> > >

"ÇáÌÇÍÏæä ãä ÇáßÝÇÑ" :

#  
1
Þõá áøöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÓóÊõÛúáóÈõæäó æóÊõÍúÔóÑõæäó Åöáóì Ìóåóäøóãó æóÈöÆúÓó ÇáúãöåóÇÏõ (12)

/
Âá ÚãÑÇä
2
æóáÇó íóÍúÒõäßó ÇáøóÐöíäó íõÓóÇÑöÚõæäó Ýöí ÇáúßõÝúÑö Åöäøóåõãú áóä íóÖõÑøõæÇ Çááøóåó ÔóíúÆÇð íõÑöíÏõ Çááøóåõ ÃóáÇøó íóÌúÚóáó áóåõãú ÍóÙøðÇ Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (176)

/
Âá ÚãÑÇä
3
Þõá áøöãóä ãøóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖö Þõá áöáøåö ßóÊóÈó Úóáóì äóÝúÓöåö ÇáÑøóÍúãóÉó áóíóÌúãóÚóäøóßõãú Åöáóì íóæúãö ÇáúÞöíóÇãóÉö áÇó ÑóíúÈó Ýöíåö ÇáøóÐöíäó ÎóÓöÑõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú Ýóåõãú áÇó íõÄúãöäõæäó (12)

/
ÇáÃäÚÇã
4
Åöäøó ÔóÑøó ÇáÏøóæóÇÈøö ÚöäÏó Çááøóåö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýóåõãú áÇó íõÄúãöäõæäó (55)

/
ÇáÃäÝÇá
5
Åóäøó ÇáøóÐöíäó áÇó íóÑúÌõæäó áöÞóÇÁóäóÇ æóÑóÖõæÇ ÈöÇáúÍóíÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóÇØúãóÃóäøõæÇ ÈöåóÇ æóÇáøóÐöíäó åõãú Úóäú ÂíóÇÊöäóÇ ÛóÇÝöáõæäó (7)

/
íæäÓ
6
ÃõæáóÆößó ãóÃúæóÇåõãõ ÇáäøõÇÑõ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (8)

/
íæäÓ
7
æóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóäö ÇÝúÊóÑóì Úóáóì Çááøóåö ßóÐöÈðÇ ÃõæáóÆößó íõÚúÑóÖõæäó Úóáóì ÑóÈøöåöãú æóíóÞõæáõ ÇáúÃóÔúåóÇÏõ åóÄõáóÇÁö ÇáøóÐöíäó ßóÐóÈõæÇ Úóáóì ÑóÈøöåöãú ÃóáÇó áóÚúäóÉõ Çááøóåö Úóáóì ÇáÙøóÇáöãöíäó (18) ÇáøóÐöíäó íóÕõÏøõæäó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóíóÈúÛõæäóåóÇ ÚöæóÌðÇ æóåõã ÈöÇáúÂÎöÑóÉö åõãú ßóÇÝöÑõæäó (19) ÃõæáóÆößó áóãú íóßõæäõæÇ ãõÚúÌöÒöíäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ ßóÇäó áóåõã ãøöä Ïõæäö Çááøóåö ãöäú ÃóæúáöíóÇÁó íõÖóÇÚóÝõ áóåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ ãóÇ ßóÇäõæÇ íóÓúÊóØöíÚõæäó ÇáÓøóãúÚó æóãóÇ ßóÇäõæÇ íõÈúÕöÑõæäó (20) ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÎóÓöÑõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú æóÖóáøó Úóäúåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÝúÊóÑõæäó (21) áÇó ÌóÑóãó Ãóäøóåõãú Ýöí ÇáúÂÎöÑóÉö åõãõ ÇáúÃóÎúÓóÑõæäó (22)

/
åæÏ
8
Åöäøó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö áÇó íóåúÏöíåöãõ Çááøóåõ æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (104)

/
ÇáäÍá
9
ÅöäøóãóÇ íóÝúÊóÑöí ÇáúßóÐöÈó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóÃõæáÆößó åõãõ ÇáúßóÇÐöÈõæäó (105)

/
ÇáäÍá
10
æóãóÇ ãóäóÚó ÇáäøóÇÓó Ãóä íõÄúãöäõæÇ ÅöÐú ÌóÇÁóåõãõ ÇáúåõÏóì æóíóÓúÊóÛúÝöÑõæÇ ÑóÈøóåõãú ÅöáøóÇ Ãóä ÊóÃúÊöíóåõãú ÓõäøóÉõ ÇáúÃóæøóáöíäó Ãóæú íóÃúÊöíóåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ ÞõÈõáðÇ (55)

/
ÇáßåÝ
11
Þõáú ãóä ßóÇäó Ýöí ÇáÖøóáóÇáóÉö ÝóáúíóãúÏõÏú áóåõ ÇáÑøóÍúãóäõ ãóÏøðÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÑóÃóæúÇ ãóÇ íõæÚóÏõæäó ÅöãøóÇ ÇáúÚóÐóÇÈó æóÅöãøóÇ ÇáÓøóÇÚóÉó ÝóÓóíóÚúáóãõæäó ãóäú åõæó ÔóÑøñ ãøóßóÇäðÇ æóÃóÖúÚóÝõ ÌõäÏðÇ (75) æóíóÒöíÏõ Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÇåúÊóÏóæúÇ åõÏðì æóÇáúÈóÇÞöíóÇÊõ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ ÎóíúÑñ ÚöäÏó ÑóÈøößó ËóæóÇÈðÇ æóÎóíúÑñ ãøóÑóÏøðÇ (76) ÃóÝóÑóÃóíúÊó ÇáøóÐöí ßóÝóÑó ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóÞóÇáó áóÃõæÊóíóäøó ãóÇáðÇ æóæóáóÏðÇ (77) ÃóØøóáóÚó ÇáúÛóíúÈó Ãóãö ÇÊøóÎóÐó ÚöäÏó ÇáÑøóÍúãóäö ÚóåúÏðÇ (78) ßóáøóÇ ÓóäóßúÊõÈõ ãóÇ íóÞõæáõ æóäóãõÏøõ áóåõ ãöäó ÇáúÚóÐóÇÈö ãóÏøðÇ (79) æóäóÑöËõåõ ãóÇ íóÞõæáõ æóíóÃúÊöíäóÇ ÝóÑúÏðÇ (80)

/
ãÑíã
12
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÃóÚúãóÇáõåõãú ßóÓóÑóÇÈò ÈöÞöíÚóÉò íóÍúÓóÈõåõ ÇáÙøóãúÂäõ ãóÇÁð ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÌóÇÁóåõ áóãú íóÌöÏúåõ ÔóíúÆðÇ æóæóÌóÏó Çááøóåó ÚöäÏóåõ ÝóæóÝøóÇåõ ÍöÓóÇÈóåõ æóÇááøóåõ ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (39)

/
ÇáäæÑ
13
Ãóæú ßóÙõáõãóÇÊò Ýöí ÈóÍúÑò áøõÌøöíøò íóÛúÔóÇåõ ãóæúÌñ ãøöä ÝóæúÞöåö ãóæúÌñ ãøöä ÝóæúÞöåö ÓóÍóÇÈñ ÙõáõãóÇÊñ ÈóÚúÖõåóÇ ÝóæúÞó ÈóÚúÖò ÅöÐóÇ ÃóÎúÑóÌó íóÏóåõ áóãú íóßóÏú íóÑóÇåóÇ æóãóä áøóãú íóÌúÚóáö Çááøóåõ áóåõ äõæÑðÇ ÝóãóÇ áóåõ ãöä äøõæÑò (40)

/
ÇáäæÑ
14
Åöä äøóÔóÃú äõäóÒøöáú Úóáóíúåöã ãøöä ÇáÓøóãóÇÁö ÂíóÉð ÝóÙóáøóÊú ÃóÚúäóÇÞõåõãú áóåóÇ ÎóÇÖöÚöíäó (4) æóãóÇ íóÃúÊöíåöã ãøöä ÐößúÑò ãøöäó ÇáÑøóÍúãóäö ãõÍúÏóËò ÅöáøóÇ ßóÇäõæÇ Úóäúåõ ãõÚúÑöÖöíäó (5) ÝóÞóÏú ßóÐøóÈõæÇ ÝóÓóíóÃúÊöíåöãú ÃóäÈóÇÁõ ãóÇ ßóÇäõæÇ Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó (6) Ãóæóáóãú íóÑóæúÇ Åöáóì ÇáúÃóÑúÖö ßóãú ÃóäÈóÊúäóÇ ÝöíåóÇ ãöä ßõáøö ÒóæúÌò ßóÑöíãò (7) Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (8)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
15
ßóÐóáößó ÓóáóßúäóÇåõ Ýöí ÞõáõæÈö ÇáúãõÌúÑöãöíäó (200) áóÇ íõÄúãöäõæäó Èöåö ÍóÊøóì íóÑóæõÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÇáúÃóáöíãó (201) ÝóíóÃúÊöíóåõã ÈóÛúÊóÉð æóåõãú áóÇ íóÔúÚõÑõæäó (202) ÝóíóÞõæáõæÇ åóáú äóÍúäõ ãõäÙóÑõæäó (203) ÃóÝóÈöÚóÐóÇÈöäóÇ íóÓúÊóÚúÌöáõæäó (204) ÃóÝóÑóÃóíúÊó Åöä ãøóÊøóÚúäóÇåõãú Óöäöíäó (205) Ëõãøó ÌóÇÁåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íõæÚóÏõæäó (206) ãóÇ ÃóÛúäóì Úóäúåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íõãóÊøóÚõæäó (207)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
16
Åöäøó ÇáøóÐöíäó áóÇ íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÂÎöÑóÉö ÒóíøóäøóÇ áóåõãú ÃóÚúãóÇáóåõãú Ýóåõãú íóÚúãóåõæäó (4)

/
Çáäãá
17
ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó áóåõãú ÓõæÁõ ÇáúÚóÐóÇÈö æóåõãú Ýöí ÇáúÂÎöÑóÉö åõãõ ÇáúÃóÎúÓóÑõæäó (5)

/
Çáäãá
18
æóÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÈöÚõæÇ ÓóÈöíáóäóÇ æóáúäóÍúãöáú ÎóØóÇíóÇßõãú æóãóÇ åõã ÈöÍóÇãöáöíäó ãöäú ÎóØóÇíóÇåõã ãøöä ÔóíúÁò Åöäøóåõãú áóßóÇÐöÈõæäó (12)

/
ÇáÚäßÈæÊ
19
æóáóíóÍúãöáõäøó ÃóËúÞóÇáóåõãú æóÃóËúÞóÇáðÇ ãøóÚó ÃóËúÞóÇáöåöãú æóáóíõÓúÃóáõäøó íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÚóãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÝúÊóÑõæäó (13)

/
ÇáÚäßÈæÊ
20
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóáöÞóÇÆöåö ÃõæáóÆößó íóÆöÓõæÇ ãöä ÑøóÍúãóÊöí æóÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (23)

/
ÇáÚäßÈæÊ
21
æóãóä ßóÝóÑó ÝóáóÇ íóÍúÒõäßó ßõÝúÑõåõ ÅöáóíúäóÇ ãóÑúÌöÚõåõãú ÝóäõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (23)

/
áÞãÇä
22
æóÇáøóÐöíäó íóÓúÚóæúäó Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ ãõÚóÇÌöÒöíäó ÃõæáóÆößó Ýöí ÇáúÚóÐóÇÈö ãõÍúÖóÑõæäó (38)

/
ÓÈÃ
23
ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÔóÏöíÏñ æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö áóåõã ãøóÛúÝöÑóÉñ æóÃóÌúÑñ ßóÈöíÑñ (7)

/
ÝÇØÑ
24
åõæó ÇáøóÐöí ÌóÚóáóßõãú ÎóáóÇÆöÝó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Ýóãóä ßóÝóÑó ÝóÚóáóíúåö ßõÝúÑõåõ æóáóÇ íóÒöíÏõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó ßõÝúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú ÅöáøóÇ ãóÞúÊðÇ æóáóÇ íóÒöíÏõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó ßõÝúÑõåõãú ÅöáøóÇ ÎóÓóÇÑðÇ (39)

/
ÝÇØÑ
25
æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãõ ÇÊøóÞõæÇ ãóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíßõãú æóãóÇ ÎóáúÝóßõãú áóÚóáøóßõãú ÊõÑúÍóãõæäó (45)

/
íÓ
26
æóãóÇ ÊóÃúÊöíåöã ãøöäú ÂíóÉò ãøöäú ÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú ÅöáøóÇ ßóÇäõæÇ ÚóäúåóÇ ãõÚúÑöÖöíäó (46)

/
íÓ
27
æóãóÇ ÎóáóÞúäóÇ ÇáÓøóãóÇÁó æóÇáúÃóÑúÖó æóãóÇ ÈóíúäóåõãóÇ ÈóÇØöáðÇ Ðóáößó Ùóäøõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýóæóíúáñ áøöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäó ÇáäøóÇÑö (27)

/
Õ
28
Ãóãú äóÌúÚóáõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ßóÇáúãõÝúÓöÏöíäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Ãóãú äóÌúÚóáõ ÇáúãõÊøóÞöíäó ßóÇáúÝõÌøóÇÑö (28)

/
Õ
29
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÇáÐøößúÑö áóãøóÇ ÌóÇÁóåõãú æóÅöäøóåõ áóßöÊóÇÈñ ÚóÒöíÒñ (41)

/
ÝÕáÊ
30
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÝóÊóÚúÓðÇ áøóåõãú æóÃóÖóáøó ÃóÚúãóÇáóåõãú (8) Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãú ßóÑöåõæÇ ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃóÍúÈóØó ÃóÚúãóÇáóåõãú (9) ÃóÝóáóãú íóÓöíÑõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÝóíóäÙõÑõæÇ ßóíúÝó ßóÇäó ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ÏóãøóÑó Çááøóåõ Úóáóíúåöãú æóáöáúßóÇÝöÑöíäó ÃóãúËóÇáõåóÇ (10) Ðóáößó ÈöÃóäøó Çááøóåó ãóæúáóì ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÃóäøó ÇáúßóÇÝöÑöíäó áóÇ ãóæúáóì áóåõãú (11)

/
ãÍãÏ
31
æóãóÇ áóßõãú áóÇ ÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáÑøóÓõæáõ íóÏúÚõæßõãú áöÊõÄúãöäõæÇ ÈöÑóÈøößõãú æóÞóÏú ÃóÎóÐó ãöíËóÇÞóßõãú Åöä ßõäÊõã ãøõÄúãöäöíäó (8)

/
ÇáÍÏíÏ
32
åõæó ÇáøóÐöí íõäóÒøöáõ Úóáóì ÚóÈúÏöåö ÂíóÇÊò ÈóíøöäóÇÊò áöíõÎúÑöÌóßõã ãøöäó ÇáÙøõáõãóÇÊö Åöáóì ÇáäøõæÑö æóÅöäøó Çááøóåó Èößõãú áóÑóÄõæÝñ ÑøóÍöíãñ (9)

/
ÇáÍÏíÏ
33
Ãóáóãú íóÃúÊößõãú äóÈóÃõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöä ÞóÈúáõ ÝóÐóÇÞõæÇ æóÈóÇáó ÃóãúÑöåöãú æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (5)

/
ÇáÊÛÇÈä
34
Ðóáößó ÈöÃóäøóåõ ßóÇäóÊ ÊøóÃúÊöíåöãú ÑõÓõáõåõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóÞóÇáõæÇ ÃóÈóÔóÑñ íóåúÏõæäóäóÇ ÝóßóÝóÑõæÇ æóÊóæóáøóæÇ æøóÇÓúÊóÛúäóì Çááøóåõ æóÇááøóåõ Ûóäöíøñ ÍóãöíÏñ (6)

/
ÇáÊÛÇÈä
35
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (10)

/
ÇáÊÛÇÈä
36
æóáöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÑóÈøöåöãú ÚóÐóÇÈõ Ìóåóäøóãó æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (6)

/
Çáãáß
37
ÅöÐóÇ ÃõáúÞõæÇ ÝöíåóÇ ÓóãöÚõæÇ áóåóÇ ÔóåöíÞðÇ æóåöíó ÊóÝõæÑõ (7)

/
Çáãáß
38
ÃóÝóáóÇ íóäÙõÑõæäó Åöáóì ÇáúÅöÈöáö ßóíúÝó ÎõáöÞóÊú (17) æóÅöáóì ÇáÓøóãóÇÁö ßóíúÝó ÑõÝöÚóÊú (18) æóÅöáóì ÇáúÌöÈóÇáö ßóíúÝó äõÕöÈóÊú (19) æóÅöáóì ÇáúÃóÑúÖö ßóíúÝó ÓõØöÍóÊú (20) ÝóÐóßøöÑú ÅöäøóãóÇ ÃóäÊó ãõÐóßøöÑñ (21) áøóÓúÊó Úóáóíúåöã ÈöãõÓóíúØöÑò (22) ÅöáøóÇ ãóä Êóæóáøóì æóßóÝóÑó (23) ÝóíõÚóÐøöÈõåõ Çááøóåõ ÇáúÚóÐóÇÈó ÇáúÃóßúÈóÑó (24) Åöäøó ÅöáóíúäóÇ ÅöíóÇÈóåõãú (25) Ëõãøó Åöäøó ÚóáóíúäóÇ ÍöÓóÇÈóåõãú (26)

/
ÇáÛÇÔíÉ