> > >

"ÃÏÈ ÇáãÄãäíä ãÚå" :

#  
1
ÅöäøóãóÇ ÇáúãõÄúãöäõæäó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÅöÐóÇ ßóÇäõæÇ ãóÚóåõ Úóáóì ÃóãúÑò ÌóÇãöÚò áóãú íóÐúåóÈõæÇ ÍóÊøóì íóÓúÊóÃúÐöäõæåõ Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóÓúÊóÃúÐöäõæäóßó ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó íõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö ÝóÅöÐóÇ ÇÓúÊóÃúÐóäõæßó áöÈóÚúÖö ÔóÃúäöåöãú ÝóÃúÐóä áøöãóä ÔöÆúÊó ãöäúåõãú æóÇÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãõ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (62)

/
ÇáäæÑ
2
áóÇ ÊóÌúÚóáõæÇ ÏõÚóÇÁó ÇáÑøóÓõæáö Èóíúäóßõãú ßóÏõÚóÇÁö ÈóÚúÖößõã ÈóÚúÖðÇ ÞóÏú íóÚúáóãõ Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó íóÊóÓóáøóáõæäó ãöäßõãú áöæóÇÐðÇ ÝóáúíóÍúÐóÑö ÇáøóÐöíäó íõÎóÇáöÝõæäó Úóäú ÃóãúÑöåö Ãóä ÊõÕöíÈóåõãú ÝöÊúäóÉñ Ãóæú íõÕöíÈóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (63)

/
ÇáäæÑ
3
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÏúÎõáõæÇ ÈõíõæÊó ÇáäøóÈöíøö ÅöáøóÇ Ãóä íõÄúÐóäó áóßõãú Åöáóì ØóÚóÇãò ÛóíúÑó äóÇÙöÑöíäó ÅöäóÇåõ æóáóßöäú ÅöÐóÇ ÏõÚöíÊõãú ÝóÇÏúÎõáõæÇ ÝóÅöÐóÇ ØóÚöãúÊõãú ÝóÇäÊóÔöÑõæÇ æóáóÇ ãõÓúÊóÃúäöÓöíäó áöÍóÏöíËò Åöäøó Ðóáößõãú ßóÇäó íõÄúÐöí ÇáäøóÈöíøó ÝóíóÓúÊóÍúíöí ãöäßõãú æóÇááøóåõ áóÇ íóÓúÊóÍúíöí ãöäó ÇáúÍóÞøö æóÅöÐóÇ ÓóÃóáúÊõãõæåõäøó ãóÊóÇÚðÇ ÝóÇÓúÃóáõæåõäøó ãöä æóÑóÇÁö ÍöÌóÇÈò Ðóáößõãú ÃóØúåóÑõ áöÞõáõæÈößõãú æóÞõáõæÈöåöäøó æóãóÇ ßóÇäó áóßõãú Ãóä ÊõÄúÐõæÇ ÑóÓõæáó Çááøóåö æóáóÇ Ãóä ÊóäßöÍõæÇ ÃóÒúæóÇÌóåõ ãöä ÈóÚúÏöåö ÃóÈóÏðÇ Åöäøó Ðóáößõãú ßóÇäó ÚöäÏó Çááøóåö ÚóÙöíãðÇ (53)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
4
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊõÞóÏøöãõæÇ Èóíúäó íóÏóíö Çááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (1) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÑúÝóÚõæÇ ÃóÕúæóÇÊóßõãú ÝóæúÞó ÕóæúÊö ÇáäøóÈöíøö æóáóÇ ÊóÌúåóÑõæÇ áóåõ ÈöÇáúÞóæúáö ßóÌóåúÑö ÈóÚúÖößõãú áöÈóÚúÖò Ãóä ÊóÍúÈóØó ÃóÚúãóÇáõßõãú æóÃóäÊõãú áóÇ ÊóÔúÚõÑõæäó (2) Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóÛõÖøõæäó ÃóÕúæóÇÊóåõãú ÚöäÏó ÑóÓõæáö Çááøóåö ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÇãúÊóÍóäó Çááøóåõ ÞõáõæÈóåõãú áöáÊøóÞúæóì áóåõã ãøóÛúÝöÑóÉñ æóÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (3) Åöäøó ÇáøóÐöíäó íõäóÇÏõæäóßó ãöä æóÑóÇÁö ÇáúÍõÌõÑóÇÊö ÃóßúËóÑõåõãú áóÇ íóÚúÞöáõæäó (4) æóáóæú Ãóäøóåõãú ÕóÈóÑõæÇ ÍóÊøóì ÊóÎúÑõÌó Åöáóíúåöãú áóßóÇäó ÎóíúÑðÇ áøóåõãú æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (5)

/
ÇáÍÌÑÇÊ