> > >

"ÃÒæÇÌå æÈäÇÊå" :

#  
1
ÇáäøóÈöíøõ Ãóæúáóì ÈöÇáúãõÄúãöäöíäó ãöäú ÃóäÝõÓöåöãú æóÃóÒúæóÇÌõåõ ÃõãøóåóÇÊõåõãú æóÃõæúáõæ ÇáúÃóÑúÍóÇãö ÈóÚúÖõåõãú Ãóæúáóì ÈöÈóÚúÖò Ýöí ßöÊóÇÈö Çááøóåö ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõåóÇÌöÑöíäó ÅöáøóÇ Ãóä ÊóÝúÚóáõæÇ Åöáóì ÃóæúáöíóÇÆößõã ãøóÚúÑõæÝðÇ ßóÇäó Ðóáößó Ýöí ÇáúßöÊóÇÈö ãóÓúØõæÑðÇ (6)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
2
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ Þõá áøöÃóÒúæóÇÌößó Åöä ßõäÊõäøó ÊõÑöÏúäó ÇáúÍóíóÇÉó ÇáÏøõäúíóÇ æóÒöíäóÊóåóÇ ÝóÊóÚóÇáóíúäó ÃõãóÊøöÚúßõäøó æóÃõÓóÑøöÍúßõäøó ÓóÑóÇÍðÇ ÌóãöíáðÇ (28) æóÅöä ßõäÊõäøó ÊõÑöÏúäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ æóÇáÏøóÇÑó ÇáúÂÎöÑóÉó ÝóÅöäøó Çááøóåó ÃóÚóÏøó áöáúãõÍúÓöäóÇÊö ãöäßõäøó ÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (29) íóÇ äöÓóÇÁó ÇáäøóÈöíøö ãóä íóÃúÊö ãöäßõäøó ÈöÝóÇÍöÔóÉò ãøõÈóíøöäóÉò íõÖóÇÚóÝú áóåóÇ ÇáúÚóÐóÇÈõ ÖöÚúÝóíúäö æóßóÇäó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑðÇ (30) æóãóä íóÞúäõÊú ãöäßõäøó áöáøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÊóÚúãóáú ÕóÇáöÍðÇ äøõÄúÊöåóÇ ÃóÌúÑóåóÇ ãóÑøóÊóíúäö æóÃóÚúÊóÏúäóÇ áóåóÇ ÑöÒúÞðÇ ßóÑöíãðÇ (31) íóÇ äöÓóÇÁó ÇáäøóÈöíøö áóÓúÊõäøó ßóÃóÍóÏò ãøöäó ÇáäøöÓóÇÁö Åöäö ÇÊøóÞóíúÊõäøó ÝóáóÇ ÊóÎúÖóÚúäó ÈöÇáúÞóæúáö ÝóíóØúãóÚó ÇáøóÐöí Ýöí ÞóáúÈöåö ãóÑóÖñ æóÞõáúäó ÞóæúáðÇ ãøóÚúÑõæÝðÇ (32) æóÞóÑúäó Ýöí ÈõíõæÊößõäøó æóáóÇ ÊóÈóÑøóÌúäó ÊóÈóÑøõÌó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö ÇáúÃõæáóì æóÃóÞöãúäó ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊöíäó ÇáÒøóßóÇÉó æóÃóØöÚúäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÅöäøóãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ áöíõÐúåöÈó Úóäßõãõ ÇáÑøöÌúÓó Ãóåúáó ÇáúÈóíúÊö æóíõØóåøöÑóßõãú ÊóØúåöíÑðÇ (33) æóÇÐúßõÑúäó ãóÇ íõÊúáóì Ýöí ÈõíõæÊößõäøó ãöäú ÂíóÇÊö Çááøóåö æóÇáúÍößúãóÉö Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó áóØöíÝðÇ ÎóÈöíÑðÇ (34)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
3
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÅöäøóÇ ÃóÍúáóáúäóÇ áóßó ÃóÒúæóÇÌóßó ÇááøóÇÊöí ÂÊóíúÊó ÃõÌõæÑóåõäøó æóãóÇ ãóáóßóÊú íóãöíäõßó ãöãøóÇ ÃóÝóÇÁó Çááøóåõ Úóáóíúßó æóÈóäóÇÊö Úóãøößó æóÈóäóÇÊö ÚóãøóÇÊößó æóÈóäóÇÊö ÎóÇáößó æóÈóäóÇÊö ÎóÇáóÇÊößó ÇááøóÇÊöí åóÇÌóÑúäó ãóÚóßó æóÇãúÑóÃóÉð ãøõÄúãöäóÉð Åöä æóåóÈóÊú äóÝúÓóåóÇ áöáäøóÈöíøö Åöäú ÃóÑóÇÏó ÇáäøóÈöíøõ Ãóä íóÓúÊóäßöÍóåóÇ ÎóÇáöÕóÉð áøóßó ãöä Ïõæäö ÇáúãõÄúãöäöíäó ÞóÏú ÚóáöãúäóÇ ãóÇ ÝóÑóÖúäóÇ Úóáóíúåöãú Ýöí ÃóÒúæóÇÌöåöãú æóãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõãú áößóíúáóÇ íóßõæäó Úóáóíúßó ÍóÑóÌñ æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (50)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
4
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ Þõá áøöÃóÒúæóÇÌößó æóÈóäóÇÊößó æóäöÓóÇÁö ÇáúãõÄúãöäöíäó íõÏúäöíäó Úóáóíúåöäøó ãöä ÌóáóÇÈöíÈöåöäøó Ðóáößó ÃóÏúäóì Ãóä íõÚúÑóÝúäó ÝóáóÇ íõÄúÐóíúäó æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (59)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
5
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ áöãó ÊõÍóÑøöãõ ãóÇ ÃóÍóáøó Çááøóåõ áóßó ÊóÈúÊóÛöí ãóÑúÖóÇÊó ÃóÒúæóÇÌößó æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (1) ÞóÏú ÝóÑóÖó Çááøóåõ áóßõãú ÊóÍöáøóÉó ÃóíúãóÇäößõãú æóÇááøóåõ ãóæúáóÇßõãú æóåõæó ÇáúÚóáöíãõ ÇáúÍóßöíãõ (2) æóÅöÐú ÃóÓóÑøó ÇáäøóÈöíøõ Åöáóì ÈóÚúÖö ÃóÒúæóÇÌöåö ÍóÏöíËðÇ ÝóáóãøóÇ äóÈøóÃóÊú Èöåö æóÃóÙúåóÑóåõ Çááøóåõ Úóáóíúåö ÚóÑøóÝó ÈóÚúÖóåõ æóÃóÚúÑóÖó Úóä ÈóÚúÖò ÝóáóãøóÇ äóÈøóÃóåóÇ Èöåö ÞóÇáóÊú ãóäú ÃóäÈóÃóßó åóÐóÇ ÞóÇáó äóÈøóÃóäöíó ÇáúÚóáöíãõ ÇáúÎóÈöíÑõ (3) Åöä ÊóÊõæÈóÇ Åöáóì Çááøóåö ÝóÞóÏú ÕóÛóÊú ÞõáõæÈõßõãóÇ æóÅöä ÊóÙóÇåóÑóÇ Úóáóíúåö ÝóÅöäøó Çááøóåó åõæó ãóæúáóÇåõ æóÌöÈúÑöíáõ æóÕóÇáöÍõ ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãóáóÇÆößóÉõ ÈóÚúÏó Ðóáößó ÙóåöíÑñ (4) ÚóÓóì ÑóÈøõåõ Åöä ØóáøóÞóßõäøó Ãóä íõÈúÏöáóåõ ÃóÒúæóÇÌðÇ ÎóíúÑðÇ ãøöäßõäøó ãõÓúáöãóÇÊò ãøõÄúãöäóÇÊò ÞóÇäöÊóÇÊò ÊóÇÆöÈóÇÊò ÚóÇÈöÏóÇÊò ÓóÇÆöÍóÇÊò ËóíøöÈóÇÊò æóÃóÈúßóÇÑðÇ (5)

/
ÇáÊÍÑíã