> > >

"ÃãæÇá ÇáßÝÇÑ" :

#  
1
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóä ÊõÛúäöíó Úóäúåõãú ÃóãúæóÇáõåõãú æóáÇó ÃóæúáÇóÏõåõã ãøöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ æóÃõæáóÆößó åõãú æóÞõæÏõ ÇáäøóÇÑö (10)

/
Âá ÚãÑÇä
2
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóä ÊõÛúäöíó Úóäúåõãú ÃóãúæóÇáõåõãú æóáÇó ÃóæúáÇóÏõåõã ãøöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ æóÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (116)

/
Âá ÚãÑÇä
3
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú áöíóÕõÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö ÝóÓóíõäÝöÞõæäóåóÇ Ëõãøó Êóßõæäõ Úóáóíúåöãú ÍóÓúÑóÉð Ëõãøó íõÛúáóÈõæäó æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöáóì Ìóåóäøóãó íõÍúÔóÑõæäó (36)

/
ÇáÃäÝÇá
4
ÝóáÇó ÊõÚúÌöÈúßó ÃóãúæóÇáõåõãú æóáÇó ÃóæúáÇóÏõåõãú ÅöäøóãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ áöíõÚóÐøöÈóåõã ÈöåóÇ Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóÊóÒúåóÞó ÃóäÝõÓõåõãú æóåõãú ßóÇÝöÑõæäó (55)

/
ÇáÊæÈÉ
5
ÝóÑöÍó ÇáúãõÎóáøóÝõæäó ÈöãóÞúÚóÏöåöãú ÎöáÇóÝó ÑóÓõæáö Çááøóåö æóßóÑöåõæÇ Ãóä íõÌóÇåöÏõæÇ ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÞóÇáõæÇ áÇó ÊóäÝöÑõæÇ Ýöí ÇáúÍóÑøö Þõáú äóÇÑõ Ìóåóäøóãó ÃóÔóÏøõ ÍóÑøðÇ áøóæú ßóÇäõæÇ íóÝúÞóåõæäó (81)

/
ÇáÊæÈÉ
6
æóáÇó ÊõÚúÌöÈúßó ÃóãúæóÇáõåõãú æóÃóæúáÇóÏõåõãú ÅöäøóãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ Ãóä íõÚóÐøöÈóåõã ÈöåóÇ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÊóÒúåóÞó ÃóäÝõÓõåõãú æóåõãú ßóÇÝöÑõæäó (85)

/
ÇáÊæÈÉ
7
æóßóÇäó áóåõ ËóãóÑñ ÝóÞóÇáó áöÕóÇÍöÈöåö æóåõæó íõÍóÇæöÑõåõ ÃóäóÇ ÃóßúËóÑõ ãöäßó ãóÇáðÇ æóÃóÚóÒøõ äóÝóÑðÇ (34)

/
ÇáßåÝ
8
áóä ÊõÛúäöíó Úóäúåõãú ÃóãúæóÇáõåõãú æóáóÇ ÃóæúáóÇÏõåõã ãøöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (17)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
9
Ãóä ßóÇäó ÐóÇ ãóÇáò æóÈóäöíäó (14)

/
ÇáÞáã
10
æóÌóÚóáúÊõ áóåõ ãóÇáðÇ ãøóãúÏõæÏðÇ (12)

/
ÇáãÏËÑ
11
æóãóÇ íõÛúäöí Úóäúåõ ãóÇáõåõ ÅöÐóÇ ÊóÑóÏøóì (11)

/
Çááíá
12
ÇáøóÐöí ÌóãóÚó ãóÇáðÇ æóÚóÏøóÏóåõ (2)

/
ÇáåãÒÉ
13
íóÍúÓóÈõ Ãóäøó ãóÇáóåõ ÃóÎúáóÏóåõ (3)

/
ÇáåãÒÉ
14
ãóÇ ÃóÛúäóì Úóäúåõ ãóÇáõåõ æóãóÇ ßóÓóÈó (2)

/
ÇáãÓÏ