> > >

"ÇáÃãæÇá" :

#  
1
æóáóäóÈúáõæóäøóßõãú ÈöÔóíúÁò ãøöäó ÇáúÎóæÝú æóÇáúÌõæÚö æóäóÞúÕò ãøöäó ÇáÃóãóæóÇáö æóÇáÃäÝõÓö æóÇáËøóãóÑóÇÊö æóÈóÔøöÑö ÇáÕøóÇÈöÑöíäó (155)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóáÇó ÊóÃúßõáõæÇ ÃóãúæóÇáóßõã Èóíúäóßõã ÈöÇáúÈóÇØöáö æóÊõÏúáõæÇ ÈöåóÇ Åöáóì ÇáúÍõßøóÇãö áöÊóÃúßõáõæÇ ÝóÑöíÞðÇ ãøöäú ÃóãúæóÇáö ÇáäøóÇÓö ÈöÇáÅöËúãö æóÃóäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (188)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
ÝóÅöä áøóãú ÊóÝúÚóáõæÇ ÝóÃúÐóäõæÇ ÈöÍóÑúÈò ãøöäó Çááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÅöä ÊõÈúÊõãú Ýóáóßõãú ÑõÄõæÓõ ÃóãúæóÇáößõãú áÇó ÊóÙúáöãõæäó æóáÇó ÊõÙúáóãõæäó (279)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
áóÊõÈúáóæõäøó Ýöí ÃóãúæóÇáößõãú æóÃóäÝõÓößõãú æóáóÊóÓúãóÚõäøó ãöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáößõãú æóãöäó ÇáøóÐöíäó ÃóÔúÑóßõæÇ ÃóÐðì ßóËöíÑðÇ æóÅöä ÊóÕúÈöÑõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ ÝóÅöäøó Ðóáößó ãöäú ÚóÒúãö ÇáÃõãõæÑö (186)

/
Âá ÚãÑÇä
5
æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáäøöÓóÇÁ ÅöáÇøó ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú ßöÊóÇÈó Çááøóåö Úóáóíúßõãú æóÃõÍöáøó áóßõã ãøóÇ æóÑóÇÁó Ðóáößõãú Ãóä ÊóÈúÊóÛõæÇ ÈöÃóãúæóÇáößõã ãøõÍúÕöäöíäó ÛóíúÑó ãõÓóÇÝöÍöíäó ÝóãóÇ ÇÓúÊóãúÊóÚúÊõã Èöåö ãöäúåõäøó ÝóÂÊõæåõäøó ÃõÌõæÑóåõäøó ÝóÑöíÖóÉð æóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú ÝöíãóÇ ÊóÑóÇÖóíúÊõã Èöåö ãöä ÈóÚúÏö ÇáúÝóÑöíÖóÉö Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÚóáöíãðÇ ÍóßöíãðÇ (24)

/
ÇáäÓÇÁ
6
íõÑöíÏõ Çááøóåõ Ãóä íõÎóÝøöÝó Úóäßõãú æóÎõáöÞó ÇáÅöäÓóÇäõ ÖóÚöíÝðÇ (28)

/
ÇáäÓÇÁ
7
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÓúÊóÌöíÈõæÇ áöáøåö æóáöáÑøóÓõæáö ÅöÐóÇ ÏóÚóÇßõã áöãóÇ íõÍúíöíßõãú æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó íóÍõæáõ Èóíúäó ÇáúãóÑúÁö æóÞóáúÈöåö æóÃóäøóåõ Åöáóíúåö ÊõÍúÔóÑõæäó (24)

/
ÇáÃäÝÇá
8
æóÇÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ ÃóãúæóÇáõßõãú æóÃóæúáÇóÏõßõãú ÝöÊúäóÉñ æóÃóäøó Çááøóåó ÚöäÏóåõ ÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (28)

/
ÇáÃäÝÇá
9
Þõáú Åöä ßóÇäó ÂÈóÇÄõßõãú æóÃóÈúäóÇÄõßõãú æóÅöÎúæóÇäõßõãú æóÃóÒúæóÇÌõßõãú æóÚóÔöíÑóÊõßõãú æóÃóãúæóÇáñ ÇÞúÊóÑóÝúÊõãõæåóÇ æóÊöÌóÇÑóÉñ ÊóÎúÔóæúäó ßóÓóÇÏóåóÇ æóãóÓóÇßöäõ ÊóÑúÖóæúäóåóÇ ÃóÍóÈøó Åöáóíúßõã ãøöäó Çááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÌöåóÇÏò Ýöí ÓóÈöíáöåö ÝóÊóÑóÈøóÕõæÇ ÍóÊøóì íóÃúÊöíó Çááøóåõ ÈöÃóãúÑöåö æóÇááøóåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúÝóÇÓöÞöíäó (24)

/
ÇáÊæÈÉ
10
ÇäúÝöÑõæÇ ÎöÝóÇÝðÇ æóËöÞóÇáÇð æóÌóÇåöÏõæÇ ÈöÃóãúæóÇáößõãú æóÃóäÝõÓößõãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áøóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (41)

/
ÇáÊæÈÉ
11
ßóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáößõãú ßóÇäõæÇ ÃóÔóÏøó ãöäßõãú ÞõæøóÉð æóÃóßúËóÑó ÃóãúæóÇáÇð æóÃóæúáÇóÏðÇ ÝóÇÓúÊóãúÊóÚõæÇ ÈöÎóáÇÞöåöãú ÝóÇÓúÊóãúÊóÚúÊõã ÈöÎóáÇóÞößõãú ßóãóÇ ÇÓúÊóãúÊóÚó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáößõãú ÈöÎóáÇóÞöåöãú æóÎõÖúÊõãú ßóÇáøóÐöí ÎóÇÖõæÇ ÃõæáóÆößó ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú Ýöí ÇáøõÏäúíóÇ æóÇáúÂÎöÑóÉö æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (69)

/
ÇáÊæÈÉ
12
ÎõÐú ãöäú ÃóãúæóÇáöåöãú ÕóÏóÞóÉð ÊõØóåøöÑõåõãú æóÊõÒóßøöíåöã ÈöåóÇ æóÕóáøö Úóáóíúåöãú Åöäøó ÕóáÇóÊóßó Óóßóäñ áøóåõãú æóÇááøóåõ ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (103)

/
ÇáÊæÈÉ
13
Åöäøó Çááøóåó ÇÔúÊóÑóì ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó ÃóäÝõÓóåõãú æóÃóãúæóÇáóåõã ÈöÃóäøó áóåõãõ ÇáÌóäøóÉó íõÞóÇÊöáõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÝóíóÞúÊõáõæäó æóíõÞúÊóáõæäó æóÚúÏðÇ Úóáóíúåö ÍóÞøðÇ Ýöí ÇáÊøóæúÑóÇÉö æóÇáÅöäÌöíáö æóÇáúÞõÑúÂäö æóãóäú ÃóæúÝóì ÈöÚóåúÏöåö ãöäó Çááøóåö ÝóÇÓúÊóÈúÔöÑõæÇ ÈöÈóíúÚößõãõ ÇáøóÐöí ÈóÇíóÚúÊõã Èöåö æóÐóáößó åõæó ÇáúÝóæúÒõ ÇáúÚóÙöíãõ (111)

/
ÇáÊæÈÉ
14
æóÞóÇáó ãõæÓóì ÑóÈøóäóÇ Åöäøóßó ÂÊóíúÊó ÝöÑúÚóæúäó æóãóáÃåõ ÒöíäóÉð æóÃóãúæóÇáÇð Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ ÑóÈøóäóÇ áöíõÖöáøõæÇ Úóä ÓóÈöíáößó ÑóÈøóäóÇ ÇØúãöÓú Úóáóì ÃóãúæóÇáöåöãú æóÇÔúÏõÏú Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú ÝóáÇó íõÄúãöäõæÇ ÍóÊøóì íóÑóæõÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÇáúÃóáöíãó (88)

/
íæäÓ
15
æóíóÇ Þóæúãö áóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãóÇáÇð Åöäú ÃóÌúÑöíó ÅöáÇøó Úóáóì Çááøóåö æóãóÇ ÃóäóÇ ÈöØóÇÑöÏö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöäøóåõã ãøõáÇóÞõæ ÑóÈøöåöãú æóáóßöäøöíó ÃóÑóÇßõãú ÞóæúãðÇ ÊóÌúåóáõæäó (29)

/
åæÏ
16
ÞóÇáõæÇ íóÇ ÔõÚóíúÈõ ÃóÕóáÇóÊõßó ÊóÃúãõÑõßó Ãóä äøóÊúÑõßó ãóÇ íóÚúÈõÏõ ÂÈóÇÄõäóÇ Ãóæú Ãóä äøóÝúÚóáó Ýöí ÃóãúæóÇáöäóÇ ãóÇ äóÔóÇÁõ Åöäøóßó áóÃóäÊó ÇáúÍóáöíãõ ÇáÑøóÔöíÏõ (87)

/
åæÏ
17
Ëõãøó ÑóÏóÏúäóÇ áóßõãõ ÇáúßóÑøóÉó Úóáóíúåöãú æóÃóãúÏóÏúäóÇßõã ÈöÃóãúæóÇáò æóÈóäöíäó æóÌóÚóáúäóÇßõãú ÃóßúËóÑó äóÝöíÑðÇ (6)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
18
æóÇÓúÊóÝúÒöÒú ãóäö ÇÓúÊóØóÚúÊó ãöäúåõãú ÈöÕóæúÊößó æóÃóÌúáöÈú Úóáóíúåöã ÈöÎóíúáößó æóÑóÌöáößó æóÔóÇÑößúåõãú Ýöí ÇáúÃóãúæóÇáö æóÇáúÃóæúáÇÏö æóÚöÏúåõãú æóãóÇ íóÚöÏõåõãõ ÇáÔøóíúØóÇäõ ÅöáÇøó ÛõÑõæÑðÇ (64)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
19
æóßóÇäó áóåõ ËóãóÑñ ÝóÞóÇáó áöÕóÇÍöÈöåö æóåõæó íõÍóÇæöÑõåõ ÃóäóÇ ÃóßúËóÑõ ãöäßó ãóÇáðÇ æóÃóÚóÒøõ äóÝóÑðÇ (34)

/
ÇáßåÝ
20
æóáóæúáóÇ ÅöÐú ÏóÎóáúÊó ÌóäøóÊóßó ÞõáúÊó ãóÇ ÔóÇÁó Çááøóåõ áóÇ ÞõæøóÉó ÅöáøóÇ ÈöÇááøóåö Åöä ÊõÑóäö ÃóäóÇ ÃóÞóáøó ãöäßó ãóÇáðÇ æóæóáóÏðÇ (39)

/
ÇáßåÝ
21
ÇáúãóÇáõ æóÇáúÈóäõæäó ÒöíäóÉõ ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáúÈóÇÞöíóÇÊõ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ ÎóíúÑñ ÚöäÏó ÑóÈøößó ËóæóÇÈðÇ æóÎóíúÑñ ÃóãóáðÇ (46)

/
ÇáßåÝ
22
ÃóíóÍúÓóÈõæäó ÃóäøóãóÇ äõãöÏøõåõã Èöåö ãöä ãøóÇáò æóÈóäöíäó (55)

/
ÇáãÄãäæä
23
æóÞóÇáõæÇ äóÍúäõ ÃóßúËóÑõ ÃóãúæóÇáðÇ æóÃóæúáóÇÏðÇ æóãóÇ äóÍúäõ ÈöãõÚóÐøóÈöíäó (35)

/
ÓÈÃ
24
æóãóÇ ÃóãúæóÇáõßõãú æóáóÇ ÃóæúáóÇÏõßõã ÈöÇáøóÊöí ÊõÞóÑøöÈõßõãú ÚöäÏóäóÇ ÒõáúÝóì ÅöáøóÇ ãóäú Âãóäó æóÚóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ÝóÃõæáóÆößó áóåõãú ÌóÒóÇÁ ÇáÖøöÚúÝö ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ æóåõãú Ýöí ÇáúÛõÑõÝóÇÊö Âãöäõæäó (37)

/
ÓÈÃ
25
ÅöäøóãóÇ ÇáÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ áóÚöÈñ æóáóåúæñ æóÅöä ÊõÄúãöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ íõÄúÊößõãú ÃõÌõæÑóßõãú æóáóÇ íóÓúÃóáúßõãú ÃóãúæóÇáóßõãú (36)

/
ãÍãÏ
26
ÓóíóÞõæáõ áóßó ÇáúãõÎóáøóÝõæäó ãöäó ÇáúÃóÚúÑóÇÈö ÔóÛóáóÊúäóÇ ÃóãúæóÇáõäóÇ æóÃóåúáõæäóÇ ÝóÇÓúÊóÛúÝöÑú áóäóÇ íóÞõæáõæäó ÈöÃóáúÓöäóÊöåöã ãøóÇ áóíúÓó Ýöí ÞõáõæÈöåöãú Þõáú Ýóãóä íóãúáößõ áóßõã ãøöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ Åöäú ÃóÑóÇÏó Èößõãú ÖóÑøðÇ Ãóæú ÃóÑóÇÏó Èößõãú äóÝúÚðÇ Èóáú ßóÇäó Çááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑðÇ (11)

/
ÇáÝÊÍ
27
ÇÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ ÇáúÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ áóÚöÈñ æóáóåúæñ æóÒöíäóÉñ æóÊóÝóÇÎõÑñ Èóíúäóßõãú æóÊóßóÇËõÑñ Ýöí ÇáúÃóãúæóÇáö æóÇáúÃóæúáóÇÏö ßóãóËóáö ÛóíúËò ÃóÚúÌóÈó ÇáúßõÝøóÇÑó äóÈóÇÊõåõ Ëõãøó íóåöíÌõ ÝóÊóÑóÇåõ ãõÕúÝóÑøðÇ Ëõãøó íóßõæäõ ÍõØóÇãðÇ æóÝöí ÇáúÂÎöÑóÉö ÚóÐóÇÈñ ÔóÏöíÏñ æóãóÛúÝöÑóÉñ ãøöäó Çááøóåö æóÑöÖúæóÇäñ æóãóÇ ÇáúÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ ÅöáøóÇ ãóÊóÇÚõ ÇáúÛõÑõæÑö (20)

/
ÇáÍÏíÏ
28
ÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÊõÌóÇåöÏõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÈöÃóãúæóÇáößõãú æóÃóäÝõÓößõãú Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áøóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (11)

/
ÇáÕÝ
29
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ Êõáúåößõãú ÃóãúæóÇáõßõãú æóáóÇ ÃóæúáóÇÏõßõãú Úóä ÐößúÑö Çááøóåö æóãóä íóÝúÚóáú Ðóáößó ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (9)

/
ÇáãäÇÝÞæä
30
ÅöäøóãóÇ ÃóãúæóÇáõßõãú æóÃóæúáóÇÏõßõãú ÝöÊúäóÉñ æóÇááøóåõ ÚöäÏóåõ ÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (15)

/
ÇáÊÛÇÈä
31
ãóÇ ÃóÛúäóì Úóäøöí ãóÇáöíåú (28)

/
ÇáÍÇÞÉ
32
æóíõãúÏöÏúßõãú ÈöÃóãúæóÇáò æóÈóäöíäó æóíóÌúÚóá áøóßõãú ÌóäøóÇÊò æóíóÌúÚóá áøóßõãú ÃóäúåóÇÑðÇ (12)

/
äæÍ
33
ÞóÇáó äõæÍñ ÑøóÈøö Åöäøóåõãú ÚóÕóæúäöí æóÇÊøóÈóÚõæÇ ãóä áøóãú íóÒöÏúåõ ãóÇáõåõ æóæóáóÏõåõ ÅöáøóÇ ÎóÓóÇÑðÇ (21)

/
äæÍ
34
æóÊõÍöÈøõæäó ÇáúãóÇáó ÍõÈøðÇ ÌóãøðÇ (20)

/
ÇáÝÌÑ
35
íóÞõæáõ ÃóåúáóßúÊõ ãóÇáðÇ áøõÈóÏðÇ (6)

/
ÇáÈáÏ
36
ÇáøóÐöí íõÄúÊöí ãóÇáóåõ íóÊóÒóßøóì (18)

/
Çááíá