> > >

"ÃÎáÇÞå æÕÝÇÊå æÝÖá Çááå Úáíå" :

#  
1
ÝóÈöãóÇ ÑóÍúãóÉò ãøöäó Çááøóåö áöäÊó áóåõãú æóáóæú ßõäÊó ÝóÙøðÇ ÛóáöíÙó ÇáúÞóáúÈö áÇóäÝóÖøõæÇ ãöäú Íóæúáößó ÝóÇÚúÝõ Úóäúåõãú æóÇÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãú æóÔóÇæöÑúåõãú Ýöí ÇáÃóãúÑö ÝóÅöÐóÇ ÚóÒóãúÊó ÝóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó íõÍöÈøõ ÇáúãõÊóæóßøöáöíäó (159)

/
Âá ÚãÑÇä
2
æóáóæúáÇó ÝóÖúáõ Çááøóåö Úóáóíúßó æóÑóÍúãóÊõåõ áóåóãøóÊ ØøóÇÆöÝóÉñ ãøõäúåõãú Ãóä íõÖöáøõæßó æóãóÇ íõÖöáøõæäó ÅöáÇøõ ÃóäÝõÓóåõãú æóãóÇ íóÖõÑøõæäóßó ãöä ÔóíúÁò æóÃóäÒóáó Çááøóåõ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÍößúãóÉó æóÚóáøóãóßó ãóÇ áóãú Êóßõäú ÊóÚúáóãõ æóßóÇäó ÝóÖúáõ Çááøóåö Úóáóíúßó ÚóÙöíãðÇ (113)

/
ÇáäÓÇÁ
3
Þõá áÇøó ÃóÞõæáõ áóßõãú ÚöäÏöí ÎóÒóÇÆöäõ Çááøóåö æóáóÇ ÃóÚúáóãõ ÇáúÛóíúÈó æóáÇ ÃóÞõæáõ áóßõãú Åöäøöí ãóáóßñ Åöäú ÃóÊøóÈöÚõ ÅöáÇøó ãóÇ íõæÍóì Åöáóíøó Þõáú åóáú íóÓúÊóæöí ÇáÃóÚúãóì æóÇáúÈóÕöíÑõ ÃóÝóáÇó ÊóÊóÝóßøóÑõæäó (50)

/
ÇáÃäÚÇã
4
ÇáøóÐöíäó íóÊøóÈöÚõæäó ÇáÑøóÓõæáó ÇáäøóÈöíøó ÇáÃõãøöíøó ÇáøóÐöí íóÌöÏõæäóåõ ãóßúÊõæÈðÇ ÚöäÏóåõãú Ýöí ÇáÊøóæúÑóÇÉö æóÇáÅöäúÌöíáö íóÃúãõÑõåõã ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö æóíóäúåóÇåõãú Úóäö ÇáúãõäßóÑö æóíõÍöáøõ áóåõãõ ÇáØøóíøöÈóÇÊö æóíõÍóÑøöãõ Úóáóíúåöãõ ÇáúÎóÈóÇÆöËó æóíóÖóÚõ Úóäúåõãú ÅöÕúÑóåõãú æóÇáÃóÛúáÇóáó ÇáøóÊöí ßóÇäóÊú Úóáóíúåöãú ÝóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Èöåö æóÚóÒøóÑõæåõ æóäóÕóÑõæåõ æóÇÊøóÈóÚõæÇ ÇáäøõæÑó ÇáøóÐöíó ÃõäÒöáó ãóÚóåõ ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÝúáöÍõæäó (157)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
5
Þõáú íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ Åöäøöí ÑóÓõæáõ Çááøóåö Åöáóíúßõãú ÌóãöíÚðÇ ÇáøóÐöí áóåõ ãõáúßõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö áóÇ Åöáóåó ÅöáÇøó åõæó íõÍúíöí æóíõãöíÊõ ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö ÇáäøóÈöíøö ÇáÃõãøöíøö ÇáøóÐöí íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóßóáöãóÇÊöåö æóÇÊøóÈöÚõæåõ áóÚóáøóßõãú ÊóåúÊóÏõæäó (158)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
6
Ãóæóáóãú íóÊóÝóßøóÑõæÇ ãóÇ ÈöÕóÇÍöÈöåöã ãøöä ÌöäøóÉò Åöäú åõæó ÅöáÇøó äóÐöíÑñ ãøõÈöíäñ (184)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
7
æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíõÚóÐøöÈóåõãú æóÃóäÊó Ýöíåöãú æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ ãõÚóÐøöÈóåõãú æóåõãú íóÓúÊóÛúÝöÑõæäó (33)

/
ÇáÃäÝÇá
8
æóãöäúåõãõ ÇáøóÐöíäó íõÄúÐõæäó ÇáäøóÈöíøó æóíöÞõæáõæäó åõæó ÃõÐõäñ Þõáú ÃõÐõäõ ÎóíúÑò áøóßõãú íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóíõÄúãöäõ áöáúãõÄúãöäöíäó æóÑóÍúãóÉñ áøöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãöäßõãú æóÇáøóÐöíäó íõÄúÐõæäó ÑóÓõæáó Çááøóåö áóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (61)

/
ÇáÊæÈÉ
9
áóÞóÏú ÌóÇÁóßõãú ÑóÓõæáñ ãøöäú ÃóäÝõÓößõãú ÚóÒöíÒñ Úóáóíúåö ãóÇ ÚóäöÊøõãú ÍóÑöíÕñ Úóáóíúßõã ÈöÇáúãõÄúãöäöíäó ÑóÄõæÝñ ÑøóÍöíãñ (128)

/
ÇáÊæÈÉ
10
æóÅöÐóÇ ÊõÊúáóì Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊõäóÇ ÈóíøöäóÇÊò ÞóÇáó ÇáøóÐöíäó áÇó íóÑúÌõæäó áöÞóÇÁóäóÇ ÇÆúÊö ÈöÞõÑúÂäò ÛóíúÑö åóÐóÇ Ãóæú ÈóÏøöáúåõ Þõáú ãóÇ íóßõæäõ áöí Ãóäú ÃõÈóÏøöáóåõ ãöä ÊöáúÞóÇÁö äóÝúÓöí Åöäú ÃóÊøóÈöÚõ ÅöáÇøó ãóÇ íõæÍóì Åöáóíøó Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Åöäú ÚóÕóíúÊõ ÑóÈøöí ÚóÐóÇÈó íóæúãò ÚóÙöíãò (15)

/
íæäÓ
11
ÃóáÇøó ÊóÚúÈõÏõæÇ ÅöáÇøó Çááøóåó Åöäøóäöí áóßõã ãøöäúåõ äóÐöíÑñ æóÈóÔöíÑñ (2)

/
åæÏ
12
æóãóÇ ÃóßúËóÑõ ÇáäøóÇÓö æóáóæú ÍóÑóÕúÊó ÈöãõÄúãöäöíäó (103)

/
íæÓÝ
13
ÝóáóÚóáøóßó ÈóÇÎöÚñ äøóÝúÓóßó Úóáóì ÂËóÇÑöåöãú Åöä áøóãú íõÄúãöäõæÇ ÈöåóÐóÇ ÇáúÍóÏöíËö ÃóÓóÝðÇ (6)

/
ÇáßåÝ
14
Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóäóÇ ÈóÔóÑñ ãøöËúáõßõãú íõæÍóì Åöáóíøó ÃóäøóãóÇ Åöáóåõßõãú Åöáóåñ æóÇÍöÏñ Ýóãóä ßóÇäó íóÑúÌõæ áöÞóÇÁó ÑóÈøöåö ÝóáúíóÚúãóáú ÚóãóáðÇ ÕóÇáöÍðÇ æóáóÇ íõÔúÑößú ÈöÚöÈóÇÏóÉö ÑóÈøöåö ÃóÍóÏðÇ (110)

/
ÇáßåÝ
15
æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇßó ÅöáøóÇ ÑóÍúãóÉð áøöáúÚóÇáóãöíäó (107)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
16
áößõáøö ÃõãøóÉò ÌóÚóáúäóÇ ãóäÓóßðÇ åõãú äóÇÓößõæåõ ÝóáóÇ íõäóÇÒöÚõäøóßó Ýöí ÇáúÃóãúÑö æóÇÏúÚõ Åöáóì ÑóÈøößó Åöäøóßó áóÚóáóì åõÏðì ãøõÓúÊóÞöíãò (67)

/
ÇáÍÌ
17
ÊóÈóÇÑóßó ÇáøóÐöí äóÒøóáó ÇáúÝõÑúÞóÇäó Úóáóì ÚóÈúÏöåö áöíóßõæäó áöáúÚóÇáóãöíäó äóÐöíÑðÇ (1)

/
ÇáÝÑÞÇä
18
æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇßó ÅöáøóÇ ãõÈóÔøöÑðÇ æóäóÐöíÑðÇ (56)

/
ÇáÝÑÞÇä
19
ÇáøóÐöí íóÑóÇßó Íöíäó ÊóÞõæãõ (218)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
20
æóÊóÞóáøõÈóßó Ýöí ÇáÓøóÇÌöÏöíäó (219)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
21
ÝóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö Åöäøóßó Úóáóì ÇáúÍóÞøö ÇáúãõÈöíäö (79)

/
Çáäãá
22
ÇáäøóÈöíøõ Ãóæúáóì ÈöÇáúãõÄúãöäöíäó ãöäú ÃóäÝõÓöåöãú æóÃóÒúæóÇÌõåõ ÃõãøóåóÇÊõåõãú æóÃõæúáõæ ÇáúÃóÑúÍóÇãö ÈóÚúÖõåõãú Ãóæúáóì ÈöÈóÚúÖò Ýöí ßöÊóÇÈö Çááøóåö ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõåóÇÌöÑöíäó ÅöáøóÇ Ãóä ÊóÝúÚóáõæÇ Åöáóì ÃóæúáöíóÇÆößõã ãøóÚúÑõæÝðÇ ßóÇäó Ðóáößó Ýöí ÇáúßöÊóÇÈö ãóÓúØõæÑðÇ (6)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
23
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ Þõá áøöÃóÒúæóÇÌößó Åöä ßõäÊõäøó ÊõÑöÏúäó ÇáúÍóíóÇÉó ÇáÏøõäúíóÇ æóÒöíäóÊóåóÇ ÝóÊóÚóÇáóíúäó ÃõãóÊøöÚúßõäøó æóÃõÓóÑøöÍúßõäøó ÓóÑóÇÍðÇ ÌóãöíáðÇ (28) æóÅöä ßõäÊõäøó ÊõÑöÏúäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ æóÇáÏøóÇÑó ÇáúÂÎöÑóÉó ÝóÅöäøó Çááøóåó ÃóÚóÏøó áöáúãõÍúÓöäóÇÊö ãöäßõäøó ÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (29) íóÇ äöÓóÇÁó ÇáäøóÈöíøö ãóä íóÃúÊö ãöäßõäøó ÈöÝóÇÍöÔóÉò ãøõÈóíøöäóÉò íõÖóÇÚóÝú áóåóÇ ÇáúÚóÐóÇÈõ ÖöÚúÝóíúäö æóßóÇäó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑðÇ (30)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
24
ãøóÇ ßóÇäó ãõÍóãøóÏñ ÃóÈóÇ ÃóÍóÏò ãøöä ÑøöÌóÇáößõãú æóáóßöä ÑøóÓõæáó Çááøóåö æóÎóÇÊóãó ÇáäøóÈöíøöíäó æóßóÇäó Çááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò ÚóáöíãðÇ (40)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
25
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÅöäøóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇßó ÔóÇåöÏðÇ æóãõÈóÔøöÑðÇ æóäóÐöíÑðÇ (45) æóÏóÇÚöíðÇ Åöáóì Çááøóåö ÈöÅöÐúäöåö æóÓöÑóÇÌðÇ ãøõäöíÑðÇ (46) æóÈóÔøöÑö ÇáúãõÄúãöäöíäó ÈöÃóäøó áóåõã ãøöäó Çááøóåö ÝóÖúáðÇ ßóÈöíÑðÇ (47) æóáóÇ ÊõØöÚö ÇáúßóÇÝöÑöíäó æóÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÏóÚú ÃóÐóÇåõãú æóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö æóßóÝóì ÈöÇááøóåö æóßöíáðÇ (48) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ äóßóÍúÊõãõ ÇáúãõÄúãöäóÇÊö Ëõãøó ØóáøóÞúÊõãõæåõäøó ãöä ÞóÈúáö Ãóä ÊóãóÓøõæåõäøó ÝóãóÇ áóßõãú Úóáóíúåöäøó ãöäú ÚöÏøóÉò ÊóÚúÊóÏøõæäóåóÇ ÝóãóÊøöÚõæåõäøó æóÓóÑøöÍõæåõäøó ÓóÑóÇÍðÇ ÌóãöíáðÇ (49) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÅöäøóÇ ÃóÍúáóáúäóÇ áóßó ÃóÒúæóÇÌóßó ÇááøóÇÊöí ÂÊóíúÊó ÃõÌõæÑóåõäøó æóãóÇ ãóáóßóÊú íóãöíäõßó ãöãøóÇ ÃóÝóÇÁó Çááøóåõ Úóáóíúßó æóÈóäóÇÊö Úóãøößó æóÈóäóÇÊö ÚóãøóÇÊößó æóÈóäóÇÊö ÎóÇáößó æóÈóäóÇÊö ÎóÇáóÇÊößó ÇááøóÇÊöí åóÇÌóÑúäó ãóÚóßó æóÇãúÑóÃóÉð ãøõÄúãöäóÉð Åöä æóåóÈóÊú äóÝúÓóåóÇ áöáäøóÈöíøö Åöäú ÃóÑóÇÏó ÇáäøóÈöíøõ Ãóä íóÓúÊóäßöÍóåóÇ ÎóÇáöÕóÉð áøóßó ãöä Ïõæäö ÇáúãõÄúãöäöíäó ÞóÏú ÚóáöãúäóÇ ãóÇ ÝóÑóÖúäóÇ Úóáóíúåöãú Ýöí ÃóÒúæóÇÌöåöãú æóãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõãú áößóíúáóÇ íóßõæäó Úóáóíúßó ÍóÑóÌñ æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (50) ÊõÑúÌöí ãóä ÊóÔóÇÁõ ãöäúåõäøó æóÊõÄúæöí Åöáóíúßó ãóä ÊóÔóÇÁõ æóãóäö ÇÈúÊóÛóíúÊó ãöãøóäú ÚóÒóáúÊó ÝóáóÇ ÌõäóÇÍó Úóáóíúßó Ðóáößó ÃóÏúäóì Ãóä ÊóÞóÑøó ÃóÚúíõäõåõäøó æóáóÇ íóÍúÒóäøó æóíóÑúÖóíúäó ÈöãóÇ ÂÊóíúÊóåõäøó ßõáøõåõäøó æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÞõáõæÈößõãú æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóáöíãðÇ ÍóáöíãðÇ (51) áóÇ íóÍöáøõ áóßó ÇáäøöÓóÇÁõ ãöä ÈóÚúÏõ æóáóÇ Ãóä ÊóÈóÏøóáó Èöåöäøó ãöäú ÃóÒúæóÇÌò æóáóæú ÃóÚúÌóÈóßó ÍõÓúäõåõäøó ÅöáøóÇ ãóÇ ãóáóßóÊú íóãöíäõßó æóßóÇäó Çááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÑøóÞöíÈðÇ (52) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÏúÎõáõæÇ ÈõíõæÊó ÇáäøóÈöíøö ÅöáøóÇ Ãóä íõÄúÐóäó áóßõãú Åöáóì ØóÚóÇãò ÛóíúÑó äóÇÙöÑöíäó ÅöäóÇåõ æóáóßöäú ÅöÐóÇ ÏõÚöíÊõãú ÝóÇÏúÎõáõæÇ ÝóÅöÐóÇ ØóÚöãúÊõãú ÝóÇäÊóÔöÑõæÇ æóáóÇ ãõÓúÊóÃúäöÓöíäó áöÍóÏöíËò Åöäøó Ðóáößõãú ßóÇäó íõÄúÐöí ÇáäøóÈöíøó ÝóíóÓúÊóÍúíöí ãöäßõãú æóÇááøóåõ áóÇ íóÓúÊóÍúíöí ãöäó ÇáúÍóÞøö æóÅöÐóÇ ÓóÃóáúÊõãõæåõäøó ãóÊóÇÚðÇ ÝóÇÓúÃóáõæåõäøó ãöä æóÑóÇÁö ÍöÌóÇÈò Ðóáößõãú ÃóØúåóÑõ áöÞõáõæÈößõãú æóÞõáõæÈöåöäøó æóãóÇ ßóÇäó áóßõãú Ãóä ÊõÄúÐõæÇ ÑóÓõæáó Çááøóåö æóáóÇ Ãóä ÊóäßöÍõæÇ ÃóÒúæóÇÌóåõ ãöä ÈóÚúÏöåö ÃóÈóÏðÇ Åöäøó Ðóáößõãú ßóÇäó ÚöäÏó Çááøóåö ÚóÙöíãðÇ (53)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
26
Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóÚöÙõßõã ÈöæóÇÍöÏóÉò Ãóä ÊóÞõæãõæÇ áöáøóåö ãóËúäóì æóÝõÑóÇÏóì Ëõãøó ÊóÊóÝóßøóÑõæÇ ãóÇ ÈöÕóÇÍöÈößõã ãøöä ÌöäøóÉò Åöäú åõæó ÅöáøóÇ äóÐöíÑñ áøóßõã Èóíúäó íóÏóíú ÚóÐóÇÈò ÔóÏöíÏò (46)

/
ÓÈÃ
27
Þõáú ãóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò æóãóÇ ÃóäóÇ ãöäó ÇáúãõÊóßóáøöÝöíäó (86)

/
Õ
28
æóßóÐóáößó ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó ÑõæÍðÇ ãøöäú ÃóãúÑöäóÇ ãóÇ ßõäÊó ÊóÏúÑöí ãóÇ ÇáúßöÊóÇÈõ æóáóÇ ÇáúÅöíãóÇäõ æóáóßöä ÌóÚóáúäóÇåõ äõæÑðÇ äøóåúÏöí Èöåö ãóäú äøóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöäóÇ æóÅöäøóßó áóÊóåúÏöí Åöáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (52)

/
ÇáÔæÑì
29
Èóáú ãóÊøóÚúÊõ åóÄõáóÇÁö æóÂÈóÇÁóåõãú ÍóÊøóì ÌóÇÁóåõãõ ÇáúÍóÞøõ æóÑóÓõæáñ ãøõÈöíäñ (29)

/
ÇáÒÎÑÝ
30
ÝóÅöãøóÇ äóÐúåóÈóäøó Èößó ÝóÅöäøóÇ ãöäúåõã ãøõäÊóÞöãõæäó (41) Ãóæú äõÑöíóäøóßó ÇáøóÐöí æóÚóÏúäóÇåõãú ÝóÅöäøóÇ Úóáóíúåöã ãøõÞúÊóÏöÑõæäó (42) ÝóÇÓúÊóãúÓößú ÈöÇáøóÐöí ÃõæÍöíó Åöáóíúßó Åöäøóßó Úóáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (43)

/
ÇáÒÎÑÝ
31
Þõáú ãóÇ ßõäÊõ ÈöÏúÚðÇ ãøöäú ÇáÑøõÓõáö æóãóÇ ÃóÏúÑöí ãóÇ íõÝúÚóáõ Èöí æóáóÇ Èößõãú Åöäú ÃóÊøóÈöÚõ ÅöáøóÇ ãóÇ íõæÍóì Åöáóíøó æóãóÇ ÃóäóÇ ÅöáøóÇ äóÐöíÑñ ãøõÈöíäñ (9)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
32
ÅöäøóÇ ÝóÊóÍúäóÇ áóßó ÝóÊúÍðÇ ãøõÈöíäðÇ (1)

/
ÇáÝÊÍ
33
áöíóÛúÝöÑó áóßó Çááøóåõ ãóÇ ÊóÞóÏøóãó ãöä ÐóäÈößó æóãóÇ ÊóÃóÎøóÑó æóíõÊöãøó äöÚúãóÊóåõ Úóáóíúßó æóíóåúÏöíóßó ÕöÑóÇØðÇ ãøõÓúÊóÞöíãðÇ (2)

/
ÇáÝÊÍ
34
ÅöäøóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇßó ÔóÇåöÏðÇ æóãõÈóÔøöÑðÇ æóäóÐöíÑðÇ (8)

/
ÇáÝÊÍ
35
ãøõÍóãøóÏñ ÑøóÓõæáõ Çááøóåö æóÇáøóÐöíäó ãóÚóåõ ÃóÔöÏøóÇÁõ Úóáóì ÇáúßõÝøóÇÑö ÑõÍóãóÇÁõ Èóíúäóåõãú ÊóÑóÇåõãú ÑõßøóÚðÇ ÓõÌøóÏðÇ íóÈúÊóÛõæäó ÝóÖúáðÇ ãøöäó Çááøóåö æóÑöÖúæóÇäðÇ ÓöíãóÇåõãú Ýöí æõÌõæåöåöã ãøöäú ÃóËóÑö ÇáÓøõÌõæÏö Ðóáößó ãóËóáõåõãú Ýöí ÇáÊøóæúÑóÇÉö æóãóËóáõåõãú Ýöí ÇáúÅöäÌöíáö ßóÒóÑúÚò ÃóÎúÑóÌó ÔóØúÃóåõ ÝóÂÒóÑóåõ ÝóÇÓúÊóÛúáóÙó ÝóÇÓúÊóæóì Úóáóì ÓõæÞöåö íõÚúÌöÈõ ÇáÒøõÑøóÇÚó áöíóÛöíÙó Èöåöãõ ÇáúßõÝøóÇÑó æóÚóÏó Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ãöäúåõã ãøóÛúÝöÑóÉð æóÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (29)

/
ÇáÝÊÍ
36
äóÍúäõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÞõæáõæäó æóãóÇ ÃóäÊó Úóáóíúåöã ÈöÌóÈøóÇÑò ÝóÐóßøöÑú ÈöÇáúÞõÑúÂäö ãóä íóÎóÇÝõ æóÚöíÏö (45)

/
Þ
37
ÝóÐóßøöÑú ÝóãóÇ ÃóäÊó ÈöäöÚúãóÊö ÑóÈøößó ÈößóÇåöäò æóáóÇ ãóÌúäõæäò (29)

/
ÇáØæÑ
38
æóÇÕúÈöÑú áöÍõßúãö ÑóÈøößó ÝóÅöäøóßó ÈöÃóÚúíõäöäóÇ æóÓóÈøöÍú ÈöÍóãúÏö ÑóÈøößó Íöíäó ÊóÞõæãõ (48)

/
ÇáØæÑ
39
ãóÇ Öóáøó ÕóÇÍöÈõßõãú æóãóÇ Ûóæóì (2)

/
ÇáäÌã
40
æóãóÇ íóäØöÞõ Úóäö Çáúåóæóì (3)

/
ÇáäÌã
41
åóÐóÇ äóÐöíÑñ ãøöäó ÇáäøõÐõÑö ÇáúÃõæáóì (56)

/
ÇáäÌã
42
åõæó ÇáøóÐöí ÈóÚóËó Ýöí ÇáúÃõãøöíøöíäó ÑóÓõæáðÇ ãøöäúåõãú íóÊúáõæ Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊöåö æóíõÒóßøöíåöãú æóíõÚóáøöãõåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÍößúãóÉó æóÅöä ßóÇäõæÇ ãöä ÞóÈúáõ áóÝöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (2)

/
ÇáÌãÚÉ
43
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ áöãó ÊõÍóÑøöãõ ãóÇ ÃóÍóáøó Çááøóåõ áóßó ÊóÈúÊóÛöí ãóÑúÖóÇÊó ÃóÒúæóÇÌößó æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (1) ÞóÏú ÝóÑóÖó Çááøóåõ áóßõãú ÊóÍöáøóÉó ÃóíúãóÇäößõãú æóÇááøóåõ ãóæúáóÇßõãú æóåõæó ÇáúÚóáöíãõ ÇáúÍóßöíãõ (2) æóÅöÐú ÃóÓóÑøó ÇáäøóÈöíøõ Åöáóì ÈóÚúÖö ÃóÒúæóÇÌöåö ÍóÏöíËðÇ ÝóáóãøóÇ äóÈøóÃóÊú Èöåö æóÃóÙúåóÑóåõ Çááøóåõ Úóáóíúåö ÚóÑøóÝó ÈóÚúÖóåõ æóÃóÚúÑóÖó Úóä ÈóÚúÖò ÝóáóãøóÇ äóÈøóÃóåóÇ Èöåö ÞóÇáóÊú ãóäú ÃóäÈóÃóßó åóÐóÇ ÞóÇáó äóÈøóÃóäöíó ÇáúÚóáöíãõ ÇáúÎóÈöíÑõ (3) Åöä ÊóÊõæÈóÇ Åöáóì Çááøóåö ÝóÞóÏú ÕóÛóÊú ÞõáõæÈõßõãóÇ æóÅöä ÊóÙóÇåóÑóÇ Úóáóíúåö ÝóÅöäøó Çááøóåó åõæó ãóæúáóÇåõ æóÌöÈúÑöíáõ æóÕóÇáöÍõ ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãóáóÇÆößóÉõ ÈóÚúÏó Ðóáößó ÙóåöíÑñ (4) ÚóÓóì ÑóÈøõåõ Åöä ØóáøóÞóßõäøó Ãóä íõÈúÏöáóåõ ÃóÒúæóÇÌðÇ ÎóíúÑðÇ ãøöäßõäøó ãõÓúáöãóÇÊò ãøõÄúãöäóÇÊò ÞóÇäöÊóÇÊò ÊóÇÆöÈóÇÊò ÚóÇÈöÏóÇÊò ÓóÇÆöÍóÇÊò ËóíøöÈóÇÊò æóÃóÈúßóÇÑðÇ (5)

/
ÇáÊÍÑíã
44
ãóÇ ÃóäÊó ÈöäöÚúãóÉö ÑóÈøößó ÈöãóÌúäõæäò (2) æóÅöäøó áóßó áóÃóÌúÑðÇ ÛóíúÑó ãóãúäõæäò (3) æóÅöäøóßó áóÚóáì ÎõáõÞò ÚóÙöíãò (4) ÝóÓóÊõÈúÕöÑõ æóíõÈúÕöÑõæäó (5) ÈöÃóíøößõãõ ÇáúãóÝúÊõæäõ (6)

/
ÇáÞáã
45
Åöäøóåõ áóÞóæúáõ ÑóÓõæáò ßóÑöíãò (40) æóãóÇ åõæó ÈöÞóæúáö ÔóÇÚöÑò ÞóáöíáðÇ ãóÇ ÊõÄúãöäõæäó (41) æóáóÇ ÈöÞóæúáö ßóÇåöäò ÞóáöíáðÇ ãóÇ ÊóÐóßøóÑõæäó (42)

/
ÇáÍÇÞÉ
46
ÅöáøóÇ ÈóáóÇÛðÇ ãøöäó Çááøóåö æóÑöÓóÇáóÇÊöåö æóãóä íóÚúÕö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÝóÅöäøó áóåõ äóÇÑó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÃóÈóÏðÇ (23)

/
ÇáÌä
47
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúãõÒøóãøöáõ (1)

/
ÇáãÒãá
48
ÅöäøóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ Åöáóíúßõãú ÑóÓõæáðÇ ÔóÇåöÏðÇ Úóáóíúßõãú ßóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó ÑóÓõæáðÇ (15)

/
ÇáãÒãá
49
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúãõÏøóËøöÑõ (1)

/
ÇáãÏËÑ
50
æóãóÇ åõæó Úóáóì ÇáúÛóíúÈö ÈöÖóäöíäò (24)

/
ÇáÊßæíÑ
51
ÓóäõÞúÑöÆõßó ÝóáóÇ ÊóäÓóì (6)

/
ÇáÃÚáì
52
æóäõíóÓøöÑõßó áöáúíõÓúÑóì (8)

/
ÇáÃÚáì
53
áóÇ ÃõÞúÓöãõ ÈöåóÐóÇ ÇáúÈóáóÏö (1)

/
ÇáÈáÏ
54
æóÃóäÊó Íöáøñ ÈöåóÐóÇ ÇáúÈóáóÏö (2)

/
ÇáÈáÏ
55
ãóÇ æóÏøóÚóßó ÑóÈøõßó æóãóÇ Þóáóì (3) æóáóáúÂÎöÑóÉõ ÎóíúÑñ áøóßó ãöäó ÇáúÃõæáóì (4) æóáóÓóæúÝó íõÚúØöíßó ÑóÈøõßó ÝóÊóÑúÖóì (5) Ãóáóãú íóÌöÏúßó íóÊöíãðÇ ÝóÂæóì (6) æóæóÌóÏóßó ÖóÇáøðÇ ÝóåóÏóì (7) æóæóÌóÏóßó ÚóÇÆöáðÇ ÝóÃóÛúäóì (8)

/
ÇáÖÍì
56
Ãóáóãú äóÔúÑóÍú áóßó ÕóÏúÑóßó (1) æóæóÖóÚúäóÇ Úóäßó æöÒúÑóßó (2) ÇáøóÐöí ÃóäÞóÖó ÙóåúÑóßó (3) æóÑóÝóÚúäóÇ áóßó ÐößúÑóßó (4)

/
ÇáÔÑÍ
57
ÅöäøóÇ ÃóÚúØóíúäóÇßó ÇáúßóæúËóÑó (1) ÝóÕóáøö áöÑóÈøößó æóÇäúÍóÑú (2) Åöäøó ÔóÇäöÆóßó åõæó ÇáúÃóÈúÊóÑõ (3)

/
ÇáßæËÑ