> > >

"ãÂËÑå æÎÕÇÆÕå ááå" :

#  
1
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÊó Çááøóåö Úóáóíúßõãú ÅöÐú åóãøó Þóæúãñ Ãóä íóÈúÓõØõæÇ Åöáóíúßõãú ÃóíúÏöíóåõãú ÝóßóÝøó ÃóíúÏöíóåõãú Úóäßõãú æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÚóáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøóáö ÇáúãõÄúãöäõæäó (11)

/
ÇáãÇÆÏÉ
2
íóÓúÃóáõæäóßó Úóäö ÇáÃóäÝóÇáö Þõáö ÇáÃóäÝóÇáõ áöáøåö æóÇáÑøóÓõæáö ÝóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÃóÕúáöÍõæÇ ÐóÇÊó Èöíúäößõãú æóÃóØöíÚõæÇ Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ Åöä ßõäÊõã ãøõÄúãöäöíäó (1)

/
ÇáÃäÝÇá
3
ßóãóÇ ÃóÎúÑóÌóßó ÑóÈøõßó ãöä ÈóíúÊößó ÈöÇáúÍóÞøö æóÅöäøó ÝóÑöíÞÇð ãøöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó áóßóÇÑöåõæäó (5) íõÌóÇÏöáõæäóßó Ýöí ÇáúÍóÞøö ÈóÚúÏóãóÇ ÊóÈóíøóäó ßóÃóäøóãóÇ íõÓóÇÞõæäó Åöáóì ÇáúãóæúÊö æóåõãú íóäÙõÑõæäó (6) æóÅöÐú íóÚöÏõßõãõ Çááøóåõ ÅöÍúÏóì ÇáØøóÇÆöÝóÊöíúäö ÃóäøóåóÇ áóßõãú æóÊóæóÏøõæäó Ãóäøó ÛóíúÑó ÐóÇÊö ÇáÔøóæúßóÉö Êóßõæäõ áóßõãú æóíõÑöíÏõ Çááøóåõ Ãóä íõÍöÞøó ÇáÍóÞøó ÈößóáöãóÇÊöåö æóíóÞúØóÚó ÏóÇÈöÑó ÇáúßóÇÝöÑöíäó (7) áöíõÍöÞøó ÇáúÍóÞøó æóíõÈúØöáó ÇáúÈóÇØöáó æóáóæú ßóÑöåó ÇáúãõÌúÑöãõæäó (8)

/
ÇáÃäÝÇá
4
æóÅöÐú íóãúßõÑõ Èößó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áöíõËúÈöÊõæßó Ãóæú íóÞúÊõáõæßó Ãóæú íõÎúÑöÌõæßó æóíóãúßõÑõæäó æóíóãúßõÑõ Çááøóåõ æóÇááøóåõ ÎóíúÑõ ÇáúãóÇßöÑöíäó (30)

/
ÇáÃäÝÇá
5
æóÇÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ ÛóäöãúÊõã ãøöä ÔóíúÁò ÝóÃóäøó áöáøåö ÎõãõÓóåõ æóáöáÑøóÓõæáö æóáöÐöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÇÈúäö ÇáÓøóÈöíáö Åöä ßõäÊõãú ÂãóäÊõãú ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Úóáóì ÚóÈúÏöäóÇ íóæúãó ÇáúÝõÑúÞóÇäö íóæúãó ÇáúÊóÞóì ÇáúÌóãúÚóÇäö æóÇááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (41)

/
ÇáÃäÝÇá
6
ÅöáÇøó ÊóäÕõÑõæåõ ÝóÞóÏú äóÕóÑóåõ Çááøóåõ ÅöÐú ÃóÎúÑóÌóåõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ËóÇäöíó ÇËúäóíúäö ÅöÐú åõãóÇ Ýöí ÇáúÛóÇÑö ÅöÐú íóÞõæáõ áöÕóÇÍöÈöåö áÇó ÊóÍúÒóäú Åöäøó Çááøóåó ãóÚóäóÇ ÝóÃóäÒóáó Çááøóåõ ÓóßöíäóÊóåõ Úóáóíúåö æóÃóíøóÏóåõ ÈöÌõäõæÏò áøóãú ÊóÑóæúåóÇ æóÌóÚóáó ßóáöãóÉó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇáÓøõÝúáóì æóßóáöãóÉõ Çááøóåö åöíó ÇáúÚõáúíóÇ æóÇááøóåõ ÚóÒöíÒñ Íóßöíãñ (40)

/
ÇáÊæÈÉ
7
æóãöäúåõãõ ÇáøóÐöíäó íõÄúÐõæäó ÇáäøóÈöíøó æóíöÞõæáõæäó åõæó ÃõÐõäñ Þõáú ÃõÐõäõ ÎóíúÑò áøóßõãú íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóíõÄúãöäõ áöáúãõÄúãöäöíäó æóÑóÍúãóÉñ áøöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãöäßõãú æóÇáøóÐöíäó íõÄúÐõæäó ÑóÓõæáó Çááøóåö áóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (61)

/
ÇáÊæÈÉ
8
æóáóÞóÏú ÂÊóíúäóÇßó ÓóÈúÚðÇ ãøöäó ÇáúãóËóÇäöí æóÇáúÞõÑúÂäó ÇáúÚóÙöíãó (87) áÇó ÊóãõÏøóäøó Úóíúäóíúßó Åöáóì ãóÇ ãóÊøóÚúäóÇ Èöåö ÃóÒúæóÇÌðÇ ãøöäúåõãú æóáÇó ÊóÍúÒóäú Úóáóíúåöãú æóÇÎúÝöÖú ÌóäóÇÍóßó áöáúãõÄúãöäöíäó (88) æóÞõáú Åöäøöí ÃóäóÇ ÇáäøóÐöíÑõ ÇáúãõÈöíäõ (89) ßóãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Úóáóì ÇáãõÞúÊóÓöãöíäó (90) ÇáøóÐöíäó ÌóÚóáõæÇ ÇáúÞõÑúÂäó ÚöÖöíäó (91) ÝóæóÑóÈøößó áóäóÓúÃóáóäøóåõãú ÃóÌúãóÚöíúäó (92) ÚóãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (93) ÝóÇÕúÏóÚú ÈöãóÇ ÊõÄúãóÑõ æóÃóÚúÑöÖú Úóäö ÇáúãõÔúÑößöíäó (94) ÅöäøóÇ ßóÝóíúäóÇßó ÇáúãõÓúÊóåúÒöÆöíäó (95) ÇáøóÐöíäó íóÌúÚóáõæäó ãóÚó Çááøóåö ÅöáåðÇ ÂÎóÑó ÝóÓóæúÝó íóÚúáóãõæäó (96) æóáóÞóÏú äóÚúáóãõ Ãóäøóßó íóÖöíÞõ ÕóÏúÑõßó ÈöãóÇ íóÞõæáõæäó (97) ÝóÓóÈøöÍú ÈöÍóãúÏö ÑóÈøößó æóßõä ãøöäó ÇáÓøóÇÌöÏöíäó (98) æóÇÚúÈõÏú ÑóÈøóßó ÍóÊøóì íóÃúÊöíóßó ÇáúíóÞöíäõ (99)

/
ÇáÍÌÑ
9
ÓõÈúÍóÇäó ÇáøóÐöí ÃóÓúÑóì ÈöÚóÈúÏöåö áóíúáÇð ãøöäó ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö Åöáóì ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÃóÞúÕóì ÇáøóÐöí ÈóÇÑóßúäóÇ Íóæúáóåõ áöäõÑöíóåõ ãöäú ÂíóÇÊöäóÇ Åöäøóåõ åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáÈóÕöíÑõ (1)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
10
æóÞóÇáõæÇ áóä äøõÄúãöäó áóßó ÍóÊøóì ÊóÝúÌõÑó áóäóÇ ãöäó ÇáúÃóÑúÖö íóäÈõæÚðÇ (90) Ãóæú Êóßõæäó áóßó ÌóäøóÉñ ãøöä äøóÎöíáò æóÚöäóÈò ÝóÊõÝóÌøöÑó ÇáúÃóäúåóÇÑó ÎöáÇáóåóÇ ÊóÝúÌöíÑðÇ (91) Ãóæú ÊõÓúÞöØó ÇáÓøóãóÇÁó ßóãóÇ ÒóÚóãúÊó ÚóáóíúäóÇ ßöÓóÝðÇ Ãóæú ÊóÃúÊöíó ÈöÇááøóåö æóÇáúãóáÇÆößóÉö ÞóÈöíáÇð (92) Ãóæú íóßõæäó áóßó ÈóíúÊñ ãøöä ÒõÎúÑõÝò Ãóæú ÊóÑúÞóì Ýöí ÇáÓøóãóÇÁö æóáóä äøõÄúãöäó áöÑõÞöíøößó ÍóÊøóì ÊõäóÒøöáó ÚóáóíúäóÇ ßöÊóÇÈðÇ äøóÞúÑóÄõåõ Þõáú ÓõÈúÍóÇäó ÑóÈøöí åóáú ßõäÊõ ÅóáÇøó ÈóÔóÑðÇ ÑøóÓõæáÇð (93) æóãóÇ ãóäóÚó ÇáäøóÇÓó Ãóä íõÄúãöäõæÇ ÅöÐú ÌóÇÁåõãõ ÇáúåõÏóì ÅöáÇøó Ãóä ÞóÇáõæÇ ÃóÈóÚóËó Çááøóåõ ÈóÔóÑðÇ ÑøóÓõæáÇð (94) Þõá áøóæú ßóÇäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãóáÇÆößóÉñ íóãúÔõæäó ãõØúãóÆöäøöíäó áóäóÒøóáúäóÇ Úóáóíúåöã ãøöäó ÇáÓøóãóÇÁö ãóáóßðÇ ÑøóÓõæáÇð (95) Þõáú ßóÝóì ÈöÇááøóåö ÔóåöíÏðÇ Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú Åöäøóåõ ßóÇäó ÈöÚöÈóÇÏöåö ÎóÈöíÑðÇ ÈóÕöíÑðÇ (96)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
11
ãóä ßóÇäó íóÙõäøõ Ãóä áøóä íóäÕõÑóåõ Çááøóåõ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáúÂÎöÑóÉö ÝóáúíóãúÏõÏú ÈöÓóÈóÈò Åöáóì ÇáÓøóãóÇÁö Ëõãøó áöíóÞúØóÚú ÝóáúíóäÙõÑú åóáú íõÐúåöÈóäøó ßóíúÏõåõ ãóÇ íóÛöíÙõ (15)

/
ÇáÍÌ
12
æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöä ÞóÈúáößó ãöä ÑøóÓõæáò æóáóÇ äóÈöíøò ÅöáøóÇ ÅöÐóÇ Êóãóäøóì ÃóáúÞóì ÇáÔøóíúØóÇäõ Ýöí ÃõãúäöíøóÊöåö ÝóíóäÓóÎõ Çááøóåõ ãóÇ íõáúÞöí ÇáÔøóíúØóÇäõ Ëõãøó íõÍúßöãõ Çááøóåõ ÂíóÇÊöåö æóÇááøóåõ Úóáöíãñ Íóßöíãñ (52)

/
ÇáÍÌ
13
áöíóÌúÚóáó ãóÇ íõáúÞöí ÇáÔøóíúØóÇäõ ÝöÊúäóÉð áøöáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ æóÇáúÞóÇÓöíóÉö ÞõáõæÈõåõãú æóÅöäøó ÇáÙøóÇáöãöíäó áóÝöí ÔöÞóÇÞò ÈóÚöíÏò (53)

/
ÇáÍÌ
14
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÌóÇÄõæÇ ÈöÇáúÅöÝúßö ÚõÕúÈóÉñ ãøöäßõãú áóÇ ÊóÍúÓóÈõæåõ ÔóÑøðÇ áøóßõã Èóáú åõæó ÎóíúÑñ áøóßõãú áößõáøö ÇãúÑöÆò ãøöäúåõã ãøóÇ ÇßúÊóÓóÈó ãöäó ÇáúÅöËúãö æóÇáøóÐöí Êóæóáøóì ßöÈúÑóåõ ãöäúåõãú áóåõ ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (11)

/
ÇáäæÑ
15
áóÇ ÊóÌúÚóáõæÇ ÏõÚóÇÁó ÇáÑøóÓõæáö Èóíúäóßõãú ßóÏõÚóÇÁö ÈóÚúÖößõã ÈóÚúÖðÇ ÞóÏú íóÚúáóãõ Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó íóÊóÓóáøóáõæäó ãöäßõãú áöæóÇÐðÇ ÝóáúíóÍúÐóÑö ÇáøóÐöíäó íõÎóÇáöÝõæäó Úóäú ÃóãúÑöåö Ãóä ÊõÕöíÈóåõãú ÝöÊúäóÉñ Ãóæú íõÕöíÈóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (63)

/
ÇáäæÑ
16
ÝóáóÇ ÊõØöÚö ÇáúßóÇÝöÑöíäó æóÌóÇåöÏúåõã Èöåö ÌöåóÇÏðÇ ßóÈöíÑðÇ (52)

/
ÇáÝÑÞÇä
17
ÝóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö Åöäøóßó Úóáóì ÇáúÍóÞøö ÇáúãõÈöíäö (79) Åöäøóßó áóÇ ÊõÓúãöÚõ ÇáúãóæúÊóì æóáóÇ ÊõÓúãöÚõ ÇáÕøõãøó ÇáÏøõÚóÇÁó ÅöÐóÇ æóáøóæúÇ ãõÏúÈöÑöíäó (80) æóãóÇ ÃóäÊó ÈöåóÇÏöí ÇáúÚõãúíö Úóä ÖóáóÇáóÊöåöãú Åöä ÊõÓúãöÚõ ÅöáøóÇ ãóä íõÄúãöäõ ÈöÂíóÇÊöäóÇ Ýóåõã ãøõÓúáöãõæäó (81)

/
Çáäãá
18
ÇáäøóÈöíøõ Ãóæúáóì ÈöÇáúãõÄúãöäöíäó ãöäú ÃóäÝõÓöåöãú æóÃóÒúæóÇÌõåõ ÃõãøóåóÇÊõåõãú æóÃõæúáõæ ÇáúÃóÑúÍóÇãö ÈóÚúÖõåõãú Ãóæúáóì ÈöÈóÚúÖò Ýöí ßöÊóÇÈö Çááøóåö ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõåóÇÌöÑöíäó ÅöáøóÇ Ãóä ÊóÝúÚóáõæÇ Åöáóì ÃóæúáöíóÇÆößõã ãøóÚúÑõæÝðÇ ßóÇäó Ðóáößó Ýöí ÇáúßöÊóÇÈö ãóÓúØõæÑðÇ (6)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
19
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ Þõá áøöÃóÒúæóÇÌößó Åöä ßõäÊõäøó ÊõÑöÏúäó ÇáúÍóíóÇÉó ÇáÏøõäúíóÇ æóÒöíäóÊóåóÇ ÝóÊóÚóÇáóíúäó ÃõãóÊøöÚúßõäøó æóÃõÓóÑøöÍúßõäøó ÓóÑóÇÍðÇ ÌóãöíáðÇ (28) æóÅöä ßõäÊõäøó ÊõÑöÏúäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ æóÇáÏøóÇÑó ÇáúÂÎöÑóÉó ÝóÅöäøó Çááøóåó ÃóÚóÏøó áöáúãõÍúÓöäóÇÊö ãöäßõäøó ÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (29) íóÇ äöÓóÇÁó ÇáäøóÈöíøö ãóä íóÃúÊö ãöäßõäøó ÈöÝóÇÍöÔóÉò ãøõÈóíøöäóÉò íõÖóÇÚóÝú áóåóÇ ÇáúÚóÐóÇÈõ ÖöÚúÝóíúäö æóßóÇäó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑðÇ (30) æóãóä íóÞúäõÊú ãöäßõäøó áöáøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÊóÚúãóáú ÕóÇáöÍðÇ äøõÄúÊöåóÇ ÃóÌúÑóåóÇ ãóÑøóÊóíúäö æóÃóÚúÊóÏúäóÇ áóåóÇ ÑöÒúÞðÇ ßóÑöíãðÇ (31) íóÇ äöÓóÇÁó ÇáäøóÈöíøö áóÓúÊõäøó ßóÃóÍóÏò ãøöäó ÇáäøöÓóÇÁö Åöäö ÇÊøóÞóíúÊõäøó ÝóáóÇ ÊóÎúÖóÚúäó ÈöÇáúÞóæúáö ÝóíóØúãóÚó ÇáøóÐöí Ýöí ÞóáúÈöåö ãóÑóÖñ æóÞõáúäó ÞóæúáðÇ ãøóÚúÑõæÝðÇ (32) æóÞóÑúäó Ýöí ÈõíõæÊößõäøó æóáóÇ ÊóÈóÑøóÌúäó ÊóÈóÑøõÌó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö ÇáúÃõæáóì æóÃóÞöãúäó ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊöíäó ÇáÒøóßóÇÉó æóÃóØöÚúäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÅöäøóãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ áöíõÐúåöÈó Úóäßõãõ ÇáÑøöÌúÓó Ãóåúáó ÇáúÈóíúÊö æóíõØóåøöÑóßõãú ÊóØúåöíÑðÇ (33) æóÇÐúßõÑúäó ãóÇ íõÊúáóì Ýöí ÈõíõæÊößõäøó ãöäú ÂíóÇÊö Çááøóåö æóÇáúÍößúãóÉö Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó áóØöíÝðÇ ÎóÈöíÑðÇ (34)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
20
ãøóÇ ßóÇäó Úóáóì ÇáäøóÈöíøö ãöäú ÍóÑóÌò ÝöíãóÇ ÝóÑóÖó Çááøóåõ áóåõ ÓõäøóÉó Çááøóåö Ýöí ÇáøóÐöíäó ÎóáóæúÇ ãöä ÞóÈúáõ æóßóÇäó ÃóãúÑõ Çááøóåö ÞóÏóÑðÇ ãøóÞúÏõæÑðÇ (38) ÇáøóÐöíäó íõÈóáøöÛõæäó ÑöÓóÇáóÇÊö Çááøóåö æóíóÎúÔóæúäóåõ æóáóÇ íóÎúÔóæúäó ÃóÍóÏðÇ ÅöáøóÇ Çááøóåó æóßóÝóì ÈöÇááøóåö ÍóÓöíÈðÇ (39) ãøóÇ ßóÇäó ãõÍóãøóÏñ ÃóÈóÇ ÃóÍóÏò ãøöä ÑøöÌóÇáößõãú æóáóßöä ÑøóÓõæáó Çááøóåö æóÎóÇÊóãó ÇáäøóÈöíøöíäó æóßóÇäó Çááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò ÚóáöíãðÇ (40)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
21
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÅöäøóÇ ÃóÍúáóáúäóÇ áóßó ÃóÒúæóÇÌóßó ÇááøóÇÊöí ÂÊóíúÊó ÃõÌõæÑóåõäøó æóãóÇ ãóáóßóÊú íóãöíäõßó ãöãøóÇ ÃóÝóÇÁó Çááøóåõ Úóáóíúßó æóÈóäóÇÊö Úóãøößó æóÈóäóÇÊö ÚóãøóÇÊößó æóÈóäóÇÊö ÎóÇáößó æóÈóäóÇÊö ÎóÇáóÇÊößó ÇááøóÇÊöí åóÇÌóÑúäó ãóÚóßó æóÇãúÑóÃóÉð ãøõÄúãöäóÉð Åöä æóåóÈóÊú äóÝúÓóåóÇ áöáäøóÈöíøö Åöäú ÃóÑóÇÏó ÇáäøóÈöíøõ Ãóä íóÓúÊóäßöÍóåóÇ ÎóÇáöÕóÉð áøóßó ãöä Ïõæäö ÇáúãõÄúãöäöíäó ÞóÏú ÚóáöãúäóÇ ãóÇ ÝóÑóÖúäóÇ Úóáóíúåöãú Ýöí ÃóÒúæóÇÌöåöãú æóãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõãú áößóíúáóÇ íóßõæäó Úóáóíúßó ÍóÑóÌñ æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (50) ÊõÑúÌöí ãóä ÊóÔóÇÁõ ãöäúåõäøó æóÊõÄúæöí Åöáóíúßó ãóä ÊóÔóÇÁõ æóãóäö ÇÈúÊóÛóíúÊó ãöãøóäú ÚóÒóáúÊó ÝóáóÇ ÌõäóÇÍó Úóáóíúßó Ðóáößó ÃóÏúäóì Ãóä ÊóÞóÑøó ÃóÚúíõäõåõäøó æóáóÇ íóÍúÒóäøó æóíóÑúÖóíúäó ÈöãóÇ ÂÊóíúÊóåõäøó ßõáøõåõäøó æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÞõáõæÈößõãú æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóáöíãðÇ ÍóáöíãðÇ (51) áóÇ íóÍöáøõ áóßó ÇáäøöÓóÇÁõ ãöä ÈóÚúÏõ æóáóÇ Ãóä ÊóÈóÏøóáó Èöåöäøó ãöäú ÃóÒúæóÇÌò æóáóæú ÃóÚúÌóÈóßó ÍõÓúäõåõäøó ÅöáøóÇ ãóÇ ãóáóßóÊú íóãöíäõßó æóßóÇäó Çááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÑøóÞöíÈðÇ (52) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÏúÎõáõæÇ ÈõíõæÊó ÇáäøóÈöíøö ÅöáøóÇ Ãóä íõÄúÐóäó áóßõãú Åöáóì ØóÚóÇãò ÛóíúÑó äóÇÙöÑöíäó ÅöäóÇåõ æóáóßöäú ÅöÐóÇ ÏõÚöíÊõãú ÝóÇÏúÎõáõæÇ ÝóÅöÐóÇ ØóÚöãúÊõãú ÝóÇäÊóÔöÑõæÇ æóáóÇ ãõÓúÊóÃúäöÓöíäó áöÍóÏöíËò Åöäøó Ðóáößõãú ßóÇäó íõÄúÐöí ÇáäøóÈöíøó ÝóíóÓúÊóÍúíöí ãöäßõãú æóÇááøóåõ áóÇ íóÓúÊóÍúíöí ãöäó ÇáúÍóÞøö æóÅöÐóÇ ÓóÃóáúÊõãõæåõäøó ãóÊóÇÚðÇ ÝóÇÓúÃóáõæåõäøó ãöä æóÑóÇÁö ÍöÌóÇÈò Ðóáößõãú ÃóØúåóÑõ áöÞõáõæÈößõãú æóÞõáõæÈöåöäøó æóãóÇ ßóÇäó áóßõãú Ãóä ÊõÄúÐõæÇ ÑóÓõæáó Çááøóåö æóáóÇ Ãóä ÊóäßöÍõæÇ ÃóÒúæóÇÌóåõ ãöä ÈóÚúÏöåö ÃóÈóÏðÇ Åöäøó Ðóáößõãú ßóÇäó ÚöäÏó Çááøóåö ÚóÙöíãðÇ (53)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
22
Åöäøó Çááøóåó æóãóáóÇÆößóÊóåõ íõÕóáøõæäó Úóáóì ÇáäøóÈöíøö íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÕóáøõæÇ Úóáóíúåö æóÓóáøöãõæÇ ÊóÓúáöíãðÇ (56)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
23
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ Þõá áøöÃóÒúæóÇÌößó æóÈóäóÇÊößó æóäöÓóÇÁö ÇáúãõÄúãöäöíäó íõÏúäöíäó Úóáóíúåöäøó ãöä ÌóáóÇÈöíÈöåöäøó Ðóáößó ÃóÏúäóì Ãóä íõÚúÑóÝúäó ÝóáóÇ íõÄúÐóíúäó æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (59) áóÆöä áøóãú íóäÊóåö ÇáúãõäóÇÝöÞõæäó æóÇáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ æóÇáúãõÑúÌöÝõæäó Ýöí ÇáúãóÏöíäóÉö áóäõÛúÑöíóäøóßó Èöåöãú Ëõãøó áóÇ íõÌóÇæöÑõæäóßó ÝöíåóÇ ÅöáøóÇ ÞóáöíáðÇ (60) ãóáúÚõæäöíäó ÃóíúäóãóÇ ËõÞöÝõæÇ ÃõÎöÐõæÇ æóÞõÊøöáõæÇ ÊóÞúÊöíáðÇ (61) ÓõäøóÉó Çááøóåö Ýöí ÇáøóÐöíäó ÎóáóæúÇ ãöä ÞóÈúáõ æóáóä ÊóÌöÏó áöÓõäøóÉö Çááøóåö ÊóÈúÏöíáðÇ (62)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
24
ÝóÇÕúÈöÑú Åöäøó æóÚúÏó Çááøóåö ÍóÞøñ ÝóÅöãøóÇ äõÑöíóäøóßó ÈóÚúÖó ÇáøóÐöí äóÚöÏõåõãú Ãóæú äóÊóæóÝøóíóäøóßó ÝóÅöáóíúäóÇ íõÑúÌóÚõæäó (77)

/
ÛÇÝÑ
25
æóáóÞóÏú ÃóÑúÓóáúäóÇ ÑõÓõáðÇ ãøöä ÞóÈúáößó ãöäúåõã ãøóä ÞóÕóÕúäóÇ Úóáóíúßó æóãöäúåõã ãøóä áøóãú äóÞúÕõÕú Úóáóíúßó æóãóÇ ßóÇäó áöÑóÓõæáò Ãóäú íóÃúÊöíó ÈöÂíóÉò ÅöáøóÇ ÈöÅöÐúäö Çááøóåö ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóãúÑõ Çááøóåö ÞõÖöíó ÈöÇáúÍóÞøö æóÎóÓöÑó åõäóÇáößó ÇáúãõÈúØöáõæäó (78)

/
ÛÇÝÑ
26
åõæó ÇáøóÐöí ÃóÑúÓóáó ÑóÓõæáóåõ ÈöÇáúåõÏóì æóÏöíäö ÇáúÍóÞøö áöíõÙúåöÑóåõ Úóáóì ÇáÏøöíäö ßõáøöåö æóßóÝóì ÈöÇááøóåö ÔóåöíÏðÇ (28)

/
ÇáÝÊÍ
27
ãøõÍóãøóÏñ ÑøóÓõæáõ Çááøóåö æóÇáøóÐöíäó ãóÚóåõ ÃóÔöÏøóÇÁõ Úóáóì ÇáúßõÝøóÇÑö ÑõÍóãóÇÁõ Èóíúäóåõãú ÊóÑóÇåõãú ÑõßøóÚðÇ ÓõÌøóÏðÇ íóÈúÊóÛõæäó ÝóÖúáðÇ ãøöäó Çááøóåö æóÑöÖúæóÇäðÇ ÓöíãóÇåõãú Ýöí æõÌõæåöåöã ãøöäú ÃóËóÑö ÇáÓøõÌõæÏö Ðóáößó ãóËóáõåõãú Ýöí ÇáÊøóæúÑóÇÉö æóãóËóáõåõãú Ýöí ÇáúÅöäÌöíáö ßóÒóÑúÚò ÃóÎúÑóÌó ÔóØúÃóåõ ÝóÂÒóÑóåõ ÝóÇÓúÊóÛúáóÙó ÝóÇÓúÊóæóì Úóáóì ÓõæÞöåö íõÚúÌöÈõ ÇáÒøõÑøóÇÚó áöíóÛöíÙó Èöåöãõ ÇáúßõÝøóÇÑó æóÚóÏó Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ãöäúåõã ãøóÛúÝöÑóÉð æóÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (29)

/
ÇáÝÊÍ
28
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊõÞóÏøöãõæÇ Èóíúäó íóÏóíö Çááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (1) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÑúÝóÚõæÇ ÃóÕúæóÇÊóßõãú ÝóæúÞó ÕóæúÊö ÇáäøóÈöíøö æóáóÇ ÊóÌúåóÑõæÇ áóåõ ÈöÇáúÞóæúáö ßóÌóåúÑö ÈóÚúÖößõãú áöÈóÚúÖò Ãóä ÊóÍúÈóØó ÃóÚúãóÇáõßõãú æóÃóäÊõãú áóÇ ÊóÔúÚõÑõæäó (2) Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóÛõÖøõæäó ÃóÕúæóÇÊóåõãú ÚöäÏó ÑóÓõæáö Çááøóåö ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÇãúÊóÍóäó Çááøóåõ ÞõáõæÈóåõãú áöáÊøóÞúæóì áóåõã ãøóÛúÝöÑóÉñ æóÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (3) Åöäøó ÇáøóÐöíäó íõäóÇÏõæäóßó ãöä æóÑóÇÁö ÇáúÍõÌõÑóÇÊö ÃóßúËóÑõåõãú áóÇ íóÚúÞöáõæäó (4) æóáóæú Ãóäøóåõãú ÕóÈóÑõæÇ ÍóÊøóì ÊóÎúÑõÌó Åöáóíúåöãú áóßóÇäó ÎóíúÑðÇ áøóåõãú æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (5)

/
ÇáÍÌÑÇÊ
29
æóãóÇ ÃóÝóÇÁó Çááøóåõ Úóáóì ÑóÓõæáöåö ãöäúåõãú ÝóãóÇ ÃóæúÌóÝúÊõãú Úóáóíúåö ãöäú Îóíúáò æóáóÇ ÑößóÇÈò æóáóßöäøó Çááøóåó íõÓóáøöØõ ÑõÓõáóåõ Úóáóì ãóä íóÔóÇÁõ æóÇááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (6)

/
ÇáÍÔÑ
30
ãøóÇ ÃóÝóÇÁó Çááøóåõ Úóáóì ÑóÓõæáöåö ãöäú Ãóåúáö ÇáúÞõÑóì Ýóáöáøóåö æóáöáÑøóÓõæáö æóáöÐöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÇÈúäö ÇáÓøóÈöíáö ßóíú áóÇ íóßõæäó ÏõæáóÉð Èóíúäó ÇáúÃóÛúäöíóÇÁö ãöäßõãú æóãóÇ ÂÊóÇßõãõ ÇáÑøóÓõæáõ ÝóÎõÐõæåõ æóãóÇ äóåóÇßõãú Úóäúåõ ÝóÇäÊóåõæÇ æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (7)

/
ÇáÍÔÑ
31
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ áöãó ÊõÍóÑøöãõ ãóÇ ÃóÍóáøó Çááøóåõ áóßó ÊóÈúÊóÛöí ãóÑúÖóÇÊó ÃóÒúæóÇÌößó æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (1) ÞóÏú ÝóÑóÖó Çááøóåõ áóßõãú ÊóÍöáøóÉó ÃóíúãóÇäößõãú æóÇááøóåõ ãóæúáóÇßõãú æóåõæó ÇáúÚóáöíãõ ÇáúÍóßöíãõ (2) æóÅöÐú ÃóÓóÑøó ÇáäøóÈöíøõ Åöáóì ÈóÚúÖö ÃóÒúæóÇÌöåö ÍóÏöíËðÇ ÝóáóãøóÇ äóÈøóÃóÊú Èöåö æóÃóÙúåóÑóåõ Çááøóåõ Úóáóíúåö ÚóÑøóÝó ÈóÚúÖóåõ æóÃóÚúÑóÖó Úóä ÈóÚúÖò ÝóáóãøóÇ äóÈøóÃóåóÇ Èöåö ÞóÇáóÊú ãóäú ÃóäÈóÃóßó åóÐóÇ ÞóÇáó äóÈøóÃóäöíó ÇáúÚóáöíãõ ÇáúÎóÈöíÑõ (3) Åöä ÊóÊõæÈóÇ Åöáóì Çááøóåö ÝóÞóÏú ÕóÛóÊú ÞõáõæÈõßõãóÇ æóÅöä ÊóÙóÇåóÑóÇ Úóáóíúåö ÝóÅöäøó Çááøóåó åõæó ãóæúáóÇåõ æóÌöÈúÑöíáõ æóÕóÇáöÍõ ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãóáóÇÆößóÉõ ÈóÚúÏó Ðóáößó ÙóåöíÑñ (4) ÚóÓóì ÑóÈøõåõ Åöä ØóáøóÞóßõäøó Ãóä íõÈúÏöáóåõ ÃóÒúæóÇÌðÇ ÎóíúÑðÇ ãøöäßõäøó ãõÓúáöãóÇÊò ãøõÄúãöäóÇÊò ÞóÇäöÊóÇÊò ÊóÇÆöÈóÇÊò ÚóÇÈöÏóÇÊò ÓóÇÆöÍóÇÊò ËóíøöÈóÇÊò æóÃóÈúßóÇÑðÇ (5)

/
ÇáÊÍÑíã
32
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúãõÒøóãøöáõ (1) Þõãö Çááøóíúáó ÅöáøóÇ ÞóáöíáðÇ (2) äöÕúÝóåõ Ãóæö ÇäÞõÕú ãöäúåõ ÞóáöíáðÇ (3) Ãóæú ÒöÏú Úóáóíúåö æóÑóÊøöáö ÇáúÞõÑúÂäó ÊóÑúÊöíáðÇ (4) ÅöäøóÇ ÓóäõáúÞöí Úóáóíúßó ÞóæúáðÇ ËóÞöíáðÇ (5) Åöäøó äóÇÔöÆóÉó Çááøóíúáö åöíó ÃóÔóÏøõ æóØúÁðÇ æóÃóÞúæóãõ ÞöíáðÇ (6) Åöäøó áóßó Ýöí ÇóáäøóåóÇÑö ÓóÈúÍðÇ ØóæöíáðÇ (7) æóÇÐúßõÑö ÇÓúãó ÑóÈøößó æóÊóÈóÊøóáú Åöáóíúåö ÊóÈúÊöíáðÇ (8) ÑóÈøõ ÇáúãóÔúÑöÞö æóÇáúãóÛúÑöÈö áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ åõæó ÝóÇÊøóÎöÐúåõ æóßöíáðÇ (9)

/
ÇáãÒãá
33
Åöäøó ÑóÈøóßó íóÚúáóãõ Ãóäøóßó ÊóÞõæãõ ÃóÏúäóì ãöä ËõáõËóíö Çááøóíúáö æóäöÕúÝóåõ æóËõáõËóåõ æóØóÇÆöÝóÉñ ãøöäó ÇáøóÐöíäó ãóÚóßó æóÇááøóåõ íõÞóÏøöÑõ Çááøóíúáó æóÇáäøóåóÇÑó Úóáöãó Ãóä áøóä ÊõÍúÕõæåõ ÝóÊóÇÈó Úóáóíúßõãú ÝóÇÞúÑóÄõæÇ ãóÇ ÊóíóÓøóÑó ãöäó ÇáúÞõÑúÂäö Úóáöãó Ãóä Óóíóßõæäõ ãöäßõã ãøóÑúÖóì æóÂÎóÑõæäó íóÖúÑöÈõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö íóÈúÊóÛõæäó ãöä ÝóÖúáö Çááøóåö æóÂÎóÑõæäó íõÞóÇÊöáõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÝóÇÞúÑóÄõæÇ ãóÇ ÊóíóÓøóÑó ãöäúåõ æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóÃóÞúÑöÖõæÇ Çááøóåó ÞóÑúÖðÇ ÍóÓóäðÇ æóãóÇ ÊõÞóÏøöãõæÇ áöÃóäÝõÓößõã ãøöäú ÎóíúÑò ÊóÌöÏõæåõ ÚöäÏó Çááøóåö åõæó ÎóíúÑðÇ æóÃóÚúÙóãó ÃóÌúÑðÇ æóÇÓúÊóÛúÝöÑõæÇ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (20)

/
ÇáãÒãá