> > >

"ÅÚÑÇÖåã Úä ÂíÇÊ Çááå" :

#  
1
æóãóÇ ÊóÃúÊöíåöã ãøöäú ÂíóÉò ãøöäú ÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú ÅöáÇøó ßóÇäõæÇ ÚóäúåóÇ ãõÚúÑöÖöíäó (4)

/
ÇáÃäÚÇã
2
ÝóÞóÏú ßóÐøóÈõæÇ ÈöÇáúÍóÞøö áóãøóÇ ÌóÇÁåõãú ÝóÓóæúÝó íóÃúÊöíåöãú ÃóäÈóÇÁõ ãóÇ ßóÇäõæÇ Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó (5)

/
ÇáÃäÚÇã
3
æóáóÞóÏö ÇÓúÊõåúÒöÆó ÈöÑõÓõáò ãøöä ÞóÈúáößó ÝóÍóÇÞó ÈöÇáøóÐöíäó ÓóÎöÑõæÇ ãöäúåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó (10)

/
ÇáÃäÚÇã
4
æóßóÃóíøöä ãøöä ÂíóÉò Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö íóãõÑøõæäó ÚóáóíúåóÇ æóåõãú ÚóäúåóÇ ãõÚúÑöÖõæäó (105)

/
íæÓÝ
5
æóãóäú ÃóÚúÑóÖó Úóä ÐößúÑöí ÝóÅöäøó áóåõ ãóÚöíÔóÉð ÖóäßðÇ æóäóÍúÔõÑõåõ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÃóÚúãóì (124)

/
Øå
6
ÇÞúÊóÑóÈó áöáäøóÇÓö ÍöÓóÇÈõåõãú æóåõãú Ýöí ÛóÝúáóÉò ãøóÚúÑöÖõæäó (1) ãóÇ íóÃúÊöíåöã ãøöä ÐößúÑò ãøóä ÑøóÈøöåöã ãøõÍúÏóËò ÅöáøóÇ ÇÓúÊóãóÚõæåõ æóåõãú íóáúÚóÈõæäó (2) áóÇåöíóÉð ÞõáõæÈõåõãú æóÃóÓóÑøõæÇ ÇáäøóÌúæóì ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ åóáú åóÐóÇ ÅöáøóÇ ÈóÔóÑñ ãøöËúáõßõãú ÃóÝóÊóÃúÊõæäó ÇáÓøöÍúÑó æóÃóäÊõãú ÊõÈúÕöÑõæäó (3)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
7
Ãóãö ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäöåö ÂáöåóÉð Þõáú åóÇÊõæÇ ÈõÑúåóÇäóßõãú åóÐóÇ ÐößúÑõ ãóä ãøóÚöíó æóÐößúÑõ ãóä ÞóÈúáöí Èóáú ÃóßúËóÑõåõãú áóÇ íóÚúáóãõæäó ÇáúÍóÞøó Ýóåõã ãøõÚúÑöÖõæäó (24)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
8
æóÅöÐóÇ ÑóÂßó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöä íóÊøóÎöÐõæäóßó ÅöáøóÇ åõÒõæðÇ ÃóåóÐóÇ ÇáøóÐöí íóÐúßõÑõ ÂáöåóÊóßõãú æóåõã ÈöÐößúÑö ÇáÑøóÍúãóäö åõãú ßóÇÝöÑõæäó (36)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
9
æóãóÇ íóÃúÊöíåöã ãøöä ÐößúÑò ãøöäó ÇáÑøóÍúãóäö ãõÍúÏóËò ÅöáøóÇ ßóÇäõæÇ Úóäúåõ ãõÚúÑöÖöíäó (5)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
10
ÝóÞóÏú ßóÐøóÈõæÇ ÝóÓóíóÃúÊöíåöãú ÃóäÈóÇÁõ ãóÇ ßóÇäõæÇ Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó (6)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
11
æóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóä ÐõßøöÑó ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåö Ëõãøó ÃóÚúÑóÖó ÚóäúåóÇ ÅöäøóÇ ãöäó ÇáúãõÌúÑöãöíäó ãõäÊóÞöãõæäó (22)

/
ÇáÓÌÏÉ
12
æóÇáøóÐöíäó ÓóÚóæúÇ Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ ãõÚóÇÌöÒöíäó ÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãøöä ÑøöÌúÒò Ãóáöíãñ (5)

/
ÓÈÃ
13
íóÇ ÍóÓúÑóÉð Úóáóì ÇáúÚöÈóÇÏö ãóÇ íóÃúÊöíåöã ãøöä ÑøóÓõæáò ÅöáÇøó ßóÇäõæÇ Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó (30)

/
íÓ
14
æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãõ ÇÊøóÞõæÇ ãóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíßõãú æóãóÇ ÎóáúÝóßõãú áóÚóáøóßõãú ÊõÑúÍóãõæäó (45)

/
íÓ
15
æóãóÇ ÊóÃúÊöíåöã ãøöäú ÂíóÉò ãøöäú ÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú ÅöáøóÇ ßóÇäõæÇ ÚóäúåóÇ ãõÚúÑöÖöíäó (46)

/
íÓ
16
Èóáú ÚóÌöÈúÊó æóíóÓúÎóÑõæäó (12) æóÅöÐóÇ ÐõßøöÑõæÇ áóÇ íóÐúßõÑõæäó (13) æóÅöÐóÇ ÑóÃóæúÇ ÂíóÉð íóÓúÊóÓúÎöÑõæäó (14)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
17
ÈóÔöíÑðÇ æóäóÐöíÑðÇ ÝóÃóÚúÑóÖó ÃóßúËóÑõåõãú Ýóåõãú áóÇ íóÓúãóÚõæäó (4)

/
ÝÕáÊ
18
æóÞóÇáõæÇ ÞõáõæÈõäóÇ Ýöí ÃóßöäøóÉò ãøöãøóÇ ÊóÏúÚõæäóÇ Åöáóíúåö æóÝöí ÂÐóÇäöäóÇ æóÞúÑñ æóãöä ÈóíúäöäóÇ æóÈóíúäößó ÍöÌóÇÈñ ÝóÇÚúãóáú ÅöäøóäóÇ ÚóÇãöáõæäó (5)

/
ÝÕáÊ
19
æóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÃóÝóáóãú Êóßõäú ÂíóÇÊöí ÊõÊúáóì Úóáóíúßõãú ÝóÇÓúÊóßúÈóÑúÊõãú æóßõäÊõãú ÞóæúãðÇ ãøõÌúÑöãöíäó (31)

/
ÇáÌÇËíÉ
20
ãóÇ ÎóáóÞúäóÇ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó æóãóÇ ÈóíúäóåõãóÇ ÅöáøóÇ ÈöÇáúÍóÞøö æóÃóÌóáò ãøõÓóãøðì æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÚóãøóÇ ÃõäÐöÑõæÇ ãõÚúÑöÖõæäó (3)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
21
ÃóÝóÑóÃóíúÊó ÇáøóÐöí Êóæóáøóì (33) æóÃóÚúØóì ÞóáöíáðÇ æóÃóßúÏóì (34) ÃóÚöäÏóåõ Úöáúãõ ÇáúÛóíúÈö Ýóåõæó íóÑóì (35)

/
ÇáäÌã
22
ÃóÝóãöäú åóÐóÇ ÇáúÍóÏöíËö ÊóÚúÌóÈõæäó (59) æóÊóÖúÍóßõæäó æóáóÇ ÊóÈúßõæäó (60) æóÃóäÊõãú ÓóÇãöÏõæäó (61)

/
ÇáäÌã
23
æóÅöä íóÑóæúÇ ÂíóÉð íõÚúÑöÖõæÇ æóíóÞõæáõæÇ ÓöÍúÑñ ãøõÓúÊóãöÑøñ (2) æóßóÐøóÈõæÇ æóÇÊøóÈóÚõæÇ ÃóåúæóÇÁóåõãú æóßõáøõ ÃóãúÑò ãøõÓúÊóÞöÑøñ (3) æóáóÞóÏú ÌóÇÁóåõã ãøöäó ÇáúÃóäÈóÇÁö ãóÇ Ýöíåö ãõÒúÏóÌóÑñ (4) ÍößúãóÉñ ÈóÇáöÛóÉñ ÝóãóÇ ÊõÛúäö ÇáäøõÐõÑõ (5)

/
ÇáÞãÑ
24
ÝóáóÇ ÕóÏøóÞó æóáóÇ Õóáøóì (31) æóáóßöä ßóÐøóÈó æóÊóæóáøóì (32) Ëõãøó ÐóåóÈó Åöáóì Ãóåúáöåö íóÊóãóØøóì (33)

/
ÇáÞíÇãÉ