> > >

"ÇáÊØåÑ " :

#  
1
æóíóÓúÃóáõæäóßó Úóäö ÇáúãóÍöíÖö Þõáú åõæó ÃóÐðì ÝóÇÚúÊóÒöáõæÇ ÇáäøöÓóÇÁ Ýöí ÇáúãóÍöíÖö æóáÇó ÊóÞúÑóÈõæåõäøó ÍóÊøóìó íóØúåõÑúäó ÝóÅöÐóÇ ÊóØóåøóÑúäó ÝóÃúÊõæåõäøó ãöäú ÍóíúËõ ÃóãóÑóßõãõ Çááøóåõ Åöäøó Çááøóåó íõÍöÈøõ ÇáÊøóæøóÇÈöíäó æóíõÍöÈøõ ÇáúãõÊóØóåøöÑöíäó (222)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÅöÐú ÞóÇáóÊö ÇáúãóáÇóÆößóÉõ íóÇ ãóÑúíóãõ Åöäøó Çááøóåó ÇÕúØóÝóÇßö æóØóåøóÑóßö æóÇÕúØóÝóÇßö Úóáóì äöÓóÇÁ ÇáúÚóÇáóãöíäó (42)

/
Âá ÚãÑÇä
3
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ ÞõãúÊõãú Åöáóì ÇáÕøóáÇÉö ÝóÇÛúÓöáõæÇ æõÌõæåóßõãú æóÃóíúÏöíóßõãú Åöáóì ÇáúãóÑóÇÝöÞö æóÇãúÓóÍõæÇ ÈöÑõÄõæÓößõãú æóÃóÑúÌõáóßõãú Åöáóì ÇáúßóÚúÈóíäö æóÅöä ßõäÊõãú ÌõäõÈðÇ ÝóÇØøóåøóÑõæÇ æóÅöä ßõäÊõã ãøóÑúÖóì Ãóæú Úóáóì ÓóÝóÑò Ãóæú ÌóÇÁó ÃóÍóÏñ ãøóäßõã ãøöäó ÇáúÛóÇÆöØö Ãóæú áÇóãóÓúÊõãõ ÇáäøöÓóÇÁó Ýóáóãú ÊóÌöÏõæÇ ãóÇÁð ÝóÊóíóãøóãõæÇ ÕóÚöíÏðÇ ØóíøöÈðÇ ÝóÇãúÓóÍõæÇ ÈöæõÌõæåößõãú æóÃóíúÏöíßõã ãøöäúåõ ãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ áöíóÌúÚóáó Úóáóíúßõã ãøöäú ÍóÑóÌò æóáóßöä íõÑöíÏõ áöíõØóåøóÑóßõãú æóáöíõÊöãøó äöÚúãóÊóåõ Úóáóíúßõãú áóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (6)

/
ÇáãÇÆÏÉ
4
ÅöÐú íõÛóÔøöíßõãõ ÇáäøõÚóÇÓó ÃóãóäóÉð ãøöäúåõ æóíõäóÒøöáõ Úóáóíúßõã ãøöä ÇáÓøóãóÇÁö ãóÇÁð áøöíõØóåøöÑóßõã Èöåö æóíõÐúåöÈó Úóäßõãú ÑöÌúÒó ÇáÔøóíúØóÇäö æóáöíóÑúÈöØó Úóáóì ÞõáõæÈößõãú æóíõËóÈøöÊó Èöåö ÇáÃóÞúÏóÇãó (11)

/
ÇáÃäÝÇá
5
áøóÇ íóãóÓøõåõ ÅöáøóÇ ÇáúãõØóåøóÑõæäó (79)

/
ÇáæÇÞÚÉ
6
æóËöíóÇÈóßó ÝóØóåøöÑú (4)

/
ÇáãÏËÑ