

/
ÇáÑÚÏ
90
Çááøóåö ÇáøóÐöí áóåõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóæóíúáñ áøöáúßóÇÝöÑöíäó ãöäú ÚóÐóÇÈò ÔóÏöíÏò (2)

/
ÅÈÑÇåíã
91
ÇáøóÐöíäó íóÓúÊóÍöÈøõæäó ÇáúÍóíóÇÉó ÇáÏøõäúíóÇ Úóáóì ÇáúÂÎöÑóÉö æóíóÕõÏøõæäó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóíóÈúÛõæäóåóÇ ÚöæóÌðÇ ÃõæáóÆößó Ýöí ÖóáÇóáò ÈóÚöíÏò (3)

/
ÅÈÑÇåíã
92
íõËóÈøöÊõ Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇáúÞóæúáö ÇáËøóÇÈöÊö Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóÝöí ÇáúÂÎöÑóÉö æóíõÖöáøõ Çááøóåõ ÇáÙøóÇáöãöíäó æóíóÝúÚóáõ Çááøóåõ ãóÇ íóÔóÇÁõ (27) Ãóáóãú ÊóÑó Åöáóì ÇáøóÐöíäó ÈóÏøóáõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö ßõÝúÑðÇ æóÃóÍóáøõæÇ Þóæúãóåõãú ÏóÇÑó ÇáúÈóæóÇÑö (28) Ìóåóäøóãó íóÕúáóæúäóåóÇ æóÈöÆúÓó ÇáúÞóÑóÇÑõ (29) æóÌóÚóáõæÇ áöáøåö ÃóäÏóÇÏðÇ áøöíõÖöáøõæÇ Úóä ÓóÈöíáöåö Þõáú ÊóãóÊøóÚõæÇ ÝóÅöäøó ãóÕöíÑóßõãú Åöáóì ÇáäøóÇÑö (30)

/
ÅÈÑÇåíã
93
ÑøõÈóãóÇ íóæóÏøõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóæú ßóÇäõæÇ ãõÓúáöãöíäó (2)

/
ÇáÍÌÑ
94
ÐóÑúåõãú íóÃúßõáõæÇ æóíóÊóãóÊøóÚõæÇ æóíõáúåöåöãõ ÇáúÃóãóáõ ÝóÓóæúÝó íóÚúáóãõæäó (3)

/
ÇáÍÌÑ
95
ßóãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Úóáóì ÇáãõÞúÊóÓöãöíäó (90) ÇáøóÐöíäó ÌóÚóáõæÇ ÇáúÞõÑúÂäó ÚöÖöíäó (91) ÝóæóÑóÈøößó áóäóÓúÃóáóäøóåõãú ÃóÌúãóÚöíúäó (92) ÚóãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (93)

/
ÇáÍÌÑ
96
Ëõãøó íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö íõÎúÒöíåöãú æóíóÞõæáõ Ãóíúäó ÔõÑóßóÇÆöíó ÇáøóÐöíäó ßõäÊõãú ÊõÔóÇÞøõæäó Ýöíåöãú ÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúÚöáúãó Åöäøó ÇáúÎöÒúíó Çáúíóæúãó æóÇáúÓøõæÁó Úóáóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó (27) ÇáøóÐöíäó ÊóÊóæóÝøóÇåõãõ ÇáúãóáÇÆößóÉõ ÙóÇáöãöí ÃóäÝõÓöåöãú ÝóÃóáúÞóæõÇ ÇáÓøóáóãó ãóÇ ßõäøóÇ äóÚúãóáõ ãöä ÓõæÁò Èóáóì Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (28) ÝóÇÏúÎõáõæÇ ÃóÈúæóÇÈó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÝóáóÈöÆúÓó ãóËúæóì ÇáúãõÊóßóÈøöÑöíäó (29)

/
ÇáäÍá
97
åóáú íóäÙõÑõæäó ÅöáÇøó Ãóä ÊóÃúÊöíóåõãõ ÇáúãóáÇÆößóÉõ Ãóæú íóÃúÊöíó ÃóãúÑõ ÑóÈøößó ßóÐóáößó ÝóÚóáó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú æóãóÇ Ùóáóãóåõãõ Çááøóåõ æóáÜßöä ßóÇäõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó (33)

/
ÇáäÍá
98
æóáóÞóÏú ÈóÚóËúäóÇ Ýöí ßõáøö ÃõãøóÉò ÑøóÓõæáÇð Ãóäö ÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó æóÇÌúÊóäöÈõæÇ ÇáØøóÇÛõæÊó Ýóãöäúåõã ãøóäú åóÏóì Çááøóåõ æóãöäúåõã ãøóäú ÍóÞøóÊú Úóáóíúåö ÇáÖøóáÇáóÉõ ÝóÓöíÑõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÝóÇäÙõÑõæÇ ßóíúÝó ßóÇäó ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáúãõßóÐøöÈöíäó (36)

/
ÇáäÍá
99
íóÚúÑöÝõæäó äöÚúãóÊó Çááøóåö Ëõãøó íõäßöÑõæäóåóÇ æóÃóßúËóÑõåõãõ ÇáúßóÇÝöÑõæäó (83) æóíóæúãó äóÈúÚóËõ ãöä ßõáøö ÃõãøóÉò ÔóåöíÏðÇ Ëõãøó áÇó íõÄúÐóäõ áöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóáÇó åõãú íõÓúÊóÚúÊóÈõæäó (84) æóÅöÐóÇ ÑóÃì ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÝóáÇó íõÎóÝøóÝõ Úóäúåõãú æóáÇó åõãú íõäÙóÑõæäó (85)

/
ÇáäÍá
100
ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÕóÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö ÒöÏúäóÇåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÝóæúÞó ÇáúÚóÐóÇÈö ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íõÝúÓöÏõæäó (88)

/
ÇáäÍá
101
Åöäøó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö áÇó íóåúÏöíåöãõ Çááøóåõ æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (104) ÅöäøóãóÇ íóÝúÊóÑöí ÇáúßóÐöÈó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóÃõæáÆößó åõãõ ÇáúßóÇÐöÈõæäó (105) ãóä ßóÝóÑó ÈöÇááøóåö ãöä ÈóÚúÏö ÅíãóÇäöåö ÅöáÇøó ãóäú ÃõßúÑöåó æóÞóáúÈõåõ ãõØúãóÆöäøñ ÈöÇáúÅöíãóÇäö æóáóßöä ãøóä ÔóÑóÍó ÈöÇáúßõÝúÑö ÕóÏúÑðÇ ÝóÚóáóíúåöãú ÛóÖóÈñ ãøöäó Çááøóåö æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (106) Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãõ ÇÓúÊóÍóÈøõæÇ ÇáúÍóíóÇÉó ÇáúÏøõäúíóÇ Úóáóì ÇáúÂÎöÑóÉö æóÃóäøó Çááøóåó áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúßóÇÝöÑöíäó (107) ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ØóÈóÚó Çááøóåõ Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú æóÓóãúÚöåöãú æóÃóÈúÕóÇÑöåöãú æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÛóÇÝöáõæäó (108) áÇó ÌóÑóãó Ãóäøóåõãú Ýöí ÇáúÂÎöÑóÉö åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑæäó (109)

/
ÇáäÍá
102
æóÖóÑóÈó Çááøóåõ ãóËóáÇð ÞóÑúíóÉð ßóÇäóÊú ÂãöäóÉð ãøõØúãóÆöäøóÉð íóÃúÊöíåóÇ ÑöÒúÞõåóÇ ÑóÛóÏðÇ ãøöä ßõáøö ãóßóÇäò ÝóßóÝóÑóÊú ÈöÃóäúÚõãö Çááøóåö ÝóÃóÐóÇÞóåóÇ Çááøóåõ áöÈóÇÓó ÇáúÌõæÚö æóÇáúÎóæúÝö ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóÕúäóÚõæäó (112)

/
ÇáäÍá
103
æóáóÞóÏú ÌóÇÁóåõãú ÑóÓõæáñ ãøöäúåõãú ÝóßóÐøóÈõæåõ ÝóÃóÎóÐóåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ æóåõãú ÙóÇáöãõæäó (113)

/
ÇáäÍá
104
æÃóäøó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÂÎöÑóÉö ÃóÚúÊóÏúäóÇ áóåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (10)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
105
æóÅöÐóÇ ÞóÑóÃúÊó ÇáúÞõÑÂäó ÌóÚóáúäóÇ Èóíúäóßó æóÈóíúäó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇáÂÎöÑóÉö ÍöÌóÇÈðÇ ãøóÓúÊõæÑðÇ (45) æóÌóÚóáúäóÇ Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú ÃóßöäøóÉð Ãóä íóÝúÞóåõæåõ æóÝöí ÂÐóÇäöåöãú æóÞúÑðÇ æóÅöÐóÇ ÐóßóÑúÊó ÑóÈøóßó Ýöí ÇáúÞõÑúÂäö æóÍúÏóåõ æóáøóæúÇ Úóáóì ÃóÏúÈóÇÑöåöãú äõÝõæÑðÇ (46) äøóÍúäõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÓúÊóãöÚõæäó Èöåö ÅöÐú íóÓúÊóãöÚõæäó Åöáóíúßó æóÅöÐú åõãú äóÌúæóì ÅöÐú íóÞõæáõ ÇáÙøóÇáöãõæäó Åöä ÊóÊøóÈöÚõæäó ÅöáÇøó ÑóÌõáÇð ãøóÓúÍõæÑðÇ (47) ÇäÙõÑú ßóíúÝó ÖóÑóÈõæÇ áóßó ÇáúÃóãúËóÇáó ÝóÖóáøõæÇ ÝóáÇó íóÓúÊóØöíÚúæäó ÓóÈöíáÇð (48)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
106
æóãóä íóåúÏö Çááøóåõ Ýóåõæó ÇáúãõåúÊóÏö æóãóä íõÖúáöáú Ýóáóä ÊóÌöÏó áóåõãú ÃóæúáöíóÇÁó ãöä Ïõæäöåö æóäóÍúÔõÑõåõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö Úóáóì æõÌõæåöåöãú ÚõãúíðÇ æóÈõßúãðÇ æóÕõãøðÇ ãøóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ ßõáøóãóÇ ÎóÈóÊú ÒöÏúäóÇåõãú ÓóÚöíÑðÇ (97)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
107
Ðóáößó ÌóÒóÇÄõåõã ÈöÃóäøóåõãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóÞóÇáõæÇ ÃóÆöÐóÇ ßõäøóÇ ÚöÙóÇãðÇ æóÑõÝóÇÊðÇ ÃóÅöäøóÇ áóãóÈúÚõæËõæäó ÎóáúÞðÇ ÌóÏöíÏðÇ (98)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
108
æóÞõáö ÇáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøößõãú Ýóãóä ÔóÇÁó ÝóáúíõÄúãöä æóãóä ÔóÇÁó ÝóáúíóßúÝõÑú ÅöäøóÇ ÃóÚúÊóÏúäóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó äóÇÑðÇ ÃóÍóÇØó Èöåöãú ÓõÑóÇÏöÞõåóÇ æóÅöä íóÓúÊóÛöíËõæÇ íõÛóÇËõæÇ ÈöãóÇÁò ßóÇáúãõåúáö íóÔúæöí ÇáúæõÌõæåó ÈöÆúÓó ÇáÔøóÑóÇÈõ æóÓóÇÁóÊú ãõÑúÊóÝóÞðÇ (29)

/
ÇáßåÝ
109
æóíóæúãó íóÞõæáõ äóÇÏõæÇ ÔõÑóßóÇÆöíó ÇáøóÐöíäó ÒóÚóãúÊõãú ÝóÏóÚóæúåõãú Ýóáóãú íóÓúÊóÌöíÈõæÇ áóåõãú æóÌóÚóáúäóÇ Èóíúäóåõã ãøóæúÈöÞðÇ (52)

/
ÇáßåÝ
110
æóÑóÃóì ÇáúãõÌúÑöãõæäó ÇáäøóÇÑó ÝóÙóäøõæÇ Ãóäøóåõã ãøõæóÇÞöÚõæåóÇ æóáóãú íóÌöÏõæÇ ÚóäúåóÇ ãóÕúÑöÝðÇ (53)

/
ÇáßåÝ
111
æóÚóÑóÖúäóÇ Ìóåóäøóãó íóæúãóÆöÐò áøöáúßóÇÝöÑöíäó ÚóÑúÖðÇ (100) ÇáøóÐöíäó ßóÇäóÊú ÃóÚúíõäõåõãú Ýöí ÛöØóÇÁò Úóä ÐößúÑöí æóßóÇäõæÇ áóÇ íóÓúÊóØöíÚõæäó ÓóãúÚðÇ (101) ÃóÝóÍóÓöÈó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ãóä íóÊøóÎöÐõæÇ ÚöÈóÇÏöí ãöä Ïõæäöí ÃóæúáöíóÇÁó ÅöäøóÇ ÃóÚúÊóÏúäóÇ Ìóåóäøóãó áöáúßóÇÝöÑöíäó äõÒõáðÇ (102) Þõáú åóáú äõäóÈøöÆõßõã ÈöÇáúÃóÎúÓóÑöíäó ÃóÚúãóÇáðÇ (103) ÇáøóÐöíäó Öóáøó ÓóÚúíõåõãú Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóåõãú íóÍúÓóÈõæäó Ãóäøóåõãú íõÍúÓöäõæäó ÕõäúÚðÇ (104) ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú æóáöÞóÇÆöåö ÝóÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú ÝóáóÇ äõÞöíãõ áóåõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æóÒúäðÇ (105) Ðóáößó ÌóÒóÇÄõåõãú Ìóåóäøóãõ ÈöãóÇ ßóÝóÑõæÇ æóÇÊøóÎóÐõæÇ ÂíóÇÊöí æóÑõÓõáöí åõÒõæðÇ (106)

/
ÇáßåÝ
112
ÝóÇÎúÊóáóÝó ÇáúÃóÍúÒóÇÈõ ãöä Èóíúäöåöãú Ýóæóíúáñ áøöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöä ãøóÔúåóÏö íóæúãò ÚóÙöíãò (37) ÃóÓúãöÚú Èöåöãú æóÃóÈúÕöÑú íóæúãó íóÃúÊõæäóäóÇ áóßöäö ÇáÙøóÇáöãõæäó Çáúíóæúãó Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (38) æóÃóäÐöÑúåõãú íóæúãó ÇáúÍóÓúÑóÉö ÅöÐú ÞõÖöíó ÇáúÃóãúÑõ æóåõãú Ýöí ÛóÝúáóÉò æóåõãú áóÇ íõÄúãöäõæäó (39)

/
ãÑíã
113
Ëõãøó äõäóÌøöí ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæÇ æøóäóÐóÑõ ÇáÙøóÇáöãöíäó ÝöíåóÇ ÌöËöíøðÇ (72) æóÅöÐóÇ ÊõÊúáóì Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊõäóÇ ÈóíøöäóÇÊò ÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Ãóíøõ ÇáúÝóÑöíÞóíúäö ÎóíúÑñ ãøóÞóÇãðÇ æóÃóÍúÓóäõ äóÏöíøðÇ (73) æóßóãú ÃóåúáóßúäóÇ ÞóÈúáóåõã ãøöä ÞóÑúäò åõãú ÃóÍúÓóäõ ÃóËóÇËðÇ æóÑöÆúíðÇ (74) Þõáú ãóä ßóÇäó Ýöí ÇáÖøóáóÇáóÉö ÝóáúíóãúÏõÏú áóåõ ÇáÑøóÍúãóäõ ãóÏøðÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÑóÃóæúÇ ãóÇ íõæÚóÏõæäó ÅöãøóÇ ÇáúÚóÐóÇÈó æóÅöãøóÇ ÇáÓøóÇÚóÉó ÝóÓóíóÚúáóãõæäó ãóäú åõæó ÔóÑøñ ãøóßóÇäðÇ æóÃóÖúÚóÝõ ÌõäÏðÇ (75)

/
ãÑíã
114
Ãóáóãú ÊóÑó ÃóäøóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ÇáÔøóíóÇØöíäó Úóáóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó ÊóÄõÒøõåõãú ÃóÒøðÇ (83) ÝóáóÇ ÊóÚúÌóáú Úóáóíúåöãú ÅöäøóãóÇ äóÚõÏøõ áóåõãú ÚóÏøðÇ (84) íóæúãó äóÍúÔõÑõ ÇáúãõÊøóÞöíäó Åöáóì ÇáÑøóÍúãóäö æóÝúÏðÇ (85) æóäóÓõæÞõ ÇáúãõÌúÑöãöíäó Åöáóì Ìóåóäøóãó æöÑúÏðÇ (86) áóÇ íóãúáößõæäó ÇáÔøóÝóÇÚóÉó ÅöáøóÇ ãóäö ÇÊøóÎóÐó ÚöäÏó ÇáÑøóÍúãóäö ÚóåúÏðÇ (87)

/
ãÑíã
115
Åöäøóåõ ãóä íóÃúÊö ÑóÈøóåõ ãõÌúÑöãðÇ ÝóÅöäøó áóåõ Ìóåóäøóãó áóÇ íóãõæÊõ ÝöíåóÇ æóáóÇ íóÍúíóì (74)

/
Øå
116
æóãóäú ÃóÚúÑóÖó Úóä ÐößúÑöí ÝóÅöäøó áóåõ ãóÚöíÔóÉð ÖóäßðÇ æóäóÍúÔõÑõåõ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÃóÚúãóì (124) ÞóÇáó ÑóÈøö áöãó ÍóÔóÑúÊóäöí ÃóÚúãóì æóÞóÏú ßõäÊõ ÈóÕöíÑðÇ (125) ÞóÇáó ßóÐóáößó ÃóÊóÊúßó ÂíóÇÊõäóÇ ÝóäóÓöíÊóåóÇ æóßóÐóáößó Çáúíóæúãó ÊõäÓóì (126) æóßóÐóáößó äóÌúÒöí ãóäú ÃóÓúÑóÝó æóáóãú íõÄúãöä ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåö æóáóÚóÐóÇÈõ ÇáúÂÎöÑóÉö ÃóÔóÏøõ æóÃóÈúÞóì (127)

/
Øå
117
æóáóæú ÃóäøóÇ ÃóåúáóßúäóÇåõã ÈöÚóÐóÇÈò ãøöä ÞóÈúáöåö áóÞóÇáõæÇ ÑóÈøóäóÇ áóæúáóÇ ÃóÑúÓóáúÊó ÅöáóíúäóÇ ÑóÓõæáðÇ ÝóäóÊøóÈöÚó ÂíóÇÊößó ãöä ÞóÈúáö Ãóä äøóÐöáøó æóäóÎúÒóì (134)

/
Øå
118
Þõáú ßõáøñ ãøõÊóÑóÈøöÕñ ÝóÊóÑóÈøóÕõæÇ ÝóÓóÊóÚúáóãõæäó ãóäú ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáÕøöÑóÇØö ÇáÓøóæöíøö æóãóäö ÇåúÊóÏóì (135)

/
Øå
119
æóÇÞúÊóÑóÈó ÇáúæóÚúÏõ ÇáúÍóÞøõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ÔóÇÎöÕóÉñ ÃóÈúÕóÇÑõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íóÇ æóíúáóäóÇ ÞóÏú ßõäøóÇ Ýöí ÛóÝúáóÉò ãøöäú åóÐóÇ Èóáú ßõäøóÇ ÙóÇáöãöíäó (97) Åöäøóßõãú æóãóÇ ÊóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÍóÕóÈõ Ìóåóäøóãó ÃóäÊõãú áóåóÇ æóÇÑöÏõæäó (98) áóæú ßóÇäó åóÄõáóÇÁö ÂáöåóÉð ãøóÇ æóÑóÏõæåóÇ æóßõáøñ ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (99) áóåõãú ÝöíåóÇ ÒóÝöíÑñ æóåõãú ÝöíåóÇ áóÇ íóÓúãóÚõæäó (100)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
120
åóÐóÇäö ÎóÕúãóÇäö ÇÎúÊóÕóãõæÇ Ýöí ÑóÈøöåöãú ÝóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÞõØøöÚóÊú áóåõãú ËöíóÇÈñ ãøöä äøóÇÑò íõÕóÈøõ ãöä ÝóæúÞö ÑõÄõæÓöåöãõ ÇáúÍóãöíãõ (19) íõÕúåóÑõ Èöåö ãóÇ Ýöí ÈõØõæäöåöãú æóÇáúÌõáõæÏõ (20) æóáóåõã ãøóÞóÇãöÚõ ãöäú ÍóÏöíÏò (21) ßõáøóãóÇ ÃóÑóÇÏõæÇ Ãóä íóÎúÑõÌõæÇ ãöäúåóÇ ãöäú Ûóãøò ÃõÚöíÏõæÇ ÝöíåóÇ æóÐõæÞõæÇ ÚóÐóÇÈó ÇáúÍóÑöíÞö (22)

/
ÇáÍÌ
121
Åöäøó Çááøóåó íõÏóÇÝöÚõ Úóäö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöäøó Çááøóåó áóÇ íõÍöÈøõ ßõáøó ÎóæøóÇäò ßóÝõæÑò (38)

/
ÇáÍÌ
122
æóÇáøóÐöíäó ÓóÚóæúÇ Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ ãõÚóÇÌöÒöíäó ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóÍöíãö (51)

/
ÇáÍÌ
123
æóáóÇ íóÒóÇáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýöí ãöÑúíóÉò ãøöäúåõ ÍóÊøóì ÊóÃúÊöíóåõãõ ÇáÓøóÇÚóÉõ ÈóÛúÊóÉð Ãóæú íóÃúÊöíóåõãú ÚóÐóÇÈõ íóæúãò ÚóÞöíãò (55)

/
ÇáÍÌ
124
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÝóÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãøõåöíäñ (57)

/
ÇáÍÌ
125
æóíóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóÇ áóãú íõäóÒøöáú Èöåö ÓõáúØóÇäðÇ æóãóÇ áóíúÓó áóåõã Èöåö Úöáúãñ æóãóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó ãöä äøóÕöíÑò (71)

/
ÇáÍÌ
126
æóÅöÐóÇ ÊõÊúáóì Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊõäóÇ ÈóíøöäóÇÊò ÊóÚúÑöÝõ Ýöí æõÌõæåö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇáúãõäßóÑó íóßóÇÏõæäó íóÓúØõæäó ÈöÇáøóÐöíäó íóÊúáõæäó Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊöäóÇ Þõáú ÃóÝóÃõäóÈøöÆõßõã ÈöÔóÑøò ãøöä Ðóáößõãõ ÇáäøóÇÑõ æóÚóÏóåóÇ Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (72)

/
ÇáÍÌ
127
ÝóÊóÞóØøóÚõæÇ ÃóãúÑóåõã Èóíúäóåõãú ÒõÈõÑðÇ ßõáøõ ÍöÒúÈò ÈöãóÇ áóÏóíúåöãú ÝóÑöÍõæäó (53) ÝóÐóÑúåõãú Ýöí ÛóãúÑóÊöåöãú ÍóÊøóì Íöíäò (54) ÃóíóÍúÓóÈõæäó ÃóäøóãóÇ äõãöÏøõåõã Èöåö ãöä ãøóÇáò æóÈóäöíäó (55) äõÓóÇÑöÚõ áóåõãú Ýöí ÇáúÎóíúÑóÇÊö Èóá áøóÇ íóÔúÚõÑõæäó (56)

/
ÇáãÄãäæä
128
Èóáú ÞõáõæÈõåõãú Ýöí ÛóãúÑóÉò ãøöäú åóÐóÇ æóáóåõãú ÃóÚúãóÇáñ ãöä Ïõæäö Ðóáößó åõãú áóåóÇ ÚóÇãöáõæäó (63) ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÃóÎóÐúäóÇ ãõÊúÑóÝöíåöã ÈöÇáúÚóÐóÇÈö ÅöÐóÇ åõãú íóÌúÃóÑõæäó (64) áóÇ ÊóÌúÃóÑõæÇ Çáúíóæúãó Åöäøóßõã ãøöäøóÇ áóÇ ÊõäÕóÑõæäó (65) ÞóÏú ßóÇäóÊú ÂíóÇÊöí ÊõÊúáóì Úóáóíúßõãú ÝóßõäÊõãú Úóáóì ÃóÚúÞóÇÈößõãú ÊóäßöÕõæäó (66) ãõÓúÊóßúÈöÑöíäó Èöåö ÓóÇãöÑðÇ ÊóåúÌõÑõæäó (67) ÃóÝóáóãú íóÏøóÈøóÑõæÇ ÇáúÞóæúáó Ãóãú ÌóÇÁóåõã ãøóÇ áóãú íóÃúÊö ÂÈóÇÁóåõãõ ÇáúÃóæøóáöíäó (68) Ãóãú áóãú íóÚúÑöÝõæÇ ÑóÓõæáóåõãú Ýóåõãú áóåõ ãõäßöÑõæäó (69) Ãóãú íóÞõæáõæäó Èöåö ÌöäøóÉñ Èóáú ÌóÇÁóåõã ÈöÇáúÍóÞøö æóÃóßúËóÑõåõãú áöáúÍóÞøö ßóÇÑöåõæäó (70) æóáóæö ÇÊøóÈóÚó ÇáúÍóÞøõ ÃóåúæóÇÁóåõãú áóÝóÓóÏóÊö ÇáÓøóãóÇæóÇÊõ æóÇáúÃóÑúÖõ æóãóä Ýöíåöäøó Èóáú ÃóÊóíúäóÇåõã ÈöÐößúÑöåöãú Ýóåõãú Úóä ÐößúÑöåöã ãøõÚúÑöÖõæäó (71) Ãóãú ÊóÓúÃóáõåõãú ÎóÑúÌðÇ ÝóÎóÑóÇÌõ ÑóÈøößó ÎóíúÑñ æóåõæó ÎóíúÑõ ÇáÑøóÇÒöÞöíäó (72) æóÅöäøóßó áóÊóÏúÚõæåõãú Åöáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (73) æóÅöäøó ÇáøóÐöíäó áóÇ íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÂÎöÑóÉö Úóäö ÇáÕøöÑóÇØö áóäóÇßöÈõæäó (74) æóáóæú ÑóÍöãúäóÇåõãú æóßóÔóÝúäóÇ ãóÇ Èöåöã ãøöä ÖõÑøò áøóáóÌøõæÇ Ýöí ØõÛúíóÇäöåöãú íóÚúãóåõæäó (75) æóáóÞóÏú ÃóÎóÐúäóÇåõã ÈöÇáúÚóÐóÇÈö ÝóãóÇ ÇÓúÊóßóÇäõæÇ áöÑóÈøöåöãú æóãóÇ íóÊóÖóÑøóÚõæäó (76) ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÝóÊóÍúäóÇ Úóáóíúåöã ÈóÇÈðÇ ÐóÇ ÚóÐóÇÈò ÔóÏöíÏò ÅöÐóÇ åõãú Ýöíåö ãõÈúáöÓõæäó (77)

/
ÇáãÄãäæä
129
Þõá ÑøóÈøö ÅöãøóÇ ÊõÑöíóäøöí ãóÇ íõæÚóÏõæäó (93) ÑóÈøö ÝóáóÇ ÊóÌúÚóáúäöí Ýöí ÇáúÞóæúãö ÇáÙøóÇáöãöíäó (94) æóÅöäøóÇ Úóáóì Ãóä äøõÑöíóßó ãóÇ äóÚöÏõåõãú áóÞóÇÏöÑõæäó (95) ÇÏúÝóÚú ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ ÇáÓøóíøöÆóÉó äóÍúäõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÕöÝõæäó (96)

/
ÇáãÄãäæä
130
áóÇ ÊóÍúÓóÈóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãõÚúÌöÒöíäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÃúæóÇåõãõ ÇáäøóÇÑõ æóáóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (57)

/
ÇáäæÑ
131
ÇáøóÐöíäó íõÍúÔóÑõæäó Úóáóì æõÌõæåöåöãú Åöáóì Ìóåóäøóãó ÃõæáóÆößó ÔóÑøñ ãøóßóÇäðÇ æóÃóÖóáøõ ÓóÈöíáðÇ (34)

/
ÇáÝÑÞÇä
132
æóáóÞóÏú ÃóÊóæúÇ Úóáóì ÇáúÞóÑúíóÉö ÇáøóÊöí ÃõãúØöÑóÊú ãóØóÑó ÇáÓøóæúÁö ÃóÝóáóãú íóßõæäõæÇ íóÑóæúäóåóÇ Èóáú ßóÇäõæÇ áóÇ íóÑúÌõæäó äõÔõæÑðÇ (40)

/
ÇáÝÑÞÇä
133
ÃóÑóÃóíúÊó ãóäö ÇÊøóÎóÐó Åöáóåóåõ åóæóÇåõ ÃóÝóÃóäÊó Êóßõæäõ Úóáóíúåö æóßöíáðÇ (43)

/
ÇáÝÑÞÇä
134
Ãóãú ÊóÍúÓóÈõ Ãóäøó ÃóßúËóÑóåõãú íóÓúãóÚõæäó Ãóæú íóÚúÞöáõæäó Åöäú åõãú ÅöáøóÇ ßóÇáúÃóäúÚóÇãö Èóáú åõãú ÃóÖóáøõ ÓóÈöíáðÇ (44)

/
ÇáÝÑÞÇä
135
æóíóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóÇ áóÇ íóäÝóÚõåõãú æóáóÇ íóÖõÑøõåõãú æóßóÇäó ÇáúßóÇÝöÑõ Úóáóì ÑóÈøöåö ÙóåöíÑðÇ (55)

/
ÇáÝÑÞÇä
136
ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö æóÐóßóÑõæÇ Çááøóåó ßóËöíÑðÇ æóÇäÊóÕóÑõæÇ ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÙõáöãõæÇ æóÓóíóÚúáóãõ ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ Ãóíøó ãõäÞóáóÈò íóäÞóáöÈõæäó (227)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
137
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóáöÞóÇÆöåö ÃõæáóÆößó íóÆöÓõæÇ ãöä ÑøóÍúãóÊöí æóÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (23)

/
ÇáÚäßÈæÊ
138
ãóËóáõ ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÃóæúáöíóÇÁó ßóãóËóáö ÇáúÚóäßóÈõæÊö ÇÊøóÎóÐóÊú ÈóíúÊðÇ æóÅöäøó Ãóæúåóäó ÇáúÈõíõæÊö áóÈóíúÊõ ÇáúÚóäßóÈõæÊö áóæú ßóÇäõæÇ íóÚúáóãõæäó (41) Åöäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ íóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäöåö ãöä ÔóíúÁò æóåõæó ÇáúÚóÒöíÒõ ÇáúÍóßöíãõ (42) æóÊöáúßó ÇáúÃóãúËóÇáõ äóÖúÑöÈõåóÇ áöáäøóÇÓö æóãóÇ íóÚúÞöáõåóÇ ÅöáøóÇ ÇáúÚóÇáöãõæäó (43)

/
ÇáÚäßÈæÊ
139
Þõáú ßóÝóì ÈöÇááøóåö Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú ÔóåöíÏðÇ íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇáúÈóÇØöáö æóßóÝóÑõæÇ ÈöÇááøóåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (52) æóíóÓúÊóÚúÌöáõæäóßó ÈöÇáúÚóÐóÇÈö æóáóæúáóÇ ÃóÌóáñ ãøõÓóãøðì áóÌóÇÁóåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ æóáóíóÃúÊöíóäøóåõã ÈóÛúÊóÉð æóåõãú áóÇ íóÔúÚõÑõæäó (53) íóÓúÊóÚúÌöáõæäóßó ÈöÇáúÚóÐóÇÈö æóÅöäøó Ìóåóäøóãó áóãõÍöíØóÉñ ÈöÇáúßóÇÝöÑöíäó (54)

/
ÇáÚäßÈæÊ
140
æóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóáöÞóÇÁö ÇáúÂÎöÑóÉö ÝóÃõæáóÆößó Ýöí ÇáúÚóÐóÇÈö ãõÍúÖóÑõæäó (16)

/
ÇáÑæã
141
ãóä ßóÝóÑó ÝóÚóáóíúåö ßõÝúÑõåõ æóãóäú Úóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ÝóáöÃóäÝõÓöåöãú íóãúåóÏõæäó (44)

/
ÇáÑæã
142
áöíóÌúÒöíó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ãöä ÝóÖúáöåö Åöäøóåõ áóÇ íõÍöÈøõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó (45)

/
ÇáÑæã
143
æóãóä ßóÝóÑó ÝóáóÇ íóÍúÒõäßó ßõÝúÑõåõ ÅöáóíúäóÇ ãóÑúÌöÚõåõãú ÝóäõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (23)

/
áÞãÇä
144
æóÞóÇáõæÇ ÃóÆöÐóÇ ÖóáóáúäóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÃóÆöäøóÇ áóÝöí ÎóáúÞò ÌóÏöíÏò Èóáú åõã ÈöáöÞóÇÁö ÑóÈøöåöãú ßóÇÝöÑõæäó (10)

/
ÇáÓÌÏÉ
145
æóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóä ÐõßøöÑó ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåö Ëõãøó ÃóÚúÑóÖó ÚóäúåóÇ ÅöäøóÇ ãöäó ÇáúãõÌúÑöãöíäó ãõäÊóÞöãõæäó (22)

/
ÇáÓÌÏÉ
146
áöíóÓúÃóáó ÇáÕøóÇÏöÞöíäó Úóä ÕöÏúÞöåöãú æóÃóÚóÏøó áöáúßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (8)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
147
Åöäøó Çááøóåó áóÚóäó ÇáúßóÇÝöÑöíäó æóÃóÚóÏøó áóåõãú ÓóÚöíÑðÇ (64) ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÃóÈóÏðÇ áøóÇ íóÌöÏõæäó æóáöíøðÇ æóáóÇ äóÕöíÑðÇ (65) íóæúãó ÊõÞóáøóÈõ æõÌõæåõåõãú Ýöí ÇáäøóÇÑö íóÞõæáõæäó íóÇ áóíúÊóäóÇ ÃóØóÚúäóÇ Çááøóåó æóÃóØóÚúäóÇ ÇáÑøóÓõæáóÇ (66) æóÞóÇáõæÇ ÑóÈøóäóÇ ÅöäøóÇ ÃóØóÚúäóÇ ÓóÇÏóÊóäóÇ æóßõÈóÑóÇÁóäóÇ ÝóÃóÖóáøõæäóÇ ÇáÓøóÈöíáóÇ (67) ÑóÈøóäóÇ ÂÊöåöãú ÖöÚúÝóíúäö ãöäó ÇáúÚóÐóÇÈö æóÇáúÚóäúåõãú áóÚúäðÇ ßóÈöíÑðÇ (68)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
148
æóÇáøóÐöíäó ÓóÚóæúÇ Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ ãõÚóÇÌöÒöíäó ÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãøöä ÑøöÌúÒò Ãóáöíãñ (5)

/
ÓÈÃ
149
æóÇáøóÐöíäó íóÓúÚóæúäó Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ ãõÚóÇÌöÒöíäó ÃõæáóÆößó Ýöí ÇáúÚóÐóÇÈö ãõÍúÖóÑõæäó (38)

/
ÓÈÃ
150
ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÔóÏöíÏñ æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö áóåõã ãøóÛúÝöÑóÉñ æóÃóÌúÑñ ßóÈöíÑñ (7)

/
ÝÇØÑ
151
ãóä ßóÇäó íõÑöíÏõ ÇáúÚöÒøóÉó Ýóáöáøóåö ÇáúÚöÒøóÉõ ÌóãöíÚðÇ Åöáóíúåö íóÕúÚóÏõ Çáúßóáöãõ ÇáØøóíøöÈõ æóÇáúÚóãóáõ ÇáÕøóÇáöÍõ íóÑúÝóÚõåõ æóÇáøóÐöíäó íóãúßõÑõæäó ÇáÓøóíøöÆóÇÊö áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÔóÏöíÏñ æóãóßúÑõ ÃõæáóÆößó åõæó íóÈõæÑõ (10)

/
ÝÇØÑ
152
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóåõãú äóÇÑõ Ìóåóäøóãó áóÇ íõÞúÖóì Úóáóíúåöãú ÝóíóãõæÊõæÇ æóáóÇ íõÎóÝøóÝõ Úóäúåõã ãøöäú ÚóÐóÇÈöåóÇ ßóÐóáößó äóÌúÒöí ßõáøó ßóÝõæÑò (36)

/
ÝÇØÑ
153
æóåõãú íóÕúØóÑöÎõæäó ÝöíåóÇ ÑóÈøóäóÇ ÃóÎúÑöÌúäóÇ äóÚúãóáú ÕóÇáöÍðÇ ÛóíúÑó ÇáøóÐöí ßõäøóÇ äóÚúãóáõ Ãóæóáóãú äõÚóãøöÑúßõã ãøóÇ íóÊóÐóßøóÑõ Ýöíåö ãóä ÊóÐóßøóÑó æóÌóÇÁóßõãõ ÇáäøóÐöíÑõ ÝóÐõæÞõæÇ ÝóãóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó ãöä äøóÕöíÑò (37)

/
ÝÇØÑ
154
åõæó ÇáøóÐöí ÌóÚóáóßõãú ÎóáóÇÆöÝó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Ýóãóä ßóÝóÑó ÝóÚóáóíúåö ßõÝúÑõåõ æóáóÇ íóÒöíÏõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó ßõÝúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú ÅöáøóÇ ãóÞúÊðÇ æóáóÇ íóÒöíÏõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó ßõÝúÑõåõãú ÅöáøóÇ ÎóÓóÇÑðÇ (39)

/
ÝÇØÑ
155
æóÇãúÊóÇÒõæÇ Çáúíóæúãó ÃóíøõåóÇ ÇáúãõÌúÑöãõæäó (59) Ãóáóãú ÃóÚúåóÏú Åöáóíúßõãú íóÇ Èóäöí ÂÏóãó Ãóä áøóÇ ÊóÚúÈõÏõæÇ ÇáÔøóíúØóÇäó Åöäøóåõ áóßõãú ÚóÏõæøñ ãøõÈöíäñ (60) æóÃóäú ÇÚúÈõÏõæäöí åóÐóÇ ÕöÑóÇØñ ãøõÓúÊóÞöíãñ (61) æóáóÞóÏú ÃóÖóáøó ãöäßõãú ÌöÈöáøðÇ ßóËöíÑðÇ ÃóÝóáóãú ÊóßõæäõæÇ ÊóÚúÞöáõæäó (62) åóÐöåö Ìóåóäøóãõ ÇáøóÊöí ßõäÊõãú ÊõæÚóÏõæäó (63) ÇÕúáóæúåóÇ Çáúíóæúãó ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóßúÝõÑõæäó (64) Çáúíóæúãó äóÎúÊöãõ Úóáóì ÃóÝúæóÇåöåöãú æóÊõßóáøöãõäóÇ ÃóíúÏöíåöãú æóÊóÔúåóÏõ ÃóÑúÌõáõåõãú ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (65)

/
íÓ
156
ÇÍúÔõÑõæÇ ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ æóÃóÒúæóÇÌóåõãú æóãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúÈõÏõæäó (22) ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÝóÇåúÏõæåõãú Åöáóì ÕöÑóÇØö ÇáúÌóÍöíãö (23) æóÞöÝõæåõãú Åöäøóåõã ãøóÓúÆõæáõæäó (24)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
157
ÃóÐóáößó ÎóíúÑñ äøõÒõáðÇ Ãóãú ÔóÌóÑóÉõ ÇáÒøóÞøõæãö (62) ÅöäøóÇ ÌóÚóáúäóÇåóÇ ÝöÊúäóÉð áøöáÙøóÇáöãöíäó (63) ÅöäøóåóÇ ÔóÌóÑóÉñ ÊóÎúÑõÌõ Ýöí ÃóÕúáö ÇáúÌóÍöíãö (64) ØóáúÚõåóÇ ßóÃóäøóåõ ÑõÄõæÓõ ÇáÔøóíóÇØöíäö (65) ÝóÅöäøóåõãú áóÂßöáõæäó ãöäúåóÇ ÝóãóÇáöÆõæäó ãöäúåóÇ ÇáúÈõØõæäó (66) Ëõãøó Åöäøó áóåõãú ÚóáóíúåóÇ áóÔóæúÈðÇ ãøöäú Íóãöíãò (67) Ëõãøó Åöäøó ãóÑúÌöÚóåõãú áóÅöáóì ÇáúÌóÍöíãö (68) Åöäøóåõãú ÃóáúÝóæúÇ ÂÈóÇÁóåõãú ÖóÇáøöíäó (69) Ýóåõãú Úóáóì ÂËóÇÑöåöãú íõåúÑóÚõæäó (70) æóáóÞóÏú Öóáøó ÞóÈúáóåõãú ÃóßúËóÑõ ÇáúÃóæøóáöíäó (71) æóáóÞóÏú ÃóÑúÓóáúäóÇ Ýöíåöã ãøõäÐöÑöíäó (72) ÝóÇäÙõÑú ßóíúÝó ßóÇäó ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáúãõäÐóÑöíäó (73)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
158
Õ æóÇáúÞõÑúÂäö Ðöí ÇáÐøößúÑö (1)

/
Õ
159
Èóáö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýöí ÚöÒøóÉò æóÔöÞóÇÞò (2)

/
Õ
160
åóÐóÇ æóÅöäøó áöáØøóÇÛöíäó áóÔóÑøó ãóÂÈò (55) Ìóåóäøóãó íóÕúáóæúäóåóÇ ÝóÈöÆúÓó ÇáúãöåóÇÏõ (56) åóÐóÇ ÝóáúíóÐõæÞõæåõ Íóãöíãñ æóÛóÓøóÇÞñ (57) æóÂÎóÑõ ãöä Ôóßúáöåö ÃóÒúæóÇÌñ (58)

/
Õ
161
æóáóæú Ãóäøó áöáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ æóãöËúáóåõ ãóÚóåõ áóÇÝúÊóÏóæúÇ Èöåö ãöä ÓõæÁö ÇáúÚóÐóÇÈö íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æóÈóÏóÇ áóåõã ãøöäó Çááøóåö ãóÇ áóãú íóßõæäõæÇ íóÍúÊóÓöÈõæäó (47)

/
ÇáÒãÑ
162
æóÈóÏóÇ áóåõãú ÓóíøöÆóÇÊõ ãóÇ ßóÓóÈõæÇ æóÍóÇÞó Èöåöã ãøóÇ ßóÇäõæÇ Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó (48)

/
ÇáÒãÑ
163
áóåõ ãóÞóÇáöíÏõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (63)

/
ÇáÒãÑ
164
æóÓöíÞó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöáóì Ìóåóäøóãó ÒõãóÑðÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÌóÇÄõæåóÇ ÝõÊöÍóÊú ÃóÈúæóÇÈõåóÇ æóÞóÇáó áóåõãú ÎóÒóäóÊõåóÇ Ãóáóãú íóÃúÊößõãú ÑõÓõáñ ãøöäßõãú íóÊúáõæäó Úóáóíúßõãú ÂíóÇÊö ÑóÈøößõãú æóíõäÐöÑõæäóßõãú áöÞóÇÁó íóæúãößõãú åóÐóÇ ÞóÇáõæÇ Èóáóì æóáóßöäú ÍóÞøóÊú ßóáöãóÉõ ÇáúÚóÐóÇÈö Úóáóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó (71)

/
ÇáÒãÑ
165
Þöíáó ÇÏúÎõáõæÇ ÃóÈúæóÇÈó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÝóÈöÆúÓó ãóËúæóì ÇáúãõÊóßóÈøöÑöíäó (72)

/
ÇáÒãÑ
166
ãóÇ íõÌóÇÏöáõ Ýöí ÂíóÇÊö Çááøóåö ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÝóáóÇ íóÛúÑõÑúßó ÊóÞóáøõÈõåõãú Ýöí ÇáúÈöáóÇÏö (4)

/
ÛÇÝÑ
167
æóßóÐóáößó ÍóÞøóÊú ßóáöãóÉõ ÑóÈøößó Úóáóì ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ãóäøóåõãú ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö (6)

/
ÛÇÝÑ
168
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íõäóÇÏóæúäó áóãóÞúÊõ Çááøóåö ÃóßúÈóÑõ ãöä ãøóÞúÊößõãú ÃóäÝõÓóßõãú ÅöÐú ÊõÏúÚóæúäó Åöáóì ÇáúÅöíãóÇäö ÝóÊóßúÝõÑõæäó (10) ÞóÇáõæÇ ÑóÈøóäóÇ ÃóãóÊøóäóÇ ÇËúäóÊóíúäö æóÃóÍúíóíúÊóäóÇ ÇËúäóÊóíúäö ÝóÇÚúÊóÑóÝúäóÇ ÈöÐõäõæÈöäóÇ Ýóåóáú Åöáóì ÎõÑõæÌò ãøöä ÓóÈöíáò (11) Ðóáößõã ÈöÃóäøóåõ ÅöÐóÇ ÏõÚöíó Çááøóåõ æóÍúÏóåõ ßóÝóÑúÊõãú æóÅöä íõÔúÑóßú Èöåö ÊõÄúãöäõæÇ ÝóÇáúÍõßúãõ áöáøóåö ÇáúÚóáöíøö ÇáúßóÈöíÑö (12)

/
ÛÇÝÑ
169
æóíóæúãó íõÍúÔóÑõ ÃóÚúÏóÇÁõ Çááøóåö Åöáóì ÇáäøóÇÑö Ýóåõãú íõæÒóÚõæäó (19) ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ãóÇ ÌóÇÄõæåóÇ ÔóåöÏó Úóáóíúåöãú ÓóãúÚõåõãú æóÃóÈúÕóÇÑõåõãú æóÌõáõæÏõåõãú ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (20) æóÞóÇáõæÇ áöÌõáõæÏöåöãú áöãó ÔóåöÏÊøõãú ÚóáóíúäóÇ ÞóÇáõæÇ ÃóäØóÞóäóÇ Çááøóåõ ÇáøóÐöí ÃóäØóÞó ßõáøó ÔóíúÁò æóåõæó ÎóáóÞóßõãú Ãóæøóáó ãóÑøóÉò æóÅöáóíúåö ÊõÑúÌóÚõæäó (21) æóãóÇ ßõäÊõãú ÊóÓúÊóÊöÑõæäó Ãóäú íóÔúåóÏó Úóáóíúßõãú ÓóãúÚõßõãú æóáóÇ ÃóÈúÕóÇÑõßõãú æóáóÇ ÌõáõæÏõßõãú æóáóßöä ÙóäóäÊõãú Ãóäøó Çááøóåó áóÇ íóÚúáóãõ ßóËöíÑðÇ ãøöãøóÇ ÊóÚúãóáõæäó (22) æóÐóáößõãú Ùóäøõßõãõ ÇáøóÐöí ÙóäóäÊõã ÈöÑóÈøößõãú ÃóÑúÏóÇßõãú ÝóÃóÕúÈóÍúÊõã ãøöäú ÇáúÎóÇÓöÑöíäó (23) ÝóÅöä íóÕúÈöÑõæÇ ÝóÇáäøóÇÑõ ãóËúæðì áøóåõãú æóÅöä íóÓúÊóÚúÊöÈõæÇ ÝóãóÇ åõã ãøöäó ÇáúãõÚúÊóÈöíäó (24) æóÞóíøóÖúäóÇ áóåõãú ÞõÑóäóÇÁó ÝóÒóíøóäõæÇ áóåõã ãøóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóãóÇ ÎóáúÝóåõãú æóÍóÞøó Úóáóíúåöãõ ÇáúÞóæúáõ Ýöí Ãõãóãò ÞóÏú ÎóáóÊú ãöä ÞóÈúáöåöã ãøöäó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ ÎóÇÓöÑöíäó (25) æóÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóÇ ÊóÓúãóÚõæÇ áöåóÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäö æóÇáúÛóæúÇ Ýöíåö áóÚóáøóßõãú ÊóÛúáöÈõæäó (26) ÝóáóäõÐöíÞóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÚóÐóÇÈðÇ ÔóÏöíÏðÇ æóáóäóÌúÒöíóäøóåõãú ÃóÓúæóÃó ÇáøóÐöí ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (27) Ðóáößó ÌóÒóÇÁõ ÃóÚúÏóÇÁö Çááøóåö ÇáäøóÇÑõ áóåõãú ÝöíåóÇ ÏóÇÑõ ÇáúÎõáúÏö ÌóÒóÇÁð ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ íóÌúÍóÏõæäó (28)

/
ÝÕáÊ
170
æóíóÓúÊóÌöíÈõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö æóíóÒöíÏõåõã ãøöä ÝóÖúáöåö æóÇáúßóÇÝöÑõæäó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÔóÏöíÏñ (26)

/
ÇáÔæÑì
171
Èóáú åõãú Ýöí Ôóßøò íóáúÚóÈõæäó (9) ÝóÇÑúÊóÞöÈú íóæúãó ÊóÃúÊöí ÇáÓøóãóÇÁõ ÈöÏõÎóÇäò ãøõÈöíäò (10) íóÛúÔóì ÇáäøóÇÓó åóÐóÇ ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (11) ÑóÈøóäóÇ ÇßúÔöÝú ÚóäøóÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÅöäøóÇ ãõÄúãöäõæäó (12) Ãóäøóì áóåõãõ ÇáÐøößúÑóì æóÞóÏú ÌóÇÁóåõãú ÑóÓõæáñ ãøõÈöíäñ (13) Ëõãøó ÊóæóáøóæúÇ Úóäúåõ æóÞóÇáõæÇ ãõÚóáøóãñ ãøóÌúäõæäñ (14) ÅöäøóÇ ßóÇÔöÝõæ ÇáúÚóÐóÇÈö ÞóáöíáðÇ Åöäøóßõãú ÚóÇÆöÏõæäó (15) íóæúãó äóÈúØöÔõ ÇáúÈóØúÔóÉó ÇáúßõÈúÑóì ÅöäøóÇ ãõäÊóÞöãõæäó (16)

/
ÇáÏÎÇä
172
Åöäøó ÔóÌóÑóÉó ÇáÒøóÞøõæãö (43) ØóÚóÇãõ ÇáúÃóËöíãö (44) ßóÇáúãõåúáö íóÛúáöí Ýöí ÇáúÈõØõæäö (45) ßóÛóáúíö ÇáúÍóãöíãö (46) ÎõÐõæåõ ÝóÇÚúÊöáõæåõ Åöáóì ÓóæóÇÁö ÇáúÌóÍöíãö (47) Ëõãøó ÕõÈøõæÇ ÝóæúÞó ÑóÃúÓöåö ãöäú ÚóÐóÇÈö ÇáúÍóãöíãö (48) ÐõÞú Åöäøóßó ÃóäÊó ÇáúÚóÒöíÒõ ÇáúßóÑöíãõ (49)

/
ÇáÏÎÇä
173
æóíúáñ áøößõáøö ÃóÝøóÇßò ÃóËöíãò (7) íóÓúãóÚõ ÂíóÇÊö Çááøóåö ÊõÊúáóì Úóáóíúåö Ëõãøó íõÕöÑøõ ãõÓúÊóßúÈöÑðÇ ßóÃóä áøóãú íóÓúãóÚúåóÇ ÝóÈóÔøöÑúåõ ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (8) æóÅöÐóÇ Úóáöãó ãöäú ÂíóÇÊöäóÇ ÔóíúÆðÇ ÇÊøóÎóÐóåóÇ åõÒõæðÇ ÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãøõåöíäñ (9) ãöä æóÑóÇÆöåöãú Ìóåóäøóãõ æóáóÇ íõÛúäöí Úóäúåõã ãøóÇ ßóÓóÈõæÇ ÔóíúÆðÇ æóáóÇ ãóÇ ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÃóæúáöíóÇÁó æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (10) åóÐóÇ åõÏðì æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãøóä ÑøöÌúÒò Ãóáöíãñ (11)

/
ÇáÌÇËíÉ
174
æóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÃóÝóáóãú Êóßõäú ÂíóÇÊöí ÊõÊúáóì Úóáóíúßõãú ÝóÇÓúÊóßúÈóÑúÊõãú æóßõäÊõãú ÞóæúãðÇ ãøõÌúÑöãöíäó (31) æóÅöÐóÇ Þöíáó Åöäøó æóÚúÏó Çááøóåö ÍóÞøñ æóÇáÓøóÇÚóÉõ áóÇ ÑóíúÈó ÝöíåóÇ ÞõáúÊõã ãøóÇ äóÏúÑöí ãóÇ ÇáÓøóÇÚóÉõ Åöä äøóÙõäøõ ÅöáøóÇ ÙóäøðÇ æóãóÇ äóÍúäõ ÈöãõÓúÊóíúÞöäöíäó (32) æóÈóÏóÇ áóåõãú ÓóíøöÆóÇÊõ ãóÇ ÚóãöáõæÇ æóÍóÇÞó Èöåöã ãøóÇ ßóÇäõæÇ Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó (33) æóÞöíáó Çáúíóæúãó äóäÓóÇßõãú ßóãóÇ äóÓöíÊõãú áöÞóÇÁó íóæúãößõãú åóÐóÇ æóãóÃúæóÇßõãú ÇáäøóÇÑõ æóãóÇ áóßõã ãøöä äøóÇÕöÑöíäó (34)

/
ÇáÌÇËíÉ
175
æóíóæúãó íõÚúÑóÖõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Úóáóì ÇáäøóÇÑö ÃóÐúåóÈúÊõãú ØóíøöÈóÇÊößõãú Ýöí ÍóíóÇÊößõãõ ÇáÏøõäúíóÇ æóÇÓúÊóãúÊóÚúÊõã ÈöåóÇ ÝóÇáúíóæúãó ÊõÌúÒóæúäó ÚóÐóÇÈó Çáúåõæäö ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÓúÊóßúÈöÑõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÈöÛóíúÑö ÇáúÍóÞøö æóÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÝúÓõÞõæäó (20)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
176
æóíóæúãó íõÚúÑóÖõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Úóáóì ÇáäøóÇÑö ÃóáóíúÓó åóÐóÇ ÈöÇáúÍóÞøö ÞóÇáõæÇ Èóáóì æóÑóÈøöäóÇ ÞóÇáó ÝóÐõæÞõæÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóßúÝõÑõæäó (34)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
177
ÝóÇÕúÈöÑú ßóãóÇ ÕóÈóÑó Ãõæáõæ ÇáúÚóÒúãö ãöäó ÇáÑøõÓõáö æóáóÇ ÊóÓúÊóÚúÌöá áøóåõãú ßóÃóäøóåõãú íóæúãó íóÑóæúäó ãóÇ íõæÚóÏõæäó áóãú íóáúÈóËõæÇ ÅöáøóÇ ÓóÇÚóÉð ãøöä äøóåóÇÑò ÈóáóÇÛñ Ýóåóáú íõåúáóßõ ÅöáøóÇ ÇáúÞóæúãõ ÇáúÝóÇÓöÞõæäó (35)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
178
ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÕóÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö ÃóÖóáøó ÃóÚúãóÇáóåõãú (1)

/
ãÍãÏ
179
Ðóáößó ÈöÃóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇÊøóÈóÚõæÇ ÇáúÈóÇØöáó æóÃóäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÈóÚõæÇ ÇáúÍóÞøó ãöä ÑøóÈøöåöãú ßóÐóáößó íóÖúÑöÈõ Çááøóåõ áöáäøóÇÓö ÃóãúËóÇáóåõãú (3)

/
ãÍãÏ
180
ÝóÅöÐÇ áóÞöíÊõãõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÝóÖóÑúÈó ÇáÑøöÞóÇÈö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÃóËúÎóäÊõãõæåõãú ÝóÔõÏøõæÇ ÇáúæóËóÇÞó ÝóÅöãøóÇ ãóäøðÇ ÈóÚúÏõ æóÅöãøóÇ ÝöÏóÇÁð ÍóÊøóì ÊóÖóÚó ÇáúÍóÑúÈõ ÃóæúÒóÇÑóåóÇ Ðóáößó æóáóæú íóÔóÇÁõ Çááøóåõ áóÇäÊóÕóÑó ãöäúåõãú æóáóßöä áøöíóÈúáõæó ÈóÚúÖóßõã ÈöÈóÚúÖò æóÇáøóÐöíäó ÞõÊöáõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ýóáóä íõÖöáøó ÃóÚúãóÇáóåõãú (4)

/
ãÍãÏ
181
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÝóÊóÚúÓðÇ áøóåõãú æóÃóÖóáøó ÃóÚúãóÇáóåõãú (8)

/
ãÍãÏ
182
Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãú ßóÑöåõæÇ ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃóÍúÈóØó ÃóÚúãóÇáóåõãú (9)

/
ãÍãÏ
183
Ðóáößó ÈöÃóäøó Çááøóåó ãóæúáóì ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÃóäøó ÇáúßóÇÝöÑöíäó áóÇ ãóæúáóì áóåõãú (11)

/
ãÍãÏ
184
Åöäøó Çááøóåó íõÏúÎöáõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íóÊóãóÊøóÚõæäó æóíóÃúßõáõæäó ßóãóÇ ÊóÃúßõáõ ÇáúÃóäúÚóÇãõ æóÇáäøóÇÑõ ãóËúæðì áøóåõãú (12)

/
ãÍãÏ
185
Ýóåóáú íóäÙõÑõæäó ÅöáøóÇ ÇáÓøóÇÚóÉó Ãóä ÊóÃúÊöíóåõã ÈóÛúÊóÉð ÝóÞóÏú ÌóÇÁó ÃóÔúÑóÇØõåóÇ ÝóÃóäøóì áóåõãú ÅöÐóÇ ÌóÇÁóÊúåõãú ÐößúÑóÇåõãú (18)

/
ãÍãÏ
186
Ãóãú ÍóÓöÈó ÇáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ Ãóä áøóä íõÎúÑöÌó Çááøóåõ ÃóÖúÛóÇäóåõãú (29)

/
ãÍãÏ
187
æóáóæú äóÔóÇÁõ áóÃóÑóíúäóÇßóåõãú ÝóáóÚóÑóÝúÊóåõã ÈöÓöíãóÇåõãú æóáóÊóÚúÑöÝóäøóåõãú Ýöí áóÍúäö ÇáúÞóæúáö æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ÃóÚúãóÇáóßõãú (30)

/
ãÍãÏ
188
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÕóÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÔóÇÞøõæÇ ÇáÑøóÓõæáó ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÊóÈóíøóäó áóåõãõ ÇáåõÏóì áóä íóÖõÑøõæÇ Çááøóåó ÔóíúÆðÇ æóÓóíõÍúÈöØõ ÃóÚúãóÇáóåõãú (32)

/
ãÍãÏ
189
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÕóÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö Ëõãøó ãóÇÊõæÇ æóåõãú ßõÝøóÇÑñ Ýóáóä íóÛúÝöÑó Çááøóåõ áóåõãú (34)

/
ãÍãÏ
190
Èóáú ÙóäóäÊõãú Ãóä áøóä íóäÞóáöÈó ÇáÑøóÓõæáõ æóÇáúãõÄúãöäõæäó Åöáóì Ãóåúáöíåöãú ÃóÈóÏðÇ æóÒõíøöäó Ðóáößó Ýöí ÞõáõæÈößõãú æóÙóäóäÊõãú Ùóäøó ÇáÓøóæúÁö æóßõäÊõãú ÞóæúãðÇ ÈõæÑðÇ (12)

/
ÇáÝÊÍ
191
ÃóáúÞöíóÇ Ýöí Ìóåóäøóãó ßõáøó ßóÝøóÇÑò ÚóäöíÏò (24) ãøóäøóÇÚò áøöáúÎóíúÑö ãõÚúÊóÏò ãøõÑöíÈò (25) ÇáøóÐöí ÌóÚóáó ãóÚó Çááøóåö ÅöáóåðÇ ÂÎóÑó ÝóÃóáúÞöíóÇåõ Ýöí ÇáúÚóÐóÇÈö ÇáÔøóÏöíÏö (26)

/
Þ
192
ßóÐóáößó ãóÇ ÃóÊóì ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöã ãøöä ÑøóÓõæáò ÅöáøóÇ ÞóÇáõæÇ ÓóÇÍöÑñ Ãóæú ãóÌúäõæäñ (52)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
193
ÃóÊóæóÇÕóæúÇ Èöåö Èóáú åõãú Þóæúãñ ØóÇÛõæäó (53)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
194
ÝóÅöäøó áöáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÐóäõæÈðÇ ãøöËúáó ÐóäõæÈö ÃóÕúÍóÇÈöåöãú ÝóáóÇ íóÓúÊóÚúÌöáõæäö (59)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
195
Ýóæóíúáñ áøöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöä íóæúãöåöãõ ÇáøóÐöí íõæÚóÏõæäó (60)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
196
ÝóÐóÑúåõãú ÍóÊøóì íõáóÇÞõæÇ íóæúãóåõãõ ÇáøóÐöí Ýöíåö íõÕúÚóÞõæäó (45) íóæúãó áóÇ íõÛúäöí Úóäúåõãú ßóíúÏõåõãú ÔóíúÆðÇ æóáóÇ åõãú íõäÕóÑõæäó (46) æóÅöäøó áöáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÚóÐóÇÈðÇ Ïõæäó Ðóáößó æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áóÇ íóÚúáóãõæäó (47)

/
ÇáØæÑ
197
Åöäøó ÇáøóÐöíäó áóÇ íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÂÎöÑóÉö áóíõÓóãøõæäó ÇáúãóáóÇÆößóÉó ÊóÓúãöíóÉó ÇáúÃõäËóì (27)

/
ÇáäÌã
198
æóãóÇ áóåõã Èöåö ãöäú Úöáúãò Åöä íóÊøóÈöÚõæäó ÅöáøóÇ ÇáÙøóäøó æóÅöäøó ÇáÙøóäøó áóÇ íõÛúäöí ãöäó ÇáúÍóÞøö ÔóíúÆðÇ (28)

/
ÇáäÌã
199
ÎõÔøóÚðÇ ÃóÈúÕóÇÑõåõãú íóÎúÑõÌõæäó ãöäó ÇáúÃóÌúÏóÇËö ßóÃóäøóåõãú ÌóÑóÇÏñ ãøõäÊóÔöÑñ (7) ãøõåúØöÚöíäó Åöáóì ÇáÏøóÇÚö íóÞõæáõ ÇáúßóÇÝöÑõæäó åóÐóÇ íóæúãñ ÚóÓöÑñ (8)

/
ÇáÞãÑ
200
ÃóßõÝøóÇÑõßõãú ÎóíúÑñ ãøöäú ÃõæáóÆößõãú Ãóãú áóßõã ÈóÑóÇÁóÉñ Ýöí ÇáÒøõÈõÑö (43) Ãóãú íóÞõæáõæäó äóÍúäõ ÌóãöíÚñ ãøõäÊóÕöÑñ (44) ÓóíõåúÒóãõ ÇáúÌóãúÚõ æóíõæóáøõæäó ÇáÏøõÈõÑó (45) Èóáö ÇáÓøóÇÚóÉõ ãóæúÚöÏõåõãú æóÇáÓøóÇÚóÉõ ÃóÏúåóì æóÃóãóÑøõ (46) Åöäøó ÇáúãõÌúÑöãöíäó Ýöí ÖóáóÇáò æóÓõÚõÑò (47) íóæúãó íõÓúÍóÈõæäó Ýöí ÇáäøóÇÑö Úóáóì æõÌõæåöåöãú ÐõæÞõæÇ ãóÓøó ÓóÞóÑó (48)

/
ÇáÞãÑ
201
íõÚúÑóÝõ ÇáúãõÌúÑöãõæäó ÈöÓöíãóÇåõãú ÝóíõÄúÎóÐõ ÈöÇáäøóæóÇÕöí æóÇáúÃóÞúÏóÇãö (41)

/
ÇáÑÍãä
202
æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÕøöÏøöíÞõæäó æóÇáÔøõåóÏóÇÁõ ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú áóåõãú ÃóÌúÑõåõãú æóäõæÑõåõãú æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóÍöíãö (19)

/
ÇáÍÏíÏ
203
ßóãóËóáö ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ÞóÑöíÈðÇ ÐóÇÞõæÇ æóÈóÇáó ÃóãúÑöåöãú æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (15) ßóãóËóáö ÇáÔøóíúØóÇäö ÅöÐú ÞóÇáó áöáúÅöäÓóÇäö ÇßúÝõÑú ÝóáóãøóÇ ßóÝóÑó ÞóÇáó Åöäøöí ÈóÑöíÁñ ãøöäßó Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Çááøóåó ÑóÈøó ÇáúÚóÇáóãöíäó (16) ÝóßóÇäó ÚóÇÞöÈóÊóåõãóÇ ÃóäøóåõãóÇ Ýöí ÇáäøóÇÑö ÎóÇáöÏóíúäö ÝöíåóÇ æóÐóáößó ÌóÒóÇÁõ ÇáÙøóÇáöãöíäó (17)

/
ÇáÍÔÑ
204
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (10)

/
ÇáÊÛÇÈä
205
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÌóÇåöÏö ÇáúßõÝøóÇÑó æóÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÇÛúáõÙú Úóáóíúåöãú æóãóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (9)

/
ÇáÊÍÑíã
206
æóáöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÑóÈøöåöãú ÚóÐóÇÈõ Ìóåóäøóãó æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (6) ÅöÐóÇ ÃõáúÞõæÇ ÝöíåóÇ ÓóãöÚõæÇ áóåóÇ ÔóåöíÞðÇ æóåöíó ÊóÝõæÑõ (7) ÊóßóÇÏõ ÊóãóíøóÒõ ãöäó ÇáúÛóíúÙö ßõáøóãóÇ ÃõáúÞöíó ÝöíåóÇ ÝóæúÌñ ÓóÃóáóåõãú ÎóÒóäóÊõåóÇ Ãóáóãú íóÃúÊößõãú äóÐöíÑñ (8) ÞóÇáõæÇ Èóáóì ÞóÏú ÌóÇÁóäóÇ äóÐöíÑñ ÝóßóÐøóÈúäóÇ æóÞõáúäóÇ ãóÇ äóÒøóáó Çááøóåõ ãöä ÔóíúÁò Åöäú ÃóäÊõãú ÅöáøóÇ Ýöí ÖóáóÇáò ßóÈöíÑò (9) æóÞóÇáõæÇ áóæú ßõäøóÇ äóÓúãóÚõ Ãóæú äóÚúÞöáõ ãóÇ ßõäøóÇ Ýöí ÃóÕúÍóÇÈö ÇáÓøóÚöíÑö (10)

/
Çáãáß
207
Ãóãøóäú åóÐóÇ ÇáøóÐöí åõæó ÌõäÏñ áøóßõãú íóäÕõÑõßõã ãøöä Ïõæäö ÇáÑøóÍúãóäö Åöäö ÇáúßóÇÝöÑõæäó ÅöáøóÇ Ýöí ÛõÑõæÑò (20) Ãóãøóäú åóÐóÇ ÇáøóÐöí íóÑúÒõÞõßõãú Åöäú ÃóãúÓóßó ÑöÒúÞóåõ Èóá áøóÌøõæÇ Ýöí ÚõÊõæøò æóäõÝõæÑò (21) ÃóÝóãóä íóãúÔöí ãõßöÈøðÇ Úóáóì æóÌúåöåö ÃóåúÏóì Ãóãøóä íóãúÔöí ÓóæöíøðÇ Úóáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (22)

/
Çáãáß
208
ÝóáóãøóÇ ÑóÃóæúåõ ÒõáúÝóÉð ÓöíÆóÊú æõÌõæåõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÞöíáó åóÐóÇ ÇáøóÐöí ßõäÊõã Èöåö ÊóÏøóÚõæäó (27)

/
Çáãáß
209
Þõáú ÃóÑóÃóíúÊõãú Åöäú Ãóåúáóßóäöíó Çááøóåõ æóãóä ãøóÚöíó Ãóæú ÑóÍöãóäóÇ Ýóãóä íõÌöíÑõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó ãöäú ÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (28)

/
Çáãáß
210
ÃóÝóäóÌúÚóáõ ÇáúãõÓúáöãöíäó ßóÇáúãõÌúÑöãöíäó (35) ãóÇ áóßõãú ßóíúÝó ÊóÍúßõãõæäó (36) Ãóãú áóßõãú ßöÊóÇÈñ Ýöíåö ÊóÏúÑõÓõæäó (37) Åöäøó áóßõãú Ýöíåö áóãóÇ ÊóÎóíøóÑõæäó (38) Ãóãú áóßõãú ÃóíúãóÇäñ ÚóáóíúäóÇ ÈóÇáöÛóÉñ Åöáóì íóæúãö ÇáúÞöíóÇãóÉö Åöäøó áóßõãú áóãóÇ ÊóÍúßõãõæäó (39) Óóáúåõã Ãóíøõåõã ÈöÐóáößó ÒóÚöíãñ (40) Ãóãú áóåõãú ÔõÑóßóÇÁõ ÝóáúíóÃúÊõæÇ ÈöÔõÑóßóÇÆöåöãú Åöä ßóÇäõæÇ ÕóÇÏöÞöíäó (41) íóæúãó íõßúÔóÝõ Úóä ÓóÇÞò æóíõÏúÚóæúäó Åöáóì ÇáÓøõÌõæÏö ÝóáóÇ íóÓúÊóØöíÚõæäó (42) ÎóÇÔöÚóÉð ÃóÈúÕóÇÑõåõãú ÊóÑúåóÞõåõãú ÐöáøóÉñ æóÞóÏú ßóÇäõæÇ íõÏúÚóæúäó Åöáóì ÇáÓøõÌõæÏö æóåõãú ÓóÇáöãõæäó (43) ÝóÐóÑúäöí æóãóä íõßóÐøöÈõ ÈöåóÐóÇ ÇáúÍóÏöíËö ÓóäóÓúÊóÏúÑöÌõåõã ãøöäú ÍóíúËõ áóÇ íóÚúáóãõæäó (44) æóÃõãúáöí áóåõãú Åöäøó ßóíúÏöí ãóÊöíäñ (45)

/
ÇáÞáã
211
æóÅöä íóßóÇÏõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóíõÒúáöÞõæäóßó ÈöÃóÈúÕóÇÑöåöãú áóãøóÇ ÓóãöÚõæÇ ÇáÐøößúÑó æóíóÞõæáõæäó Åöäøóåõ áóãóÌúäõæäñ (51)

/
ÇáÞáã
212
æóÃóãøóÇ ãóäú ÃõæÊöíó ßöÊóÇÈóåõ ÈöÔöãóÇáöåö ÝóíóÞõæáõ íóÇ áóíúÊóäöí áóãú ÃõæÊó ßöÊóÇÈöíåú (25) æóáóãú ÃóÏúÑö ãóÇ ÍöÓóÇÈöíåú (26) íóÇ áóíúÊóåóÇ ßóÇäóÊö ÇáúÞóÇÖöíóÉó (27) ãóÇ ÃóÛúäóì Úóäøöí ãóÇáöíåú (28) åóáóßó Úóäøöí ÓõáúØóÇäöíåú (29) ÎõÐõæåõ ÝóÛõáøõæåõ (30) Ëõãøó ÇáúÌóÍöíãó Õóáøõæåõ (31) Ëõãøó Ýöí ÓöáúÓöáóÉò ÐóÑúÚõåóÇ ÓóÈúÚõæäó ÐöÑóÇÚðÇ ÝóÇÓúáõßõæåõ (32) Åöäøóåõ ßóÇäó áóÇ íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö ÇáúÚóÙöíãö (33) æóáóÇ íóÍõÖøõ Úóáóì ØóÚóÇãö ÇáúãöÓúßöíäö (34) ÝóáóíúÓó áóåõ Çáúíóæúãó åóÇåõäóÇ Íóãöíãñ (35) æóáóÇ ØóÚóÇãñ ÅöáøóÇ ãöäú ÛöÓúáöíäò (36) áóÇ íóÃúßõáõåõ ÅöáøóÇ ÇáúÎóÇØöÆõæäó (37)

/
ÇáÍÇÞÉ
213
ÝóãóÇáö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÞöÈóáóßó ãõåúØöÚöíäó (36) Úóäö Çáúíóãöíäö æóÚóäö ÇáÔøöãóÇáö ÚöÒöíäó (37) ÃóíóØúãóÚõ ßõáøõ ÇãúÑöÆò ãøöäúåõãú Ãóä íõÏúÎóáó ÌóäøóÉó äóÚöíãò (38) ßóáøóÇ ÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇåõã ãøöãøóÇ íóÚúáóãõæäó (39) ÝóáóÇ ÃõÞúÓöãõ ÈöÑóÈøö ÇáúãóÔóÇÑöÞö æóÇáúãóÛóÇÑöÈö ÅöäøóÇ áóÞóÇÏöÑõæäó (40) Úóáóì Ãóä äøõÈóÏøöáó ÎóíúÑðÇ ãøöäúåõãú æóãóÇ äóÍúäõ ÈöãóÓúÈõæÞöíäó (41) ÝóÐóÑúåõãú íóÎõæÖõæÇ æóíóáúÚóÈõæÇ ÍóÊøóì íõáóÇÞõæÇ íóæúãóåõãõ ÇáøóÐöí íõæÚóÏõæäó (42) íóæúãó íóÎúÑõÌõæäó ãöäó ÇáúÃóÌúÏóÇËö ÓöÑóÇÚðÇ ßóÃóäøóåõãú Åöáóì äõÕõÈò íõæÝöÖõæäó (43) ÎóÇÔöÚóÉð ÃóÈúÕóÇÑõåõãú ÊóÑúåóÞõåõãú ÐöáøóÉñ Ðóáößó Çáúíóæúãõ ÇáøóÐöí ßóÇäõæÇ íõæÚóÏõæäó (44)

/
ÇáãÚÇÑÌ
214
ÅöáøóÇ ÈóáóÇÛðÇ ãøöäó Çááøóåö æóÑöÓóÇáóÇÊöåö æóãóä íóÚúÕö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÝóÅöäøó áóåõ äóÇÑó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÃóÈóÏðÇ (23)

/
ÇáÌä
215
æóáöÑóÈøößó ÝóÇÕúÈöÑú (7) ÝóÅöÐóÇ äõÞöÑó Ýöí ÇáäøóÇÞõæÑö (8) ÝóÐóáößó íóæúãóÆöÐò íóæúãñ ÚóÓöíÑñ (9) Úóáóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó ÛóíúÑõ íóÓöíÑò (10) ÐóÑúäöí æóãóäú ÎóáóÞúÊõ æóÍöíÏðÇ (11) æóÌóÚóáúÊõ áóåõ ãóÇáðÇ ãøóãúÏõæÏðÇ (12) æóÈóäöíäó ÔõåõæÏðÇ (13) æóãóåøóÏÊøõ áóåõ ÊóãúåöíÏðÇ (14) Ëõãøó íóØúãóÚõ Ãóäú ÃóÒöíÏó (15) ßóáøóÇ Åöäøóåõ ßóÇäó áöÂíóÇÊöäóÇ ÚóäöíÏðÇ (16) ÓóÃõÑúåöÞõåõ ÕóÚõæÏðÇ (17) Åöäøóåõ ÝóßøóÑó æóÞóÏøóÑó (18) ÝóÞõÊöáó ßóíúÝó ÞóÏøóÑó (19) Ëõãøó ÞõÊöáó ßóíúÝó ÞóÏøóÑó (20) Ëõãøó äóÙóÑó (21) Ëõãøó ÚóÈóÓó æóÈóÓóÑó (22) Ëõãøó ÃóÏúÈóÑó æóÇÓúÊóßúÈóÑó (23) ÝóÞóÇáó Åöäú åóÐóÇ ÅöáøóÇ ÓöÍúÑñ íõÄúËóÑõ (24) Åöäú åóÐóÇ ÅöáøóÇ Þóæúáõ ÇáúÈóÔóÑö (25) ÓóÃõÕúáöíåö ÓóÞóÑó (26)

/
ÇáãÏËÑ
216
æóãóÇ ÌóÚóáúäóÇ ÃóÕúÍóÇÈó ÇáäøóÇÑö ÅöáøóÇ ãóáóÇÆößóÉð æóãóÇ ÌóÚóáúäóÇ ÚöÏøóÊóåõãú ÅöáøóÇ ÝöÊúäóÉð áøöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áöíóÓúÊóíúÞöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó æóíóÒúÏóÇÏó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöíãóÇäðÇ æóáóÇ íóÑúÊóÇÈó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúãõÄúãöäõæäó æóáöíóÞõæáó ÇáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ æóÇáúßóÇÝöÑõæäó ãóÇÐóÇ ÃóÑóÇÏó Çááøóåõ ÈöåóÐóÇ ãóËóáðÇ ßóÐóáößó íõÖöáøõ Çááøóåõ ãóä íóÔóÇÁõ æóíóåúÏöí ãóä íóÔóÇÁõ æóãóÇ íóÚúáóãõ ÌõäõæÏó ÑóÈøößó ÅöáøóÇ åõæó æóãóÇ åöíó ÅöáøóÇ ÐößúÑóì áöáúÈóÔóÑö (31)

/
ÇáãÏËÑ
217
Ýöí ÌóäøóÇÊò íóÊóÓóÇÁóáõæäó (40) Úóäö ÇáúãõÌúÑöãöíäó (41) ãóÇ Óóáóßóßõãú Ýöí ÓóÞóÑó (42) ÞóÇáõæÇ áóãú äóßõ ãöäó ÇáúãõÕóáøöíäó (43) æóáóãú äóßõ äõØúÚöãõ ÇáúãöÓúßöíäó (44) æóßõäøóÇ äóÎõæÖõ ãóÚó ÇáúÎóÇÆöÖöíäó (45) æóßõäøóÇ äõßóÐøöÈõ Èöíóæúãö ÇáÏøöíäö (46) ÍóÊøóì ÃóÊóÇäóÇ ÇáúíóÞöíäõ (47) ÝóãóÇ ÊóäÝóÚõåõãú ÔóÝóÇÚóÉõ ÇáÔøóÇÝöÚöíäó (48) ÝóãóÇ áóåõãú Úóäö ÇáÊøóÐúßöÑóÉö ãõÚúÑöÖöíäó (49) ßóÃóäøóåõãú ÍõãõÑñ ãøõÓúÊóäÝöÑóÉñ (50) ÝóÑøóÊú ãöä ÞóÓúæóÑóÉò (51) Èóáú íõÑöíÏõ ßõáøõ ÇãúÑöÆò ãøöäúåõãú Ãóä íõÄúÊóì ÕõÍõÝðÇ ãøõäóÔøóÑóÉð (52) ßóáøóÇ Èóá áóÇ íóÎóÇÝõæäó ÇáúÂÎöÑóÉó (53)

/
ÇáãÏËÑ
218
æóæõÌõæåñ íóæúãóÆöÐò ÈóÇÓöÑóÉñ (24) ÊóÙõäøõ Ãóä íõÝúÚóáó ÈöåóÇ ÝóÇÞöÑóÉñ (25) ßóáøóÇ ÅöÐóÇ ÈóáóÛóÊú ÇáÊøóÑóÇÞöíó (26) æóÞöíáó ãóäú ÑóÇÞò (27) æóÙóäøó Ãóäøóåõ ÇáúÝöÑóÇÞõ (28) æóÇáúÊóÝøóÊö ÇáÓøóÇÞõ ÈöÇáÓøóÇÞö (29) Åöáóì ÑóÈøößó íóæúãóÆöÐò ÇáúãóÓóÇÞõ (30) ÝóáóÇ ÕóÏøóÞó æóáóÇ Õóáøóì (31) æóáóßöä ßóÐøóÈó æóÊóæóáøóì (32) Ëõãøó ÐóåóÈó Åöáóì Ãóåúáöåö íóÊóãóØøóì (33)

/
ÇáÞíÇãÉ
219
ÅöäøóÇ ÃóÚúÊóÏúäóÇ áöáúßóÇÝöÑöíäó ÓóáóÇÓöáó æóÃóÛúáóÇáðÇ æóÓóÚöíÑðÇ (4)

/
ÇáÅäÓÇä
220
Åöäøó åóÄõáóÇÁö íõÍöÈøõæäó ÇáúÚóÇÌöáóÉó æóíóÐóÑõæäó æóÑóÇÁåõãú íóæúãðÇ ËóÞöíáðÇ (27)

/
ÇáÅäÓÇä
221
æóíúáñ íæúãóÆöÐò áøöáúãõßóÐøöÈöíäó (28)

/
ÇáãÑÓáÇÊ
222
ÇäØóáöÞõæÇ Åöáóì ãóÇ ßõäÊõã Èöåö ÊõßóÐøöÈõæäó (29)

/
ÇáãÑÓáÇÊ
223
ÝóÃóãøóÇ ãóä ØóÛóì (37) æóÂËóÑó ÇáúÍóíóÇÉó ÇáÏøõäúíóÇ (38) ÝóÅöäøó ÇáúÌóÍöíãó åöíó ÇáúãóÃúæóì (39)

/
ÇáäÇÒÚÇÊ
224
æóæõÌõæåñ íóæúãóÆöÐò ÚóáóíúåóÇ ÛóÈóÑóÉñ (40) ÊóÑúåóÞõåóÇ ÞóÊóÑóÉñ (41) ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúßóÝóÑóÉõ ÇáúÝóÌóÑóÉõ (42)

/
ÚÈÓ
225
æóÅöäøó ÇáúÝõÌøóÇÑó áóÝöí ÌóÍöíãò (14) íóÕúáóæúäóåóÇ íóæúãó ÇáÏøöíäö (15) æóãóÇ åõãú ÚóäúåóÇ ÈöÛóÇÆöÈöíäó (16)

/
ÇáÇäÝØÇÑ
226
ßóáøóÇ Åöäøó ßöÊóÇÈó ÇáÝõÌøóÇÑö áóÝöí ÓöÌøöíäò (7) æóãóÇ ÃóÏúÑóÇßó ãóÇ ÓöÌøöíäñ (8) ßöÊóÇÈñ ãøóÑúÞõæãñ (9) æóíúáñ íóæúãóÆöÐò áøöáúãõßóÐøöÈöíäó (10) ÇáøóÐöíäó íõßóÐøöÈõæäó Èöíóæúãö ÇáÏøöíäö (11) æóãóÇ íõßóÐøöÈõ Èöåö ÅöáøóÇ ßõáøõ ãõÚúÊóÏò ÃóËöíãò (12) ÅöÐóÇ ÊõÊúáóì Úóáóíúåö ÂíóÇÊõäóÇ ÞóÇáó ÃóÓóÇØöíÑõ ÇáúÃóæøóáöíäó (13) ßóáøóÇ Èóáú ÑóÇäó Úóáóì ÞõáõæÈöåöã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (14) ßóáøóÇ Åöäøóåõãú Úóä ÑøóÈøöåöãú íóæúãóÆöÐò áøóãóÍúÌõæÈõæäó (15) Ëõãøó Åöäøóåõãú áóÕóÇáõæ ÇáúÌóÍöíãö (16) Ëõãøó íõÞóÇáõ åóÐóÇ ÇáøóÐöí ßõäÊõã Èöåö ÊõßóÐøöÈõæäó (17)

/
ÇáãØÝÝíä
227
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÃóÌúÑóãõæÇ ßóÇäõæÇ ãöäó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ íóÖúÍóßõæäó (29) æóÅöÐóÇ ãóÑøõæÇ Èöåöãú íóÊóÛóÇãóÒõæäó (30) æóÅöÐóÇ ÇäÞóáóÈõæÇ Åöáóì Ãóåúáöåöãõ ÇäÞóáóÈõæÇ Ýóßöåöíäó (31) æóÅöÐóÇ ÑóÃóæúåõãú ÞóÇáõæÇ Åöäøó åóÄõáóÇÁö áóÖóÇáøõæäó (32) æóãóÇ ÃõÑúÓöáõæÇ Úóáóíúåöãú ÍóÇÝöÙöíäó (33) ÝóÇáúíóæúãó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãöäó ÇáúßõÝøóÇÑö íóÖúÍóßõæäó (34) Úóáóì ÇáúÃóÑóÇÆößö íóäÙõÑõæäó (35) åóáú ËõæøöÈó ÇáúßõÝøóÇÑõ ãóÇ ßóÇäõæÇ íóÝúÚóáõæäó (36)

/
ÇáãØÝÝíä
228
Èóáö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íõßóÐøöÈõæäó (22) æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íõæÚõæäó (23) ÝóÈóÔøöÑúåõã ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (24)

/
ÇáÇäÔÞÇÞ
229
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÝóÊóäõæÇ ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊö Ëõãøó áóãú íóÊõæÈõæÇ Ýóáóåõãú ÚóÐóÇÈõ Ìóåóäøóãó æóáóåõãú ÚóÐóÇÈõ ÇáúÍóÑöíÞö (10)

/
ÇáÈÑæÌ
230
Èóáö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýöí ÊóßúÐöíÈò (19)

/
ÇáÈÑæÌ
231
æóÇááøóåõ ãöä æóÑóÇÆöåöã ãøõÍöíØñ (20)

/
ÇáÈÑæÌ
232
Åöäøóåõãú íóßöíÏõæäó ßóíúÏðÇ (15) æóÃóßöíÏõ ßóíúÏðÇ (16) Ýóãóåøöáö ÇáúßóÇÝöÑöíäó Ãóãúåöáúåõãú ÑõæóíúÏðÇ (17)

/
ÇáØÇÑÞ
233
æóíóÊóÌóäøóÈõåóÇ ÇáúÃóÔúÞóì (11) ÇáøóÐöí íóÕúáóì ÇáäøóÇÑó ÇáúßõÈúÑóì (12) Ëõãøó áóÇ íóãõæÊõ ÝöíåóÇ æóáóÇ íóÍúíóì (13)

/
ÇáÃÚáì
234
æõÌõæåñ íóæúãóÆöÐò ÎóÇÔöÚóÉñ (2) ÚóÇãöáóÉñ äøóÇÕöÈóÉñ (3) ÊóÕúáóì äóÇÑðÇ ÍóÇãöíóÉð (4) ÊõÓúÞóì ãöäú Úóíúäò ÂäöíóÉò (5) áøóíúÓó áóåõãú ØóÚóÇãñ ÅöáøóÇ ãöä ÖóÑöíÚò (6) áóÇ íõÓúãöäõ æóáóÇ íõÛúäöí ãöä ÌõæÚò (7)

/
ÇáÛÇÔíÉ
235
ÅöáøóÇ ãóä Êóæóáøóì æóßóÝóÑó (23)

/
ÇáÛÇÔíÉ
236
ÝóíõÚóÐøöÈõåõ Çááøóåõ ÇáúÚóÐóÇÈó ÇáúÃóßúÈóÑó (24)

/
ÇáÛÇÔíÉ
237
íóÞõæáõ íóÇ áóíúÊóäöí ÞóÏøóãúÊõ áöÍóíóÇÊöí (24) ÝóíóæúãóÆöÐò áøóÇ íõÚóÐøöÈõ ÚóÐóÇÈóåõ ÃóÍóÏñ (25) æóáóÇ íõæËöÞõ æóËóÇÞóåõ ÃóÍóÏñ (26)

/
ÇáÝÌÑ
238
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ åõãú ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúãóÔúÃóãóÉö (19)

/
ÇáÈáÏ
239
Úóáóíúåöãú äóÇÑñ ãøõÄúÕóÏóÉñ (20)

/
ÇáÈáÏ
240
æóÞóÏú ÎóÇÈó ãóä ÏóÓøóÇåóÇ (10)

/
ÇáÔãÓ
241
æóÃóãøóÇ ãóä ÈóÎöáó æóÇÓúÊóÛúäóì (8) æóßóÐøóÈó ÈöÇáúÍõÓúäóì (9) ÝóÓóäõíóÓøöÑõåõ áöáúÚõÓúÑóì (10) æóãóÇ íõÛúäöí Úóäúåõ ãóÇáõåõ ÅöÐóÇ ÊóÑóÏøóì (11)

/
Çááíá
242
áóãú íóßõäö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö æóÇáúãõÔúÑößöíäó ãõäÝóßøöíäó ÍóÊøóì ÊóÃúÊöíóåõãõ ÇáúÈóíøöäóÉõ (1)

/
ÇáÈíäÉ
243
æóãóÇ ÊóÝóÑøóÞó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ÅöáøóÇ ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁóÊúåõãõ ÇáúÈóíøöäóÉõ (4)

/
ÇáÈíäÉ
244
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö æóÇáúãõÔúÑößöíäó Ýöí äóÇÑö Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÃõæáóÆößó åõãú ÔóÑøõ ÇáúÈóÑöíøóÉö (6)

/
ÇáÈíäÉ
245
æóÃóãøóÇ ãóäú ÎóÝøóÊú ãóæóÇÒöíäõåõ (8) ÝóÃõãøõåõ åóÇæöíóÉñ (9) æóãóÇ ÃóÏúÑóÇßó ãóÇ åöíóåú (10) äóÇÑñ ÍóÇãöíóÉñ (11)

/
ÇáÞÇÑÚÉ
246
Þõáú íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúßóÇÝöÑõæäó (1) áóÇ ÃóÚúÈõÏõ ãóÇ ÊóÚúÈõÏõæäó (2) æóáóÇ ÃóäÊõãú ÚóÇÈöÏõæäó ãóÇ ÃóÚúÈõÏõ (3) æóáóÇ ÃóäóÇ ÚóÇÈöÏñ ãøóÇ ÚóÈóÏÊøõãú (4) æóáóÇ ÃóäÊõãú ÚóÇÈöÏõæäó ãóÇ ÃóÚúÈõÏõ (5) áóßõãú Ïöíäõßõãú æóáöíó Ïöíäö (6)

/
ÇáßÇÝÑæä