> > >

"ÇáÞÈáÉ" :

#  
1
æóáöáøåö ÇáúãóÔúÑöÞõ æóÇáúãóÛúÑöÈõ ÝóÃóíúäóãóÇ ÊõæóáøõæÇ ÝóËóãøó æóÌúåõ Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó æóÇÓöÚñ Úóáöíãñ (115)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóßóÐóáößó ÌóÚóáúäóÇßõãú ÃõãøóÉð æóÓóØðÇ áøöÊóßõæäõæÇ ÔõåóÏóÇÁ Úóáóì ÇáäøóÇÓö æóíóßõæäó ÇáÑøóÓõæáõ Úóáóíúßõãú ÔóåöíÏðÇ æóãóÇ ÌóÚóáúäóÇ ÇáúÞöÈúáóÉó ÇáøóÊöí ßõäÊó ÚóáóíúåóÇ ÅöáÇøó áöäóÚúáóãó ãóä íóÊøóÈöÚõ ÇáÑøóÓõæáó ãöãøóä íóäÞóáöÈõ Úóáóì ÚóÞöÈóíúåö æóÅöä ßóÇäóÊú áóßóÈöíÑóÉð ÅöáÇøó Úóáóì ÇáøóÐöíäó åóÏóì Çááøóåõ æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíõÖöíÚó ÅöíãóÇäóßõãú Åöäøó Çááøóåó ÈöÇáäøóÇÓö áóÑóÄõæÝñ ÑøóÍöíãñ (143) ÞóÏú äóÑóì ÊóÞóáøõÈó æóÌúåößó Ýöí ÇáÓøóãóÇÁö Ýóáóäõæóáøöíóäøóßó ÞöÈúáóÉð ÊóÑúÖóÇåóÇ Ýóæóáøö æóÌúåóßó ÔóØúÑó ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö æóÍóíúËõ ãóÇ ßõäÊõãú ÝóæóáøõæÇ æõÌõæåóßõãú ÔóØúÑóåõ æóÅöäøó ÇáøóÐöíäó ÃõæúÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó áóíóÚúáóãõæäó Ãóäøóåõ ÇáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøöåöãú æóãóÇ Çááøóåõ ÈöÛóÇÝöáò ÚóãøóÇ íóÚúãóáõæäó (144) æóáóÆöäú ÃóÊóíúÊó ÇáøóÐöíäó ÃõæúÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó Èößõáøö ÂíóÉò ãøóÇ ÊóÈöÚõæÇ ÞöÈúáóÊóßó æóãóÇ ÃóäÊó ÈöÊóÇÈöÚò ÞöÈúáóÊóåõãú æóãóÇ ÈóÚúÖõåõã ÈöÊóÇÈöÚò ÞöÈúáóÉó ÈóÚúÖò æóáóÆöäö ÇÊøóÈóÚúÊó ÃóåúæóÇÁåõã ãøöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁßó ãöäó ÇáúÚöáúãö Åöäøóßó ÅöÐóÇð áøóãöäó ÇáÙøóÇáöãöíäó (145)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
æóáößõáøò æöÌúåóÉñ åõæó ãõæóáøöíåóÇ ÝóÇÓúÊóÈöÞõæÇ ÇáúÎóíúÑóÇÊö Ãóíúäó ãóÇ ÊóßõæäõæÇ íóÃúÊö Èößõãõ Çááøóåõ ÌóãöíÚðÇ Åöäøó Çááøóåó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (148) æóãöäú ÍóíúËõ ÎóÑóÌúÊó Ýóæóáøö æóÌúåóßó ÔóØúÑó ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö æóÅöäøóåõ áóáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøößó æóãóÇ Çááøóåõ ÈöÛóÇÝöáò ÚóãøóÇ ÊóÚúãóáõæäó (149) æóãöäú ÍóíúËõ ÎóÑóÌúÊó Ýóæóáøö æóÌúåóßó ÔóØúÑó ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö æóÍóíúËõ ãóÇ ßõäÊõãú ÝóæóáøõæÇ æõÌõæåóßõãú ÔóØúÑóåõ áöÆóáÇøó íóßõæäó áöáäøóÇÓö Úóáóíúßõãú ÍõÌøóÉñ ÅöáÇøó ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ãöäúåõãú ÝóáÇó ÊóÎúÔóæúåõãú æóÇÎúÔóæúäöí æóáÃõÊöãøó äöÚúãóÊöí Úóáóíúßõãú æóáóÚóáøóßõãú ÊóåúÊóÏõæäó (150)

/
ÇáÈÞÑÉ