> > >

"ÕÝÇÊåã" :

#  
1
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (39)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ãøóÇ íóæóÏøõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö æóáÇó ÇáúãõÔúÑößöíäó Ãóä íõäóÒøóáó Úóáóíúßõã ãøöäú ÎóíúÑò ãøöä ÑøóÈøößõãú æóÇááøóåõ íóÎúÊóÕøõ ÈöÑóÍúãóÊöåö ãóä íóÔóÇÁ æóÇááøóåõ Ðõæ ÇáúÝóÖúáö ÇáúÚóÙöíãö (105)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóÍöíãö (10)

/
ÇáãÇÆÏÉ
4
ÝóÊóÑóì ÇáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ íõÓóÇÑöÚõæäó Ýöíåöãú íóÞõæáõæäó äóÎúÔóì Ãóä ÊõÕöíÈóäóÇ ÏóÇÆöÑóÉñ ÝóÚóÓóì Çááøóåõ Ãóä íóÃúÊöíó ÈöÇáúÝóÊúÍö Ãóæú ÃóãúÑò ãøöäú ÚöäÏöåö ÝóíõÕúÈöÍõæÇ Úóáóì ãóÇ ÃóÓóÑøõæÇ Ýöí ÃóäúÝõÓöåöãú äóÇÏöãöíäó (52)

/
ÇáãÇÆÏÉ
5
æóãóÇ ÊóÃúÊöíåöã ãøöäú ÂíóÉò ãøöäú ÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú ÅöáÇøó ßóÇäõæÇ ÚóäúåóÇ ãõÚúÑöÖöíäó (4)

/
ÇáÃäÚÇã
6
ÝóÞóÏú ßóÐøóÈõæÇ ÈöÇáúÍóÞøö áóãøóÇ ÌóÇÁåõãú ÝóÓóæúÝó íóÃúÊöíåöãú ÃóäÈóÇÁõ ãóÇ ßóÇäõæÇ Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó (5)

/
ÇáÃäÚÇã
7
æóáóæú ÊóÑóì ÅöÐú æõÞöÝõæÇ Úóáóì ÇáäøóÇÑö ÝóÞóÇáõæÇ íóÇ áóíúÊóäóÇ äõÑóÏøõ æóáÇó äõßóÐøöÈó ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöäóÇ æóäóßõæäó ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó (27)

/
ÇáÃäÚÇã
8
Èóáú ÈóÏóÇ áóåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íõÎúÝõæäó ãöä ÞóÈúáõ æóáóæú ÑõÏøõæÇ áóÚóÇÏõæÇ áöãóÇ äõåõæÇ Úóäúåõ æóÅöäøóåõãú áóßóÇÐöÈõæäó (28)

/
ÇáÃäÚÇã
9
æóÇáøóÐöíäó ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ Õõãøñ æóÈõßúãñ Ýöí ÇáÙøõáõãóÇÊö ãóä íóÔóÅö Çááøóåõ íõÖúáöáúåõ æóãóä íóÔóÃú íóÌúÚóáúåõ Úóáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (39)

/
ÇáÃäÚÇã
10
Þõáú Åöäøöí Úóáóì ÈóíøöäóÉò ãøöä ÑøóÈøöí æóßóÐøóÈúÊõã Èöåö ãóÇ ÚöäÏöí ãóÇ ÊóÓúÊóÚúÌöáõæäó Èöåö Åöäö ÇáúÍõßúãõ ÅöáÇøó áöáøåö íóÞõÕøõ ÇáúÍóÞøó æóåõæó ÎóíúÑõ ÇáúÝóÇÕöáöíäó (57)

/
ÇáÃäÚÇã
11
Þõá áøóæú Ãóäøó ÚöäÏöí ãóÇ ÊóÓúÊóÚúÌöáõæäó Èöåö áóÞõÖöíó ÇáÃóãúÑõ Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöÇáÙøóÇáöãöíäó (58)

/
ÇáÃäÚÇã
12
æóßóÐóáößó äõæóáøöí ÈóÚúÖó ÇáÙøóÇáöãöíäó ÈóÚúÖðÇ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (129)

/
ÇáÃäÚÇã
13
íóÇ ãóÚúÔóÑó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö Ãóáóãú íóÃúÊößõãú ÑõÓõáñ ãøöäßõãú íóÞõÕøõæäó Úóáóíúßõãú ÂíóÇÊöí æóíõäÐöÑõæäóßõãú áöÞóÇÁ íóæúãößõãú åóÐóÇ ÞóÇáõæÇ ÔóåöÏúäóÇ Úóáóì ÃóäÝõÓöäóÇ æóÛóÑøóÊúåõãõ ÇáúÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ æóÔóåöÏõæÇ Úóáóì ÃóäÝõÓöåöãú Ãóäøóåõãú ßóÇäõæÇ ßóÇÝöÑöíäó (130)

/
ÇáÃäÚÇã
14
æóÇáøóÐöíäó ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóÇÓúÊóßúÈóÑõæÇ ÚóäúåóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (36)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
15
æóäóÇÏóì ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóäøóÉö ÃóÕúÍóÇÈó ÇáäøóÇÑö Ãóä ÞóÏú æóÌóÏúäóÇ ãóÇ æóÚóÏóäóÇ ÑóÈøõäóÇ ÍóÞøðÇ Ýóåóáú æóÌóÏÊøõã ãøóÇ æóÚóÏó ÑóÈøõßõãú ÍóÞøðÇ ÞóÇáõæÇ äóÚóãú ÝóÃóÐøóäó ãõÄóÐøöäñ Èóíúäóåõãú Ãóä áøóÚúäóÉõ Çááøóåö Úóáóì ÇáÙøóÇáöãöíäó (44)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
16
ÇáøóÐöíäó íóÕõÏøõæäó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóíóÈúÛõæäóåóÇ ÚöæóÌðÇ æóåõã ÈöÇáÂÎöÑóÉö ßóÇÝöÑõæäó (45)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
17
ÝóÃóÚúÞóÈóåõãú äöÝóÇÞðÇ Ýöí ÞõáõæÈöåöãú Åöáóì íóæúãö íóáúÞóæúäóåõ ÈöãóÇ ÃóÎúáóÝõæÇ Çááøóåó ãóÇ æóÚóÏõæåõ æóÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÐöÈõæäó (77)

/
ÇáÊæÈÉ
18
Ëõãøó Þöíáó áöáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÐõæÞõæÇ ÚóÐóÇÈó ÇáúÎõáúÏö åóáú ÊõÌúÒóæúäó ÅöáÇøó ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóßúÓöÈõæäó (52)

/
íæäÓ
19
ÝóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ÔóÞõæÇ ÝóÝöí ÇáäøóÇÑö áóåõãú ÝöíåóÇ ÒóÝöíÑñ æóÔóåöíÞñ (106)

/
åæÏ
20
áöáøóÐöíäó ÇÓúÊóÌóÇÈõæÇ áöÑóÈøöåöãõ ÇáúÍõÓúäóì æóÇáøóÐöíäó áóãú íóÓúÊóÌöíÈõæÇ áóåõ áóæú Ãóäøó áóåõã ãøóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ æóãöËúáóåõ ãóÚóåõ áÇóÝúÊóÏóæúÇ Èöåö ÃõæáóÆößó áóåõãú ÓõæÁõ ÇáúÍöÓóÇÈö æóãóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ æóÈöÆúÓó ÇáúãöåóÇÏõ (18)

/
ÇáÑÚÏ
21
íõËóÈøöÊõ Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇáúÞóæúáö ÇáËøóÇÈöÊö Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóÝöí ÇáúÂÎöÑóÉö æóíõÖöáøõ Çááøóåõ ÇáÙøóÇáöãöíäó æóíóÝúÚóáõ Çááøóåõ ãóÇ íóÔóÇÁõ (27)

/
ÅÈÑÇåíã
22
æóáÇó ÊóÍúÓóÈóäøó Çááøóåó ÛóÇÝöáÇð ÚóãøóÇ íóÚúãóáõ ÇáÙøóÇáöãõæäó ÅöäøóãóÇ íõÄóÎøöÑõåõãú áöíóæúãò ÊóÔúÎóÕõ Ýöíåö ÇáúÃóÈúÕóÇÑõ (42) ãõåúØöÚöíäó ãõÞúäöÚöí ÑõÁõæÓöåöãú áÇó íóÑúÊóÏøõ Åöáóíúåöãú ØóÑúÝõåõãú æóÃóÝúÆöÏóÊõåõãú åóæóÇÁñ (43) æóÃóäÐöÑö ÇáäøóÇÓó íóæúãó íóÃúÊöíåöãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ ÝóíóÞõæáõ ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÑóÈøóäóÇ ÃóÎøöÑúäóÇ Åöáóì ÃóÌóáò ÞóÑöíÈò äøõÌöÈú ÏóÚúæóÊóßó æóäóÊøóÈöÚö ÇáÑøõÓõáó Ãóæóáóãú ÊóßõæäõæÇ ÃóÞúÓóãúÊõã ãøöä ÞóÈúáõ ãóÇ áóßõã ãøöä ÒóæóÇáò (44)

/
ÅÈÑÇåíã
23
ßóãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Úóáóì ÇáãõÞúÊóÓöãöíäó (90) ÇáøóÐöíäó ÌóÚóáõæÇ ÇáúÞõÑúÂäó ÚöÖöíäó (91) ÝóæóÑóÈøößó áóäóÓúÃóáóäøóåõãú ÃóÌúãóÚöíúäó (92) ÚóãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (93)

/
ÇáÍÌÑ
24
æóÅöÐóÇ ÑóÃì ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÝóáÇó íõÎóÝøóÝõ Úóäúåõãú æóáÇó åõãú íõäÙóÑõæäó (85)

/
ÇáäÍá
25
Åöäøó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö áÇó íóåúÏöíåöãõ Çááøóåõ æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (104)

/
ÇáäÍá
26
ÅöäøóãóÇ íóÝúÊóÑöí ÇáúßóÐöÈó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóÃõæáÆößó åõãõ ÇáúßóÇÐöÈõæäó (105)

/
ÇáäÍá
27
æóáóÞóÏú ÌóÇÁóåõãú ÑóÓõæáñ ãøöäúåõãú ÝóßóÐøóÈõæåõ ÝóÃóÎóÐóåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ æóåõãú ÙóÇáöãõæäó (113)

/
ÇáäÍá
28
æÃóäøó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÂÎöÑóÉö ÃóÚúÊóÏúäóÇ áóåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (10)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
29
æóÅöÐóÇ ÞóÑóÃúÊó ÇáúÞõÑÂäó ÌóÚóáúäóÇ Èóíúäóßó æóÈóíúäó ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇáÂÎöÑóÉö ÍöÌóÇÈðÇ ãøóÓúÊõæÑðÇ (45) æóÌóÚóáúäóÇ Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú ÃóßöäøóÉð Ãóä íóÝúÞóåõæåõ æóÝöí ÂÐóÇäöåöãú æóÞúÑðÇ æóÅöÐóÇ ÐóßóÑúÊó ÑóÈøóßó Ýöí ÇáúÞõÑúÂäö æóÍúÏóåõ æóáøóæúÇ Úóáóì ÃóÏúÈóÇÑöåöãú äõÝõæÑðÇ (46) äøóÍúäõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÓúÊóãöÚõæäó Èöåö ÅöÐú íóÓúÊóãöÚõæäó Åöáóíúßó æóÅöÐú åõãú äóÌúæóì ÅöÐú íóÞõæáõ ÇáÙøóÇáöãõæäó Åöä ÊóÊøóÈöÚõæäó ÅöáÇøó ÑóÌõáÇð ãøóÓúÍõæÑðÇ (47)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
30
ÃóÓúãöÚú Èöåöãú æóÃóÈúÕöÑú íóæúãó íóÃúÊõæäóäóÇ áóßöäö ÇáÙøóÇáöãõæäó Çáúíóæúãó Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (38)

/
ãÑíã
31
æóÃóäÐöÑúåõãú íóæúãó ÇáúÍóÓúÑóÉö ÅöÐú ÞõÖöíó ÇáúÃóãúÑõ æóåõãú Ýöí ÛóÝúáóÉò æóåõãú áóÇ íõÄúãöäõæäó (39)

/
ãÑíã
32
Ëõãøó äõäóÌøöí ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæÇ æøóäóÐóÑõ ÇáÙøóÇáöãöíäó ÝöíåóÇ ÌöËöíøðÇ (72)

/
ãÑíã
33
æóÇÞúÊóÑóÈó ÇáúæóÚúÏõ ÇáúÍóÞøõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ÔóÇÎöÕóÉñ ÃóÈúÕóÇÑõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íóÇ æóíúáóäóÇ ÞóÏú ßõäøóÇ Ýöí ÛóÝúáóÉò ãøöäú åóÐóÇ Èóáú ßõäøóÇ ÙóÇáöãöíäó (97)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
34
æóÇáøóÐöíäó ÓóÚóæúÇ Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ ãõÚóÇÌöÒöíäó ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóÍöíãö (51)

/
ÇáÍÌ
35
áöíóÌúÚóáó ãóÇ íõáúÞöí ÇáÔøóíúØóÇäõ ÝöÊúäóÉð áøöáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ æóÇáúÞóÇÓöíóÉö ÞõáõæÈõåõãú æóÅöäøó ÇáÙøóÇáöãöíäó áóÝöí ÔöÞóÇÞò ÈóÚöíÏò (53)

/
ÇáÍÌ
36
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÝóÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãøõåöíäñ (57)

/
ÇáÍÌ
37
æóíóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóÇ áóãú íõäóÒøöáú Èöåö ÓõáúØóÇäðÇ æóãóÇ áóíúÓó áóåõã Èöåö Úöáúãñ æóãóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó ãöä äøóÕöíÑò (71)

/
ÇáÍÌ
38
ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö æóÐóßóÑõæÇ Çááøóåó ßóËöíÑðÇ æóÇäÊóÕóÑõæÇ ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÙõáöãõæÇ æóÓóíóÚúáóãõ ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ Ãóíøó ãõäÞóáóÈò íóäÞóáöÈõæäó (227)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
39
æóÃóãøóÇ ÇáøóÐöíäó ÝóÓóÞõæÇ ÝóãóÃúæóÇåõãõ ÇáäøóÇÑõ ßõáøóãóÇ ÃóÑóÇÏõæÇ Ãóä íóÎúÑõÌõæÇ ãöäúåóÇ ÃõÚöíÏõæÇ ÝöíåóÇ æóÞöíáó áóåõãú ÐõæÞõæÇ ÚóÐóÇÈó ÇáäøóÇÑö ÇáøóÐöí ßõäÊõã Èöåö ÊõßóÐøöÈõæäó (20)

/
ÇáÓÌÏÉ
40
ÝóÇáúíóæúãó áóÇ íóãúáößõ ÈóÚúÖõßõãú áöÈóÚúÖò äøóÝúÚðÇ æóáóÇ ÖóÑøðÇ æóäóÞõæáõ áöáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÐõæÞõæÇ ÚóÐóÇÈó ÇáäøóÇÑö ÇáøóÊöí ßõäÊõã ÈöåóÇ ÊõßóÐøöÈõæäó (42)

/
ÓÈÃ
41
ÇÍúÔõÑõæÇ ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ æóÃóÒúæóÇÌóåõãú æóãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúÈõÏõæäó (22)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
42
æóáóæú Ãóäøó áöáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ æóãöËúáóåõ ãóÚóåõ áóÇÝúÊóÏóæúÇ Èöåö ãöä ÓõæÁö ÇáúÚóÐóÇÈö íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æóÈóÏóÇ áóåõã ãøöäó Çááøóåö ãóÇ áóãú íóßõæäõæÇ íóÍúÊóÓöÈõæäó (47)

/
ÇáÒãÑ
43
æóÃóäÐöÑúåõãú íóæúãó ÇáúÂÒöÝóÉö ÅöÐö ÇáúÞõáõæÈõ áóÏóì ÇáúÍóäóÇÌöÑö ßóÇÙöãöíäó ãóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó ãöäú Íóãöíãò æóáóÇ ÔóÝöíÚò íõØóÇÚõ (18)

/
ÛÇÝÑ
44
íóæúãó áóÇ íóäÝóÚõ ÇáÙøóÇáöãöíäó ãóÚúÐöÑóÊõåõãú æóáóåõãõ ÇááøóÚúäóÉõ æóáóåõãú ÓõæÁõ ÇáÏøóÇÑö (52)

/
ÛÇÝÑ
45
Ãóáóãú ÊóÑó Åöáóì ÇáøóÐöíäó íõÌóÇÏöáõæäó Ýöí ÂíóÇÊö Çááøóåö Ãóäøóì íõÕúÑóÝõæäó (69) ÇáøóÐöíäó ßóÐøóÈõæÇ ÈöÇáúßöÊóÇÈö æóÈöãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ Èöåö ÑõÓõáóäóÇ ÝóÓóæúÝó íóÚúáóãõæäó (70) ÅöÐö ÇáúÃóÛúáóÇáõ Ýöí ÃóÚúäóÇÞöåöãú æóÇáÓøóáóÇÓöáõ íõÓúÍóÈõæäó (71) Ýöí ÇáúÍóãöíãö Ëõãøó Ýöí ÇáäøóÇÑö íõÓúÌóÑõæäó (72) Ëõãøó Þöíáó áóåõãú Ãóíúäó ãóÇ ßõäÊõãú ÊõÔúÑößõæäó (73) ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÞóÇáõæÇ ÖóáøõæÇ ÚóäøóÇ Èóá áøóãú äóßõä äøóÏúÚõæ ãöä ÞóÈúáõ ÔóíúÆðÇ ßóÐóáößó íõÖöáøõ Çááøóåõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó (74) Ðóáößõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÝúÑóÍõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÈöÛóíúÑö ÇáúÍóÞøö æóÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóãúÑóÍõæäó (75) ÇÏúÎõáõæÇ ÃóÈúæóÇÈó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÝóÈöÆúÓó ãóËúæóì ÇáúãõÊóßóÈøöÑöíäó (76)

/
ÛÇÝÑ
46
æóíóæúãó íõÍúÔóÑõ ÃóÚúÏóÇÁõ Çááøóåö Åöáóì ÇáäøóÇÑö Ýóåõãú íõæÒóÚõæäó (19)

/
ÝÕáÊ
47
Ãóãú áóåõãú ÔõÑóßóÇÁõ ÔóÑóÚõæÇ áóåõã ãøöäó ÇáÏøöíäö ãóÇ áóãú íóÃúÐóä Èöåö Çááøóåõ æóáóæúáóÇ ßóáöãóÉõ ÇáúÝóÕúáö áóÞõÖöíó Èóíúäóåõãú æóÅöäøó ÇáÙøóÇáöãöíäó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (21)

/
ÇáÔæÑì
48
æóãóä íõÖúáöáö Çááøóåõ ÝóãóÇ áóåõ ãöä æóáöíøò ãøöä ÈóÚúÏöåö æóÊóÑóì ÇáÙøóÇáöãöíäó áóãøóÇ ÑóÃóæõÇ ÇáúÚóÐóÇÈó íóÞõæáõæäó åóáú Åöáóì ãóÑóÏøò ãøöä ÓóÈöíáò (44)

/
ÇáÔæÑì
49
Åöäøó ÇáúãõÌúÑöãöíäó Ýöí ÚóÐóÇÈö Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏõæäó (74) áóÇ íõÝóÊøóÑõ Úóäúåõãú æóåõãú Ýöíåö ãõÈúáöÓõæäó (75) æóãóÇ ÙóáóãúäóÇåõãú æóáóßöä ßóÇäõæÇ åõãõ ÇáÙøóÇáöãöíäó (76) æóäóÇÏóæúÇ íóÇ ãóÇáößõ áöíóÞúÖö ÚóáóíúäóÇ ÑóÈøõßó ÞóÇáó Åöäøóßõã ãøóÇßöËõæäó (77) áóÞóÏú ÌöÆúäóÇßõã ÈöÇáúÍóÞøö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóßõãú áöáúÍóÞøö ßóÇÑöåõæäó (78)

/
ÇáÒÎÑÝ
50
ÎõÐõæåõ ÝóÇÚúÊöáõæåõ Åöáóì ÓóæóÇÁö ÇáúÌóÍöíãö (47)

/
ÇáÏÎÇä
51
Åöäøóåõãú áóä íõÛúäõæÇ Úóäßó ãöäó Çááøóåö ÔóíÆðÇ æÅöäøó ÇáÙøóÇáöãöíäó ÈóÚúÖõåõãú ÃóæúáöíóÇÁõ ÈóÚúÖò æóÇááøóåõ æóáöíøõ ÇáúãõÊøóÞöíäó (19)

/
ÇáÌÇËíÉ
52
æóÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÃóíúßóÉö æóÞóæúãõ ÊõÈøóÚò ßõáøñ ßóÐøóÈó ÇáÑøõÓõáó ÝóÍóÞøó æóÚöíÏö (14)

/
Þ
53
ÇáøóÐöí ÌóÚóáó ãóÚó Çááøóåö ÅöáóåðÇ ÂÎóÑó ÝóÃóáúÞöíóÇåõ Ýöí ÇáúÚóÐóÇÈö ÇáÔøóÏöíÏö (26)

/
Þ
54
Åöäøóßõãú áóÝöí Þóæúáò ãøõÎúÊóáöÝò (8) íõÄúÝóßõ Úóäúåõ ãóäú ÃõÝößó (9) ÞõÊöáó ÇáúÎóÑøóÇÕõæäó (10) ÇáøóÐöíäó åõãú Ýöí ÛóãúÑóÉò ÓóÇåõæäó (11) íóÓúÃóáõæäó ÃóíøóÇäó íóæúãõ ÇáÏøöíäö (12) íóæúãó åõãú Úóáóì ÇáäøóÇÑö íõÝúÊóäõæäó (13) ÐõæÞõæÇ ÝöÊúäóÊóßõãú åóÐóÇ ÇáøóÐöí ßõäÊõã Èöåö ÊóÓúÊóÚúÌöáõæäó (14)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
55
ßóÐóáößó ãóÇ ÃóÊóì ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöã ãøöä ÑøóÓõæáò ÅöáøóÇ ÞóÇáõæÇ ÓóÇÍöÑñ Ãóæú ãóÌúäõæäñ (52)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
56
Ýóæóíúáñ íóæúãóÆöÐò áöáúãõßóÐøöÈöíäó (11) ÇáøóÐöíäó åõãú Ýöí ÎóæúÖò íóáúÚóÈõæäó (12) íóæúãó íõÏóÚøõæäó Åöáóì äóÇÑö Ìóåóäøóãó ÏóÚøðÇ (13) åóÐöåö ÇáäøóÇÑõ ÇáøóÊöí ßõäÊõã ÈöåóÇ ÊõßóÐøöÈõæäó (14) ÃóÝóÓöÍúÑñ åóÐóÇ Ãóãú ÃóäÊõãú áóÇ ÊõÈúÕöÑõæäó (15) ÇÕúáóæúåóÇ ÝóÇÕúÈöÑõæÇ Ãóæú áóÇ ÊóÕúÈöÑõæÇ ÓóæóÇÁñ Úóáóíúßõãú ÅöäøóãóÇ ÊõÌúÒóæúäó ãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (16)

/
ÇáØæÑ
57
æóÃóãøóÇ Åöä ßóÇäó ãöäó ÇáúãõßóÐøöÈöíäó ÇáÖøóÇáøöíäó (92) ÝóäõÒõáñ ãøöäú Íóãöíãò (93) æóÊóÕúáöíóÉõ ÌóÍöíãò (94)

/
ÇáæÇÞÚÉ
58
æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÕøöÏøöíÞõæäó æóÇáÔøõåóÏóÇÁõ ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú áóåõãú ÃóÌúÑõåõãú æóäõæÑõåõãú æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóÍöíãö (19)

/
ÇáÍÏíÏ
59
ÝóÐóÑúäöí æóãóä íõßóÐøöÈõ ÈöåóÐóÇ ÇáúÍóÏöíËö ÓóäóÓúÊóÏúÑöÌõåõã ãøöäú ÍóíúËõ áóÇ íóÚúáóãõæäó (44)

/
ÇáÞáã
60
æóÃõãúáöí áóåõãú Åöäøó ßóíúÏöí ãóÊöíäñ (45)

/
ÇáÞáã
61
æóÃóãøóÇ ÇáúÞóÇÓöØõæäó ÝóßóÇäõæÇ áöÌóåóäøóãó ÍóØóÈðÇ (15)

/
ÇáÌä
62
ÅöáøóÇ ÈóáóÇÛðÇ ãøöäó Çááøóåö æóÑöÓóÇáóÇÊöåö æóãóä íóÚúÕö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÝóÅöäøó áóåõ äóÇÑó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÃóÈóÏðÇ (23)

/
ÇáÌä
63
æóÐóÑúäöí æóÇáúãõßóÐøöÈöíäó Ãõæáöí ÇáäøóÚúãóÉö æóãóåøöáúåõãú ÞóáöíáðÇ (11)

/
ÇáãÒãá
64
æóßõäøóÇ äõßóÐøöÈõ Èöíóæúãö ÇáÏøöíäö (46)

/
ÇáãÏËÑ
65
æóæõÌõæåñ íóæúãóÆöÐò ÈóÇÓöÑóÉñ (24) ÊóÙõäøõ Ãóä íõÝúÚóáó ÈöåóÇ ÝóÇÞöÑóÉñ (25) ßóáøóÇ ÅöÐóÇ ÈóáóÛóÊú ÇáÊøóÑóÇÞöíó (26) æóÞöíáó ãóäú ÑóÇÞò (27) æóÙóäøó Ãóäøóåõ ÇáúÝöÑóÇÞõ (28) æóÇáúÊóÝøóÊö ÇáÓøóÇÞõ ÈöÇáÓøóÇÞö (29) Åöáóì ÑóÈøößó íóæúãóÆöÐò ÇáúãóÓóÇÞõ (30) ÝóáóÇ ÕóÏøóÞó æóáóÇ Õóáøóì (31) æóáóßöä ßóÐøóÈó æóÊóæóáøóì (32) Ëõãøó ÐóåóÈó Åöáóì Ãóåúáöåö íóÊóãóØøóì (33) Ãóæúáóì áóßó ÝóÃóæúáóì (34) Ëõãøó Ãóæúáóì áóßó ÝóÃóæúáóì (35)

/
ÇáÞíÇãÉ
66
íõÏúÎöáõ ãóä íóÔóÇÁõ Ýöí ÑóÍúãóÊöåö æóÇáÙøóÇáöãöíäó ÃóÚóÏøó áóåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (31)

/
ÇáÅäÓÇä
67
ßõáõæÇ æóÊóãóÊøóÚõæÇ ÞóáöíáðÇ Åöäøóßõã ãøõÌúÑöãõæäó (46) æóíúáñ íóæúãóÆöÐò áøöáúãõßóÐøöÈöíäó (47) æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãõ ÇÑúßóÚõæÇ áóÇ íóÑúßóÚõæäó (48) æóíúáñ íóæúãóÆöÐò áøöáúãõßóÐøöÈöíäó (49) ÝóÈöÃóíøö ÍóÏöíËò ÈóÚúÏóåõ íõÄúãöäõæäó (50)

/
ÇáãÑÓáÇÊ
68
Åöäøó Ìóåóäøóãó ßóÇäóÊú ãöÑúÕóÇÏðÇ (21) áöáúØøóÇÛöíäó ãóÂÈðÇ (22) áóÇÈöËöíäó ÝöíåóÇ ÃóÍúÞóÇÈðÇ (23) áøóÇ íóÐõæÞõæäó ÝöíåóÇ ÈóÑúÏðÇ æóáóÇ ÔóÑóÇÈðÇ (24) ÅöáøóÇ ÍóãöíãðÇ æóÛóÓøóÇÞðÇ (25) ÌóÒóÇÁð æöÝóÇÞðÇ (26) Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ áóÇ íóÑúÌõæäó ÍöÓóÇÈðÇ (27) æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ßöÐøóÇÈðÇ (28) æóßõáøó ÔóíúÁò ÃóÍúÕóíúäóÇåõ ßöÊóÇÈðÇ (29)

/
ÇáäÈÃ
69
æóíúáñ íóæúãóÆöÐò áøöáúãõßóÐøöÈöíäó (10) ÇáøóÐöíäó íõßóÐøöÈõæäó Èöíóæúãö ÇáÏøöíäö (11) æóãóÇ íõßóÐøöÈõ Èöåö ÅöáøóÇ ßõáøõ ãõÚúÊóÏò ÃóËöíãò (12) ÅöÐóÇ ÊõÊúáóì Úóáóíúåö ÂíóÇÊõäóÇ ÞóÇáó ÃóÓóÇØöíÑõ ÇáúÃóæøóáöíäó (13) ßóáøóÇ Èóáú ÑóÇäó Úóáóì ÞõáõæÈöåöã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (14) ßóáøóÇ Åöäøóåõãú Úóä ÑøóÈøöåöãú íóæúãóÆöÐò áøóãóÍúÌõæÈõæäó (15) Ëõãøó Åöäøóåõãú áóÕóÇáõæ ÇáúÌóÍöíãö (16) Ëõãøó íõÞóÇáõ åóÐóÇ ÇáøóÐöí ßõäÊõã Èöåö ÊõßóÐøöÈõæäó (17)

/
ÇáãØÝÝíä
70
Èóáö ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íõßóÐøöÈõæäó (22) æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íõæÚõæäó (23) ÝóÈóÔøöÑúåõã ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (24)

/
ÇáÇäÔÞÇÞ
71
ÇáøóÐöí ßóÐøóÈó æóÊóæóáøóì (16)

/
Çááíá